Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính qu" /> Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính qu" /> Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính qu" />
Trang:

Tổng thống Trump bị kiện vì chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới

Thứ ba, 25/02/2020 | 06:44
Thứ ba, 21/06/2018 | 10:18

Tổng thống Trump bị kiện vì chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thống đốc New York ng&agrave;y 19/6 cho biết, bang n&agrave;y sẽ kiện ch&iacute;nh quyền li&ecirc;n bang v&igrave; t&aacute;ch trẻ nhập cư khỏi bố mẹ khi ngăn chặn họ vượt bi&ecirc;n tr&aacute;i ph&eacute;p, để&nbsp;c&aacute;c gia đ&igrave;nh n&agrave;y bị chia l&igrave;a.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc chia t&aacute;ch v&agrave; tr&ocirc;ng giữ trẻ em ở bi&ecirc;n giới ph&iacute;a nam gi&aacute;p với Mexico đ&atilde; g&acirc;y ra sự phẫn nộ ở Mỹ cũng như l&agrave;n s&oacute;ng l&ecirc;n &aacute;n từ nước ngo&agrave;i khi truyền h&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c mạng x&atilde; hội lan truyền những đoạn video trẻ em bị tập trung v&agrave;o những chiếc lồng sắt lớn v&agrave; g&agrave;o kh&oacute;c đ&ograve;i gặp cha mẹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Cuomo cho rằng việc chia t&aacute;ch cha mẹ v&agrave; con ở bi&ecirc;n giới l&agrave; vi phạm quyền của họ, vốn được bảo vệ bởi Hiến ph&aacute;p Mỹ, c&aacute;c lệ của T&ograve;a &aacute;n Tối cao Mỹ v&agrave; một thỏa thuận ph&aacute;p l&yacute; năm 1997, trong đ&oacute; đặt ra c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn cho việc đối xử với trẻ em bị giữ lại v&igrave; l&yacute; do nhập cư bất hợp ph&aacute;p.&ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch của ch&iacute;nh quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chia l&igrave;a c&aacute;c gia đ&igrave;nh l&agrave; một sự thất bại về mặt đạo đức v&agrave; l&agrave; một thảm họa nh&acirc;n đạo&rdquo; - Thống đốc New York Andrew Cuomo, một đối thủ ch&iacute;nh trị của &ocirc;ng Trump, l&ecirc;n tiếng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump" src="/Content/editorimages/images/bieu-tinh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Biểu t&igrave;nh 19/6 ở New York phản đối việc chia l&igrave;a c&aacute;c&nbsp;gia đ&igrave;nh bị nghi l&agrave; nhập cư bất hợp ph&aacute;p.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quan chức ch&iacute;nh quyền Tổng thống Donald Trump th&igrave; vẫn b&ecirc;nh vực c&aacute;c biện ph&aacute;p tr&ecirc;n, cho rằng đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch để bảo vệ an ninh bi&ecirc;n giới v&agrave; bắt giữ những người nhập cư tr&aacute;i ph&eacute;p. Tổng thống Donald Trump, một người theo phe Cộng h&ograve;a, l&agrave; người c&oacute; lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, coi đ&acirc;y l&agrave; một trọng t&acirc;m trong nhiệm kỳ của &ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y đ&atilde; dẫn tới việc c&aacute;c gia đ&igrave;nh bị li t&aacute;n v&igrave; khi c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n g&aacute;c bi&ecirc;n giới đưa người nhập cư bất hợp ph&aacute;p ra x&eacute;t xử th&igrave; cha mẹ sẽ phải ngồi nh&agrave; t&ugrave; li&ecirc;n bang để đợi ra t&ograve;a trong khi con c&aacute;i phải ở lại khu tạm giữ ở bi&ecirc;n giới hoặc được chuyển đến c&aacute;c cơ sở do Văn ph&ograve;ng t&aacute;i đinh cư người tị nạn, một cơ quan của Bộ Dịch vụ sức khỏe v&agrave; con người quản l&yacute;.Tổng Chưởng l&yacute; Mỹ (Bộ trưởng Tư ph&aacute;p) Jeff Sessions đ&atilde; tuy&ecirc;n bố một ch&iacute;nh s&aacute;ch &ldquo; kh&ocirc;ng khoan nhượng &rdquo; (zero tolerance) hồi th&aacute;ng 4, theo đ&oacute; tất cả những người nhập cư bất hợp ph&aacute;p bị bắt khi vượt bi&ecirc;n giới Mỹ - Mexico sẽ bị x&eacute;t xử h&igrave;nh sự.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thống đốc New York cho biết, nh&acirc;n danh khoảng 70 trẻ em bị giữ ở &iacute;t nhất 10 cơ sở của li&ecirc;n bang tại bang n&agrave;y, &ocirc;ng sẽ chỉ thị một số cơ quan của bang bắt đầu tiến tr&igrave;nh ph&aacute;p l&yacute; chống lại ch&iacute;nh quyền li&ecirc;n bang của Tổng thống Donald Trump.</span></span></strong></p>

- Văn hóa đọc sách của người Việt đang dần bị thay thế / 1,7 triệu người di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long do biến đổi khí hậu

Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính quyền liên bang vì tách trẻ nhập cư khỏi bố mẹ khi ngăn chặn họ vượt biên trái phép, để các gia đình này bị chia lìa.

Việc chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới phía nam giáp với Mexico đã gây ra sự phẫn nộ ở Mỹ cũng như làn sóng lên án từ nước ngoài khi truyền hình và các mạng xã hội lan truyền những đoạn video trẻ em bị tập trung vào những chiếc lồng sắt lớn và gào khóc đòi gặp cha mẹ.

Ông Cuomo cho rằng việc chia tách cha mẹ và con ở biên giới là vi phạm quyền của họ, vốn được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ, các lệ của Tòa án Tối cao Mỹ và một thỏa thuận pháp lý năm 1997, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn cho việc đối xử với trẻ em bị giữ lại vì lý do nhập cư bất hợp pháp.“Chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chia lìa các gia đình là một sự thất bại về mặt đạo đức và là một thảm họa nhân đạo” - Thống đốc New York Andrew Cuomo, một đối thủ chính trị của ông Trump, lên tiếng.

Biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump

Biểu tình 19/6 ở New York phản đối việc chia lìa các gia đình bị nghi là nhập cư bất hợp pháp.

Quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump thì vẫn bênh vực các biện pháp trên, cho rằng đó là một cách để bảo vệ an ninh biên giới và bắt giữ những người nhập cư trái phép. Tổng thống Donald Trump, một người theo phe Cộng hòa, là người có lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, coi đây là một trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông.

Chính sách này đã dẫn tới việc các gia đình bị li tán vì khi các nhân viên gác biên giới đưa người nhập cư bất hợp pháp ra xét xử thì cha mẹ sẽ phải ngồi nhà tù liên bang để đợi ra tòa trong khi con cái phải ở lại khu tạm giữ ở biên giới hoặc được chuyển đến các cơ sở do Văn phòng tái đinh cư người tị nạn, một cơ quan của Bộ Dịch vụ sức khỏe và con người quản lý.Tổng Chưởng lý Mỹ (Bộ trưởng Tư pháp) Jeff Sessions đã tuyên bố một chính sách “ không khoan nhượng ” (zero tolerance) hồi tháng 4, theo đó tất cả những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt khi vượt biên giới Mỹ - Mexico sẽ bị xét xử hình sự.

Thống đốc New York cho biết, nhân danh khoảng 70 trẻ em bị giữ ở ít nhất 10 cơ sở của liên bang tại bang này, ông sẽ chỉ thị một số cơ quan của bang bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại chính quyền liên bang của Tổng thống Donald Trump.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin