Khái niệm

Khái niệm

Khái niệm

Trang:

Tổng quan những vấn đề cần biết về quản trị doanh nghiệp

Thứ sáu, 28/02/2020 | 14:38
Thứ sáu, 14/06/2018 | 03:37

Tổng quan những vấn đề cần biết về quản trị doanh nghiệp

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Kh&aacute;i niệm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quản trị doanh nghiệp<strong>&nbsp;</strong>l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;c&nbsp;động li&ecirc;n tục, c&oacute; tổ chức, c&oacute;&nbsp;định hướng của người chủ doanh nghiệp l&agrave;m tập thể những người lao&nbsp;động trong doanh nghiệp sử dụng một c&aacute;ch tốt nhất những tiềm năng v&agrave; cơ hội&nbsp;để tiến h&agrave;nh hoạt&nbsp;động sản xuất v&agrave; kinh doanh của doanh nghiệp nhằm&nbsp;đạt&nbsp;được mục ti&ecirc;u&nbsp;đề ra theo&nbsp;đ&uacute;ng luật&nbsp;định v&agrave; th&ocirc;ng lệ x&atilde; hội</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Quản trị doanh nghiệp bao gồm:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chủ thể quản trị: Chủ doanh nghiệp,&nbsp;đội ngũ quản trị vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối tượng quản trị: Nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao&nbsp;động.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mục ti&ecirc;u hoạt&nbsp;động của doanh nghiệp: Hoạt&nbsp;động quản trị nhằm&nbsp;đảm bảo mục ti&ecirc;u lợi&nbsp;&iacute;ch của doanh nghiệp,&nbsp;đảm bảo doanh nghiệp tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển l&acirc;u d&agrave;i, cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Vai tr&ograve; của quản trị doanh nghiệp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tạo ra một cấu tr&uacute;c, tổ chức hợp l&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kết hợp nỗ lực của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n trong từng tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Sự liên kết các cá nhân thành tổ chức" src="/Content/editorimages/images/to-ch%e1%bb%a9c22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sự li&ecirc;n kết c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n th&agrave;nh tổ chức tạo n&ecirc;n sức mạnh cho doanh nghiệp</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sử dụng triệt&nbsp;để, n&acirc;ng cao hiệu quả lao&nbsp;động trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện mục ti&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển tổ chức.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tạo ra t&iacute;nh li&ecirc;n tục trong doanh nghiệp, kh&ocirc;ng bị gi&aacute;n&nbsp;đoạn khi gặp sự cố.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện&nbsp;nay, chắc kh&ocirc;ng ai phủ nhận vai tr&ograve; quan trọng v&agrave; to lớn của quản trị trong việc bảo đảm sự tồn tại v&agrave; hoạt động b&igrave;nh thường tr&ecirc;n thị trường kinh doanh. Đối với sự ph&aacute;t triển của từng đơn vị hay cộng đồng v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, quản trị c&agrave;ng c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy nắm vững&nbsp;được những&nbsp;yếu tố cốt l&otilde;i, kiến thức&nbsp;về&nbsp;quản trị doanh nghiệp<strong>&nbsp;</strong>sẽ gi&uacute;p bạn thực hiện c&ocirc;ng việc n&agrave;y&nbsp;một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></span><br /> &nbsp;</p>

- Đối với doanh nghiệp Marketing là một yếu tố vô cùng quan trọng / Bốn nguyên tắc cần biết khi đặt tên doanh nghiệp, công ty

Khái niệm

Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của người chủ doanh nghiệp làm tập thể những người lao động trong doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội

Quản trị doanh nghiệp bao gồm:

Chủ thể quản trị: Chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản trị viên.

Đối tượng quản trị: Nhân viên, người lao động.

Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Hoạt động quản trị nhằm đảm bảo mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài, cạnh tranh trên thị trường.

Vai trò của quản trị doanh nghiệp

Tạo ra một cấu trúc, tổ chức hợp lý.

Kết hợp nỗ lực của các cá nhân trong từng tổ chức.

Sự liên kết các cá nhân thành tổ chức

Sự liên kết các cá nhân thành tổ chức tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp

Sử dụng triệt để, nâng cao hiệu quả lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Duy trì và phát triển tổ chức.

Tạo ra tính liên tục trong doanh nghiệp, không bị gián đoạn khi gặp sự cố.

Hiện nay, chắc không ai phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của quản trị trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường trên thị trường kinh doanh. Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và các doanh nghiệp, quản trị càng có vai trò quan trọng. Chính vì vậy nắm vững được những yếu tố cốt lõi, kiến thức về quản trị doanh nghiệp sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách dễ dàng.
 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)