Sau hai giờ tích cực dập lửa, lúc 19h ngày 25 tháng 5, ngọn lửa trên tầng 18 của Fodacon (23 tầng, " /> Sau hai giờ tích cực dập lửa, lúc 19h ngày 25 tháng 5, ngọn lửa trên tầng 18 của Fodacon (23 tầng, " /> Sau hai giờ tích cực dập lửa, lúc 19h ngày 25 tháng 5, ngọn lửa trên tầng 18 của Fodacon (23 tầng, " />
Trang:

Vợ chồng ông Trưởng trong vụ cháy chung cư cầm cự bằng khăn ướt, băng dính.

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:59
Thứ sáu, 26/05/2018 | 23:14

Vợ chồng ông Trưởng trong vụ cháy chung cư cầm cự bằng khăn ướt, băng dính.

<p><span style="font-size:14px">Sau hai giờ&nbsp;t&iacute;ch cực dập lửa, l&uacute;c 19h ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 5, ngọn lửa tr&ecirc;n tầng 18 của Fodacon (23 tầng, tọa lạc tại đường Trần Ph&uacute;, phường Mộ Lao, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội) đ&atilde; được lực lượng cảnh s&aacute;t&nbsp;kiểm so&aacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Cháy chung cư tầng 18" src="/Content/editorimages/images/chay-tang-18-chung-cu.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chung cư ch&aacute;y ở tầng 18&nbsp;ph&ograve;ng 1806.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đ&aacute;m ch&aacute;y ph&aacute;t ra từ ph&ograve;ng 1806 tầng 18 của to&agrave; nh&agrave;. Tại thời điểm đ&oacute;, ở&nbsp;cạnh căn ph&ograve;ng bị ch&aacute;y, một cặp vợ chồng gi&agrave;&nbsp;trong ph&ograve;ng 1807 vẫn bị mắc kẹt b&ecirc;n trong.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhớ lại khoảnh khắc đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn C&ocirc;ng Trưởng&nbsp;(77 tuổi, sống trong ph&ograve;ng 1807, căn hộ Fodacon) vẫn c&ograve;n&nbsp;sợ h&atilde;i. &Ocirc;ng kể lại, v&agrave;o khoảng 17h ng&agrave;y 25/5, &ocirc;ng&nbsp;v&agrave; vợ&nbsp;đang ở trong nh&agrave; th&igrave; nghe tiếng mọi người h&eacute;t l&ecirc;n &quot;chạy đi, ch&aacute;y nh&agrave;&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuống cuồng, vợ chồng &ocirc;ng t&igrave;m c&aacute;ch tho&aacute;t khỏi to&agrave; nh&agrave; nhưng do ch&acirc;n &ocirc;ng Trưởng bị đau n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể di chuyển được nhiều. Xuống được khoảng 2 tầng th&igrave; ch&acirc;n &ocirc;ng Trưởng đau khớp kh&ocirc;ng thể đi được nữa. Họ quyết định quay l&ecirc;n nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong l&uacute;c thập tử nhất sinh đ&oacute;, vợ chồng &ocirc;ng cứ&nbsp;theo bản năng&nbsp;d&ugrave;ng khăn, vải ướt, băng d&aacute;n bịt k&iacute;n cửa kh&ocirc;ng cho kh&oacute;i v&agrave;o nh&agrave;, cầm cự để khỏi bị ngạt.&nbsp;Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, điện thoại của vợ chồng &ocirc;ng&nbsp;bị hư&nbsp;n&ecirc;n &ocirc;ng&nbsp;kh&ocirc;ng thể gọi điện thoại hoặc th&ocirc;ng b&aacute;o cho người th&acirc;n của m&igrave;nh để được gi&uacute;p đỡ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&quot;Hai vợ chồng t&ocirc;i cầm cự trong ph&ograve;ng hơn 1 tiếng đồng hồ th&igrave; được mọi người giải cứu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng tin m&igrave;nh vẫn c&ograve;n ngồi được ở đ&acirc;y...</em>&quot; &ocirc;ng Trưởng n&oacute;i th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Cháy chung cư tầng 18" src="/Content/editorimages/images/chay-chung-cu-tang-18.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Nội thất, đồ đạc tại ph&ograve;ng ch&aacute;y bị hư hỏng to&agrave;n bộ.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Ph&ugrave;ng Ch&iacute; T&acirc;m - Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho biết, rất may vụ ch&aacute;y kh&ocirc;ng c&oacute; thiệt hại về người, chỉ c&oacute; một d&acirc;n ph&ograve;ng bị k&iacute;nh rơi tr&uacute;ng đầu, chảy nhiều m&aacute;u, phải đi cấp cứu. Nhưng to&agrave;n bộ đồ đạc, nội thất&nbsp;&nbsp;trong căn ph&ograve;ng xảy ra ch&aacute;y đ&atilde; bị hư hại ho&agrave;n to&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị chức năng đang t&iacute;ch cực điều tra, l&agrave;m r&otilde; vụ việc v&agrave; x&aacute;c định trị gi&aacute; số t&agrave;i sản bị hư hại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trước đ&oacute;, v&agrave;o khoảng 16h30 ng&agrave;y 25/5, người d&acirc;n ph&aacute;t hiện kh&oacute;i v&agrave; lửa bốc l&ecirc;n tại tầng 18 chung cư Fodacon (H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội).&nbsp;Cơ quan chức năng bước đầu x&aacute;c định, ngọn lửa ph&aacute;t ra từ ph&ograve;ng số 1806.&nbsp;Khi xảy ra ch&aacute;y, tất cả c&aacute;c tầng chu&ocirc;ng b&aacute;o ch&aacute;y của t&ograve;a nh&agrave; 23 tầng đều hoạt động.</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>DanhBaViecLam.vn tổng hợp.</strong></span></p>

- Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bị nghi ngờ "mua dâm" / Quảng Nam, Tàu chở hàng đấu đầu 3 toa bay khỏi đường ray

Sau hai giờ tích cực dập lửa, lúc 19h ngày 25 tháng 5, ngọn lửa trên tầng 18 của Fodacon (23 tầng, tọa lạc tại đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đã được lực lượng cảnh sát kiểm soát thành công.

Cháy chung cư tầng 18

Chung cư cháy ở tầng 18 phòng 1806.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, đám cháy phát ra từ phòng 1806 tầng 18 của toà nhà. Tại thời điểm đó, ở cạnh căn phòng bị cháy, một cặp vợ chồng già trong phòng 1807 vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, ông Nguyễn Công Trưởng (77 tuổi, sống trong phòng 1807, căn hộ Fodacon) vẫn còn sợ hãi. Ông kể lại, vào khoảng 17h ngày 25/5, ông và vợ đang ở trong nhà thì nghe tiếng mọi người hét lên "chạy đi, cháy nhà".

Cuống cuồng, vợ chồng ông tìm cách thoát khỏi toà nhà nhưng do chân ông Trưởng bị đau nên không thể di chuyển được nhiều. Xuống được khoảng 2 tầng thì chân ông Trưởng đau khớp không thể đi được nữa. Họ quyết định quay lên nhà.

Trong lúc thập tử nhất sinh đó, vợ chồng ông cứ theo bản năng dùng khăn, vải ướt, băng dán bịt kín cửa không cho khói vào nhà, cầm cự để khỏi bị ngạt. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, điện thoại của vợ chồng ông bị hư nên ông không thể gọi điện thoại hoặc thông báo cho người thân của mình để được giúp đỡ.

"Hai vợ chồng tôi cầm cự trong phòng hơn 1 tiếng đồng hồ thì được mọi người giải cứu. Chúng tôi không tin mình vẫn còn ngồi được ở đây..." ông Trưởng nói thêm.

Cháy chung cư tầng 18

Nội thất, đồ đạc tại phòng cháy bị hư hỏng toàn bộ.

Ông Phùng Chí Tâm - Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho biết, rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, chỉ có một dân phòng bị kính rơi trúng đầu, chảy nhiều máu, phải đi cấp cứu. Nhưng toàn bộ đồ đạc, nội thất  trong căn phòng xảy ra cháy đã bị hư hại hoàn toàn.

Các đơn vị chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc và xác định trị giá số tài sản bị hư hại.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 25/5, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại tầng 18 chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan chức năng bước đầu xác định, ngọn lửa phát ra từ phòng số 1806. Khi xảy ra cháy, tất cả các tầng chuông báo cháy của tòa nhà 23 tầng đều hoạt động.

DanhBaViecLam.vn tổng hợp.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)