Trang:

Văn hóa đọc sách của người Việt đang dần bị thay thế

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:57
Thứ năm, 21/06/2018 | 10:03

Văn hóa đọc sách của người Việt đang dần bị thay thế

<p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu Việt Nam v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; thu được sau khảo s&aacute;t: c&oacute; đến 26% d&acirc;n số Việt Nam chẳng bao giờ đọc s&aacute;ch, 44% thi thoảng mới đọc v&agrave; tỷ lệ c&oacute; đọc thường xuy&ecirc;n chỉ đạt 30%.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Trong một c&ocirc;ng bố mới đ&acirc;y về 10 quốc gia m&agrave; người d&acirc;n đọc s&aacute;ch nhiều nhất thế giới, b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; chỉ ra 20 nước c&oacute; tỷ lệ người d&acirc;n đọc s&aacute;ch nhiều nhất, trong đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; Việt Nam.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c &ldquo;status&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội với nội dung liệt k&ecirc; c&aacute;c đầu s&aacute;ch kh&ocirc;ng thể bỏ qua lu&ocirc;n nhận được sự quan t&acirc;m lớn từ cộng đồng. Tuy nhi&ecirc;n, liệu họ sẽ đọc to&agrave;n bộ c&aacute;c đầu s&aacute;ch n&agrave;y?</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Theo anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO Saigon Books, người gi&agrave;u Việt Nam phần đ&ocirc;ng đang nằm trong giới bất động sản. Những người y&ecirc;u s&aacute;ch đa số chỉ sống ở mức b&igrave;nh thường. Vậy n&ecirc;n, h&igrave;nh mẫu giới trẻ phấn đấu hướng tới kh&ocirc;ng phải l&agrave; những người y&ecirc;u s&aacute;ch, th&iacute;ch đọc s&aacute;ch, m&agrave; l&agrave; những người gi&agrave;u. Đ&acirc;u đ&oacute;, điều n&agrave;y cũng ảnh hưởng đến th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch của giới trẻ.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Với những nh&agrave; s&aacute;ch n&oacute;i chung, nếu một cuốn s&aacute;ch b&aacute;n ra ở thị trường với 3.000 bản l&agrave; h&ograve;a vốn. Nếu b&aacute;n được 5.000 bản th&igrave; c&oacute; l&atilde;i.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><img alt="Văn hóa đọc sách đang dần bị thay thế" src="/Content/editorimages/images/van-hoa-doc-sach.gif" /></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">&ldquo;Vậy n&ecirc;n cuốn s&aacute;ch n&agrave;o m&agrave; b&aacute;n được 5.000 bản l&agrave; ổn lắm&rdquo;, anh Quỳnh n&oacute;i.</span></span></span></em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Đưa ra một ph&eacute;p t&iacute;nh, Việt Nam c&oacute; 90 triệu d&acirc;n. Nếu t&iacute;nh số người vẫn trong độ tuổi đọc s&aacute;ch th&igrave; khoảng 45 triệu d&acirc;n.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Con số 5.000/45.000.000 d&acirc;n l&agrave; con số c&ograve;n rất nhỏ. Vậy n&ecirc;n dư địa c&ograve;n lớn cho c&aacute;c nh&agrave; xuất bản.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Anh Nguyễn Văn Quang ở T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM cho rằng người lớn qu&aacute; bận rộn chuyện kiếm tiền n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian đọc s&aacute;ch. Như bản th&acirc;n anh, c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i năm, khi chưa vợ con, thỉnh thoảng anh c&ograve;n đọc s&aacute;ch. C&ograve;n hiện tại, chuyện đọc một cuốn s&aacute;ch d&agrave;y cộp l&agrave; chuyện kh&oacute; tưởng đối với anh.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">C&ograve;n nhiều phụ huynh th&igrave; cho rằng con trẻ kh&ocirc;ng c&ograve;n thời gian để đọc s&aacute;ch v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian do quỹ thời gian d&agrave;nh cho việc học tr&ecirc;n trường đ&atilde; qu&aacute; nhiều. Rồi c&ograve;n học th&ecirc;m tiếng Anh, to&aacute;n&hellip;</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Chị Nguyễn Thị Tuy&ecirc;n ở quận 1 chia sẻ, hiện th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng Internet rất nhiều, c&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh cũng đa dạng. Do đ&oacute;, thời gian rảnh, c&aacute;c con của chị xem TV, xem c&aacute;c chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ch chứa đựng khối kiến thức khổng lồ của nh&acirc;n loại. Do đ&oacute;, h&atilde;y lu&ocirc;n giữ th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch để l&agrave;m gi&agrave;u vốn sống cho ch&iacute;nh m&igrave;nh nh&eacute;!</strong></span></span></p>

- 1,7 triệu người di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long do biến đổi khí hậu / Số phận của các startup sau khi đóng máy Shark Tank Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á thu được sau khảo sát: có đến 26% dân số Việt Nam chẳng bao giờ đọc sách, 44% thi thoảng mới đọc và tỷ lệ có đọc thường xuyên chỉ đạt 30%.

Trong một công bố mới đây về 10 quốc gia mà người dân đọc sách nhiều nhất thế giới, báo cáo có chỉ ra 20 nước có tỷ lệ người dân đọc sách nhiều nhất, trong đó không có Việt Nam.

Các “status” trên mạng xã hội với nội dung liệt kê các đầu sách không thể bỏ qua luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Tuy nhiên, liệu họ sẽ đọc toàn bộ các đầu sách này?

Theo anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO Saigon Books, người giàu Việt Nam phần đông đang nằm trong giới bất động sản. Những người yêu sách đa số chỉ sống ở mức bình thường. Vậy nên, hình mẫu giới trẻ phấn đấu hướng tới không phải là những người yêu sách, thích đọc sách, mà là những người giàu. Đâu đó, điều này cũng ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của giới trẻ.

Với những nhà sách nói chung, nếu một cuốn sách bán ra ở thị trường với 3.000 bản là hòa vốn. Nếu bán được 5.000 bản thì có lãi.

Văn hóa đọc sách đang dần bị thay thế

“Vậy nên cuốn sách nào mà bán được 5.000 bản là ổn lắm”, anh Quỳnh nói.

Đưa ra một phép tính, Việt Nam có 90 triệu dân. Nếu tính số người vẫn trong độ tuổi đọc sách thì khoảng 45 triệu dân.

Con số 5.000/45.000.000 dân là con số còn rất nhỏ. Vậy nên dư địa còn lớn cho các nhà xuất bản.

Anh Nguyễn Văn Quang ở Tân Bình, TP HCM cho rằng người lớn quá bận rộn chuyện kiếm tiền nên không có thời gian đọc sách. Như bản thân anh, cách đây vài năm, khi chưa vợ con, thỉnh thoảng anh còn đọc sách. Còn hiện tại, chuyện đọc một cuốn sách dày cộp là chuyện khó tưởng đối với anh.

Còn nhiều phụ huynh thì cho rằng con trẻ không còn thời gian để đọc sách vì không có thời gian do quỹ thời gian dành cho việc học trên trường đã quá nhiều. Rồi còn học thêm tiếng Anh, toán…

Chị Nguyễn Thị Tuyên ở quận 1 chia sẻ, hiện thông tin trên mạng Internet rất nhiều, các kênh truyền hình cũng đa dạng. Do đó, thời gian rảnh, các con của chị xem TV, xem các chương trình trên máy tính.

Sách chứa đựng khối kiến thức khổng lồ của nhân loại. Do đó, hãy luôn giữ thói quen đọc sách để làm giàu vốn sống cho chính mình nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin