1. Giao tiếp

1. Giao tiếp

1. Giao tiếp

Trang:

Top những kỹ năng hàng đầu dành cho lãnh đạo trong mọi lĩnh vực

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:25
Thứ sáu, 04/06/2018 | 21:33

Top những kỹ năng hàng đầu dành cho lãnh đạo trong mọi lĩnh vực

<h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>1. Giao tiếp</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">L&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo, bạn cần c&oacute; khả năng giải th&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; ngắn gọn cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh mọi thứ từ mục ti&ecirc;u tổ chức đến c&aacute;c nhiệm vụ cụ thể.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo phải nắm vững tất cả c&aacute;c h&igrave;nh thức giao tiếp, bao gồm c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện trực tiếp, ph&ograve;ng ban v&agrave; to&agrave;n thể nh&acirc;n vi&ecirc;n, cũng như giao tiếp qua điện thoại, email v&agrave; phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Phần lớn giao tiếp li&ecirc;n quan đến việc nghe&nbsp;.&nbsp;Do đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&ecirc;n thiết lập một d&ograve;ng giao tiếp ổn định giữa bản th&acirc;n họ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n hoặc th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m của họ, hoặc th&ocirc;ng qua một ch&iacute;nh s&aacute;ch mở cửa hoặc c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện thường xuy&ecirc;n với người lao động.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n c&oacute; sẵn để thảo luận c&aacute;c vấn đề v&agrave; mối quan t&acirc;m với nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;C&aacute;c kỹ năng kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến giao tiếp bao gồm:</span></span></span></span></p> <ul style="margin-left:0px; margin-right:0px"> <li style="list-style-type:none"><strong>Lắng nghe t&iacute;ch cực</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>C&oacute; khớp nối</strong><br /> Kể chuyện kinh doanh</li> <li style="list-style-type:none"><strong>Trong trẻo</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Concision</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Thư t&iacute;n</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Chỉnh sửa</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Giải th&iacute;ch</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Biểu hiện</strong></li> <li style="list-style-type:none"><strong>Tạo điều kiện thuận lợi cho c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện nh&oacute;m</strong></li> </ul> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>2. Động lực</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo cần truyền cảm hứng cho c&ocirc;ng nh&acirc;n của họ,&nbsp;chỉ cần trả một mức lương c&ocirc;ng bằng cho nh&acirc;n vi&ecirc;n thường kh&ocirc;ng đủ cảm hứng (mặc d&ugrave; n&oacute; cũng quan trọng). Bạn c&oacute; thể x&acirc;y dựng l&ograve;ng tự trọng của nh&acirc;n vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua sự c&ocirc;ng nhận v&agrave; phần thưởng, hoặc bằng c&aacute;ch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&aacute;ch nhiệm mới để tăng đầu tư của họ v&agrave;o c&ocirc;ng ty.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo phải t&igrave;m hiểu&nbsp;c&aacute;c động cơ l&agrave;m việc tốt nhất cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của họ hoặc c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m để khuyến kh&iacute;ch năng suất v&agrave; niềm đam m&ecirc;.</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>3. Ủy quyền</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo cố gắng thực hiện qu&aacute; nhiều nhiệm vụ của m&igrave;nh sẽ phải vật lộn để ho&agrave;n th&agrave;nh mọi việc.&nbsp;Những nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&agrave;y thường sợ rằng&nbsp;nhiệm vụ ủy&nbsp;nhiệm l&agrave; một dấu hiệu của sự yếu đuối, trong thực tế n&oacute; l&agrave; một dấu hiệu của một nh&agrave; l&atilde;nh đạo mạnh mẽ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">V&igrave; vậy, bạn cần phải x&aacute;c định c&aacute;c kỹ năng của mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn, v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ cho mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n dựa tr&ecirc;n kỹ năng của họ.&nbsp;Bằng c&aacute;ch giao nhiệm vụ cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n, bạn c&oacute; thể tập trung v&agrave;o c&aacute;c nhiệm vụ quan trọng kh&aacute;c.</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>4. T&iacute;nh t&iacute;ch cực</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Một th&aacute;i độ t&iacute;ch cực c&oacute; thể gi&uacute;p cho c&ocirc;ng việc của bạn ph&aacute;t triển rất nhiều&nbsp;trong một văn ph&ograve;ng.&nbsp;Bạn sẽ c&oacute; thể cười v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh khi một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng đi đ&uacute;ng như kế hoạch;&nbsp;điều n&agrave;y gi&uacute;p tạo ra một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc hạnh ph&uacute;c v&agrave; l&agrave;nh mạnh, ngay cả trong thời gian bận rộn, căng thẳng. Đơn giản như y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n về kế hoạch kỳ nghỉ của họ sẽ ph&aacute;t triển một bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; t&iacute;ch cực trong văn ph&ograve;ng, v&agrave; n&acirc;ng cao tinh thần giữa c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n cảm thấy rằng họ l&agrave;m việc trong một m&ocirc;i trường t&iacute;ch cực, họ sẽ c&oacute; nhiều khả năng muốn được l&agrave;m việc, v&agrave; do đ&oacute; sẽ sẵn s&agrave;ng hơn để đưa v&agrave;o những giờ d&agrave;i khi cần thiết.</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>5. Tin cậy</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Nh&acirc;n vi&ecirc;n cần c&oacute; khả năng cảm thấy thoải m&aacute;i khi đến gặp người quản l&yacute; hoặc người l&atilde;nh đạo của họ với c&aacute;c c&acirc;u hỏi v&agrave; mối quan t&acirc;m.&nbsp;Điều quan trọng l&agrave; bạn phải chứng minh cho nh&acirc;n vi&ecirc;n thấy bạn thực sự đ&aacute;ng tin v&agrave; lắng nghe họ&nbsp;- nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ chỉ tin tưởng c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo m&agrave; họ t&ocirc;n trọng.</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>6. S&aacute;ng tạo</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">L&agrave; người l&atilde;nh đạo, bạn phải đưa ra một số quyết định&nbsp;r&otilde; r&agrave;ng;&nbsp;do đ&oacute; bạn cần c&oacute; khả năng suy nghĩ thấu đ&aacute;o trong mọi t&igrave;nh huống.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Học c&aacute;ch thử c&aacute;c giải ph&aacute;p phi truyền thống, hoặc tiếp cận c&aacute;c vấn đề theo c&aacute;ch phi truyền thống, sẽ gi&uacute;p bạn giải quyết một vấn đề nan giải kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>7. Phản hồi</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&ecirc;n li&ecirc;n tục t&igrave;m kiếm cơ hội để cung cấp th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m về hiệu suất của họ.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; một d&ograve;ng tiền phạt giữa cung cấp tư vấn v&agrave; hỗ trợ nh&acirc;n vi&ecirc;n, v&agrave; vi m&ocirc;.&nbsp;Bằng c&aacute;ch dạy cho nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;ch cải thiện c&ocirc;ng việc của họ v&agrave; đưa ra quyết định của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giao nhiệm vụ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn.</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>8. Tr&aacute;ch nhiệm</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Một nh&agrave; l&atilde;nh đạo chịu tr&aacute;ch nhiệm cho cả những th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thất bại của nh&oacute;m của m&igrave;nh.&nbsp;V&igrave; vậy, bạn cần phải sẵn s&agrave;ng chấp nhận đổ lỗi khi một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng đi đ&uacute;ng.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn thấy người l&atilde;nh đạo chỉ ng&oacute;n tay v&agrave; đổ lỗi cho người kh&aacute;c, họ sẽ mất sự t&ocirc;n trọng đối với bạn.&nbsp;Chấp nhận những sai lầm v&agrave; thất bại, v&agrave; sau đ&oacute; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p r&otilde; r&agrave;ng để cải thiện.&nbsp;</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>9. Cam kết</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Điều quan trọng l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo phải tu&acirc;n theo những g&igrave; họ đồng &yacute; l&agrave;m.&nbsp;Bạn n&ecirc;n sẵn s&agrave;ng bỏ th&ecirc;m giờ để ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i tập;&nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ thấy cam kết n&agrave;y v&agrave; l&agrave;m theo v&iacute; dụ của bạn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Tương tự như vậy, khi bạn hứa với nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn một phần thưởng, chẳng hạn như một bữa tiệc văn ph&ograve;ng, bạn n&ecirc;n lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave;m theo th&ocirc;ng qua.&nbsp;Một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kh&ocirc;ng thể mong đợi nh&acirc;n vi&ecirc;n cam kết với c&ocirc;ng việc của họ v&agrave; nhiệm vụ của họ nếu họ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m như vậy.&nbsp;</span></span></span></span></p> <h3 style="color:#222222; font-style:normal; margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><strong>10. T&iacute;nh linh hoạt</strong></h3> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Những rủi ro v&agrave; những thay đổi v&agrave;o ph&uacute;t ch&oacute;t lu&ocirc;n lu&ocirc;n xảy ra tại nơi l&agrave;m việc.&nbsp;L&atilde;nh đạo cần linh hoạt&nbsp;, chấp nhận bất kỳ thay đổi n&agrave;o xảy ra theo c&aacute;ch của họ.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; cao khả năng của bạn để chấp nhận những thay đổi trong bước tiến v&agrave; giải quyết vấn đề một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:17px"><span style="font-family:Rubik,Arial,sans-serif"><span style="color:#222222"><span style="background-color:#ffffff">Tương tự, c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo phải cởi mở với c&aacute;c đề xuất v&agrave; phản hồi.&nbsp;Nếu nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với một kh&iacute;a cạnh của m&ocirc;i trường văn ph&ograve;ng, h&atilde;y lắng nghe mối quan t&acirc;m của họ v&agrave; cởi mở để thực hiện những thay đổi cần thiết.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; cao khả năng của một nh&agrave; l&atilde;nh đạo để chấp nhận phản hồi th&iacute;ch hợp.&nbsp;</span></span></span></span></p>

- Bạn muốn một công việc lương cao, ít áp lực thì nên nghĩ tới nghề sau / Những lời khuyên về nghề nghiệp mà bạn hiếm khi được nghe

1. Giao tiếp

Là một nhà lãnh đạo, bạn cần có khả năng giải thích rõ ràng và ngắn gọn cho nhân viên của mình mọi thứ từ mục tiêu tổ chức đến các nhiệm vụ cụ thể.

Các nhà lãnh đạo phải nắm vững tất cả các hình thức giao tiếp, bao gồm các cuộc trò chuyện trực tiếp, phòng ban và toàn thể nhân viên, cũng như giao tiếp qua điện thoại, email và phương tiện truyền thông xã hội.

Phần lớn giao tiếp liên quan đến việc nghe . Do đó, các nhà lãnh đạo nên thiết lập một dòng giao tiếp ổn định giữa bản thân họ và nhân viên hoặc thành viên nhóm của họ, hoặc thông qua một chính sách mở cửa hoặc các cuộc trò chuyện thường xuyên với người lao động.

Các nhà lãnh đạo nên thường xuyên có sẵn để thảo luận các vấn đề và mối quan tâm với nhân viên. Các kỹ năng khác liên quan đến giao tiếp bao gồm:

 • Lắng nghe tích cực
 • Có khớp nối
  Kể chuyện kinh doanh
 • Trong trẻo
 • Concision
 • Thư tín
 • Chỉnh sửa
 • Giải thích
 • Biểu hiện
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trò chuyện nhóm

2. Động lực

Các nhà lãnh đạo cần truyền cảm hứng cho công nhân của họ, chỉ cần trả một mức lương công bằng cho nhân viên thường không đủ cảm hứng (mặc dù nó cũng quan trọng). Bạn có thể xây dựng lòng tự trọng của nhân viên thông qua sự công nhận và phần thưởng, hoặc bằng cách cho nhân viên trách nhiệm mới để tăng đầu tư của họ vào công ty.

Các nhà lãnh đạo phải tìm hiểu các động cơ làm việc tốt nhất cho nhân viên của họ hoặc các thành viên trong nhóm để khuyến khích năng suất và niềm đam mê.

3. Ủy quyền

Các nhà lãnh đạo cố gắng thực hiện quá nhiều nhiệm vụ của mình sẽ phải vật lộn để hoàn thành mọi việc. Những nhà lãnh đạo này thường sợ rằng nhiệm vụ ủy nhiệm là một dấu hiệu của sự yếu đuối, trong thực tế nó là một dấu hiệu của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Vì vậy, bạn cần phải xác định các kỹ năng của mỗi nhân viên của bạn, và phân công nhiệm vụ cho mỗi nhân viên dựa trên kỹ năng của họ. Bằng cách giao nhiệm vụ cho các nhân viên, bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác.

4. Tính tích cực

Một thái độ tích cực có thể giúp cho công việc của bạn phát triển rất nhiều trong một văn phòng. Bạn sẽ có thể cười vào chính mình khi một cái gì đó không đi đúng như kế hoạch; điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc và lành mạnh, ngay cả trong thời gian bận rộn, căng thẳng. Đơn giản như yêu cầu nhân viên về kế hoạch kỳ nghỉ của họ sẽ phát triển một bầu không khí tích cực trong văn phòng, và nâng cao tinh thần giữa các nhân viên. Nếu nhân viên cảm thấy rằng họ làm việc trong một môi trường tích cực, họ sẽ có nhiều khả năng muốn được làm việc, và do đó sẽ sẵn sàng hơn để đưa vào những giờ dài khi cần thiết.

5. Tin cậy

Nhân viên cần có khả năng cảm thấy thoải mái khi đến gặp người quản lý hoặc người lãnh đạo của họ với các câu hỏi và mối quan tâm. Điều quan trọng là bạn phải chứng minh cho nhân viên thấy bạn thực sự đáng tin và lắng nghe họ - nhân viên sẽ chỉ tin tưởng các nhà lãnh đạo mà họ tôn trọng.

6. Sáng tạo

Là người lãnh đạo, bạn phải đưa ra một số quyết định rõ ràng; do đó bạn cần có khả năng suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống.

Học cách thử các giải pháp phi truyền thống, hoặc tiếp cận các vấn đề theo cách phi truyền thống, sẽ giúp bạn giải quyết một vấn đề nan giải khác. 

7. Phản hồi

Các nhà lãnh đạo nên liên tục tìm kiếm cơ hội để cung cấp thông tin hữu ích cho các thành viên trong nhóm về hiệu suất của họ. Tuy nhiên, có một dòng tiền phạt giữa cung cấp tư vấn và hỗ trợ nhân viên, và vi mô. Bằng cách dạy cho nhân viên cách cải thiện công việc của họ và đưa ra quyết định của riêng mình, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giao nhiệm vụ cho nhân viên của bạn.

8. Trách nhiệm

Một nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho cả những thành công và thất bại của nhóm của mình. Vì vậy, bạn cần phải sẵn sàng chấp nhận đổ lỗi khi một cái gì đó không đi đúng.

Nếu nhân viên của bạn thấy người lãnh đạo chỉ ngón tay và đổ lỗi cho người khác, họ sẽ mất sự tôn trọng đối với bạn. Chấp nhận những sai lầm và thất bại, và sau đó đưa ra các giải pháp rõ ràng để cải thiện. 

9. Cam kết

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải tuân theo những gì họ đồng ý làm. Bạn nên sẵn sàng bỏ thêm giờ để hoàn thành bài tập; nhân viên sẽ thấy cam kết này và làm theo ví dụ của bạn.

Tương tự như vậy, khi bạn hứa với nhân viên của bạn một phần thưởng, chẳng hạn như một bữa tiệc văn phòng, bạn nên luôn luôn làm theo thông qua. Một nhà lãnh đạo không thể mong đợi nhân viên cam kết với công việc của họ và nhiệm vụ của họ nếu họ không thể làm như vậy. 

10. Tính linh hoạt

Những rủi ro và những thay đổi vào phút chót luôn luôn xảy ra tại nơi làm việc. Lãnh đạo cần linh hoạt , chấp nhận bất kỳ thay đổi nào xảy ra theo cách của họ. Nhân viên sẽ đánh giá cao khả năng của bạn để chấp nhận những thay đổi trong bước tiến và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Tương tự, các nhà lãnh đạo phải cởi mở với các đề xuất và phản hồi. Nếu nhân viên của bạn không hài lòng với một khía cạnh của môi trường văn phòng, hãy lắng nghe mối quan tâm của họ và cởi mở để thực hiện những thay đổi cần thiết. Nhân viên sẽ đánh giá cao khả năng của một nhà lãnh đạo để chấp nhận phản hồi thích hợp. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)