Ông chủ của Tesla và SpaceX chia sẻ trên Twitter, lặp lại thông điệp loài người cần nâng cao cảnh gi&a" /> Ông chủ của Tesla và SpaceX chia sẻ trên Twitter, lặp lại thông điệp loài người cần nâng cao cảnh gi&a" /> Ông chủ của Tesla và SpaceX chia sẻ trên Twitter, lặp lại thông điệp loài người cần nâng cao cảnh gi&a" />
Trang:

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "Trí tuệ nhân tạo nguy hiểm hơn Triều Tiên"

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:18
Thứ ba, 28/05/2018 | 13:51

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "Trí tuệ nhân tạo nguy hiểm hơn Triều Tiên"

<p style="text-align:justify">&Ocirc;ng chủ của Tesla v&agrave; SpaceX chia sẻ tr&ecirc;n Twitter, lặp lại th&ocirc;ng điệp lo&agrave;i người cần n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c khi ph&aacute;t triển AI. Tỷ ph&uacute; Elon Musk&nbsp;tiếp tục cảnh b&aacute;o về sự nguy hiểm của tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, n&oacute;i rằng n&oacute; thậm ch&iacute; c&ograve;n nguy hiểm hơn c&aacute;c chương tr&igrave;nh hạt nh&acirc;n của Triều Ti&ecirc;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Tỷ phú Elon Musk nói AI nguy hiểm" src="/Content/editorimages/images/su-nguy-hiem-cua-AI.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tỷ ph&uacute; Elon Musk cảnh b&aacute;o AI nguy hiểm hơn Triều Ti&ecirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify">Trước khi sản phẩm của họ đ&aacute;nh bại c&aacute;c game thủ chuy&ecirc;n nghiệp, Deepmind AI của Google cũng đ&aacute;nh bại cao thủ chơi cờ v&acirc;y&nbsp;tốt nhất thế giới v&agrave; đặt mục ti&ecirc;u chinh phục StarCraft II.</p> <p style="text-align:justify">Tỷ ph&uacute; Elon Musk hỗ trợ OpenAI, một c&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n cứu AI phi lợi nhuận, từ th&aacute;ng 12 năm 2015, &ocirc;ng giữ chức vụ đồng chủ tịch. Mục ti&ecirc;u của OpenAI l&agrave; ph&aacute;t triển AI &quot;theo c&aacute;ch mang lại lợi &iacute;ch cho nh&acirc;n loại n&oacute;i chung, m&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến c&aacute;c yếu tố t&agrave;i ch&iacute;nh.&quot;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Tỷ Phú Elon Musk với AI" src="/Content/editorimages/images/ai-nguy-hiem.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tỷ ph&uacute; Elon Musk hổ trợ OpenAI.</em></p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n tỷ ph&uacute; Elon Musk n&oacute;i AI l&agrave;&nbsp;những mối nguy hiểm lớn nhất của con người. Trong năm 2014, &ocirc;ng lần đầu ti&ecirc;n x&aacute;c định AI l&agrave; &quot;mối đe dọa lớn nhất hiện nay&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; &ocirc;ng&nbsp;lặp lại nhiều lần khi đầu tư v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty khởi nghiệp v&agrave; c&aacute;c tổ chức AI, bao gồm cả OpenAI. Theo Musk, &ocirc;ng&nbsp;đầu tư v&agrave;o AI l&agrave; để theo d&otilde;i những g&igrave; đang xảy ra.</p> <p style="text-align:justify">Trong khoảng thời gian trước đ&acirc;y, tỷ ph&uacute;&nbsp;Elon Musk cũng c&oacute; một cuộc tranh luận nhỏ với Mark Zuckerberg - CEO của Facebook về AI. Trong cuộc đấu khẩu n&agrave;y, Musk chỉ tr&iacute;ch Zuckerberg v&igrave; tầm nh&igrave;n hạn hẹp của CEO Facebook&nbsp;về AI. Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng chủ Facebook n&oacute;i Elon&nbsp;Musk đang quan trọng h&oacute;a vấn đề.</p> <p style="text-align:right"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></p>

- Theo đề xuất mới Bộ Giao thông sẽ đổi tên 'Trạm thu giá' lại. / Cầu Cao Lãnh khánh thành, mọi người kéo nhau đi thử và chụp ảnh.

Ông chủ của Tesla và SpaceX chia sẻ trên Twitter, lặp lại thông điệp loài người cần nâng cao cảnh giác khi phát triển AI. Tỷ phú Elon Musk tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, nói rằng nó thậm chí còn nguy hiểm hơn các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tỷ phú Elon Musk nói AI nguy hiểm

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo AI nguy hiểm hơn Triều Tiên.

Trước khi sản phẩm của họ đánh bại các game thủ chuyên nghiệp, Deepmind AI của Google cũng đánh bại cao thủ chơi cờ vây tốt nhất thế giới và đặt mục tiêu chinh phục StarCraft II.

Tỷ phú Elon Musk hỗ trợ OpenAI, một công ty nghiên cứu AI phi lợi nhuận, từ tháng 12 năm 2015, ông giữ chức vụ đồng chủ tịch. Mục tiêu của OpenAI là phát triển AI "theo cách mang lại lợi ích cho nhân loại nói chung, mà không quan tâm đến các yếu tố tài chính."

Tỷ Phú Elon Musk với AI

Tỷ phú Elon Musk hổ trợ OpenAI.

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk nói AI là những mối nguy hiểm lớn nhất của con người. Trong năm 2014, ông lần đầu tiên xác định AI là "mối đe dọa lớn nhất hiện nay". Đây là thông điệp mà ông lặp lại nhiều lần khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và các tổ chức AI, bao gồm cả OpenAI. Theo Musk, ông đầu tư vào AI là để theo dõi những gì đang xảy ra.

Trong khoảng thời gian trước đây, tỷ phú Elon Musk cũng có một cuộc tranh luận nhỏ với Mark Zuckerberg - CEO của Facebook về AI. Trong cuộc đấu khẩu này, Musk chỉ trích Zuckerberg vì tầm nhìn hạn hẹp của CEO Facebook về AI. Trong khi đó, ông chủ Facebook nói Elon Musk đang quan trọng hóa vấn đề.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)