Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh một số kết quả t&iac" /> Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh một số kết quả t&iac" /> Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh một số kết quả t&iac" />
Trang:

Thủ tướng ra chỉ thị mới về đơn giản hóa điệu kiện kinh doanh

Thứ sáu, 28/02/2020 | 22:47
Thứ sáu, 14/07/2018 | 17:02

Thủ tướng ra chỉ thị mới về đơn giản hóa điệu kiện kinh doanh

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Ch&iacute;nh phủ, b&ecirc;n cạnh một số kết quả t&iacute;ch cực của việc cải c&aacute;ch hoạt động kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; cắt giảm, đơn giản h&oacute;a điều kiện kinh doanh, vẫn c&ograve;n một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự ch&uacute; trọng đến c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đơn giản h&oacute;a &iacute;t nhất 50% thủ tục</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước thực tế đ&oacute;, Thủ tướng y&ecirc;u cầu trước ng&agrave;y 15/8/2018, c&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ phải ho&agrave;n th&agrave;nh việc ban h&agrave;nh theo thẩm quyền v&agrave; tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền c&aacute;c văn bản để thực thi phương &aacute;n cải c&aacute;ch hoạt động kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, cắt giảm, đơn giản h&oacute;a điều kiện kinh doanh bằng h&igrave;nh thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy tr&igrave;nh, thủ tục r&uacute;t gọn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Văn bản thực thi phương &aacute;n cắt giảm, đơn giản h&oacute;a điều kiện kinh doanh phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu cắt giảm, đơn giản h&oacute;a &iacute;t nhất 50% điều kiện kinh doanh; phương &aacute;n cắt giảm, đơn giản h&oacute;a điều kiện kinh doanh phải thực chất, kh&ocirc;ng gộp nhiều điều kiện th&agrave;nh 1 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi t&ecirc;n gọi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Văn bản thực thi phương &aacute;n cải c&aacute;ch hoạt động kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh phải đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu cắt giảm, đơn giản h&oacute;a &iacute;t nhất 50% danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, sản phẩm v&agrave; thủ tục kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh; danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, sản phẩm kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh phải gắn m&atilde; HS; một sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute;; phương thức quản l&yacute; chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguy&ecirc;n tắc quản l&yacute; rủi ro, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật của tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n; kh&ocirc;ng &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kiểm tra đối với từng l&ocirc; h&agrave;ng, trừ kiểm dịch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cấm tự đặt th&ecirc;m điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, Thủ tướng nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương tự đặt th&ecirc;m điều kiện kinh doanh, danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, thủ tục kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tr&aacute;i quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ Tư ph&aacute;p v&agrave; Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ đề cao tr&aacute;ch nhiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định, thẩm tra c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật c&oacute; quy định thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, điều kiện kinh doanh, danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, sản phẩm kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh; kịp thời ph&aacute;t hiện, b&aacute;o c&aacute;o cấp c&oacute; thẩm quyền để ngăn chặn việc ban h&agrave;nh những quy định kh&ocirc;ng hợp ph&aacute;p, kh&ocirc;ng cần thiết, kh&ocirc;ng hợp l&yacute; hoặc l&agrave;m tăng chi ph&iacute; cho doanh nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thủ tướng nghiêm cấm các cơ quan chức năng tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa" src="/Content/editorimages/images/thanh-tra22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Thủ tướng nghi&ecirc;m cấm c&aacute;c bộ, cơ quan chức năng&nbsp;&nbsp;tự đặt th&ecirc;m điều kiện kinh doanh, danh mục h&agrave;ng h&oacute;a</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng dự &aacute;n, dự thảo văn bản quy phạm ph&aacute;p luật c&oacute; quy định thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, điều kiện kinh doanh, danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, sản phẩm kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh phải bảo đảm r&otilde; r&agrave;ng, dễ hiểu, dễ thực hiện, kh&ocirc;ng tạo r&agrave;o cản gia nhập thị trường, kh&ocirc;ng l&agrave;m ph&aacute;t sinh chi ph&iacute; cho doanh nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ r&agrave; so&aacute;t, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin quốc gia về đăng k&yacute; doanh nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ c&ocirc;ng bố kết quả cắt giảm, đơn giản h&oacute;a danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; cắt giảm điều kiện kinh doanh c&ugrave;ng lợi &iacute;ch kinh tế mang lại ngay sau khi c&aacute;c văn bản thực thi phương &aacute;n cắt giảm, đơn giản h&oacute;a được cấp c&oacute; thẩm quyền ban h&agrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Định kỳ h&agrave;ng qu&yacute;, c&aacute;c bộ, cơ quan ngang bộ b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đ&oacute;, cần n&ecirc;u r&otilde; sự tăng, giảm v&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; điều kiện kinh doanh trong kỳ b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p>

- Hà Nội và nhiều tỉnh có nguy cơ ngập lụt vì mưa lớn kéo dài / 4 ngân hàng đồng loạt tăng phí ATM bị Bộ Công Thương hỏi thăm

Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh một số kết quả tích cực của việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự chú trọng đến công tác này.

Đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15/8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh; phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 1 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

Văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS; một sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Cấm tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra

Đáng chú ý, Thủ tướng nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đề cao trách nhiệm trong quá trình thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền để ngăn chặn việc ban hành những quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý hoặc làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nghiêm cấm các cơ quan chức năng tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa

Thủ tướng nghiêm cấm các bộ, cơ quan chức năng  tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa

Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố kết quả cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh cùng lợi ích kinh tế mang lại ngay sau khi các văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được cấp có thẩm quyền ban hành.

Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin