Sự ra đời của công nghệ mới đã thay đổi c&aac" /> Sự ra đời của công nghệ mới đã thay đổi c&aac" /> Sự ra đời của công nghệ mới đã thay đổi c&aac" />
Trang:

Tiềm năng và thách thức của ngành tuyển dụng thời nay

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:56
Thứ năm, 30/07/2018 | 23:11

Tiềm năng và thách thức của ngành tuyển dụng thời nay

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự ra đời của c&ocirc;ng nghệ mới đ&atilde; thay đổi c&aacute;ch c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng t&igrave;m kiếm v&agrave; quản trị nguồn nh&acirc;n lực. Từ những CV giấy trắng mực đen đến trung t&acirc;m m&ocirc;i giới việc l&agrave;m, hệ thống t&igrave;m kiếm ứng cử vi&ecirc;n cũng như c&aacute;c trang t&igrave;m việc online... Tuy nhi&ecirc;n, nh&agrave; tuyển dụng vẫn&nbsp;phải&nbsp;đương đầu với nhiều thử th&aacute;ch mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ngành tuyển dụng thời nay " src="/Content/editorimages/images/nganh-tuyen-dung-thoi-nay.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thu h&uacute;t được nh&acirc;n t&agrave;i hay kh&ocirc;ng phụ thuộc&nbsp;rất nhiều v&agrave;o nh&agrave; tuyển dụng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Trở n&ecirc;n thật sự đặc biệt trong mắt ứng vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời nay việc bạn t&igrave;m kiếm nh&acirc;n t&agrave;i về c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều dễ d&agrave;ng bởi t&iacute;nh cạnh trnh rất cao.&nbsp;Vậy th&igrave; l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để trở n&ecirc;n nổi bật ngay từ ấn tượng đầu ti&ecirc;n? Nếu c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đ&oacute; kh&ocirc;ng biết g&igrave; về c&ocirc;ng ty của bạn, v&agrave; nếu họ t&igrave;m ra c&ocirc;ng ty của bạn bằng một c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute;, liệu họ c&oacute; th&iacute;ch những g&igrave; họ t&igrave;m thấy hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u trả lời nằm ở nh&agrave; tuyển dụng, nằm ở việc x&acirc;y dựng thương hiệu c&ocirc;ng ty để&nbsp;thu h&uacute;t nh&acirc;n t&agrave;i. Chẳng hạn như, nếu bạn hướng đến một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc thật th&uacute; vị v&agrave; s&aacute;ng tạo (v&agrave; điều n&agrave;y thường dẫn đến nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn cũng sẽ h&agrave;o hứng v&agrave; đầy &yacute; tưởng mới), th&igrave; trang web, c&aacute;c chiến lược marketing, qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng của c&ocirc;ng ty bạn c&oacute; phản &aacute;nh được điều n&agrave;y hay kh&ocirc;ng?&nbsp;Văn ph&ograve;ng đẹp, ph&uacute;c lợi tốt, đồng nghiệp vui t&iacute;nh,&hellip; l&agrave; điều m&agrave; ứng vi&ecirc;n thật sự quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ngành tuyển dụng thời nay " src="/Content/editorimages/images/nganh-tuyen-dung.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quy tr&igrave;nh tuyển dụng truyền thống khiến ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thật sự hứng th&uacute;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng của bạn khiến ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n hứng th&uacute; nữa</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời nay, ng&agrave;nh tuyển dụng phải bắt kịp được xu thế ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ, v&igrave; thế thay đổi c&aacute;ch quy tr&igrave;nh tuyển dụng mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo hơn l&agrave; điều hết sức cần thiết. Kiểu quy tr&igrave;nh phỏng vấn truyền thống kh&ocirc;ng thực sự mang lại hiệu quả dẫn tới ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n hứng th&uacute;.&nbsp;Họ c&oacute; thấy được văn h&oacute;a c&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua cuộc phỏng vấn chưa? Họ c&oacute; cơ hội tiếp x&uacute;c với những người m&agrave; họ c&oacute; thể l&agrave;m việc chung hay kh&ocirc;ng? Khi trao đổi với người phỏng vấn, cuộc tr&ograve; chuyện c&oacute; phần gượng gạo v&agrave; vụng về hay kh&ocirc;ng? C&aacute;c ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; n&ecirc;n được tr&acirc;n trọng v&agrave; đối xử tử tế trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&aacute;ch thức với nh&agrave; tuyển dụng l&agrave; kh&ocirc;ng hề nhỏ khi nhu cầu t&igrave;m kiếm nh&acirc;n t&agrave;i ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Nh&agrave; tuyển dụng phải thay đổi quy tr&igrave;nh tuyển dụng mang t&iacute;nh đột ph&aacute;, kh&ocirc;ng theo lối m&ograve;n v&agrave; s&aacute;ng tạo. Ngo&agrave;i ra, qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn c&oacute; phần h&agrave;i hước, nhẹ nh&agrave;ng, đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave; độc đ&aacute;o hoặc c&oacute; một sự kiện đặc biệt diễn ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hy vọng với những chia sẻ tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; thể khắc phục được những kh&oacute; khăn v&agrave; thu h&uacute;t h&uacute;t được nhiều nh&acirc;n t&agrave;i trong tương lai. Thay đổi c&aacute;ch vận h&agrave;nh v&agrave; suy nghĩ để ng&agrave;nh tuyển dụng trở n&ecirc;n hiệu quả hơn.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Công việc được trả lương “trên trời” ở các công ty công nghệ / Theo khảo sát thì lương nam giới nhiều hơn lương nữ giới

Sự ra đời của công nghệ mới đã thay đổi cách các nhà tuyển dụng tìm kiếm và quản trị nguồn nhân lực. Từ những CV giấy trắng mực đen đến trung tâm môi giới việc làm, hệ thống tìm kiếm ứng cử viên cũng như các trang tìm việc online... Tuy nhiên, nhà tuyển dụng vẫn phải đương đầu với nhiều thử thách mới.

Ngành tuyển dụng thời nay

Thu hút được nhân tài hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhà tuyển dụng

Trở nên thật sự đặc biệt trong mắt ứng viên

Thời nay việc bạn tìm kiếm nhân tài về công ty không phải là điều dễ dàng bởi tính cạnh trnh rất cao. Vậy thì làm cách nào để trở nên nổi bật ngay từ ấn tượng đầu tiên? Nếu các ứng viên đó không biết gì về công ty của bạn, và nếu họ tìm ra công ty của bạn bằng một cách nào đó, liệu họ có thích những gì họ tìm thấy hay không?

Câu trả lời nằm ở nhà tuyển dụng, nằm ở việc xây dựng thương hiệu công ty để thu hút nhân tài. Chẳng hạn như, nếu bạn hướng đến một môi trường làm việc thật thú vị và sáng tạo (và điều này thường dẫn đến nhân viên của bạn cũng sẽ hào hứng và đầy ý tưởng mới), thì trang web, các chiến lược marketing, quá trình tuyển dụng của công ty bạn có phản ánh được điều này hay không? Văn phòng đẹp, phúc lợi tốt, đồng nghiệp vui tính,… là điều mà ứng viên thật sự quan tâm.

Ngành tuyển dụng thời nay

Quy trình tuyển dụng truyền thống khiến ứng viên không thật sự hứng thú

Quá trình tuyển dụng của bạn khiến ứng viên không còn hứng thú nữa

Thời nay, ngành tuyển dụng phải bắt kịp được xu thế phát triển của công nghệ, vì thế thay đổi cách quy trình tuyển dụng mang tính sáng tạo hơn là điều hết sức cần thiết. Kiểu quy trình phỏng vấn truyền thống không thực sự mang lại hiệu quả dẫn tới ứng viên không còn hứng thú. Họ có thấy được văn hóa công ty thông qua cuộc phỏng vấn chưa? Họ có cơ hội tiếp xúc với những người mà họ có thể làm việc chung hay không? Khi trao đổi với người phỏng vấn, cuộc trò chuyện có phần gượng gạo và vụng về hay không? Các ứng viên sáng giá nên được trân trọng và đối xử tử tế trong suốt quá trình tuyển dụng?

Thách thức với nhà tuyển dụng là không hề nhỏ khi nhu cầu tìm kiếm nhân tài ngày càng tăng. Nhà tuyển dụng phải thay đổi quy trình tuyển dụng mang tính đột phá, không theo lối mòn và sáng tạo. Ngoài ra, quá trình phỏng vấn có phần hài hước, nhẹ nhàng, đầy đủ thông tin và độc đáo hoặc có một sự kiện đặc biệt diễn ra.

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các doanh nghiệp có thể khắc phục được những khó khăn và thu hút hút được nhiều nhân tài trong tương lai. Thay đổi cách vận hành và suy nghĩ để ngành tuyển dụng trở nên hiệu quả hơn.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin