Theo tờ National Interest, Trung Quốc thời gian qua liên tục tập trận bắn đạn t" /> Theo tờ National Interest, Trung Quốc thời gian qua liên tục tập trận bắn đạn t" /> Theo tờ National Interest, Trung Quốc thời gian qua liên tục tập trận bắn đạn t" />
Trang:

Trung Quốc chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:32
Thứ ba, 01/08/2018 | 10:04

Trung Quốc chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo tờ National Interest, Trung Quốc thời gian qua li&ecirc;n tục tập trận bắn đạn thật khiến Đ&agrave;i Loan lo ngại về khả năng một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; Bắc Kinh sẽ d&ugrave;ng biện ph&aacute;p qu&acirc;n sự thu hồi h&ograve;n đảo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia qu&acirc;n sự cho rằng, yếu tố quyết định đến việc Trung Quốc thu hồi đảo Đ&agrave;i Loan l&agrave; phản ứng của Mỹ. Nếu Washington quyết định can thiệp, Bắc Kinh sẽ kh&ocirc;ng thể kịp thu hồi Đ&agrave;i Loan.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng chuyện g&igrave; sẽ xảy ra nếu Mỹ l&agrave;m ngơ để Trung Quốc mở chiến dịch đổ bộ quy m&ocirc; lớn nhằm v&agrave;o Đ&agrave;i Loan?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Nếu một ng&agrave;y Trung Quốc biết Mỹ kh&ocirc;ng hậu thuẫn Đ&agrave;i Loan nữa, họ c&oacute; thể bắt đầu l&ecirc;n kịch bản tấn c&ocirc;ng h&ograve;n đảo&rdquo;, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đ&agrave;i Loan Joseph Wu n&oacute;i tr&ecirc;n CNN.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tăng cường hợp t&aacute;c với nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ để Trung Quốc phải suy nghĩ lại về việc thu hồi Đ&agrave;i Loan ngay trong đ&ecirc;m&rdquo;, Wu n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy vậy, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia qu&acirc;n sự cho rằng, ngay cả khi kh&ocirc;ng c&oacute; sự hậu thuẫn của Mỹ, Đ&agrave;i Loan vẫn l&agrave; một th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ đối với bất kỳ chiến dịch qu&acirc;n sự n&agrave;o của TQ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&aacute;ch thức đầu ti&ecirc;n l&agrave; yếu tố địa l&yacute;. B&aacute;o c&aacute;o năm 2017 của Lầu Năm G&oacute;c nhận định Trung Quốc sẽ gặp nhiều kh&oacute; khăn trong việc triển khai lực lượng đổ bộ qua eo biển Đ&agrave;i Loan rộng 185km.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mạng lưới ph&ograve;ng thủ Đ&agrave;i Loan khiến Trung Quốc kh&ocirc;ng thể chiếm đảo một c&aacute;ch chớp nho&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sức mạnh hải qu&acirc;n Trung Quốc đ&atilde; cải thiện r&otilde; rệt so với một thập kỷ trước, nhưng nhiệm vụ đổ bộ vẫn l&agrave; điều qu&aacute; sức, theo b&aacute;o c&aacute;o của Lầu Năm G&oacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Đổ bộ chiếm đảo quy m&ocirc; lớn l&agrave; một trong những hoạt động qu&acirc;n sự phức tạp v&agrave; kh&oacute; khăn nhất&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o của Lầu Năm G&oacute;c nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&agrave;u đổ bộ đời cũ của Trung Quốc di chuyển chậm chạp v&agrave; rất dễ l&agrave;m mồi cho c&aacute;c hệ thống t&ecirc;n lửa diệt hạm ph&oacute;ng từ bờ biển đối phương.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Chiến dịch đổ bộ th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o sự kết hợp giữa lực lượng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n. Một khi đặt ch&acirc;n l&ecirc;n đảo, binh sĩ Trung Quốc phải đối mặt với h&agrave;ng loạt lớp ph&ograve;ng thủ từ Đ&agrave;i Loan, l&agrave;m giảm khả năng Bắc Kinh sớm đạt được mục ti&ecirc;u&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o viết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hải qu&acirc;n Trung Quốc hồi đầu th&aacute;ng 7 hạ thủy c&ugrave;ng l&uacute;c hai t&agrave;u khu trục đa năng hạng nặng Type-055, mỗi chiếc c&oacute; lượng gi&atilde;n nước 13.000 tấn. Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp; những t&agrave;u khu trục lớn v&agrave; c&oacute; uy lực nhất ở ch&acirc;u &Aacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Lớp Type-055 c&oacute; thiết kế hiện đại, sở hữu t&iacute;nh năng t&agrave;ng h&igrave;nh, radar tối t&acirc;n v&agrave; cơ số t&ecirc;n lửa lớn. N&oacute; mạnh hơn hầu hết c&aacute;c t&agrave;u khu trục của Mỹ, Nhật v&agrave; H&agrave;n Quốc hiện nay&quot;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia qu&acirc;n sự nhận định.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trung Quốc chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan" src="/Content/editorimages/images/quan-doi-Trung-Quoc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trung Quốc cần th&ecirc;m thời gian để ho&agrave;n thiện lực lượng đổ bộ.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc Bắc Kinh hạ thủy c&ugrave;ng l&uacute;c hai t&agrave;u khu trục Type-055 cho thấy tiềm lực đ&oacute;ng t&agrave;u v&agrave; tham vọng ph&aacute;t huy sức mạnh hải qu&acirc;n của nước n&agrave;y. D&ugrave; vậy, Trung Quốc vẫn cần thời gian để ho&agrave;n thiện c&aacute;c nh&oacute;m t&aacute;c chiến t&agrave;u s&acirc;n bay nội địa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một giải ph&aacute;p kh&aacute;c l&agrave; Trung Quốc c&oacute; thể phong tỏa v&ugrave;ng biển xung quanh Đ&agrave;i Loan, c&ocirc; lập h&ograve;n đảo khỏi phần c&ograve;n lại của thế giới. &ldquo;Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, Đ&agrave;i Loan c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng giương cờ trắng đầu h&agrave;ng hoặc chịu khuất phục sau v&agrave;i th&aacute;ng&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Trung Quốc c&oacute; thể thu hồi dần c&aacute;c đảo nhỏ do Đ&agrave;i Loan nắm giữ trước. &ldquo;C&aacute;c đảo k&iacute;ch thước nhỏ v&agrave; cỡ trung ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp với năng lực đổ bộ của Trung Quốc. Điều n&agrave;y g&acirc;y sức &eacute;p lớn l&ecirc;n Đ&agrave;i Loan, khiến h&ograve;n đảo n&agrave;y buộc phải giải quyết căng thẳng bằng con đường đ&agrave;m ph&aacute;n&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều n&agrave;y c&oacute; thể k&iacute;ch động phong tr&agrave;o độc lập của Đ&agrave;i Loan, khiến t&igrave;nh h&igrave;nh trở n&ecirc;n rối ren hơn&rdquo;, b&aacute;o c&aacute;o nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;nh động qu&acirc;n sự của Bắc Kinh cũng c&oacute; thể vấp phải phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế, ch&acirc;m ng&ograve;i cho tư tưởng ủng hộ độc lập b&ugrave;ng l&ecirc;n ở Đ&agrave;i Loan v&agrave; khiến Bắc Kinh kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể thực hiện được kế hoạch thống nhất h&ograve;n đảo bằng vũ lực, chuy&ecirc;n gia Dave Majumdar nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, qu&acirc;n đội Trung Quốc hiện chưa c&oacute; khả năng để thu hồi Đ&agrave;i Loan một c&aacute;ch to&agrave;n diện, ngay cả khi Mỹ kh&ocirc;ng ra tay can thiệp. Bắc Kinh vẫn cần th&ecirc;m thời gian để x&acirc;y dựng v&agrave; hiện đại h&oacute;a lực lượng đổ bộ cho đến khi cảm thấy sẵn s&agrave;ng thu hồi Đ&agrave;i Loan bằng vũ lực.</span></span></p>

- Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động đàm phán thương mại / Trung Quốc có thể tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Theo tờ National Interest, Trung Quốc thời gian qua liên tục tập trận bắn đạn thật khiến Đài Loan lo ngại về khả năng một ngày nào đó Bắc Kinh sẽ dùng biện pháp quân sự thu hồi hòn đảo.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, yếu tố quyết định đến việc Trung Quốc thu hồi đảo Đài Loan là phản ứng của Mỹ. Nếu Washington quyết định can thiệp, Bắc Kinh sẽ không thể kịp thu hồi Đài Loan.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ làm ngơ để Trung Quốc mở chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhằm vào Đài Loan?

“Nếu một ngày Trung Quốc biết Mỹ không hậu thuẫn Đài Loan nữa, họ có thể bắt đầu lên kịch bản tấn công hòn đảo”, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói trên CNN.

“Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ để Trung Quốc phải suy nghĩ lại về việc thu hồi Đài Loan ngay trong đêm”, Wu nói.

Tuy vậy, các chuyên gia quân sự cho rằng, ngay cả khi không có sự hậu thuẫn của Mỹ, Đài Loan vẫn là một thách thức không nhỏ đối với bất kỳ chiến dịch quân sự nào của TQ.

Thách thức đầu tiên là yếu tố địa lý. Báo cáo năm 2017 của Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lực lượng đổ bộ qua eo biển Đài Loan rộng 185km.

Mạng lưới phòng thủ Đài Loan khiến Trung Quốc không thể chiếm đảo một cách chớp nhoáng.

Sức mạnh hải quân Trung Quốc đã cải thiện rõ rệt so với một thập kỷ trước, nhưng nhiệm vụ đổ bộ vẫn là điều quá sức, theo báo cáo của Lầu Năm Góc.

“Đổ bộ chiếm đảo quy mô lớn là một trong những hoạt động quân sự phức tạp và khó khăn nhất”, báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định.

Các tàu đổ bộ đời cũ của Trung Quốc di chuyển chậm chạp và rất dễ làm mồi cho các hệ thống tên lửa diệt hạm phóng từ bờ biển đối phương.

“Chiến dịch đổ bộ thành công hay không phụ thuộc vào sự kết hợp giữa lực lượng không quân và hải quân. Một khi đặt chân lên đảo, binh sĩ Trung Quốc phải đối mặt với hàng loạt lớp phòng thủ từ Đài Loan, làm giảm khả năng Bắc Kinh sớm đạt được mục tiêu”, báo cáo viết.

Hải quân Trung Quốc hồi đầu tháng 7 hạ thủy cùng lúc hai tàu khu trục đa năng hạng nặng Type-055, mỗi chiếc có lượng giãn nước 13.000 tấn. Đây là  những tàu khu trục lớn và có uy lực nhất ở châu Á.

"Lớp Type-055 có thiết kế hiện đại, sở hữu tính năng tàng hình, radar tối tân và cơ số tên lửa lớn. Nó mạnh hơn hầu hết các tàu khu trục của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc hiện nay", các chuyên gia quân sự nhận định.

Trung Quốc chưa dám mở chiến dịch quân sự thu hồi Đài Loan

Trung Quốc cần thêm thời gian để hoàn thiện lực lượng đổ bộ.

Việc Bắc Kinh hạ thủy cùng lúc hai tàu khu trục Type-055 cho thấy tiềm lực đóng tàu và tham vọng phát huy sức mạnh hải quân của nước này. Dù vậy, Trung Quốc vẫn cần thời gian để hoàn thiện các nhóm tác chiến tàu sân bay nội địa.

Một giải pháp khác là Trung Quốc có thể phong tỏa vùng biển xung quanh Đài Loan, cô lập hòn đảo khỏi phần còn lại của thế giới. “Bằng cách này, Đài Loan có thể nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng hoặc chịu khuất phục sau vài tháng”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể thu hồi dần các đảo nhỏ do Đài Loan nắm giữ trước. “Các đảo kích thước nhỏ và cỡ trung hoàn toàn phù hợp với năng lực đổ bộ của Trung Quốc. Điều này gây sức ép lớn lên Đài Loan, khiến hòn đảo này buộc phải giải quyết căng thẳng bằng con đường đàm phán”.

“Điều này có thể kích động phong trào độc lập của Đài Loan, khiến tình hình trở nên rối ren hơn”, báo cáo nhấn mạnh.

Hành động quân sự của Bắc Kinh cũng có thể vấp phải phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế, châm ngòi cho tư tưởng ủng hộ độc lập bùng lên ở Đài Loan và khiến Bắc Kinh không bao giờ có thể thực hiện được kế hoạch thống nhất hòn đảo bằng vũ lực, chuyên gia Dave Majumdar nhận định.

Nói cách khác, quân đội Trung Quốc hiện chưa có khả năng để thu hồi Đài Loan một cách toàn diện, ngay cả khi Mỹ không ra tay can thiệp. Bắc Kinh vẫn cần thêm thời gian để xây dựng và hiện đại hóa lực lượng đổ bộ cho đến khi cảm thấy sẵn sàng thu hồi Đài Loan bằng vũ lực.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin