Dưới đây là 4 mẹo kiếm việc làm hiệu quả nhờ áp dụng c&oci" /> Dưới đây là 4 mẹo kiếm việc làm hiệu quả nhờ áp dụng c&oci" /> Dưới đây là 4 mẹo kiếm việc làm hiệu quả nhờ áp dụng c&oci" />
Trang:

Tìm kiếm công việc hiệu quả bằng cách áp dụng công nghệ

Thứ tư, 26/02/2020 | 14:08
Thứ tư, 20/07/2018 | 10:08

Tìm kiếm công việc hiệu quả bằng cách áp dụng công nghệ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 mẹo kiếm việc l&agrave;m hiệu quả nhờ &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Lu&ocirc;n chuẩn bị sẵn &iacute;t nhất một hồ sơ (Resume) trực tuyến</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; thể bạn chưa biết v&igrave; nhiều l&yacute; do kh&aacute;c nhau, một số c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng chọn h&igrave;nh thức đăng tin tuyển dụng c&ocirc;ng khai. Thay v&agrave;o đ&oacute;, họ t&igrave;m kiếm hồ sơ ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c website t&igrave;m việc. Để nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể t&igrave;m thấy bạn tr&ecirc;n VietnamWorks.com, h&atilde;y đảm bảo &iacute;t nhất 1 hồ sơ của bạn ở chế độ c&oacute; thể t&igrave;m kiếm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, nhiều cơ hội việc l&agrave;m hơn c&oacute; thể bất ngờ đến với bạn. Một bật m&iacute; nhỏ rằng hồ sơ được cập nhật thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p nh&agrave; tuyển dụng dễ t&igrave;m thấy hơn so với hồ sơ kh&ocirc;ng được cập nhật c&aacute;ch đ&acirc;y 1 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. X&acirc;y dựng website hồ sơ năng lực (portfolio)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với một số ng&agrave;nh nghề nhất định như quảng c&aacute;o, thiết kế, nghệ thuật&hellip;hồ sơ năng lực (portfolio) l&agrave; kh&ocirc;ng thể thiếu. Hiện nay, c&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng cụ web, ứng dụng m&agrave; bạn c&oacute; thể sử dụng để x&acirc;y dựng portfolio điện tử. Th&ocirc;ng qua một trang web c&aacute; nh&acirc;n hay trang blog, bạn c&oacute; thể lưu trữ, tr&igrave;nh b&agrave;y tất cả những t&agrave;i liệu, t&aacute;c phẩm, b&agrave;i viết, phần mềm, thiết kế hay bất cứ điều g&igrave; thể hiện năng lực của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tìm việc bằng công nghệ" src="/Content/editorimages/images/job-search.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhờ khả năng thay đổi li&ecirc;n tục v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng, c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;y c&agrave;ng gi&uacute;p cuộc sống trở n&ecirc;n tiện nghi v&agrave; hiện đại hơn, ngay cả việc t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Thực hiện video resume</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Video resume tức l&agrave; thể hiện hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua video/clip. So với một hồ sơ file word/pdf th&ocirc;ng thường, đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức resume rất s&aacute;ng tạo v&agrave; c&oacute; thể tạo ấn tượng mạnh mẽ với nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn c&oacute; khả năng tự tin thể hiện trước camera, h&atilde;y l&agrave;m một video ngắn giới thiệu về bản th&acirc;n bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng,&hellip;v&agrave; đăng l&ecirc;n trang web c&aacute; nh&acirc;n để nh&agrave; tuyển dụng tham khảo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Tham gia c&aacute;c mạng x&atilde; hội</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giờ đ&acirc;y c&aacute;c sự kiện gặp mặt kh&ocirc;ng phải l&agrave; nơi duy nhất để bạn c&oacute; thể gặp gỡ trực tiếp c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng. Nhờ c&oacute; sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ, một loạt c&aacute;c trang t&igrave;m việc trực tuyến, mạng x&atilde; hội, diễn đ&agrave;n xuất hiện như l&agrave; một c&ocirc;ng cụ kết nối những người trong c&ugrave;ng lĩnh vực. Tại đ&acirc;y, bạn c&oacute; thể chia sẻ về c&ocirc;ng việc với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&ugrave;ng ng&agrave;nh nghề&hellip;V&igrave; vậy, đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng t&igrave;m kiếm ứng vi&ecirc;n.</span></span></p>

- Những cách đơn giản giúp bạn vượt qua giai đoạn thất nghiệp / Học hỏi kinh nghiệm sống của Giám Đốc Sáng Tạo của Apple

Dưới đây là 4 mẹo kiếm việc làm hiệu quả nhờ áp dụng công nghệ:

1. Luôn chuẩn bị sẵn ít nhất một hồ sơ (Resume) trực tuyến

Có thể bạn chưa biết vì nhiều lý do khác nhau, một số công ty không chọn hình thức đăng tin tuyển dụng công khai. Thay vào đó, họ tìm kiếm hồ sơ ứng viên trên các website tìm việc. Để nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn trên VietnamWorks.com, hãy đảm bảo ít nhất 1 hồ sơ của bạn ở chế độ có thể tìm kiếm.

Bằng cách này, nhiều cơ hội việc làm hơn có thể bất ngờ đến với bạn. Một bật mí nhỏ rằng hồ sơ được cập nhật thường xuyên giúp nhà tuyển dụng dễ tìm thấy hơn so với hồ sơ không được cập nhật cách đây 1 năm.

2. Xây dựng website hồ sơ năng lực (portfolio)

Đối với một số ngành nghề nhất định như quảng cáo, thiết kế, nghệ thuật…hồ sơ năng lực (portfolio) là không thể thiếu. Hiện nay, có rất nhiều công cụ web, ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để xây dựng portfolio điện tử. Thông qua một trang web cá nhân hay trang blog, bạn có thể lưu trữ, trình bày tất cả những tài liệu, tác phẩm, bài viết, phần mềm, thiết kế hay bất cứ điều gì thể hiện năng lực của mình.

Tìm việc bằng công nghệ

Nhờ khả năng thay đổi liên tục và phát triển nhanh chóng, công nghệ ngày càng giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và hiện đại hơn, ngay cả việc tìm kiếm việc làm.

3. Thực hiện video resume

Video resume tức là thể hiện hồ sơ cá nhân thông qua video/clip. So với một hồ sơ file word/pdf thông thường, đây là hình thức resume rất sáng tạo và có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng.

Nếu bạn có khả năng tự tin thể hiện trước camera, hãy làm một video ngắn giới thiệu về bản thân bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng,…và đăng lên trang web cá nhân để nhà tuyển dụng tham khảo.

4. Tham gia các mạng xã hội

Giờ đây các sự kiện gặp mặt không phải là nơi duy nhất để bạn có thể gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng. Nhờ có sự phát triển của công nghệ, một loạt các trang tìm việc trực tuyến, mạng xã hội, diễn đàn xuất hiện như là một công cụ kết nối những người trong cùng lĩnh vực. Tại đây, bạn có thể chia sẻ về công việc với các thành viên trong cùng ngành nghề…Vì vậy, đây cũng là nơi thu hút các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin