Nhân dân tệ yếu sẽ là một rủi ro cho nhà đầu tư nước ngo&ag" /> Nhân dân tệ yếu sẽ là một rủi ro cho nhà đầu tư nước ngo&ag" /> Nhân dân tệ yếu sẽ là một rủi ro cho nhà đầu tư nước ngo&ag" />
Trang:

Trái phiếu Trung Quốc và Hàn Quốc tăng mạnh nhờ chiến tranh thương mại

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:34
Thứ năm, 05/07/2018 | 13:19

Trái phiếu Trung Quốc và Hàn Quốc tăng mạnh nhờ chiến tranh thương mại

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n tệ yếu sẽ l&agrave; một rủi ro cho nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i nhưng PBOC cam kết giữ đồng tiền ổn định h&ocirc;m 3/7.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lợi suất 10 năm đạt mức thấp nhất 14 th&aacute;ng - 3,47% - v&agrave;o ng&agrave;y 2/7. Gi&aacute; tr&aacute;i phiếu sẽ tiếp tục tăng nếu Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Quốc (PBOC) nới lỏng ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ hơn nữa để đảm bảo tăng trưởng. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Bất kỳ diễn biến xấu đi n&agrave;o trong xung đột thương mại Trung - Mỹ cũng l&agrave; tin tốt cho tr&aacute;i phiếu ch&iacute;nh phủ&quot; v&igrave; sẽ tạo &aacute;p lực cho nền kinh tế v&agrave; l&agrave;m giảm sức hấp dẫn của t&agrave;i sản rủi ro, nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Meng Xiangjuan tại c&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n cứu SWS ở Thượng Hải, nhận định.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="trái phiếu Trung Quốc tăng nhờ chiến tranh thương mại" src="/Content/editorimages/images/trai-phieu-trung-quoc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Tr&aacute;i phiếu Trung Quốc tốt nhất trong c&aacute;c thị trường mới nổi ch&acirc;u &Aacute; qu&yacute; II. (Nguồn: Bloomberg)</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tỷ lệ sở hữu nước ngo&agrave;i cũng l&agrave; điểm kh&aacute;c biệt lớn giữa c&aacute;c thị trường. Trung Quốc v&agrave; H&agrave;n Quốc, c&ugrave;ng với Th&aacute;i Lan v&agrave; Ấn Độ, hưởng lợi từ việc nắm giữ của nước ngo&agrave;i thấp trong khi Indonesia chịu nhiều rủi ro. Lợi suất tr&aacute;i phiếu 10 năm của Indonesia đạt 7,9%, cao nhất 18 th&aacute;ng trong tuần trước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&igrave;nh h&igrave;nh ở Indonesia, Ấn Độ v&agrave; Philippines lại ngược lại. Đ&acirc;y l&agrave; những nước tr&aacute;nh được t&aacute;c động của căng thẳng thương mại nhưng đang chịu th&acirc;m hụt t&agrave;i khoản v&atilde;ng lai.</span></span></p>

- 4 vấn đề lớn về ngân hàng được doanh nghiệp FDI kiến nghị / Nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá, người dân chi tiêu khó khăn

Nhân dân tệ yếu sẽ là một rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng PBOC cam kết giữ đồng tiền ổn định hôm 3/7. Lợi suất 10 năm đạt mức thấp nhất 14 tháng - 3,47% - vào ngày 2/7. Giá trái phiếu sẽ tiếp tục tăng nếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để đảm bảo tăng trưởng.

“Bất kỳ diễn biến xấu đi nào trong xung đột thương mại Trung - Mỹ cũng là tin tốt cho trái phiếu chính phủ" vì sẽ tạo áp lực cho nền kinh tế và làm giảm sức hấp dẫn của tài sản rủi ro, nhà phân tích Meng Xiangjuan tại công ty nghiên cứu SWS ở Thượng Hải, nhận định.

trái phiếu Trung Quốc tăng nhờ chiến tranh thương mại

Trái phiếu Trung Quốc tốt nhất trong các thị trường mới nổi châu Á quý II. (Nguồn: Bloomberg)

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài cũng là điểm khác biệt lớn giữa các thị trường. Trung Quốc và Hàn Quốc, cùng với Thái Lan và Ấn Độ, hưởng lợi từ việc nắm giữ của nước ngoài thấp trong khi Indonesia chịu nhiều rủi ro. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Indonesia đạt 7,9%, cao nhất 18 tháng trong tuần trước.

Tình hình ở Indonesia, Ấn Độ và Philippines lại ngược lại. Đây là những nước tránh được tác động của căng thẳng thương mại nhưng đang chịu thâm hụt tài khoản vãng lai.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin