Đa phần công việc làm thêm hiện nay đang được trả với mức lương vẫ" /> Đa phần công việc làm thêm hiện nay đang được trả với mức lương vẫ" /> Đa phần công việc làm thêm hiện nay đang được trả với mức lương vẫ" />
Trang:

Top 10 công việc làm thêm vào buổi tối có mức lương cao

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:24
Thứ sáu, 09/07/2018 | 11:46

Top 10 công việc làm thêm vào buổi tối có mức lương cao

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đa phần c&ocirc;ng việc l&agrave;m th&ecirc;m hiện nay đang được trả với mức lương vẫn c&ograve;n thấp, trừ một số c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n, cần kinh nghiệm, kỹ năng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những gợi &yacute; tuyệt vời&nbsp;về những&nbsp;c&ocirc;ng việc l&agrave;m th&ecirc;m buổi tối&nbsp;c&oacute; thể được trả với mức lương cao m&agrave; bạn c&oacute; thể tham khảo.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1. B&aacute;n h&agrave;ng online</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng online l&agrave; c&ocirc;ng việc nh&agrave;n hạ m&agrave; ai cũng c&oacute; thể l&agrave;m, l&agrave;m mọi l&uacute;c, mọi nơi, b&aacute;n mọi sản phẩm, từ quần &aacute;o, gi&agrave;y d&eacute;p, t&uacute;i x&aacute;ch, c&acirc;y cảnh, gấu b&ocirc;ng đến c&aacute;c đồ ăn vặt&hellip;Nhưng hiệu quả tốt hay kh&ocirc;ng c&ograve;n t&ugrave;y v&agrave;o khả năng mỗi người. Qua đ&acirc;y bạn học được rất nhiều c&aacute;ch thức giới thiệu sản phẩm, c&aacute;ch t&igrave;m kiếm v&agrave; tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; mức độ duy&ecirc;n d&aacute;ng, kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh. Rất nhiều người l&agrave;m cộng t&aacute;c vi&ecirc;n kiếm th&ecirc;m 4-5 triệu/th&aacute;ng.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2. H&aacute;t ph&ograve;ng tr&agrave;</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn th&iacute;ch đi theo con đường nghệ thuật, bạn th&iacute;ch h&aacute;t, th&iacute;ch đ&agrave;n, vậy th&igrave; c&ocirc;ng việc h&aacute;t ph&ograve;ng tr&agrave; sẽ thỏa m&atilde;n đam m&ecirc; của bạn v&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn c&oacute; th&ecirc;m nguồn thu nhập kha kh&aacute;. Đặc biệt, c&agrave;ng theo đuổi, bạn c&agrave;ng ph&aacute;t triển được khả năng của m&igrave;nh v&agrave; tăng mức c&aacute;t-x&ecirc; từ 200.000đ/ 2 b&agrave;i l&ecirc;n đến v&agrave;i triệu nếu trở th&agrave;nh &ldquo;ca sĩ ph&ograve;ng tr&agrave;&rdquo; chuy&ecirc;n nghiệp. Một tối bạn c&oacute; thể chạy 2 đến 3 chương tr&igrave;nh ca nhạc.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3. Dẫn chương tr&igrave;nh</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc dẫn chương tr&igrave;nh sẽ d&agrave;nh cho những người c&oacute; khả năng giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn, dẫn dắt c&oacute; duy&ecirc;n, đặc biệt giọng n&oacute;i to, r&otilde;, kh&ocirc;ng gọng, diễn đạt tốt v&agrave; phải c&oacute; sự đam m&ecirc;, c&oacute; nhiều t&agrave;i lẻ. Đ&acirc;y cũng được coi l&agrave; nghề &ldquo;h&aacute;i&rdquo; ra tiền. Với mỗi chương tr&igrave;nh khoảng 2 tiếng l&agrave; bạn c&oacute; thể kiếm từ 400.000đ, v&agrave; một tối bạn c&oacute; thể chạy 2 địa điểm tổ chức.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4. Thiết kế</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc n&agrave;y ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; d&agrave;nh cho d&acirc;n đồ họa. Bạn c&oacute; thể nhận l&agrave;m rất nhiều mảng như thiết kế banner &ndash; logo, vẽ nh&acirc;n vật hoạt h&igrave;nh, gh&eacute;p ảnh, l&agrave;m video, ảnh 3D&hellip; cho cả c&aacute;c tổ chức trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i. T&ugrave;y từng loại sản phẩm m&agrave; bạn nhận mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau nhưng &iacute;t nhất cũng 100.000đ/sản phẩm, c&ograve;n c&oacute; những sản phẩm c&oacute; mức gi&aacute; l&ecirc;n đến h&agrave;ng chục ngh&igrave;n USD nếu như l&agrave;m cho nước ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Công việc làm thêm buổi tối lương cao" src="/Content/editorimages/images/thiet-ke.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể nhận l&agrave;m rất nhiều mảng như thiết kế banner &ndash; logo, vẽ nh&acirc;n vật hoạt h&igrave;nh, gh&eacute;p ảnh, l&agrave;m video, ảnh 3D&hellip; </span></span></em></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">5. Dịch thuật</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kiếm tiền bằng việc l&agrave;m cộng t&aacute;c vi&ecirc;n dịch thuật l&agrave; &yacute; tưởng tuyệt vời d&agrave;nh cho những bạn giỏi ngoại ngữ. C&ocirc;ng việc vừa gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện được t&iacute;nh cẩn thận, tỉ mỉ, vừa gi&uacute;p bạn mở rộng th&ecirc;m ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a, lại vừa c&oacute; th&ecirc;m nguồn thu nhập ổn định. C&oacute; nhiều ng&ocirc;n ngữ dịch thuật để ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh như tiếng Anh, tiếng Trung, Nhật, Đức, T&acirc;y Ban Nha&hellip;v&agrave; cũng c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức như dịch thuật c&ocirc;ng chứng, dịch hợp đồng, dịch dữ liệu, dịch s&aacute;ch&hellip;để bạn lựa chọn. Đ&acirc;y cũng được coi l&agrave; một trong những c&ocirc;ng việc &ldquo;h&aacute;i&rdquo; ra tiền. Chỉ cần d&agrave;nh khoảng 2 tiếng buổi tối để dịch v&agrave;i bản hợp đồng l&agrave; bạn c&oacute; thể kiếm 300.000đ-500.000đ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">6. Gia sư</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gia sư chắc vẫn l&agrave; c&ocirc;ng việc quen thuộc của bạn nhất từ những ng&agrave;y đi học đại học, v&agrave; kể cả sau n&agrave;y bạn vẫn c&oacute; thể duy tr&igrave; c&ocirc;ng việc gia sư th&ecirc;m v&agrave;o buổi tối. Bạn c&oacute; thể dạy một m&ocirc;n hoặc nhiều m&ocirc;n t&ugrave;y khả năng v&agrave; mức thu nhập cũng kh&aacute; ổn. Nếu bạn dạy k&egrave;m một em v&agrave;o 2 tiếng buổi tối c&oacute; thể được trả 200.000đ- 300.000đ, nếu bạn dạy theo nh&oacute;m 5 em th&igrave; c&oacute; thể được trả hơn 1.000.000đ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">7. PG, PB</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những người chạy chương tr&igrave;nh để tiếp thị , quảng c&aacute;o sản phẩm cho một doanh nghiệp. PG, PB vẫn l&agrave; những ng&agrave;nh Hot với cơ hội việc l&agrave;m rất lớn v&agrave; đặc biệt kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i Top ngh&agrave;nh &ldquo;h&aacute;i&rdquo; ra tiền. T&ugrave;y từng gi&aacute; trị, đặc t&iacute;nh sản phẩm m&agrave; bạn tiếp thị, mỗi tối d&agrave;nh 2 &ndash; 3 tiếng l&agrave;m bạn c&oacute; thể kiếm 200.000đ-500.000đ</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">8. Nhận l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn l&agrave; một kế to&aacute;n vi&ecirc;n, thay v&igrave; buồn b&atilde; với mức lương ba cọc ba đồng th&igrave; c&aacute;ch tốt nhất l&agrave; nhận l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, vừa học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, vừa gia tăng nguồn thu của m&igrave;nh. Đặc biệt l&agrave; m&ugrave;a b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh cuối năm cho đến th&aacute;ng 3 năm sau, c&aacute;c c&ocirc;ng ty nhỏ đều r&aacute;o riết t&igrave;m kế to&aacute;n l&agrave;m trọn b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh cả năm cho c&ocirc;ng ty. Đ&acirc;y l&agrave; cơ tốt cho bạn t&igrave;m kiếm v&agrave; nhận v&agrave;o bộ về l&agrave;m. T&ugrave;y cơ cấu, quy m&ocirc;, mức độ hoạt động v&agrave; loại h&igrave;nh c&ocirc;ng ty m&agrave; bộ b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; thể l&agrave;m tư 1 tuần đến 1 th&aacute;ng, m&agrave; mức th&ugrave; lao c&oacute; thể từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">9. Lễ t&acirc;n</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lễ t&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng việc kh&aacute; nhẹ nh&agrave;ng m&agrave; mức lương hấp dẫn. Tuy nhiện hơi khắt khe một ch&uacute;t về ngoại h&igrave;nh, cần những bạn trẻ c&oacute; ngoại h&igrave;nh kh&aacute;, cao &nbsp;r&aacute;o, nhanh nhẹn, hoạt b&aacute;t. Hiện nay rất nhiều nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn từ nhỏ đến lớn đều tuyển lễ t&acirc;n l&agrave;m theo ca, đặc biệt c&agrave;ng biết tiếng để giao tiếp với kh&aacute;ch h&agrave;ng th&igrave; mức lương c&agrave;ng cao, c&oacute; thể từ 300.000đ đến 500.000đ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">10. Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n viết b&agrave;i web</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc rất th&uacute; vị, n&oacute; d&agrave;nh cho tất cả những ai th&iacute;ch viết, c&oacute; khả năng viết, s&aacute;ng tạo. Qua đ&oacute; bạn vừa c&oacute; thể học hỏi th&ecirc;m được nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống, ph&aacute;t triển kỹ năng viết vừa gi&uacute;p bạn c&oacute; được nguồn thu nhập ổn định. T&ugrave;y khả năng v&agrave; sự sắp xếp thời gian, bạn c&oacute; thể nhận số lượng b&agrave;i nhiều hay &iacute;t để vẫn duy tr&igrave; chất lượng b&agrave;i vừa ho&agrave;n th&agrave;nh tiến độ. Theo đ&oacute; mỗi b&agrave;i viết bạn c&oacute; thể được trả từ 50.000đ &ndash; 300.000đ/b&agrave;i hoặc c&oacute; thể hơn nữa t&ugrave;y từng loại b&agrave;i m&agrave; bạn nhận viết.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; mức lương cao hay thấp, quan trọng l&agrave; bạn đ&atilde; cố gắng ph&aacute;t huy v&agrave; l&agrave;m tốt n&oacute; như thế n&agrave;o để c&oacute; được mức thu nhập xứng đ&aacute;ng. V&agrave; hi vọng tr&ecirc;n đ&acirc;y sẽ l&agrave; 10 lựa chọn tối ưu cho c&aacute;c bạn vừa muốn kiếm th&ecirc;m thu nhập vừa muốn ph&aacute;t triển v&agrave; tận dụng mọi khả năng của m&igrave;nh.</span></span></strong></p>

- Top những việc làm được trả lương theo giờ đang phổ biến / Công việc khi ra trường của sinh viên nghành cơ điện từ

Đa phần công việc làm thêm hiện nay đang được trả với mức lương vẫn còn thấp, trừ một số công việc chuyên môn, cần kinh nghiệm, kỹ năng. Dưới đây là những gợi ý tuyệt vời về những công việc làm thêm buổi tối có thể được trả với mức lương cao mà bạn có thể tham khảo.

1. Bán hàng online

Công tác viên bán hàng online là công việc nhàn hạ mà ai cũng có thể làm, làm mọi lúc, mọi nơi, bán mọi sản phẩm, từ quần áo, giày dép, túi xách, cây cảnh, gấu bông đến các đồ ăn vặt…Nhưng hiệu quả tốt hay không còn tùy vào khả năng mỗi người. Qua đây bạn học được rất nhiều cách thức giới thiệu sản phẩm, cách tìm kiếm và tiếp cận khách hàng và mức độ duyên dáng, khéo léo của mình. Rất nhiều người làm cộng tác viên kiếm thêm 4-5 triệu/tháng.

2. Hát phòng trà

Bạn thích đi theo con đường nghệ thuật, bạn thích hát, thích đàn, vậy thì công việc hát phòng trà sẽ thỏa mãn đam mê của bạn và còn giúp bạn có thêm nguồn thu nhập kha khá. Đặc biệt, càng theo đuổi, bạn càng phát triển được khả năng của mình và tăng mức cát-xê từ 200.000đ/ 2 bài lên đến vài triệu nếu trở thành “ca sĩ phòng trà” chuyên nghiệp. Một tối bạn có thể chạy 2 đến 3 chương trình ca nhạc.

3. Dẫn chương trình

Công việc dẫn chương trình sẽ dành cho những người có khả năng giao tiếp tự tin, nhanh nhẹn, dẫn dắt có duyên, đặc biệt giọng nói to, rõ, không gọng, diễn đạt tốt và phải có sự đam mê, có nhiều tài lẻ. Đây cũng được coi là nghề “hái” ra tiền. Với mỗi chương trình khoảng 2 tiếng là bạn có thể kiếm từ 400.000đ, và một tối bạn có thể chạy 2 địa điểm tổ chức.

4. Thiết kế

Công việc này chính xác là dành cho dân đồ họa. Bạn có thể nhận làm rất nhiều mảng như thiết kế banner – logo, vẽ nhân vật hoạt hình, ghép ảnh, làm video, ảnh 3D… cho cả các tổ chức trong nước và nước ngoài. Tùy từng loại sản phẩm mà bạn nhận mức giá khác nhau nhưng ít nhất cũng 100.000đ/sản phẩm, còn có những sản phẩm có mức giá lên đến hàng chục nghìn USD nếu như làm cho nước ngoài.

Công việc làm thêm buổi tối lương cao

Bạn có thể nhận làm rất nhiều mảng như thiết kế banner – logo, vẽ nhân vật hoạt hình, ghép ảnh, làm video, ảnh 3D…

5. Dịch thuật

Kiếm tiền bằng việc làm cộng tác viên dịch thuật là ý tưởng tuyệt vời dành cho những bạn giỏi ngoại ngữ. Công việc vừa giúp bạn rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, vừa giúp bạn mở rộng thêm ngôn ngữ và văn hóa, lại vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định. Có nhiều ngôn ngữ dịch thuật để phát huy chuyên môn của mình như tiếng Anh, tiếng Trung, Nhật, Đức, Tây Ban Nha…và cũng có nhiều hình thức như dịch thuật công chứng, dịch hợp đồng, dịch dữ liệu, dịch sách…để bạn lựa chọn. Đây cũng được coi là một trong những công việc “hái” ra tiền. Chỉ cần dành khoảng 2 tiếng buổi tối để dịch vài bản hợp đồng là bạn có thể kiếm 300.000đ-500.000đ.

6. Gia sư

Gia sư chắc vẫn là công việc quen thuộc của bạn nhất từ những ngày đi học đại học, và kể cả sau này bạn vẫn có thể duy trì công việc gia sư thêm vào buổi tối. Bạn có thể dạy một môn hoặc nhiều môn tùy khả năng và mức thu nhập cũng khá ổn. Nếu bạn dạy kèm một em vào 2 tiếng buổi tối có thể được trả 200.000đ- 300.000đ, nếu bạn dạy theo nhóm 5 em thì có thể được trả hơn 1.000.000đ.

7. PG, PB

Đây là những người chạy chương trình để tiếp thị , quảng cáo sản phẩm cho một doanh nghiệp. PG, PB vẫn là những ngành Hot với cơ hội việc làm rất lớn và đặc biệt không nằm ngoài Top nghành “hái” ra tiền. Tùy từng giá trị, đặc tính sản phẩm mà bạn tiếp thị, mỗi tối dành 2 – 3 tiếng làm bạn có thể kiếm 200.000đ-500.000đ

8. Nhận làm báo cáo tài chính

Bạn là một kế toán viên, thay vì buồn bã với mức lương ba cọc ba đồng thì cách tốt nhất là nhận làm báo cáo tài chính, vừa học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, vừa gia tăng nguồn thu của mình. Đặc biệt là mùa báo cáo tài chính cuối năm cho đến tháng 3 năm sau, các công ty nhỏ đều ráo riết tìm kế toán làm trọn báo cáo tài chính cả năm cho công ty. Đây là cơ tốt cho bạn tìm kiếm và nhận vào bộ về làm. Tùy cơ cấu, quy mô, mức độ hoạt động và loại hình công ty mà bộ báo cáo tài chính có thể làm tư 1 tuần đến 1 tháng, mà mức thù lao có thể từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng.

9. Lễ tân

Lễ tân là công việc khá nhẹ nhàng mà mức lương hấp dẫn. Tuy nhiện hơi khắt khe một chút về ngoại hình, cần những bạn trẻ có ngoại hình khá, cao  ráo, nhanh nhẹn, hoạt bát. Hiện nay rất nhiều nhà hàng, khách sạn từ nhỏ đến lớn đều tuyển lễ tân làm theo ca, đặc biệt càng biết tiếng để giao tiếp với khách hàng thì mức lương càng cao, có thể từ 300.000đ đến 500.000đ.

10. Cộng tác viên viết bài web

Đây là công việc rất thú vị, nó dành cho tất cả những ai thích viết, có khả năng viết, sáng tạo. Qua đó bạn vừa có thể học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong cuộc sống, phát triển kỹ năng viết vừa giúp bạn có được nguồn thu nhập ổn định. Tùy khả năng và sự sắp xếp thời gian, bạn có thể nhận số lượng bài nhiều hay ít để vẫn duy trì chất lượng bài vừa hoàn thành tiến độ. Theo đó mỗi bài viết bạn có thể được trả từ 50.000đ – 300.000đ/bài hoặc có thể hơn nữa tùy từng loại bài mà bạn nhận viết.

Công việc nào cũng có mức lương cao hay thấp, quan trọng là bạn đã cố gắng phát huy và làm tốt nó như thế nào để có được mức thu nhập xứng đáng. Và hi vọng trên đây sẽ là 10 lựa chọn tối ưu cho các bạn vừa muốn kiếm thêm thu nhập vừa muốn phát triển và tận dụng mọi khả năng của mình.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin