Trang:

Viettel phát triển nước ngoài Myanmar đạt 2 triệu thuê bao sau 1 tháng

Thứ tư, 26/02/2020 | 18:01
Thứ tư, 20/07/2018 | 21:04

Viettel phát triển nước ngoài Myanmar đạt 2 triệu thuê bao sau 1 tháng

<p>Tập đo&agrave;n CN-VT qu&acirc;n đội Viettel cho hay, Mytel &ndash; thương hiệu Viettel tại Myanmar đ&atilde; vượt mốc 2 triệu thu&ecirc; bao sau hơn một th&aacute;ng hoạt động.</p> <p>Quốc gia n&agrave;y&nbsp; l&agrave; thị trường đạt mốc 2 triệu thu&ecirc; bao nhanh nhất của Viettel tr&ecirc;n to&agrave;n cầu (bao gồm cả Việt Nam), đặc biệt trong bối cảnh thị trường viễn th&ocirc;ng thế giới ph&aacute;t triển&nbsp;chậm lại.&nbsp;</p> <p>Theo &ocirc;ng&nbsp;tổng gi&aacute;m đốc Mytel, 2 triệu thu&ecirc; bao được coi l&agrave; cột mốc để Mytel tạo ra một cộng đồng kh&aacute;ch h&agrave;ng đủ lớn cho việc kinh doanh ph&aacute;t triển tốt sau n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Ở Việt Nam &ndash; thị trường từng c&oacute; tốc độ tăng trưởng nhanh, Viettel mất hơn một năm để đạt 2 triệu thu&ecirc; bao. Thị trường Halotel cũng tăng trưởng tốt&nbsp;phải mất 9 th&aacute;ng kể từ khi khai trương mới&nbsp;đạt 2 triệu thu&ecirc; bao.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="viettel phat trien nuoc ngoai" src="/Content/editorimages/images/viettel%20phat%20trien%20nuoc%20ngoai.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Viettel ph&aacute;t triển vượt bậc ở Myanmar</em></p> <p>Đại diện h&atilde;ng&nbsp;cho biết,&nbsp; sự tăng trưởng n&agrave;y l&agrave; người d&acirc;n Myanmar rất h&agrave;o hứng với một mạng di động mới v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng 4G rộng khắp.&nbsp;Khi cung cấp dịch vụ, Mytel t&iacute;nh cước tr&ecirc;n từng gi&acirc;y gọi (block 1s+ 1s) thay v&igrave; c&aacute;ch t&iacute;nh cước theo block 15s hoặc 20s như c&aacute;c mạng kh&aacute;c.Tại Myanmar, Mytel l&agrave; mạng di động đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất khi khai trương đ&atilde; phủ s&oacute;ng 4G to&agrave;n quốc, với 30.000 km c&aacute;p quang (chiếm 50% hạ tầng c&aacute;p quang của Myanmar). Hệ thống ph&acirc;n phối&nbsp; phủ rộng khắp to&agrave;n quốc với 50 cửa h&agrave;ng v&agrave; 50.000 điểm b&aacute;n đại l&yacute; (70% ở c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n).</p> <p>Theo kế hoạch mới, dự kiến&nbsp;của Mytel l&agrave; đạt 4 triệu thu&ecirc; bao đến cuối năm 2018 v&agrave; hết năm 2019 bắt đầu kinh doanh c&oacute; l&atilde;i.Trước khi khai trương, Viettel đặt mục ti&ecirc;u sẽ c&oacute; 2-3 triệu thu&ecirc; bao tại Myanmar trong năm 2018. Tuy nhi&ecirc;n, chỉ sau hơn một th&aacute;ng khai trương (ch&iacute;nh thức cung cấp dịch vụ ng&agrave;y 9/6/2018), Mytel đ&atilde; vượt ngưỡng 2 triệu, trong đ&oacute; tỷ lệ thu&ecirc; bao 4G chiếm tới 70%.&nbsp;</p> <p>Tr&ecirc;n thị trường&nbsp;Mytel cũng phải cạnh tranh với những nh&agrave; mạng lớn tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; c&oacute; mặt trước đ&oacute; như Telenor (Na Uy)&nbsp; v&agrave; Ooredoo (Qatar) &ndash; nh&agrave; mạng h&agrave;ng đầu Trung Đ&ocirc;ng.Tuy nhi&ecirc;n,nơi n&agrave;y&nbsp;l&agrave; một thị trường cạnh tranh rất cao với mức độ th&acirc;m nhập dịch vụ viễn th&ocirc;ng tới 90% d&acirc;n số, gi&aacute; cước đ&atilde; rẻ tương đương Việt Nam.</p> <p><strong>Thống k&ecirc; T&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 6/2018, &nbsp;Myanmar l&agrave; thị trường c&oacute; quy m&ocirc; d&acirc;n số lớn nhất m&agrave; Viettel từng đầu tư (gần 53 triệu người) v&agrave; cũng l&agrave; quốc gia c&oacute; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong số 10 đất nước m&agrave; Viettel đang kinh doanh (khoảng 7%) Tập đo&agrave;n Viettel đ&atilde; ph&aacute;t triển kinh doanh c&oacute; l&atilde;i trong lĩnh vực ph&aacute;t triển ra nước ngo&agrave;i.</strong></p>

- Sacombank giải quyết thu hồi hơn 3.600 tỷ nợ xấu và tài sản tồn đọng / Ngành thuế thừa nhận khó truy thu vì Uber đã rời Việt Nam

Tập đoàn CN-VT quân đội Viettel cho hay, Mytel – thương hiệu Viettel tại Myanmar đã vượt mốc 2 triệu thuê bao sau hơn một tháng hoạt động.

Quốc gia này  là thị trường đạt mốc 2 triệu thuê bao nhanh nhất của Viettel trên toàn cầu (bao gồm cả Việt Nam), đặc biệt trong bối cảnh thị trường viễn thông thế giới phát triển chậm lại. 

Theo ông tổng giám đốc Mytel, 2 triệu thuê bao được coi là cột mốc để Mytel tạo ra một cộng đồng khách hàng đủ lớn cho việc kinh doanh phát triển tốt sau này. 

Ở Việt Nam – thị trường từng có tốc độ tăng trưởng nhanh, Viettel mất hơn một năm để đạt 2 triệu thuê bao. Thị trường Halotel cũng tăng trưởng tốt phải mất 9 tháng kể từ khi khai trương mới đạt 2 triệu thuê bao. 

viettel phat trien nuoc ngoai

Viettel phát triển vượt bậc ở Myanmar

Đại diện hãng cho biết,  sự tăng trưởng này là người dân Myanmar rất hào hứng với một mạng di động mới vùng phủ sóng 4G rộng khắp. Khi cung cấp dịch vụ, Mytel tính cước trên từng giây gọi (block 1s+ 1s) thay vì cách tính cước theo block 15s hoặc 20s như các mạng khác.Tại Myanmar, Mytel là mạng di động đầu tiên và duy nhất khi khai trương đã phủ sóng 4G toàn quốc, với 30.000 km cáp quang (chiếm 50% hạ tầng cáp quang của Myanmar). Hệ thống phân phối  phủ rộng khắp toàn quốc với 50 cửa hàng và 50.000 điểm bán đại lý (70% ở các vùng nông thôn).

Theo kế hoạch mới, dự kiến của Mytel là đạt 4 triệu thuê bao đến cuối năm 2018 và hết năm 2019 bắt đầu kinh doanh có lãi.Trước khi khai trương, Viettel đặt mục tiêu sẽ có 2-3 triệu thuê bao tại Myanmar trong năm 2018. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng khai trương (chính thức cung cấp dịch vụ ngày 9/6/2018), Mytel đã vượt ngưỡng 2 triệu, trong đó tỷ lệ thuê bao 4G chiếm tới 70%. 

Trên thị trường Mytel cũng phải cạnh tranh với những nhà mạng lớn trên thế giới đã có mặt trước đó như Telenor (Na Uy)  và Ooredoo (Qatar) – nhà mạng hàng đầu Trung Đông.Tuy nhiên,nơi này là một thị trường cạnh tranh rất cao với mức độ thâm nhập dịch vụ viễn thông tới 90% dân số, giá cước đã rẻ tương đương Việt Nam.

Thống kê Tính đến cuối tháng 6/2018,  Myanmar là thị trường có quy mô dân số lớn nhất mà Viettel từng đầu tư (gần 53 triệu người) và cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong số 10 đất nước mà Viettel đang kinh doanh (khoảng 7%) Tập đoàn Viettel đã phát triển kinh doanh có lãi trong lĩnh vực phát triển ra nước ngoài.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)