Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan " /> Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan " /> Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan " />
Trang:

Vì trẻ biếng ăn nên bảo mẫu ở Đà Nẵng đánh đập trẻ

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:09
Thứ tư, 23/05/2018 | 22:29

Vì trẻ biếng ăn nên bảo mẫu ở Đà Nẵng đánh đập trẻ

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute; s&aacute;ng 21/5, mạng x&atilde; hội loan truyền hai video v&agrave; nhiều h&igrave;nh ảnh ghi cảnh bảo mẫu bạo h&agrave;nh trẻ ở Đ&agrave; Nẵng. Một phụ huynh gửi con tại nh&oacute;m trẻ Mẹ Mười đ&atilde; nhận ra con m&igrave;nh bị bạo h&agrave;nh v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng an phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n (quận Thanh Kh&ecirc;). Nhiều phụ huynh kh&aacute;c biết chuyện đ&atilde; đến đ&oacute;n con về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, UBND phường Ch&iacute;nh Gi&aacute;n đ&atilde; r&uacute;t giấy ph&eacute;p, đ&oacute;ng cửa nh&oacute;m trẻ n&agrave;y. H&ocirc;m nay, cơ sở đ&atilde; kh&oacute;a cửa, th&aacute;o biển hiệu.&nbsp;B&agrave; Hồng sau đ&oacute; bị c&ocirc;ng an mời l&ecirc;n trụ sở l&agrave;m việc.&nbsp;B&agrave; thừa nhận&nbsp;đ&atilde; bạo h&agrave;nh c&aacute;c b&eacute; như trong video v&agrave; h&igrave;nh ảnh đăng tải tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/bao-hanh-tre-em-da-nang.jpg" style="height:309px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>H&igrave;nh ảnh bạo h&agrave;nh trẻ em cắt từ clip</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi c&aacute;n bộ cơ&nbsp;quan c&ocirc;ng an hỏi về&nbsp;nạn nh&acirc;n ở trần, nằm dưới s&agrave;n nh&agrave; v&agrave; bị b&agrave; Hồng li&ecirc;n tục đổ ch&aacute;o v&agrave;o miệng l&agrave; b&eacute; trai 28 th&aacute;ng tuổi. B&agrave; Hồng khai do ch&aacute;u biếng ăn n&ecirc;n phải để nằm dưới s&agrave;n, d&ugrave;ng ch&acirc;n khống chế, n&eacute;m &aacute;o l&ecirc;n mặt. Trong l&uacute;c bức x&uacute;c, b&agrave; đ&atilde; t&aacute;t v&agrave;o mặt b&eacute;.&nbsp;Ri&ecirc;ng h&igrave;nh ảnh d&ugrave;ng hai tay cầm đầu ch&aacute;u b&eacute; ở trần, đ&oacute;ng bỉm được bảo mẫu n&agrave;y giải th&iacute;ch do b&eacute; bị ghẻ, phải nắm v&agrave;o đầu để đưa b&eacute; ra ngo&agrave;i khi bị n&ocirc;n trớ. Nạn nh&acirc;n mới 12 th&aacute;ng tuổi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng an quận Thanh Kh&ecirc; đ&atilde; tiếp x&uacute;c với phụ huynh v&agrave; hai b&eacute; c&oacute; mặt trong video v&agrave; h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n mạng. Qua kiểm tra ban đầu, c&aacute;c b&eacute; kh&ocirc;ng c&oacute; thương t&iacute;ch b&ecirc;n ngo&agrave;i. Cả hai được c&ocirc;ng an v&agrave; gia đ&igrave;nh đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.&nbsp;12 trẻ c&ograve;n lại của nh&oacute;m trẻ sẽ được c&ocirc;ng an tiếp tục phối hợp với gia đ&igrave;nh đưa đi gi&aacute;m định thương t&iacute;ch. Đại &uacute;y Phước cho hay, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; trẻ bị bạo h&agrave;nh kh&ocirc;ng hề biết h&agrave;nh động của bảo mẫu Hồng, trước khi xem video v&agrave; h&igrave;nh ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&agrave; Hồng c&oacute; bằng cao đẳng sư phạm mầm non, được UBND phường cấp ph&eacute;p th&agrave;nh lập nh&oacute;m trẻ từ th&aacute;ng 5/2013.&nbsp;Chiều 22/5, đại &uacute;y Trần Nam Phước - Đội điều tra tổng hợp C&ocirc;ng an quận Thanh Kh&ecirc; (TP Đ&agrave; Nẵng), cho biết đang ho&agrave;n tất hồ sơ khởi tố b&agrave; Đinh Thị Hồng (46 tuổi) về tội h&agrave;nh hạ người kh&aacute;c theo Điều 140 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau vụ việc xảy ra&nbsp;quận Thanh Kh&ecirc; đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra điều kiện c&aacute;c cơ sở mầm non đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p>

- Chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh 500 - 700 đồng/lít / Phó giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đề nghị tuyên án bác sĩ Lương vô tội

Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội loan truyền hai video và nhiều hình ảnh ghi cảnh bảo mẫu bạo hành trẻ ở Đà Nẵng. Một phụ huynh gửi con tại nhóm trẻ Mẹ Mười đã nhận ra con mình bị bạo hành và báo công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê). Nhiều phụ huynh khác biết chuyện đã đến đón con về.

Chiều cùng ngày, UBND phường Chính Gián đã rút giấy phép, đóng cửa nhóm trẻ này. Hôm nay, cơ sở đã khóa cửa, tháo biển hiệu. Bà Hồng sau đó bị công an mời lên trụ sở làm việc. Bà thừa nhận đã bạo hành các bé như trong video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh bạo hành trẻ em cắt từ clip

Khi cán bộ cơ quan công an hỏi về nạn nhân ở trần, nằm dưới sàn nhà và bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng là bé trai 28 tháng tuổi. Bà Hồng khai do cháu biếng ăn nên phải để nằm dưới sàn, dùng chân khống chế, ném áo lên mặt. Trong lúc bức xúc, bà đã tát vào mặt bé. Riêng hình ảnh dùng hai tay cầm đầu cháu bé ở trần, đóng bỉm được bảo mẫu này giải thích do bé bị ghẻ, phải nắm vào đầu để đưa bé ra ngoài khi bị nôn trớ. Nạn nhân mới 12 tháng tuổi. 

Công an quận Thanh Khê đã tiếp xúc với phụ huynh và hai bé có mặt trong video và hình ảnh trên mạng. Qua kiểm tra ban đầu, các bé không có thương tích bên ngoài. Cả hai được công an và gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. 12 trẻ còn lại của nhóm trẻ sẽ được công an tiếp tục phối hợp với gia đình đưa đi giám định thương tích. Đại úy Phước cho hay, các gia đình có trẻ bị bạo hành không hề biết hành động của bảo mẫu Hồng, trước khi xem video và hình ảnh.

Bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non, được UBND phường cấp phép thành lập nhóm trẻ từ tháng 5/2013. Chiều 22/5, đại úy Trần Nam Phước - Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng), cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi) về tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau vụ việc xảy ra quận Thanh Khê đã rà soát, kiểm tra điều kiện các cơ sở mầm non đóng trên địa bàn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin