thu truong bo cong an
Thứ trưởng Bộ Công An Bù" /> thu truong bo cong an
Thứ trưởng Bộ Công An Bù" /> thu truong bo cong an
Thứ trưởng Bộ Công An Bù" />
Trang:

Thứ trưởng bộ công an liên quan đến Vũ Nhôm bị kỷ luật

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:46
Thứ ba, 29/07/2018 | 10:50

Thứ trưởng bộ công an liên quan đến Vũ Nhôm bị kỷ luật

<p style="text-align:center"><img alt="thu truong bo cong an" src="/Content/editorimages/images/thu-truong-bo-cong-an.jpg" /><br /> Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng An B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh</p> <p><strong>C&aacute;ch to&agrave;n bộ chức vụ trong Đảng với Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh</strong></p> <p>Ng&agrave;y 28.7vừa qua, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư họp dưới sự l&atilde;nh đạo&nbsp;của Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng.</p> <p>Tại cuộc họp tr&ecirc;n, sau khi xem x&eacute;t tờ tr&igrave;nh của Ủy ban Kiểm tra T.Ư&nbsp;về việc đề nghị xem x&eacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật trung tướng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh (BCH) Đảng bộ C&ocirc;ng an T.Ư, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, Bộ Ch&iacute;nh trị nhận thấy, &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh, với cương vị hiện nay l&agrave; Ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ C&ocirc;ng an T.Ư, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an trực tiếp phụ tr&aacute;ch Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ph&oacute; tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, c&ugrave;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.</p> <p>Qua đ&oacute;, Bộ Ch&iacute;nh trị khẳng định, những vi phạm của &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh g&acirc;y hậu quả rất nghi&ecirc;m trọng, đ&atilde; g&acirc;y ảnh hưởng rất xấu đến uy t&iacute;n của tổ chức đảng, ng&agrave;nh c&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, g&acirc;y dư luận xấu v&agrave; bức x&uacute;c trong x&atilde; hội. Bộ Ch&iacute;nh trị giao Ban C&aacute;n sự đảng Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo thực hiện quy tr&igrave;nh xử l&yacute; kỷ luật về h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; gi&aacute;ng cấp bậc h&agrave;m đối với &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định. Ngo&agrave;i ra, Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định thi h&agrave;nh kỷ luật &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Th&agrave;nh bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức tất cả c&aacute;c chức vụ trong Đảng (gồm: Ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ C&ocirc;ng an T.Ư nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ C&ocirc;ng an nhiệm kỳ 2010 - 2015).</p> <p>Thời gian qua&nbsp;&ocirc;ng Th&agrave;nh đ&atilde; vi phạm nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, thiếu tr&aacute;ch nhiệm, bu&ocirc;ng lỏng l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, thiếu kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm c&aacute;c quy định về bảo vệ b&iacute; mật nh&agrave; nước v&agrave; quy chế l&agrave;m việc của Bộ C&ocirc;ng an; k&yacute; văn bản của Bộ C&ocirc;ng an đề xuất b&aacute;n chỉ định một số cơ sở nh&agrave;, đất an ninh kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật; k&yacute; một số văn bản kh&ocirc;ng thuộc tr&aacute;ch nhiệm được ph&acirc;n c&ocirc;ng; tự &yacute; k&yacute; quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đo&agrave;n đi nước ngo&agrave;i v&agrave; đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ kh&ocirc;ng đ&uacute;ng đối tượng, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn.</p>

- Bắt tạm giam điều tra cô giáo tát bé gái chấn thương ở trường tư thục / Rau củ sắp thối lại được tiểu thương "hồi sinh" bằng hóa chất

thu truong bo cong an
Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành

Cách toàn bộ chức vụ trong Đảng với Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành

Ngày 28.7vừa qua, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp trên, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy, ông Bùi Văn Thành, với cương vị hiện nay là Ủy viên BCH Đảng bộ Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Qua đó, Bộ Chính trị khẳng định, những vi phạm của ông Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội. Bộ Chính trị giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định. Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (gồm: Ủy viên BCH Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Thời gian qua ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công; tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)