bien dong

Trong bài viết nhà báo Mourdoukoutas " /> bien dong

Trong bài viết nhà báo Mourdoukoutas " /> bien dong

Trong bài viết nhà báo Mourdoukoutas " />

Trang:

Tờ báo Forbes đã viết: Trung Quốc sẽ thua trắng 'kèo' chiếm Biển Đông

Thứ năm, 27/02/2020 | 13:41
Thứ năm, 04/07/2018 | 00:10

Tờ báo Forbes đã viết: Trung Quốc sẽ thua trắng 'kèo' chiếm Biển Đông

<p style="text-align:center"><img alt="bien dong" src="/Content/editorimages/images/bien-dong.jpg" /></p> <p>Trong b&agrave;i viết nh&agrave; b&aacute;o Mourdoukoutas đ&atilde; n&ecirc;u l&yacute; do tại sao Trung Quốc muốn chống lại tất cả để tranh gi&agrave;nh biển đ&ocirc;ng. L&yacute; do thứ nhất l&agrave; Biển Đ&ocirc;ng giữ vai tr&ograve; rất quan trọng trong tầm nh&igrave;n của Bắc Kinh: Trung Quốc phải trở th&agrave;nh một thế lực kinh tế to&agrave;n cầu vượt qua Mỹ. V&agrave; đ&oacute; l&agrave; sự khởi đầu của dự &aacute;n Một V&agrave;nh Đai, Một Con Đường (BRI) do &ocirc;ng Tập khởi xướng.</p> <p>Nh&agrave; b&aacute;o Panos Mourdoukoutas cũng&nbsp;viết rằng, trong canh bạc chiếm Biển Đ&ocirc;ng, Trung Quốc sẽ chỉ c&oacute; một m&igrave;nh chống lại Philippines, Brunei, Malaysia, Đ&agrave;i Loan v&agrave; Việt Nam.</p> <p>&Ocirc;ng Vijay c&ograve;n n&oacute;i Trung Quốc kh&ocirc;ng xem l&agrave; mối đe dọa, từ việc bất kỳ nước l&aacute;ng giềng n&agrave;o đ&ograve;i chủ quyền ở Biển Đ&ocirc;ng. V&agrave; Trung Quốc đ&atilde; d&ugrave;ng c&aacute;c biện ph&aacute;p h&ugrave; dọa để bảo đảm kh&ocirc;ng xảy ra chuyện c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng y&ecirc;u s&aacute;ch.</p> <p>Trung Quốc cũng chống lại hải qu&acirc;n Mỹ, Nhật, &Uacute;c, Anh v&agrave; Ph&aacute;p vốn đều đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ đưa t&agrave;u chiến tuần tra thực hiện quyền tự do đi lại (FONOP) tr&ecirc;n tuyến đường biển thương mại tất bật v&agrave; trị gi&aacute; 5 ng&agrave;n tỉ USD/năm n&agrave;y.</p> <p>Gần đ&acirc;y khi tiếp Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Mỹ James Mattis ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận B&igrave;nh tuy&ecirc;n bố Trung Quốc y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh nhưng kh&ocirc;ng chấp nhận &ldquo;để mất một tấc đất n&agrave;o của tổ ti&ecirc;n truyền đời cho con ch&aacute;u&rdquo;.</p> <p>L&yacute; do thứ hai, theo &ocirc;ng Vijay, ch&iacute;nh l&agrave; Bắc Kinh xem Biển Đ&ocirc;ng l&agrave; t&agrave;i sản ri&ecirc;ng: &ldquo;Tr&ecirc;n hết, Trung Quốc muốn độc quyền khai th&aacute;c c&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n được ẩn ph&iacute;a dưới Biển Đ&ocirc;ng. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do họ x&acirc;y c&aacute;c đảo nh&acirc;n tạo&rdquo;.</p> <p>Nh&agrave; b&aacute;o dẫn lời nh&agrave; thầu Vijay Eswaran người Malaysia: &ldquo;Con đường tơ lụa tr&ecirc;n biển của Trung Quốc bắt đầu từ Biển Đ&ocirc;ng. Họ tự cho m&igrave;nh một vai tr&ograve; đ&aacute;ng kể hơn về thương mại h&agrave;ng hải trong tương lai&rdquo;.</p> <p>L&yacute; do thứ ba: việc chiếm Biển Đ&ocirc;ng sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch chủ nghĩa d&acirc;n tộc vốn cần thiết để ủng hộ v&agrave; củng cố thể chế ch&iacute;nh trị ở Trung Quốc.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 7.2016, T&ograve;a &aacute;n trọng t&agrave;i thường trực The Hague tuy&ecirc;n Trung Quốc kh&ocirc;ng hề c&oacute; &ldquo;chủ quyền lịch sử&rdquo; tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng, đồng thời b&aacute;c &ldquo;bản đồ đường lưỡi b&ograve; 9 đoạn&rdquo; m&agrave; Trung Quốc tự vẽ, viện dẫn những l&yacute; do để khẳng định &ldquo;c&oacute; chủ quyền Nam Hải từ ng&agrave;n xưa&rdquo;, c&aacute;ch gọi Biển Đ&ocirc;ng của Bắc Kinh.</p> <p>Ph&aacute;n quyết từ đơn kiện của ch&iacute;nh phủ Phillipines thời Tổng thống Aquino, nhưng khi &ocirc;ng Rodrigo Duterte nắm quyền, Bắc Kinh đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;c động th&aacute;i dọa đ&aacute;nh Philippines, rồi hứa đầu tư &ldquo;khủng&rdquo; để gi&uacute;p Philippines xử l&yacute; nhiều vấn nạn.</p> <p>Theo nh&agrave; b&aacute;o Mourdoukoutas, những động th&aacute;i n&agrave;y đạt hiệu quả, &ocirc;ng Duterte nhanh ch&oacute;ng qu&ecirc;n ph&aacute;n quyết PCA, v&agrave; gần đ&acirc;y, Bắc Kinh đem &ldquo;m&ocirc; h&igrave;nh Duterte&rdquo; ra dọa sẽ tấn c&ocirc;ng c&aacute;c cơ sở dầu kh&iacute; của nước kh&aacute;c.</p> <p>D&ugrave; vậy, nhiều lực lượng hải qu&acirc;n sẵn s&agrave;ng th&aacute;ch thức tham vọng của Trung Quốc, như Mỹ-Anh-Ph&aacute;p đều đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ thực hiện tuần tra FONOP.</p> <p>Nh&agrave; b&aacute;o Mourdoukoutas kết luận rằng kh&oacute; c&oacute; thể n&oacute;i liệu Trung Quốc c&oacute; chuẩn bị ngăn chặn những th&aacute;ch thức n&agrave;y. Nhưng &ocirc;ng viết &ldquo;Chắc chắn l&agrave; bất kỳ nước n&agrave;o muốn chơi một canh bạc chống lại tất cả đều sẽ thua. Chuyện thua n&agrave;y từng xảy ra với Nhật thời trước v&agrave; cũng c&oacute; thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng cũng nhắc: &ldquo;Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ở c&aacute;c thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh khu vực n&agrave;y cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; từng diễn biến sẽ đẩy Trung Quốc đến gần hơn một cuộc xung đột lớn với Mỹ v&agrave; c&aacute;c đồng minh của Mỹ&rdquo;.</p>

- Tỷ phú Trung Quốc đua nhau sắm dinh thự tại Hongkong / Tân Bộ trưởng thanh thiếu niên và thể thao trẻ nhất Malaysia

bien dong

Trong bài viết nhà báo Mourdoukoutas đã nêu lý do tại sao Trung Quốc muốn chống lại tất cả để tranh giành biển đông. Lý do thứ nhất là Biển Đông giữ vai trò rất quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh: Trung Quốc phải trở thành một thế lực kinh tế toàn cầu vượt qua Mỹ. Và đó là sự khởi đầu của dự án Một Vành Đai, Một Con Đường (BRI) do ông Tập khởi xướng.

Nhà báo Panos Mourdoukoutas cũng viết rằng, trong canh bạc chiếm Biển Đông, Trung Quốc sẽ chỉ có một mình chống lại Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam.

Ông Vijay còn nói Trung Quốc không xem là mối đe dọa, từ việc bất kỳ nước láng giềng nào đòi chủ quyền ở Biển Đông. Và Trung Quốc đã dùng các biện pháp hù dọa để bảo đảm không xảy ra chuyện các nước láng giềng yêu sách.

Trung Quốc cũng chống lại hải quân Mỹ, Nhật, Úc, Anh và Pháp vốn đều đã, đang và sẽ đưa tàu chiến tuần tra thực hiện quyền tự do đi lại (FONOP) trên tuyến đường biển thương mại tất bật và trị giá 5 ngàn tỉ USD/năm này.

Gần đây khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc yêu chuộng hòa bình nhưng không chấp nhận “để mất một tấc đất nào của tổ tiên truyền đời cho con cháu”.

Lý do thứ hai, theo ông Vijay, chính là Bắc Kinh xem Biển Đông là tài sản riêng: “Trên hết, Trung Quốc muốn độc quyền khai thác các tài nguyên được ẩn phía dưới Biển Đông. Đó là lý do họ xây các đảo nhân tạo”.

Nhà báo dẫn lời nhà thầu Vijay Eswaran người Malaysia: “Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc bắt đầu từ Biển Đông. Họ tự cho mình một vai trò đáng kể hơn về thương mại hàng hải trong tương lai”.

Lý do thứ ba: việc chiếm Biển Đông sẽ kích thích chủ nghĩa dân tộc vốn cần thiết để ủng hộ và củng cố thể chế chính trị ở Trung Quốc.

Hồi tháng 7.2016, Tòa án trọng tài thường trực The Hague tuyên Trung Quốc không hề có “chủ quyền lịch sử” trên Biển Đông, đồng thời bác “bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn” mà Trung Quốc tự vẽ, viện dẫn những lý do để khẳng định “có chủ quyền Nam Hải từ ngàn xưa”, cách gọi Biển Đông của Bắc Kinh.

Phán quyết từ đơn kiện của chính phủ Phillipines thời Tổng thống Aquino, nhưng khi ông Rodrigo Duterte nắm quyền, Bắc Kinh đã tiến hành các động thái dọa đánh Philippines, rồi hứa đầu tư “khủng” để giúp Philippines xử lý nhiều vấn nạn.

Theo nhà báo Mourdoukoutas, những động thái này đạt hiệu quả, ông Duterte nhanh chóng quên phán quyết PCA, và gần đây, Bắc Kinh đem “mô hình Duterte” ra dọa sẽ tấn công các cơ sở dầu khí của nước khác.

Dù vậy, nhiều lực lượng hải quân sẵn sàng thách thức tham vọng của Trung Quốc, như Mỹ-Anh-Pháp đều đã, đang và sẽ thực hiện tuần tra FONOP.

Nhà báo Mourdoukoutas kết luận rằng khó có thể nói liệu Trung Quốc có chuẩn bị ngăn chặn những thách thức này. Nhưng ông viết “Chắc chắn là bất kỳ nước nào muốn chơi một canh bạc chống lại tất cả đều sẽ thua. Chuyện thua này từng xảy ra với Nhật thời trước và cũng có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai”.

Ông cũng nhắc: “Trong khi đó, các nhà đầu tư ở các thị trường tài chính khu vực này cũng nên chú ý từng diễn biến sẽ đẩy Trung Quốc đến gần hơn một cuộc xung đột lớn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)