Sau khi Uber rút khỏi thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 3, các " /> Sau khi Uber rút khỏi thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 3, các " /> Sau khi Uber rút khỏi thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 3, các " />
Trang:

Ứng dụng gọi xe Việt chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:52
Thứ ba, 13/06/2018 | 17:29

Ứng dụng gọi xe Việt chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi Uber r&uacute;t khỏi thị trường Việt Nam hồi cuối th&aacute;ng 3, c&aacute;c ứng dụng gọi xe đ&atilde; ồ ạt ra mắt. Cũng như Mai Linh Bike, VATO ra mắt trước đ&oacute;, Aber -&nbsp;ứng dụng do một nh&oacute;m kỹ sư người Việt tại ch&acirc;u &Acirc;u ph&aacute;t triển vừa ra mắt cuối tuần trước đưa ra tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng tăng cước giờ cao điểm v&agrave; cước sẽ rẻ hơn Grab v&agrave;i trăm đồng đến 1.000 đồng.&nbsp;Aber c&ograve;n tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng thu chiết khấu với l&aacute;i xe m&agrave; chỉ thu ph&iacute; d&ugrave;ng từ 70.000 đến 300.000 đồng (với xe m&aacute;y), 750.000 đồng đến 2 triệu mỗi th&aacute;ng với &ocirc;t&ocirc;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ hạn chế về số t&agrave;i xế, c&ocirc;ng nghệ m&agrave; mức gi&aacute; của c&aacute;c ứng dụng Việt cũng chưa thực sự hấp dẫn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với t&acirc;m l&yacute; ủng hộ h&agrave;ng Việt, anh Nghĩa Hiệp &ndash; một nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng tại Cầu Giấy, H&agrave; Nội đặt thử xe đi s&acirc;n bay Nội B&agrave;i từ phố Duy T&acirc;n qua VATO v&agrave;i ng&agrave;y sau khi ứng dụng n&agrave;y ra mắt v&agrave; được t&iacute;nh với gi&aacute; 236.000 đồng. Thế nhưng, theo anh, mức n&agrave;y&nbsp;chỉ rẻ hơn Grab v&agrave;i ngh&igrave;n nhưng c&ograve;n đắt hơn 40.000-60.000 đồng nếu so với c&aacute;c taxi chạy dịch vụ s&acirc;n bay đặt trước. &quot;T&ocirc;i c&ograve;n bị nhầm khi đợi xe đến đ&oacute;n v&igrave; t&agrave;i xế sử dụng xe Toyota Vios nhưng ứng dụng lại hiển thị l&agrave; d&ograve;ng xe Haima&quot;, anh Hiệp kể về một v&agrave;i sự bất tiện.Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; c&oacute; bất kỳ cam kết n&agrave;o khi ra mắt, sau một thời gian, c&aacute;c ứng dụng Việt Nam vẫn chưa đ&aacute;p ứng được kỳ vọng của cả người d&ugrave;ng lẫn t&agrave;i xế.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với tiềm lực hạn chế, kh&ocirc;ng &iacute;t ứng dụng gọi xe đủ khả năng chạy những khuyến mại ưu đ&atilde;i lớn v&agrave; li&ecirc;n tục cho kh&aacute;ch. Chị Thu Hương, nh&acirc;n vi&ecirc;n một ng&acirc;n h&agrave;ng tại Ho&agrave;n Kiếm (H&agrave; Nội) cho rằng đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một trong những &quot;điểm trừ&quot; bởi hồi&nbsp;Uber, Grab mới ra mắt, hai b&ecirc;n lu&ocirc;n đua nhau tung c&aacute;c m&atilde; khuyến mại &quot;khủng&quot; để thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng. &quot;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một số ứng dụng cũng chưa c&oacute; một hệ sinh th&aacute;i với ch&iacute;nh s&aacute;ch t&iacute;ch điểm v&agrave; sử dụng điểm thưởng sau mỗi chuyến đi&quot;, chị Hương n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nghệ chưa thuận tiện, ổn định l&agrave; hạn chế m&agrave; hầu hết c&aacute;c ứng dụng gọi xe Việt Nam đang gặp phải. Tr&ecirc;n một số diễn đ&agrave;n, nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cũng nhận định, VATO, T.net, Mai Linh Bike... chưa giải quyết tốt b&agrave;i to&aacute;n về c&ocirc;ng nghệ như nhiều l&uacute;c vẫn c&ograve;n bị treo, định vị kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="ứng dụng gọi xe Việt chưa thể cạnh tranh với Grab" src="/Content/editorimages/images/ABER(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Aber l&agrave; ứng&nbsp;dụng do một nh&oacute;m kỹ sư người Việt tại ch&acirc;u &Acirc;u ph&aacute;t triển</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n trang fanpage của Aber, một số t&agrave;i xế phản &aacute;nh gặp kh&oacute; khăn khi đăng k&yacute; trở th&agrave;nh đối t&aacute;c qua ứng dụng n&agrave;y v&igrave; .thường bị bật ra ngo&agrave;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh thao t&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đức Huy, sinh vi&ecirc;n năm thứ tư Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền tr&uacute; tại quận Bắc Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội) cho biết, muốn ủng hộ c&aacute;c ứng dụng gọi xe của Việt Nam nhưng kh&oacute; đặt được chuyến đi. L&yacute; do l&agrave; quanh khu Huy ở hầu như rất &iacute;t xe. &quot;C&oacute; lần m&igrave;nh đặt được một chuyến xe của Mai Linh Bike th&igrave; phải đợi hơn 10 ph&uacute;t t&agrave;i xế mới tới đ&oacute;n v&igrave; trước đ&oacute; ở c&aacute;ch m&igrave;nh khoảng 2-3 km&quot;, Huy n&oacute;i.B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một thực tế phổ biến l&agrave; c&aacute;c ứng dụng n&agrave;y đều rất &iacute;t t&agrave;i xế, khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều lựa chọn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ vậy, một số kh&aacute;ch h&agrave;ng phản &aacute;nh ngay cả ở những tuyến phố trung t&acirc;m, đ&ocirc;i khi cũng kh&ocirc;ng c&oacute; một t&agrave;i xế n&agrave;o của c&aacute;c h&atilde;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Anh Duy Ngọc - t&agrave;i xế taxi c&ocirc;ng nghệ cho biết &quot;T&ocirc;i thường bật song song cả Grab v&agrave; VATO nhưng một ng&agrave;y chỉ c&oacute; khoảng 2,3 cuốc kh&aacute;ch từ VATO. Thế n&ecirc;n t&ocirc;i vẫn x&aacute;c định chạy ch&iacute;nh Grab để đảm bảo thu nhập, trả nợ ng&acirc;n h&agrave;ng, trang trải c&aacute;c chi ph&iacute; kh&aacute;c&quot;. Theo l&aacute;i xe n&agrave;y, nếu một ng&agrave;y doanh thu kh&ocirc;ng vượt 700.000 đồng coi như chạy xe kh&ocirc;ng c&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Văn Nam - một người c&oacute; kinh nghiệm 2 năm chạy taxi c&ocirc;ng nghệ cho rằng ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&ocirc;ng&nbsp;tăng gi&aacute; cước v&agrave;o giờ cao điểm của c&aacute;c ứng dụng Việt c&oacute; thể thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng nhưng lại khiến họ g&aacute;nh th&ecirc;m chi ph&iacute; xăng xe khi tắc đường. &quot;Nhiều ng&agrave;y v&agrave;o giờ tan tầm, t&ocirc;i chỉ chạy được 1 - 2 chuyến xe&quot;, t&agrave;i xế n&agrave;y n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, giới t&agrave;i xế cũng chưa to&agrave;n t&acirc;m, to&agrave;n &yacute; cho c&aacute;c h&atilde;ng cung cấp dịch vụ gọi xe Việt.&nbsp;D&ugrave; cơ chế đ&atilde;i ngộ của Grab hiện đ&atilde; giảm đi nhiều so với trước đ&acirc;y, nhiều t&agrave;i xế vẫn chỉ đăng k&yacute; c&aacute;c ứng dụng mới với t&acirc;m l&yacute; thử nghiệm hay như l&agrave; một phương &aacute;n dự ph&ograve;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sắp tới, thị trường trường gọi xe nước ta sẽ đ&oacute;n th&ecirc;m nhiều doanh nghiệp mới. MVLchain - một startup của Singapore sẽ ch&iacute;nh thức v&agrave;o Việt Nam từ giữa th&aacute;ng sau với chiến lược kh&ocirc;ng thu hoa hồng t&agrave;i xế. </span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty n&agrave;y đang trong đợt tuyển dụng t&agrave;i xế đầu ti&ecirc;n. Viet - Go (đơn vị nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ từ Go - Jek, đối thủ trực tiếp của Grab tại Indonesia) cũng ra mắt sản phẩm tại TP HCM trong th&aacute;ng n&agrave;y.</span></span></strong></p>

- Grab được hãng Toyota đầu tư vào một khoảng tiền lớn gần 23.000 tỷ / Stan Hanks và câu chuyện thương vụ bạc tỷ trên sân golf

Sau khi Uber rút khỏi thị trường Việt Nam hồi cuối tháng 3, các ứng dụng gọi xe đã ồ ạt ra mắt. Cũng như Mai Linh Bike, VATO ra mắt trước đó, Aber - ứng dụng do một nhóm kỹ sư người Việt tại châu Âu phát triển vừa ra mắt cuối tuần trước đưa ra tuyên bố không tăng cước giờ cao điểm và cước sẽ rẻ hơn Grab vài trăm đồng đến 1.000 đồng. Aber còn tuyên bố không thu chiết khấu với lái xe mà chỉ thu phí dùng từ 70.000 đến 300.000 đồng (với xe máy), 750.000 đồng đến 2 triệu mỗi tháng với ôtô.

Không chỉ hạn chế về số tài xế, công nghệ mà mức giá của các ứng dụng Việt cũng chưa thực sự hấp dẫn.

Với tâm lý ủng hộ hàng Việt, anh Nghĩa Hiệp – một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội đặt thử xe đi sân bay Nội Bài từ phố Duy Tân qua VATO vài ngày sau khi ứng dụng này ra mắt và được tính với giá 236.000 đồng. Thế nhưng, theo anh, mức này chỉ rẻ hơn Grab vài nghìn nhưng còn đắt hơn 40.000-60.000 đồng nếu so với các taxi chạy dịch vụ sân bay đặt trước. "Tôi còn bị nhầm khi đợi xe đến đón vì tài xế sử dụng xe Toyota Vios nhưng ứng dụng lại hiển thị là dòng xe Haima", anh Hiệp kể về một vài sự bất tiện.Tuy nhiên, dù có bất kỳ cam kết nào khi ra mắt, sau một thời gian, các ứng dụng Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cả người dùng lẫn tài xế. 

Với tiềm lực hạn chế, không ít ứng dụng gọi xe đủ khả năng chạy những khuyến mại ưu đãi lớn và liên tục cho khách. Chị Thu Hương, nhân viên một ngân hàng tại Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho rằng đây chính là một trong những "điểm trừ" bởi hồi Uber, Grab mới ra mắt, hai bên luôn đua nhau tung các mã khuyến mại "khủng" để thu hút khách hàng. "Bên cạnh đó, một số ứng dụng cũng chưa có một hệ sinh thái với chính sách tích điểm và sử dụng điểm thưởng sau mỗi chuyến đi", chị Hương nói.

Công nghệ chưa thuận tiện, ổn định là hạn chế mà hầu hết các ứng dụng gọi xe Việt Nam đang gặp phải. Trên một số diễn đàn, nhiều người tiêu dùng cũng nhận định, VATO, T.net, Mai Linh Bike... chưa giải quyết tốt bài toán về công nghệ như nhiều lúc vẫn còn bị treo, định vị không chính xác.

ứng dụng gọi xe Việt chưa thể cạnh tranh với Grab

Aber là ứng dụng do một nhóm kỹ sư người Việt tại châu Âu phát triển

Trên trang fanpage của Aber, một số tài xế phản ánh gặp khó khăn khi đăng ký trở thành đối tác qua ứng dụng này vì .thường bị bật ra ngoài trong quá trình thao tác.

Đức Huy, sinh viên năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, muốn ủng hộ các ứng dụng gọi xe của Việt Nam nhưng khó đặt được chuyến đi. Lý do là quanh khu Huy ở hầu như rất ít xe. "Có lần mình đặt được một chuyến xe của Mai Linh Bike thì phải đợi hơn 10 phút tài xế mới tới đón vì trước đó ở cách mình khoảng 2-3 km", Huy nói.Bên cạnh đó, một thực tế phổ biến là các ứng dụng này đều rất ít tài xế, khiến khách hàng không có nhiều lựa chọn.

Không chỉ vậy, một số khách hàng phản ánh ngay cả ở những tuyến phố trung tâm, đôi khi cũng không có một tài xế nào của các hãng.

Anh Duy Ngọc - tài xế taxi công nghệ cho biết "Tôi thường bật song song cả Grab và VATO nhưng một ngày chỉ có khoảng 2,3 cuốc khách từ VATO. Thế nên tôi vẫn xác định chạy chính Grab để đảm bảo thu nhập, trả nợ ngân hàng, trang trải các chi phí khác". Theo lái xe này, nếu một ngày doanh thu không vượt 700.000 đồng coi như chạy xe không công.

Văn Nam - một người có kinh nghiệm 2 năm chạy taxi công nghệ cho rằng chính sách không tăng giá cước vào giờ cao điểm của các ứng dụng Việt có thể thu hút khách hàng nhưng lại khiến họ gánh thêm chi phí xăng xe khi tắc đường. "Nhiều ngày vào giờ tan tầm, tôi chỉ chạy được 1 - 2 chuyến xe", tài xế này nói.

Trong khi đó, giới tài xế cũng chưa toàn tâm, toàn ý cho các hãng cung cấp dịch vụ gọi xe Việt. Dù cơ chế đãi ngộ của Grab hiện đã giảm đi nhiều so với trước đây, nhiều tài xế vẫn chỉ đăng ký các ứng dụng mới với tâm lý thử nghiệm hay như là một phương án dự phòng.

Sắp tới, thị trường trường gọi xe nước ta sẽ đón thêm nhiều doanh nghiệp mới. MVLchain - một startup của Singapore sẽ chính thức vào Việt Nam từ giữa tháng sau với chiến lược không thu hoa hồng tài xế.

Công ty này đang trong đợt tuyển dụng tài xế đầu tiên. Viet - Go (đơn vị nhận chuyển giao công nghệ từ Go - Jek, đối thủ trực tiếp của Grab tại Indonesia) cũng ra mắt sản phẩm tại TP HCM trong tháng này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin