Tiền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, ba" /> Tiền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, ba" /> Tiền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, ba" />
Trang:

Triệu phú ở Mỹ tin rằng 'Tiền mua được hạnh phúc'

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:02
Thứ ba, 18/07/2018 | 13:58

Triệu phú ở Mỹ tin rằng 'Tiền mua được hạnh phúc'

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiền c&oacute; thể mang đến nhiều thứ gi&uacute;p con người thấy hạnh ph&uacute;c, bao gồm sự b&igrave;nh t&acirc;m, cảm gi&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; được sống theo c&aacute;ch m&igrave;nh muốn. Đ&acirc;y l&agrave; một phần kết quả của khảo s&aacute;t&nbsp;&quot;The Why of Wealth&quot; do&nbsp;Boston Private thực hiện tr&ecirc;n 300 người Mỹ, c&oacute; t&agrave;i sản từ 1 đến 20 triệu USD, để x&aacute;c định sự gi&agrave;u c&oacute; ảnh hưởng thế n&agrave;o đến chất lượng cuộc sống.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được hỏi gi&agrave;u c&oacute; l&agrave; g&igrave;, c&oacute; đến 54% trả lời đơn giản rằng đ&oacute; l&agrave; hạnh ph&uacute;c. Thậm ch&iacute;, 65% c&ograve;n đồng &yacute; rằng tiền mang lại sự b&igrave;nh t&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bản th&acirc;n tiền bạc kh&ocirc;ng tự n&oacute; tạo hạnh ph&uacute;c, sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng n&oacute; c&oacute; thể tạo ra một lối sống c&oacute; nhiều khả năng mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng hơn. &quot;Ngo&agrave;i c&aacute;c lợi &iacute;ch về tinh thần, mọi người xem sự gi&agrave;u c&oacute; như c&aacute;ch khơi th&ocirc;ng sự tự do, hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh, gi&uacute;p họ theo đuổi c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội v&agrave; giải tr&iacute; m&agrave; họ th&iacute;ch&quot;, b&aacute;o c&aacute;o kết luận.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được hỏi, họ c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave; với nhiều tiền, 70% cho biết n&oacute; gi&uacute;p họ độc lập v&agrave; tự do về t&agrave;i ch&iacute;nh. Một nửa cho biết n&oacute; gi&uacute;p mang lại hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh, 44% gi&uacute;p họ c&oacute; thể đi du lịch nhiều nơi thoải m&aacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với một số người, sự gi&agrave;u c&oacute; trao cơ hội cho c&aacute; nh&acirc;n trở th&agrave;nh &ocirc;ng chủ của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Tom Aley l&agrave; một v&iacute; dụ. &Ocirc;ng l&agrave; một doanh nh&acirc;n gi&agrave;u c&oacute;, từng rời bỏ một c&ocirc;ng việc lương cao để lập nghiệp. &quot;To&agrave;n bộ nguy&ecirc;n tắc dẫn dắt t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i th&iacute;ch độc lập v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m nhiều việc hơn.&nbsp;T&ocirc;i kh&ocirc;ng cần phải tr&ocirc;ng chừng ai cả,&quot; Aley n&oacute;i với&nbsp;<em>The New York Times</em>.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Triệu phú ở Mỹ tin rằng tiền mua được hạnh phúc" src="/Content/editorimages/images/Trieu-phu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được hỏi gi&agrave;u c&oacute; l&agrave; g&igrave;, c&oacute; đến 54% trả lời đơn giản rằng đ&oacute; l&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với một số kh&aacute;c, gi&agrave;u c&oacute; mang lại nguồn lực tốt. Đơn cử như Elizabeth Galbut Perelman, người mang t&agrave;i sản của m&igrave;nh đầu tư v&agrave;o c&aacute;c doanh nghiệp do phụ nữ điều h&agrave;nh. &quot;Đối với t&ocirc;i, khi c&ograve;n trẻ, gi&agrave;u c&oacute; l&agrave; việc c&oacute; thể tạo ra sự thay đổi m&agrave; bạn muốn thấy tr&ecirc;n thế giới&quot;, người đ&agrave;n &ocirc;ng 29 tuổi n&oacute;i với tờ&nbsp;<em>Times</em>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, sự gi&agrave;u c&oacute; đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng trọn vẹn.&nbsp;Gần nửa số người trả lời khảo s&aacute;t của Boston Private n&oacute;i rằng điều họ muốn l&agrave;m tốt hơn l&agrave; d&agrave;nh th&ecirc;m thời gian cho gia đ&igrave;nh.&nbsp;&quot;Những người gi&agrave;u c&oacute; thể cảm thấy họ nợ t&igrave;nh cảm với gia đ&igrave;nh&quot;, b&aacute;o c&aacute;o viết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, dẫu bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; triệu ph&uacute; USD, c&aacute;ch ti&ecirc;u tiền của bạn cũng c&oacute; thể g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n sự thanh thản v&agrave; hạnh ph&uacute;c. &quot;N&oacute;i về hạnh ph&uacute;c, thời gian thực sự l&agrave; tiền tệ cơ bản. Điều quan trọng với t&acirc;m trạng h&agrave;ng ng&agrave;y của bạn l&agrave; những g&igrave; bạn l&agrave;m với thời gian của m&igrave;nh&quot;, gi&aacute;o sư&nbsp;Elizabeth Dunn của Đại học British Columbia n&oacute;i với&nbsp;<em>CNBC Make It</em>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu chi ti&ecirc;u tiền mua quần &aacute;o mới kh&ocirc;ng mang lại cảm gi&aacute;c hạnh ph&uacute;c th&igrave; bạn n&ecirc;n thử chi ti&ecirc;u v&agrave;o những thứ mang lại cho bạn nhiều thời gian hơn. Theo nghi&ecirc;n cứu của&nbsp;gi&aacute;o sư&nbsp;Dunn, c&aacute;ch đ&oacute; gi&uacute;p giảm stress.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu của vị gi&aacute;o sư&nbsp;khảo s&aacute;t hơn 6.000 người ở bốn quốc gia v&agrave; tiến h&agrave;nh một thử nghiệm cho mỗi người 40 USD trong hai tuần. Tuần đầu, họ phải mua một m&oacute;n đồ g&igrave; đ&oacute;. Tuần sau, họ phải d&ugrave;ng tiền để mua th&ecirc;m thời gian rảnh. Ở tuần thứ hai, một số người đ&atilde; chọn c&aacute;ch thu&ecirc; người cắt cỏ, dọn dẹp nh&agrave; cửa hay mua sắm trực tuyến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kết quả, nhiều người cho biết họ cảm thấy hạnh ph&uacute;c hơn khi sử dụng tiền v&agrave;o c&aacute;c dịch vụ gi&uacute;p tiết kiệm thời gian so với chi ti&ecirc;u cho những vật chất đơn thuần. Do vậy, khi quyết định chi ti&ecirc;u, bạn c&oacute; thể nhớ lời khuy&ecirc;n của vị gi&aacute;o sư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Giao dịch n&agrave;y c&oacute; thay đổi c&aacute;ch t&ocirc;i d&agrave;nh thời gian cho m&igrave;nh v&agrave;o một ng&agrave;y b&igrave;nh thường hay kh&ocirc;ng? Nếu c&acirc;u trả lời l&agrave; kh&ocirc;ng th&igrave; bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t kh&ocirc;ng chi ti&ecirc;u v&agrave; tiết kiệm tiền&quot;, Dunn n&oacute;i.</span></span></p>

- Boeing nhận đơn hàng 4,7 tỷ USD từ hãng Logistics DHL / Đội bóng thiếu niên Thái Lan chính thức xuất viện vào ngày hôm nay

Tiền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, bao gồm sự bình tâm, cảm giác thành công và được sống theo cách mình muốn. Đây là một phần kết quả của khảo sát "The Why of Wealth" do Boston Private thực hiện trên 300 người Mỹ, có tài sản từ 1 đến 20 triệu USD, để xác định sự giàu có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng cuộc sống.

Khi được hỏi giàu có là gì, có đến 54% trả lời đơn giản rằng đó là hạnh phúc. Thậm chí, 65% còn đồng ý rằng tiền mang lại sự bình tâm.

Bản thân tiền bạc không tự nó tạo hạnh phúc, sự hài lòng và thành công nhưng nó có thể tạo ra một lối sống có nhiều khả năng mang đến sự hài lòng hơn. "Ngoài các lợi ích về tinh thần, mọi người xem sự giàu có như cách khơi thông sự tự do, hạnh phúc gia đình, giúp họ theo đuổi các hoạt động xã hội và giải trí mà họ thích", báo cáo kết luận.

Khi được hỏi, họ có thể làm gì với nhiều tiền, 70% cho biết nó giúp họ độc lập và tự do về tài chính. Một nửa cho biết nó giúp mang lại hạnh phúc gia đình, 44% giúp họ có thể đi du lịch nhiều nơi thoải mái.

Đối với một số người, sự giàu có trao cơ hội cho cá nhân trở thành ông chủ của chính mình. Tom Aley là một ví dụ. Ông là một doanh nhân giàu có, từng rời bỏ một công việc lương cao để lập nghiệp. "Toàn bộ nguyên tắc dẫn dắt tôi là tôi thích độc lập và có thể làm nhiều việc hơn. Tôi không cần phải trông chừng ai cả," Aley nói với The New York Times.

Triệu phú ở Mỹ tin rằng tiền mua được hạnh phúc

Khi được hỏi giàu có là gì, có đến 54% trả lời đơn giản rằng đó là hạnh phúc.

Với một số khác, giàu có mang lại nguồn lực tốt. Đơn cử như Elizabeth Galbut Perelman, người mang tài sản của mình đầu tư vào các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành. "Đối với tôi, khi còn trẻ, giàu có là việc có thể tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới", người đàn ông 29 tuổi nói với tờ Times.

Tuy nhiên, sự giàu có đôi khi không trọn vẹn. Gần nửa số người trả lời khảo sát của Boston Private nói rằng điều họ muốn làm tốt hơn là dành thêm thời gian cho gia đình. "Những người giàu có thể cảm thấy họ nợ tình cảm với gia đình", báo cáo viết.

Tuy nhiên, dẫu bạn không phải là triệu phú USD, cách tiêu tiền của bạn cũng có thể góp phần tạo nên sự thanh thản và hạnh phúc. "Nói về hạnh phúc, thời gian thực sự là tiền tệ cơ bản. Điều quan trọng với tâm trạng hàng ngày của bạn là những gì bạn làm với thời gian của mình", giáo sư Elizabeth Dunn của Đại học British Columbia nói với CNBC Make It.

Nếu chi tiêu tiền mua quần áo mới không mang lại cảm giác hạnh phúc thì bạn nên thử chi tiêu vào những thứ mang lại cho bạn nhiều thời gian hơn. Theo nghiên cứu của giáo sư Dunn, cách đó giúp giảm stress.

Nhóm nghiên cứu của vị giáo sư khảo sát hơn 6.000 người ở bốn quốc gia và tiến hành một thử nghiệm cho mỗi người 40 USD trong hai tuần. Tuần đầu, họ phải mua một món đồ gì đó. Tuần sau, họ phải dùng tiền để mua thêm thời gian rảnh. Ở tuần thứ hai, một số người đã chọn cách thuê người cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa hay mua sắm trực tuyến.

Kết quả, nhiều người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sử dụng tiền vào các dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian so với chi tiêu cho những vật chất đơn thuần. Do vậy, khi quyết định chi tiêu, bạn có thể nhớ lời khuyên của vị giáo sư.

"Giao dịch này có thay đổi cách tôi dành thời gian cho mình vào một ngày bình thường hay không? Nếu câu trả lời là không thì bạn nên xem xét không chi tiêu và tiết kiệm tiền", Dunn nói.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin