" /> " /> " />
Trang:

Trung Quốc sẽ dùng đồng nhân dân tệ làm vũ khi đấu với Mỹ

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:51
Thứ năm, 12/07/2018 | 21:21

Trung Quốc sẽ dùng đồng nhân dân tệ làm vũ khi đấu với Mỹ

<p><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#111111">Theo CNN, Tổng thống Donald Trump h&ocirc;m 5.4 n&oacute;i sẽ đ&aacute;nh thuế l&ecirc;n tới 100 tỉ USD gi&aacute; trị h&agrave;ng h&oacute;a của Trung Quốc. Ngay sau đ&oacute; Bắc Kinh l&ecirc;n tiếng cảnh b&aacute;o rằng họ sẵn s&agrave;ng &aacute;p dụng &ldquo;c&aacute;c biện ph&aacute;p tương xứng&rdquo; để đối ph&oacute;.</span></span></span></span></p> <p><span style="background-color:white"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#111111">Tuy nhi&ecirc;n, Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề, đ&oacute; l&agrave; nước n&agrave;y vận chuyển nhiều h&agrave;ng h&oacute;a đến Mỹ (khoảng 505 tỉ USD trong năm ngo&aacute;i) hơn l&agrave; chiều ngược lại (khoảng 130 tỉ USD). Điều đ&oacute; gi&uacute;p ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng Trump c&oacute; nhiều loại mặt h&agrave;ng hơn để nhắm mục ti&ecirc;u đ&aacute;nh thuế.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng tệ của Trung Quốc đ&atilde; giảm đ&aacute;ng kể từ giữa th&aacute;ng 6 vừa qua. Cụ thể, kể từ ng&agrave;y 14/6, n&oacute; đ&atilde; mất khoảng hơn 4% gi&aacute; trị. Gi&aacute; đồng tệ của Trung Quốc lu&ocirc;n l&agrave; điểm đau đầu với ch&iacute;nh quyền Mỹ bởi n&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp Trung Quốc c&oacute; nhiều lợi thế trong xuất khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với cuộc chiến thương mại đang leo thang, thị trường đầu cơ chỉ ra khả năng Trung Quốc sẽ d&ugrave;ng đồng tệ yếu hơn nhằm chống lại những ảnh hưởng của c&aacute;c biện ph&aacute;p đ&aacute;nh thuế từ ph&iacute;a Mỹ. Hiện tại, đồng tệ đang c&oacute; gi&aacute; 6,67 tệ đổi 1 USD, giam khoảng 0,6%. Tuần trước, n&oacute; chạm mức thấp nhất l&agrave; 6,72 tệ đổi 1 USD.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng tệ là vũ khí của Trung Quốc dùng chống lại Mỹ" src="/Content/editorimages/images/dong-nhan-dan-te.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">UBS Global Wealth Management cũng dự đo&aacute;n đồng tệ của Trung Quốc c&oacute; thể xuống tới mức 6,8 tệ đổi 1 USD.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc &ocirc;ng Trump khiến cả thế giới bất ngờ khi tuy&ecirc;n bố đ&aacute;nh thuế th&ecirc;m lượng h&agrave;ng h&oacute;a 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc c&agrave;ng khiến Trung Quốc c&oacute; l&yacute; do để d&ugrave;ng đồng tệ gi&aacute; trị thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i nghĩ rằng Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương Trung Quốc đang chơi tr&ograve; chơi của &ocirc;ng Trump. C&agrave;ng bị &aacute;p thuế cao, họ c&agrave;ng hạ gi&aacute; đồng tệ để c&acirc;n bằng lại mối quan hệ chi ph&iacute;. Họ c&oacute; thể b&ugrave; đắp số tiền trả thuế v&igrave; đồng tệ c&oacute; gi&aacute; thấp hơn&quot;, Boris Schlossberg, gi&aacute;m đốc quản l&yacute; chiến lược ngoại hối tại BK Asset Management, nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chiến lượng gia kh&ocirc;ng cho rằng Trung Quốc muốn đẩy gi&aacute; đồng tệ xuống qu&aacute; thấp. Dẫu vậy, họ lại chẳng c&oacute; mấy động th&aacute;i để ngăn chặn qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y. Trước đ&oacute;, Trung Quốc tiến h&agrave;nh nhiều động th&aacute;i để đồng tệ c&oacute; gi&aacute; cao hơn nhưng động th&aacute;i n&agrave;y đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n được nh&igrave;n thấy trong thời gian gần đ&acirc;y.</span></span></p>

- Chính thức tuyên án 7 bị cáo gây rối trụ sở công quyền ở Bình Thuận / Hang động mà đội bóng Thái mắc kẹt sẽ dựng thành bảo tàng

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump hôm 5.4 nói sẽ đánh thuế lên tới 100 tỉ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc. Ngay sau đó Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo rằng họ sẵn sàng áp dụng “các biện pháp tương xứng” để đối phó.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề, đó là nước này vận chuyển nhiều hàng hóa đến Mỹ (khoảng 505 tỉ USD trong năm ngoái) hơn là chiều ngược lại (khoảng 130 tỉ USD). Điều đó giúp chính quyền ông Trump có nhiều loại mặt hàng hơn để nhắm mục tiêu đánh thuế.

Đồng tệ của Trung Quốc đã giảm đáng kể từ giữa tháng 6 vừa qua. Cụ thể, kể từ ngày 14/6, nó đã mất khoảng hơn 4% giá trị. Giá đồng tệ của Trung Quốc luôn là điểm đau đầu với chính quyền Mỹ bởi nó giúp các doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều lợi thế trong xuất khẩu.

Với cuộc chiến thương mại đang leo thang, thị trường đầu cơ chỉ ra khả năng Trung Quốc sẽ dùng đồng tệ yếu hơn nhằm chống lại những ảnh hưởng của các biện pháp đánh thuế từ phía Mỹ. Hiện tại, đồng tệ đang có giá 6,67 tệ đổi 1 USD, giam khoảng 0,6%. Tuần trước, nó chạm mức thấp nhất là 6,72 tệ đổi 1 USD.

Đồng tệ là vũ khí của Trung Quốc dùng chống lại Mỹ

UBS Global Wealth Management cũng dự đoán đồng tệ của Trung Quốc có thể xuống tới mức 6,8 tệ đổi 1 USD.

Việc ông Trump khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố đánh thuế thêm lượng hàng hóa 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc càng khiến Trung Quốc có lý do để dùng đồng tệ giá trị thấp.

"Tôi nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang chơi trò chơi của ông Trump. Càng bị áp thuế cao, họ càng hạ giá đồng tệ để cân bằng lại mối quan hệ chi phí. Họ có thể bù đắp số tiền trả thuế vì đồng tệ có giá thấp hơn", Boris Schlossberg, giám đốc quản lý chiến lược ngoại hối tại BK Asset Management, nhận định.

Tuy nhiên, các chiến lượng gia không cho rằng Trung Quốc muốn đẩy giá đồng tệ xuống quá thấp. Dẫu vậy, họ lại chẳng có mấy động thái để ngăn chặn quá trình này. Trước đó, Trung Quốc tiến hành nhiều động thái để đồng tệ có giá cao hơn nhưng động thái này đã không còn được nhìn thấy trong thời gian gần đây.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin