Ngày 1/6 vừa qua, Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện " /> Ngày 1/6 vừa qua, Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện " /> Ngày 1/6 vừa qua, Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện " />
Trang:

Toshiba duy trì nguồn lực bằng cách bán mảng chip điện tử 21 tỷ USD

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:24
Thứ tư, 04/06/2018 | 12:55

Toshiba duy trì nguồn lực bằng cách bán mảng chip điện tử 21 tỷ USD

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 1/6 vừa qua, Toshiba ho&agrave;n tất thương vụ b&aacute;n mảng chip điện tử cho một li&ecirc;n minh đầu tư, động th&aacute;i được xem l&agrave; c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong việc gi&uacute;p h&atilde;ng điện tử Nhật Bản n&agrave;y duy tr&igrave; nguồn lực để tồn tại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute; v&agrave;o ng&agrave;y&nbsp;20/9/2017, Toshiba c&ocirc;ng bố b&aacute;n mảng ch&iacute;p nhớ - c&ocirc;ng ty Toshiba Memory Corp. - cho li&ecirc;n doanh đứng đầu l&agrave; h&atilde;ng đầu tư Bain Capital của Mỹ với gi&aacute; 2 ngh&igrave;n tỷ Y&ecirc;n (18 tỷ USD), kết th&uacute;c 8 th&aacute;ng đấu gi&aacute; g&acirc;y tranh c&atilde;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mảng kinh doanh n&agrave;y đ&atilde; được b&aacute;n cho K.K. Pangea, một c&ocirc;ng ty đại diện của li&ecirc;n minh đầu tư do c&ocirc;ng ty Bain Capital (Mỹ) đứng đầu. Li&ecirc;n minh đầu tư n&agrave;y gồm 2 h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ khổng lồ của Mỹ Apple, Dell v&agrave; nh&agrave; sản xuất chip SK Hynix của H&agrave;n Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="toshiba bán mảng chip điện tử" src="/Content/editorimages/images/th%c6%b0%c6%a1ng-v%e1%bb%a5-toshiba.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">H&atilde;ng Toshiba&nbsp;phải b&aacute;n đi mảng kinh doanh chip để b&ugrave; đắp khoản lỗ h&agrave;ng tỷ USD tại c&ocirc;ng ty hạt nh&acirc;n ở Mỹ.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toshiba cho biết đang t&aacute;i đầu tư tổng cộng 350,5 tỷ yen (3,2 tỷ USD) v&agrave;o Pangea để đổi lấy 40,2% cổ phần. Việc b&aacute;n mảng kinh doanh chip điện tử v&agrave; t&aacute;i đầu tư n&agrave;y gi&uacute;p Toshiba thu về lợi nhuận trước thuế l&agrave; 970 tỷ yen (8,9 tỷ USD).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Toshiba đ&atilde; rơi v&agrave;o cảnh chật vật sau khi mua c&ocirc;ng ty năng lượng hạt nh&acirc;n Westinghouse của Mỹ, dẫn đến việc thua lỗ h&agrave;ng tỷ USD trước khi phải đăng k&yacute; bảo hộ ph&aacute; sản. Để tồn tại v&agrave; tr&aacute;nh bị loại khỏi danh s&aacute;ch ni&ecirc;m yết, c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; quyết định b&aacute;n mảng sản xuất chip quan trọng v&agrave;o th&aacute;ng 9/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng trước, Toshiba th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; phục hồi với lợi nhuận r&ograve;ng l&ecirc;n tới 804 tỷ yen (7,4 tỷ USD). Đ&acirc;y l&agrave; khoản lợi nhuận đầu ti&ecirc;n của Toshiba trong 4 năm, nhờ v&agrave;o doanh thu b&aacute;n mảng hạt nh&acirc;n. Năm ngo&aacute;i Toshiba đ&atilde; ghi nhận khoản lỗ 965,7 tỷ yen (8,9 tỷ USD).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Theo th&ocirc;ng c&aacute;o của Toshiba, h&atilde;ng n&agrave;y đang&nbsp;đặt mục ti&ecirc;u kh&ocirc;i phục lợi nhuận v&agrave;o cuối năm nay.&nbsp;&nbsp;</strong></span></p>

- Bí quyết giúp VietSense Travel thành doanh nghiệp du lịch hàng đầu / SenseTime Group là startup có giá trị lớn nhất trên thế giới

Ngày 1/6 vừa qua, Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện tử cho một liên minh đầu tư, động thái được xem là có vai trò quan trọng trong việc giúp hãng điện tử Nhật Bản này duy trì nguồn lực để tồn tại.

Trước đó vào ngày 20/9/2017, Toshiba công bố bán mảng chíp nhớ - công ty Toshiba Memory Corp. - cho liên doanh đứng đầu là hãng đầu tư Bain Capital của Mỹ với giá 2 nghìn tỷ Yên (18 tỷ USD), kết thúc 8 tháng đấu giá gây tranh cãi.

Mảng kinh doanh này đã được bán cho K.K. Pangea, một công ty đại diện của liên minh đầu tư do công ty Bain Capital (Mỹ) đứng đầu. Liên minh đầu tư này gồm 2 hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ Apple, Dell và nhà sản xuất chip SK Hynix của Hàn Quốc.

toshiba bán mảng chip điện tử

Hãng Toshiba phải bán đi mảng kinh doanh chip để bù đắp khoản lỗ hàng tỷ USD tại công ty hạt nhân ở Mỹ.

Toshiba cho biết đang tái đầu tư tổng cộng 350,5 tỷ yen (3,2 tỷ USD) vào Pangea để đổi lấy 40,2% cổ phần. Việc bán mảng kinh doanh chip điện tử và tái đầu tư này giúp Toshiba thu về lợi nhuận trước thuế là 970 tỷ yen (8,9 tỷ USD).

Toshiba đã rơi vào cảnh chật vật sau khi mua công ty năng lượng hạt nhân Westinghouse của Mỹ, dẫn đến việc thua lỗ hàng tỷ USD trước khi phải đăng ký bảo hộ phá sản. Để tồn tại và tránh bị loại khỏi danh sách niêm yết, công ty này đã quyết định bán mảng sản xuất chip quan trọng vào tháng 9/2017.

Tháng trước, Toshiba thông báo đã phục hồi với lợi nhuận ròng lên tới 804 tỷ yen (7,4 tỷ USD). Đây là khoản lợi nhuận đầu tiên của Toshiba trong 4 năm, nhờ vào doanh thu bán mảng hạt nhân. Năm ngoái Toshiba đã ghi nhận khoản lỗ 965,7 tỷ yen (8,9 tỷ USD).

Theo thông cáo của Toshiba, hãng này đang đặt mục tiêu khôi phục lợi nhuận vào cuối năm nay.  


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin