Nếu giá dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ có thể tung ra thị t" /> Nếu giá dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ có thể tung ra thị t" /> Nếu giá dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ có thể tung ra thị t" />
Trang:

Tổng thống Trump có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh dầu mỏ

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:34
Thứ năm, 05/07/2018 | 14:09

Tổng thống Trump có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh dầu mỏ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu gi&aacute; dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ c&oacute; thể tung ra thị trường khoảng 30 triệu th&ugrave;ng dầu từ dự trữ của Mỹ, như vậy chẳng kh&aacute;c g&igrave; việc &ocirc;ng ph&aacute;t động cuộc chiến tranh dầu mỏ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người ta thường nghĩ rằng những c&ocirc;ng ty sản xuất&nbsp;dầu đ&aacute; phiến&nbsp;mới tại Mỹ c&oacute; thể coi như t&aacute;c nh&acirc;n mới tr&ecirc;n c&aacute;c thị trường dầu quốc tế. Thế nhưng cuối c&ugrave;ng, vai tr&ograve; đ&oacute; đang được thay thế bởi ch&iacute;nh Tổng thống Mỹ, tờ The Economist b&igrave;nh luận.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở thời điểm&nbsp;gi&aacute; dầu&nbsp;đang biến động quanh mức cao nhất trong 3 năm rưỡi, thị trường chịu t&aacute;c động bởi ba yếu tố bắt nguồn từ Tổng thống Donald Trump: lộ tr&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch địa ch&iacute;nh trị của &ocirc;ng, đặc biệt lệnh trừng phạt chống lại Iran; định hướng ch&iacute;nh s&aacute;ch ch&iacute;nh trị nội địa của &ocirc;ng để giảm gi&aacute; xăng dầu tại Mỹ trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu; v&agrave; rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ng&agrave;y một lớn dần.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu mọi chuyện kh&ocirc;ng được như &ocirc;ng mong muốn, &ocirc;ng vẫn c&ograve;n một vũ kh&iacute; kh&aacute;c m&agrave; &ocirc;ng đang giấu trong tay &aacute;o: Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thứ nhất, yếu tố địa ch&iacute;nh trị. D&ugrave; trong cuối th&aacute;ng trước, Tổ chức c&aacute;c nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dẫn đầu bởi Saudi Arabia v&agrave; Nga từng thống nhất sẽ tăng sản lượng th&ecirc;m khoảng 1 triệu th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y; gi&aacute; dầu Brent vẫn tăng l&ecirc;n mức 77USD/th&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n trực tiếp c&oacute; thể kể đến ch&iacute;nh l&agrave; việc nguồn cung từ Libya v&agrave; Venezuela bị gi&aacute;n đoạn. Thế nhưng yếu tố quan trọng kh&aacute;c khiến cho gi&aacute; dầu tăng cao ch&iacute;nh l&agrave; việc ch&iacute;nh quyền của Tổng thống Trump g&acirc;y sức &eacute;p buộc c&aacute;c nước đồng minh của Mỹ dừng hẳn nhập khẩu dầu từ Iran trước th&aacute;ng 11/2018, nếu kh&ocirc;ng c&aacute;c nước đ&oacute; sẽ phải chịu trừng phạt từ Mỹ. Mọi chuyện như vậy tồi tệ hơn người ta dự b&aacute;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Brian Hook, một quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong ng&agrave;y 2/7/2018 c&ocirc;ng bố rằng khoảng hơn 50 c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i, trong đ&oacute; bao gồm cả c&aacute;c c&ocirc;ng ty năng lượng, đ&atilde; đồng &yacute; r&uacute;t khỏi Iran. D&ugrave; Mỹ c&oacute; thể cho ph&eacute;p một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ph&aacute;p v&agrave; v&agrave;i nước kh&aacute;c giảm nhập khẩu dầu từ Iran chứ kh&ocirc;ng ngừng hẳn, chắc chắn Mỹ sẽ kh&ocirc;ng nhượng bộ th&ecirc;m nữa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo c&ocirc;ng ty tư vấn Clearview Energy Partners, nếu thực sự c&aacute;c nước giảm nhập khẩu dầu từ Iran, nguồn cung dầu to&agrave;n cầu sẽ hụt đi từ 800 ngh&igrave;n th&ugrave;ng cho đến 1,5 triệu th&ugrave;ng, t&igrave;nh trạng thị trường bị thắt chặt sẽ bắt đầu từ th&aacute;ng 9/2018, 60 ng&agrave;y trước khi lệnh trừng phạt được bắt đầu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trump đẩy thể giới vào chiến tranh dầu mỏ" src="/Content/editorimages/images/Trump.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tham vọng của Tổng thống Trump trong vấn đề Iran lại đang đi ngược lại c&aacute;c mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh trị nội địa của &ocirc;ng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; dầu th&ocirc; thế giới cao đồng nghĩa gi&aacute; xăng nội địa Mỹ cao, ở thời điểm người Mỹ đang đổ ra đường nghỉ lễ. Gi&aacute; năng lượng cao t&aacute;c động nhiều nhất đến những l&aacute;i xe thu nhập thấp, những người c&oacute; khả năng t&aacute;c động đến l&aacute; phiếu d&agrave;nh cho Đảng Cộng h&ograve;a trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; r&otilde; r&agrave;ng c&oacute; một số bang Cộng h&ograve;a hưởng lợi từ gi&aacute; dầu cao, thế nhưng vị Tổng thống Mỹ kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi lo lắng. Trong một b&agrave;i phỏng vấn với Fox TV được ph&aacute;t s&oacute;ng ng&agrave;y 1/7/2018, &ocirc;ng y&ecirc;u cầu OPEC ngừng thao t&uacute;ng thị trường, đe dọa một số th&agrave;nh vi&ecirc;n OPEC rằng họ sẽ mất sự bảo hộ của nước Mỹ nếu họ kh&ocirc;ng nghe theo Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Trump cũng n&oacute;i đến việc Saudi Arabia cần phải tăng sản lượng h&agrave;ng ng&agrave;y th&ecirc;m đến 2 triệu th&ugrave;ng dầu, đ&acirc;y l&agrave; một nỗ lực bất thường của Tổng thống Mỹ khi can thiệp v&agrave;o ch&iacute;nh s&aacute;ch của OPEC. Nh&agrave; Trắng sau đ&oacute; đ&atilde; b&aacute;c bỏ th&ocirc;ng tin rằng ph&iacute;a Saudi Arabia đ&atilde; đồng thuận với Mỹ, nhưng vẫn n&oacute;i th&ecirc;m rằng Saudi Arabia ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; đủ khả năng tăng sản lượng th&ecirc;m 2 triệu th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc Saudi Arabia c&oacute; l&agrave;m được như Tổng thống Trump muốn hay kh&ocirc;ng lại l&agrave; c&acirc;u chuyện kh&aacute;c. C&ocirc;ng ty tư vấn Energy Aspects chỉ ra sản lượng cao nhất m&agrave; Saudi Arabia c&oacute; thể đạt được l&agrave; 11 triệu th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y, hiện tại đang l&agrave; 10,3 triệu th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thế nhưng duy tr&igrave; sản xuất ở mức đ&oacute; trong v&agrave;i th&aacute;ng sẽ t&aacute;c động xấu đến hoạt động dự trữ. Việc bơm ra thị trường 12 triệu th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y sẽ khiến cho dự trữ dầu tr&ecirc;n thị trường thế giới rớt xuống mức cực thấp, thế giới sẽ dễ chịu tổn thương với c&aacute;c c&uacute; sốc về nguồn cung.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu gi&aacute; dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ c&oacute; thể tung ra thị trường khoảng 30 triệu th&ugrave;ng dầu từ dự trữ chiến lược của Mỹ. Điều đ&oacute; sẽ chẳng kh&aacute;c g&igrave; việc &ocirc;ng ph&aacute;t động cuộc chiến tranh dầu mỏ chống lại OPEC v&agrave; Nga, ngo&agrave;i cuộc chiến tranh thương mại trước đ&oacute;, khả năng n&agrave;y kh&ocirc;ng thể bị loại bỏ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mọi chuyện đang trở n&ecirc;n rắc rối hơn khi m&agrave; rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ng&agrave;y một lớn dần. Trung Quốc đ&atilde; đe dọa sẽ đ&aacute;nh thuế với dầu Mỹ nhập khẩu nếu c&aacute;c biện ph&aacute;p trả đũa li&ecirc;n tiếp được c&aacute;c b&ecirc;n đưa ra. V&agrave; Trung Quốc c&oacute; thể chấp nhận thiệt hại t&agrave;i ch&iacute;nh để đối đầu với Mỹ về vấn đề Iran, căng thẳng giữa hai b&ecirc;n sẽ ng&agrave;y một lớn dần.</span></span></p>

- Thị trường hàng hóa đồng loạt tăng mạnh trong ngày 5/7 / Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU có thể xảy ra

Nếu giá dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ có thể tung ra thị trường khoảng 30 triệu thùng dầu từ dự trữ của Mỹ, như vậy chẳng khác gì việc ông phát động cuộc chiến tranh dầu mỏ.

Người ta thường nghĩ rằng những công ty sản xuất dầu đá phiến mới tại Mỹ có thể coi như tác nhân mới trên các thị trường dầu quốc tế. Thế nhưng cuối cùng, vai trò đó đang được thay thế bởi chính Tổng thống Mỹ, tờ The Economist bình luận.

Ở thời điểm giá dầu đang biến động quanh mức cao nhất trong 3 năm rưỡi, thị trường chịu tác động bởi ba yếu tố bắt nguồn từ Tổng thống Donald Trump: lộ trình chính sách địa chính trị của ông, đặc biệt lệnh trừng phạt chống lại Iran; định hướng chính sách chính trị nội địa của ông để giảm giá xăng dầu tại Mỹ trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu; và rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày một lớn dần.

Nếu mọi chuyện không được như ông mong muốn, ông vẫn còn một vũ khí khác mà ông đang giấu trong tay áo: Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR).

Thứ nhất, yếu tố địa chính trị. Dù trong cuối tháng trước, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dẫn đầu bởi Saudi Arabia và Nga từng thống nhất sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày; giá dầu Brent vẫn tăng lên mức 77USD/thùng.

Nguyên nhân trực tiếp có thể kể đến chính là việc nguồn cung từ Libya và Venezuela bị gián đoạn. Thế nhưng yếu tố quan trọng khác khiến cho giá dầu tăng cao chính là việc chính quyền của Tổng thống Trump gây sức ép buộc các nước đồng minh của Mỹ dừng hẳn nhập khẩu dầu từ Iran trước tháng 11/2018, nếu không các nước đó sẽ phải chịu trừng phạt từ Mỹ. Mọi chuyện như vậy tồi tệ hơn người ta dự báo.

Ông Brian Hook, một quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày 2/7/2018 công bố rằng khoảng hơn 50 công ty nước ngoài, trong đó bao gồm cả các công ty năng lượng, đã đồng ý rút khỏi Iran. Dù Mỹ có thể cho phép một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và vài nước khác giảm nhập khẩu dầu từ Iran chứ không ngừng hẳn, chắc chắn Mỹ sẽ không nhượng bộ thêm nữa.

Theo công ty tư vấn Clearview Energy Partners, nếu thực sự các nước giảm nhập khẩu dầu từ Iran, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ hụt đi từ 800 nghìn thùng cho đến 1,5 triệu thùng, tình trạng thị trường bị thắt chặt sẽ bắt đầu từ tháng 9/2018, 60 ngày trước khi lệnh trừng phạt được bắt đầu.

Trump đẩy thể giới vào chiến tranh dầu mỏ

Tham vọng của Tổng thống Trump trong vấn đề Iran lại đang đi ngược lại các mục tiêu chính trị nội địa của ông.

Giá dầu thô thế giới cao đồng nghĩa giá xăng nội địa Mỹ cao, ở thời điểm người Mỹ đang đổ ra đường nghỉ lễ. Giá năng lượng cao tác động nhiều nhất đến những lái xe thu nhập thấp, những người có khả năng tác động đến lá phiếu dành cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dù rõ ràng có một số bang Cộng hòa hưởng lợi từ giá dầu cao, thế nhưng vị Tổng thống Mỹ không tránh khỏi lo lắng. Trong một bài phỏng vấn với Fox TV được phát sóng ngày 1/7/2018, ông yêu cầu OPEC ngừng thao túng thị trường, đe dọa một số thành viên OPEC rằng họ sẽ mất sự bảo hộ của nước Mỹ nếu họ không nghe theo Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nói đến việc Saudi Arabia cần phải tăng sản lượng hàng ngày thêm đến 2 triệu thùng dầu, đây là một nỗ lực bất thường của Tổng thống Mỹ khi can thiệp vào chính sách của OPEC. Nhà Trắng sau đó đã bác bỏ thông tin rằng phía Saudi Arabia đã đồng thuận với Mỹ, nhưng vẫn nói thêm rằng Saudi Arabia hoàn toàn có đủ khả năng tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng dầu/ngày.

Việc Saudi Arabia có làm được như Tổng thống Trump muốn hay không lại là câu chuyện khác. Công ty tư vấn Energy Aspects chỉ ra sản lượng cao nhất mà Saudi Arabia có thể đạt được là 11 triệu thùng dầu/ngày, hiện tại đang là 10,3 triệu thùng dầu/ngày.

Thế nhưng duy trì sản xuất ở mức đó trong vài tháng sẽ tác động xấu đến hoạt động dự trữ. Việc bơm ra thị trường 12 triệu thùng dầu/ngày sẽ khiến cho dự trữ dầu trên thị trường thế giới rớt xuống mức cực thấp, thế giới sẽ dễ chịu tổn thương với các cú sốc về nguồn cung.

Nếu giá dầu vẫn tiếp tục tăng, Tổng thống Trump sẽ có thể tung ra thị trường khoảng 30 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược của Mỹ. Điều đó sẽ chẳng khác gì việc ông phát động cuộc chiến tranh dầu mỏ chống lại OPEC và Nga, ngoài cuộc chiến tranh thương mại trước đó, khả năng này không thể bị loại bỏ.

Mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn khi mà rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày một lớn dần. Trung Quốc đã đe dọa sẽ đánh thuế với dầu Mỹ nhập khẩu nếu các biện pháp trả đũa liên tiếp được các bên đưa ra. Và Trung Quốc có thể chấp nhận thiệt hại tài chính để đối đầu với Mỹ về vấn đề Iran, căng thẳng giữa hai bên sẽ ngày một lớn dần.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin