Trong phiên giao dịch đầu tuần này (30/7), Ngân hàng Nh&agr" /> Trong phiên giao dịch đầu tuần này (30/7), Ngân hàng Nh&agr" /> Trong phiên giao dịch đầu tuần này (30/7), Ngân hàng Nh&agr" />
Trang:

Tiền lớn chảy ra, tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:24
Thứ ba, 31/07/2018 | 13:03

Tiền lớn chảy ra, tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n giao dịch đầu tuần n&agrave;y (30/7), Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước tăng mạnh mức ch&agrave;o thầu t&iacute;n phiếu để h&uacute;t bớt tiền về, l&ecirc;n tới 32.000 tỷ đồng - quy m&ocirc; lớn hiếm c&oacute; trong khu&ocirc;n khổ một phi&ecirc;n trong những năm qua cho đến nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; lượng tiền lớn VND chảy ra thị trường, tạo biểu hiện dư thừa v&agrave; l&atilde;i suất VND lại giảm rất mạnh - một trong những yếu tố g&acirc;y &aacute;p lực l&ecirc;n tỷ gi&aacute; USD/VND.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, trong phi&ecirc;n giao dịch đầu tuần n&agrave;y (30/7), Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước tăng mạnh mức ch&agrave;o thầu t&iacute;n phiếu để h&uacute;t bớt tiền về, l&ecirc;n tới 32.000 tỷ đồng - quy m&ocirc; lớn hiếm c&oacute; trong khu&ocirc;n khổ một phi&ecirc;n trong những năm qua cho đến nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng đ&oacute;, thị trường tiếp tục ghi nhận nh&agrave; điều h&agrave;nh mở rộng th&ecirc;m kỳ hạn của t&iacute;n phiếu ph&aacute;t h&agrave;nh, theo hướng d&agrave;i hơn khi bổ sung th&ecirc;m kỳ hạn 140 ng&agrave;y (b&ecirc;n cạnh loại 14, 28 v&agrave; 91 ng&agrave;y).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc bổ sung kỳ hạn kh&aacute; d&agrave;i đ&oacute; nhằm gia tăng t&iacute;nh cố định v&agrave; bền vững hơn cấu tr&uacute;c vốn h&uacute;t bớt về, nhằm chủ động hơn trong hạn chế trạng th&aacute;i dư thừa vốn VND trong hệ thống t&aacute;c động đến lạm ph&aacute;t v&agrave; l&atilde;i suất. V&agrave; ở kỳ hạn d&agrave;i 140 ng&agrave;y, h&ocirc;m qua đ&atilde; c&oacute; 4.500 tỷ đồng được hấp thụ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tăng quy m&ocirc; h&uacute;t về, mở rộng v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i kỳ hạn t&iacute;n phiếu l&agrave; những diễn biến mới ngược với biểu hiện ngắn hạn vừa thể hiện ở trung tuần th&aacute;ng 7 n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, vừa qua, tr&ecirc;n thị trường li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, c&aacute;c c&acirc;n đối cho thấy hiện tượng khan vốn tạm thời khi Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước tạm ngừng h&uacute;t vốn qua t&iacute;n phiếu, thậm ch&iacute; k&ecirc;nh cho vay qua cầm cố xuất hiện những giao dịch hỗ trợ nguồn đ&aacute;ng kể, v&agrave; l&atilde;i suất VND li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng li&ecirc;n tục gia tăng rất mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng diễn biến mới tr&ecirc;n cho thấy trạng th&aacute;i dư thừa vốn VND lại trở lại. Diễn biến n&agrave;y lập tức truyền dẫn v&agrave;o đ&agrave; sụt giảm nhanh v&agrave; mạnh của l&atilde;i suất VND tr&ecirc;n li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vừa mới hơn một tuần trước, l&atilde;i suất VND li&ecirc;n tiếp tăng mạnh, khoảng gấp đ&ocirc;i so với thời điểm cuối th&aacute;ng 6; như l&atilde;i suất VND qua đ&ecirc;m nhảy vọt l&ecirc;n tr&ecirc;n 4,8%/năm. Nhưng đến đầu tuần n&agrave;y, với diễn biến mới n&oacute;i tr&ecirc;n, l&atilde;i suất VND tr&ecirc;n thị trường n&agrave;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng giảm nhanh v&agrave; mạnh trở lại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n 30/7, l&atilde;i suất ch&agrave;o b&igrave;nh qu&acirc;n li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng VND giảm tới 0,16 - 0,83 điểm phần trăm ở tất cả c&aacute;c kỳ hạn so với phi&ecirc;n cuối tuần trước; với qua đ&ecirc;m chỉ c&ograve;n 2,33%/năm; 1 tuần 2,68%; 2 tuần 3,18% v&agrave; 1 th&aacute;ng 3,78%. Trong khi đ&oacute;, l&atilde;i suất USD c&aacute;c kỳ hạn đối ứng tr&ecirc;n c&ugrave;ng thị trường vẫn ở mức kh&aacute; cao, khiến điểm ho&aacute;n đối l&atilde;i suất VND-USD kh&ocirc;ng c&ograve;n do&atilde;ng rộng c&oacute; lợi cho ổn định tỷ gi&aacute; như vừa thiết lập được hơn một tuần trước đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tiền lớn chảy ra, tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh" src="/Content/editorimages/images/ty-gia(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave; thực tế, d&ugrave; c&oacute; những nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c nhau, tỷ gi&aacute; USD/VND cũng bắt nhịp nhanh những chuyển động mới n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n đầu tuần n&agrave;y, tr&ecirc;n thị trường li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng tỷ gi&aacute; chốt phi&ecirc;n ở mức 23.281 VND/USD, tăng 87 đồng so với phi&ecirc;n cuối tuần qua. Gi&aacute; USD tr&ecirc;n biểu ni&ecirc;m yết của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cũng c&oacute; bước tăng mạnh v&agrave;o h&ocirc;m qua, v&agrave; sau một thời gian d&agrave;i thị trường mới chứng kiến hiện tượng mức gi&aacute; b&aacute;n ra tiến s&aacute;t trần bi&ecirc;n độ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Như tr&ecirc;n, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước đ&atilde; gia tăng liều lượng v&agrave; mở rộng kỳ hạn t&iacute;n phiếu để điều tiết. Điều n&agrave;y thường c&oacute; độ trễ để c&oacute; những phản &aacute;nh đồng thuận tr&ecirc;n thị trường, ở l&atilde;i suất v&agrave; tỷ gi&aacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n ở lượng tiền lớn VND chảy ra thị trường, một d&ograve;ng chảy li&ecirc;n quan v&agrave; cộng hưởng được dự t&iacute;nh từ lượng lớn ngoại tệ Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước mua v&agrave;o trước đ&acirc;y, qua giao dịch kỳ hạn đến nay lần lượt đ&aacute;o hạn.</span></span></p>

- Thương nhân Việt chi chục tỷ đồng để được bán nông sản trên Alibaba / Cảnh báo phát hiện tàu cứu hộ Trung Quốc ở Trường Sa

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (30/7), Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh mức chào thầu tín phiếu để hút bớt tiền về, lên tới 32.000 tỷ đồng - quy mô lớn hiếm có trong khuôn khổ một phiên trong những năm qua cho đến nay.

Đó là lượng tiền lớn VND chảy ra thị trường, tạo biểu hiện dư thừa và lãi suất VND lại giảm rất mạnh - một trong những yếu tố gây áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (30/7), Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh mức chào thầu tín phiếu để hút bớt tiền về, lên tới 32.000 tỷ đồng - quy mô lớn hiếm có trong khuôn khổ một phiên trong những năm qua cho đến nay.

Cùng đó, thị trường tiếp tục ghi nhận nhà điều hành mở rộng thêm kỳ hạn của tín phiếu phát hành, theo hướng dài hơn khi bổ sung thêm kỳ hạn 140 ngày (bên cạnh loại 14, 28 và 91 ngày).

Việc bổ sung kỳ hạn khá dài đó nhằm gia tăng tính cố định và bền vững hơn cấu trúc vốn hút bớt về, nhằm chủ động hơn trong hạn chế trạng thái dư thừa vốn VND trong hệ thống tác động đến lạm phát và lãi suất. Và ở kỳ hạn dài 140 ngày, hôm qua đã có 4.500 tỷ đồng được hấp thụ.

Tăng quy mô hút về, mở rộng và kéo dài kỳ hạn tín phiếu là những diễn biến mới ngược với biểu hiện ngắn hạn vừa thể hiện ở trung tuần tháng 7 này.

Cụ thể, vừa qua, trên thị trường liên ngân hàng, các cân đối cho thấy hiện tượng khan vốn tạm thời khi Ngân hàng Nhà nước tạm ngừng hút vốn qua tín phiếu, thậm chí kênh cho vay qua cầm cố xuất hiện những giao dịch hỗ trợ nguồn đáng kể, và lãi suất VND liên ngân hàng liên tục gia tăng rất mạnh.

Nhưng diễn biến mới trên cho thấy trạng thái dư thừa vốn VND lại trở lại. Diễn biến này lập tức truyền dẫn vào đà sụt giảm nhanh và mạnh của lãi suất VND trên liên ngân hàng.

Vừa mới hơn một tuần trước, lãi suất VND liên tiếp tăng mạnh, khoảng gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 6; như lãi suất VND qua đêm nhảy vọt lên trên 4,8%/năm. Nhưng đến đầu tuần này, với diễn biến mới nói trên, lãi suất VND trên thị trường này đã nhanh chóng giảm nhanh và mạnh trở lại.

Trong phiên 30/7, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm tới 0,16 - 0,83 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn so với phiên cuối tuần trước; với qua đêm chỉ còn 2,33%/năm; 1 tuần 2,68%; 2 tuần 3,18% và 1 tháng 3,78%. Trong khi đó, lãi suất USD các kỳ hạn đối ứng trên cùng thị trường vẫn ở mức khá cao, khiến điểm hoán đối lãi suất VND-USD không còn doãng rộng có lợi cho ổn định tỷ giá như vừa thiết lập được hơn một tuần trước đó.

Tiền lớn chảy ra, tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

Và thực tế, dù có những nguyên nhân khác nhau, tỷ giá USD/VND cũng bắt nhịp nhanh những chuyển động mới nói trên.

Trong phiên đầu tuần này, trên thị trường liên ngân hàng tỷ giá chốt phiên ở mức 23.281 VND/USD, tăng 87 đồng so với phiên cuối tuần qua. Giá USD trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại cũng có bước tăng mạnh vào hôm qua, và sau một thời gian dài thị trường mới chứng kiến hiện tượng mức giá bán ra tiến sát trần biên độ.

Như trên, Ngân hàng Nhà nước đã gia tăng liều lượng và mở rộng kỳ hạn tín phiếu để điều tiết. Điều này thường có độ trễ để có những phản ánh đồng thuận trên thị trường, ở lãi suất và tỷ giá.

Còn ở lượng tiền lớn VND chảy ra thị trường, một dòng chảy liên quan và cộng hưởng được dự tính từ lượng lớn ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua vào trước đây, qua giao dịch kỳ hạn đến nay lần lượt đáo hạn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin