Về việc xử lý 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, &oci" /> Về việc xử lý 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, &oci" /> Về việc xử lý 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, &oci" />
Trang:

Xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương đã đến đâu?

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:08
Thứ năm, 24/07/2018 | 20:58

Xử lý 12 dự án thua lỗ ngành công thương đã đến đâu?

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về việc xử l&yacute; 12 dự &aacute;n thua lỗ của ng&agrave;nh c&ocirc;ng thương, &ocirc;ng Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết, đến nay đ&atilde; c&oacute; 2/6 dự &aacute;n tho&aacute;t lỗ v&agrave; bước đầu sản xuất kinh doanh c&oacute; l&atilde;i. Một số dự &aacute;n kh&aacute;c đ&atilde; vận h&agrave;nh ổn định hơn với c&ocirc;ng suất cao hơn n&ecirc;n số lỗ luỹ kế đ&atilde; giảm đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cụ thể, trong 6 dự &aacute;n đ&atilde; c&oacute; hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn thua lỗ, đến nay đ&atilde; c&oacute; 2/6 dự &aacute;n tho&aacute;t lỗ v&agrave; bước đầu sản xuất kinh doanh c&oacute; l&atilde;i.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; m&aacute;y th&eacute;p Việt Trung&nbsp;năm 2017 ghi nhận l&atilde;i 419 tỷ đồng,&nbsp;Nh&agrave; m&aacute;y DAP Vinachemcũng đ&atilde; l&atilde;i h&agrave;ng chục tỷ đồng&rdquo;, &ocirc;ng&nbsp;Dương Duy Hưng&nbsp;cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Dương Duy Hưng cũng th&ocirc;ng tin: &ldquo;C&aacute;c dự &aacute;n c&ograve;n lại, nhất l&agrave;&nbsp;4 dự &aacute;n của Tập đo&agrave;n Ho&aacute; chất Việt Nam&nbsp;(Vinachem) gồm: DAP L&agrave;o Cai, Ph&acirc;n đạm Ninh B&igrave;nh, Ph&acirc;n đạm H&agrave; Bắc đ&atilde; vận h&agrave;nh ổn định hơn với c&ocirc;ng suất cao hơn n&ecirc;n số lỗ luỹ kế đ&atilde; giảm đ&aacute;ng kể&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối với nh&oacute;m 3 dự &aacute;n tạm dừng thi c&ocirc;ng th&igrave; dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y bột giấy Phương Nam đ&atilde; tiến h&agrave;nh b&aacute;n đấu gi&aacute; lần 1 nhưng chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đang tiếp tục chuẩn bị c&aacute;c điều kiện để b&aacute;n đấu gi&aacute; lần 2. Hai dự &aacute;n c&ograve;n lại cũng đang t&igrave;m đối t&aacute;c để c&oacute; thể vận h&agrave;nh trở lại.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối với nh&oacute;m c&aacute;c dự &aacute;n của Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam (PVN) th&igrave; dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y xơ sợi Đ&igrave;nh Vũ (C&ocirc;ng ty PVTex) đ&atilde; vận h&agrave;nh trở lại 3 d&acirc;y chuyền v&agrave;o ng&agrave;y 10/4 vừa qua v&agrave; cho ra sản phẩm ti&ecirc;u thụ đảm bảo chất lượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="12 dự án thua lỗ đã xử lý tới đâu" src="/Content/editorimages/images/Duong-Duy-Hung.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Hưng nhấn mạnh: &ldquo;Điểm quan trọng nhất l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y hoạt động trở lại khi kh&ocirc;ng sử dụng th&ecirc;m bất kỳ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch n&agrave;o n&ecirc;n tu&acirc;n thủ theo đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc m&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; đề ra&rdquo;.</span></span></em></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, phần vốn g&oacute;p nh&agrave; nước của Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Kinh doanh vốn nh&agrave; nước (SCIC) ở dự &aacute;n Gang th&eacute;p Th&aacute;i Nguy&ecirc;n giai đoạn 2 đ&atilde; r&uacute;t về được gần 1.000 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, dư nợ cấp t&iacute;n dụng của c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y đến 31/1/2018 tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại v&agrave; tổ chức t&iacute;n dụng đ&atilde; giảm được 193 tỷ đồng; nợ phải trả đối với Ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển Việt Nam (VDB) đ&atilde; giảm được khoảng 45 tỷ đồng.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đề cập đến tiến độ xử l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n yếu k&eacute;m, &ocirc;ng Hưng cho rằng b&ecirc;n cạnh 1 số việc đ&atilde; xử l&yacute; đ&uacute;ng tiến độ th&igrave; c&ograve;n nhiều vấn đề vẫn chậm hơn so với mong muốn ban đầu.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;V&iacute; dụ như việc xử l&yacute; c&aacute;c ph&aacute;t sinh tranh chấp ở hợp đồng EPC của c&aacute;c dự &aacute;n vẫn c&ograve;n chậm. Theo kế hoạch trong qu&yacute; I/2018 c&oacute; thể xử l&yacute; được cơ bản v&agrave; tương đối dứt điểm nhưng do đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; lớn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i qua nhiều năm, ph&aacute;t sinh nhiều vấn đề phức tạp n&ecirc;n đến thời điểm n&agrave;y chưa thực hiện xong&rdquo;, &ocirc;ng Hưng dẫn chứng.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về c&aacute;c giải ph&aacute;p của Bộ C&ocirc;ng Thương trong thời gian tới nhằm khắc phục 12 dự &aacute;n thua lỗ, &ocirc;ng Dương Duy Hưng n&oacute;i: &ldquo;Với c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; tiến triển tốt như c&aacute;c dự &aacute;n sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n th&igrave; sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất, quản trị doanh nghiệp, r&agrave; so&aacute;t tiết giảm chi ph&iacute;, tiết giảm lao động để duy tr&igrave; nhịp độ sản xuất cao v&agrave; hiệu quả hơn&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong thời gian tới, c&aacute;c biện ph&aacute;p triển khai phải b&aacute;m s&aacute;t v&agrave;o c&aacute;c chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị cũng như l&agrave; c&aacute;c phương &aacute;n, lộ tr&igrave;nh đ&atilde; được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt v&agrave; đặc biệt l&agrave; kế hoạch h&agrave;nh động cụ thể của Ban Chỉ đạo với c&aacute;c bộ ng&agrave;nh&rdquo; .</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Hưng khẳng định: &ldquo;Với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p như vậy th&igrave; đến hết năm 2018, hy vọng những kh&oacute; khăn của c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y cơ bản được giải quyết v&agrave; đến năm 2020 c&oacute; thể xử l&yacute; triệt để&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Hưng cũng chỉ ra 3 vấn đề nan giải nhất hiện nay m&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n thua lỗ n&agrave;y vẫn chưa thể tho&aacute;t ra được.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Thứ nhất l&agrave; nh&oacute;m vấn đề li&ecirc;n quan tới việc xử l&yacute; c&aacute;c tranh chấp tại c&aacute;c hợp đồng EPC ở nhiều dự &aacute;n. Đ&acirc;y l&agrave; kh&acirc;u rất phức tạp bởi đến thời điểm n&agrave;y, vẫn c&ograve;n 8 dự &aacute;n vẫn c&oacute; vướng mắc&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với nh&oacute;m vấn đề n&agrave;y, Trưởng Ban chỉ đạo l&agrave;&nbsp;Ph&oacute; Thủ tướng Vương Đ&igrave;nh Huệ&nbsp;đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; quan điểm l&agrave; nếu c&aacute;c b&ecirc;n tranh chấp kh&ocirc;ng đi đến được thống nhất để giải quyết th&igrave; sẽ đưa ra Trọng t&agrave;i quốc tế. Đến thời điểm n&agrave;y, những tranh chấp tại dự &aacute;n PVtex Đ&igrave;nh Vũ đ&atilde; c&oacute; quyết định đưa ra trọng t&agrave;i quốc tế tại Singapore v&agrave;o th&aacute;ng 11/2018.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Thứ hai l&agrave; việc quyết to&aacute;n ho&agrave;n th&agrave;nh dự &aacute;n, nếu như c&aacute;c tranh chấp ở c&aacute;c hợp đồng EPC m&agrave; kh&ocirc;ng được giải quyết th&igrave; kh&acirc;u n&agrave;y cũng sẽ kh&oacute; xử l&yacute;. V&igrave; vậy, việc dồn sức để xử l&yacute; 2 nh&oacute;m vấn đề n&agrave;y l&agrave; rất quan trọng&rdquo;, &ocirc;ng Hưng nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ ba, với quy m&ocirc; dự &aacute;n rất lớn lại k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều năm n&ecirc;n hệ lụy để lại như t&agrave;i ch&iacute;nh, tỷ gi&aacute;&hellip; rất phức tạp.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Ở nhiều dự &aacute;n th&igrave; phần vốn g&oacute;p của ph&iacute;a Việt Nam kh&ocirc;ng chiếm tỷ lệ chi phối cho n&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng kh&ocirc;ng thể quyết được tất cả c&aacute;c vấn đề của dự &aacute;n. V&iacute; dụ như dự &aacute;n sản xuất nhi&ecirc;n liệu sinh học B&igrave;nh Phước, phần v&oacute;n g&oacute;p của PVN chỉ 29%, ở dự &aacute;n nhi&ecirc;n liệu Ph&uacute; Thọ khoảng 39,7% n&ecirc;n c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến hoạt động tiếp theo của dự &aacute;n c&ograve;n phụ thuộc nhiều v&agrave;o cổ đ&ocirc;ng kh&aacute;c&rdquo;.</span></span></p>

- Trong nửa đầu năm 2018 bất động sản đã dẫn đầu về giá trị M&A / Cậu bé 7 tuổi kiếm được 270 tỷ đồng/năm từ Youtube

Về việc xử lý 12 dự án thua lỗ của ngành công thương, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương cho biết, đến nay đã có 2/6 dự án thoát lỗ và bước đầu sản xuất kinh doanh có lãi. Một số dự án khác đã vận hành ổn định hơn với công suất cao hơn nên số lỗ luỹ kế đã giảm đáng kể.

Cụ thể, trong 6 dự án đã có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn thua lỗ, đến nay đã có 2/6 dự án thoát lỗ và bước đầu sản xuất kinh doanh có lãi.

Nhà máy thép Việt Trung năm 2017 ghi nhận lãi 419 tỷ đồng, Nhà máy DAP Vinachemcũng đã lãi hàng chục tỷ đồng”, ông Dương Duy Hưng cho biết.

Ông Dương Duy Hưng cũng thông tin: “Các dự án còn lại, nhất là 4 dự án của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) gồm: DAP Lào Cai, Phân đạm Ninh Bình, Phân đạm Hà Bắc đã vận hành ổn định hơn với công suất cao hơn nên số lỗ luỹ kế đã giảm đáng kể”.

Đối với nhóm 3 dự án tạm dừng thi công thì dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đã tiến hành bán đấu giá lần 1 nhưng chưa thành công và đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bán đấu giá lần 2. Hai dự án còn lại cũng đang tìm đối tác để có thể vận hành trở lại.

Đối với nhóm các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thì dự án Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (Công ty PVTex) đã vận hành trở lại 3 dây chuyền vào ngày 10/4 vừa qua và cho ra sản phẩm tiêu thụ đảm bảo chất lượng.

12 dự án thua lỗ đã xử lý tới đâu

Ông Hưng nhấn mạnh: “Điểm quan trọng nhất là các dự án này hoạt động trở lại khi không sử dụng thêm bất kỳ nguồn ngân sách nào nên tuân thủ theo đúng nguyên tắc mà Bộ Chính trị và Chính phủ đã đề ra”.

Trong khi đó, phần vốn góp nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ở dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đã rút về được gần 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dư nợ cấp tín dụng của các dự án này đến 31/1/2018 tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng đã giảm được 193 tỷ đồng; nợ phải trả đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã giảm được khoảng 45 tỷ đồng.

Đề cập đến tiến độ xử lý các dự án yếu kém, ông Hưng cho rằng bên cạnh 1 số việc đã xử lý đúng tiến độ thì còn nhiều vấn đề vẫn chậm hơn so với mong muốn ban đầu.

“Ví dụ như việc xử lý các phát sinh tranh chấp ở hợp đồng EPC của các dự án vẫn còn chậm. Theo kế hoạch trong quý I/2018 có thể xử lý được cơ bản và tương đối dứt điểm nhưng do đây là các dự án có quy mô lớn và kéo dài qua nhiều năm, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp nên đến thời điểm này chưa thực hiện xong”, ông Hưng dẫn chứng.

Chia sẻ về các giải pháp của Bộ Công Thương trong thời gian tới nhằm khắc phục 12 dự án thua lỗ, ông Dương Duy Hưng nói: “Với các dự án có tiến triển tốt như các dự án sản xuất phân bón thì sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất, quản trị doanh nghiệp, rà soát tiết giảm chi phí, tiết giảm lao động để duy trì nhịp độ sản xuất cao và hiệu quả hơn”.

“Trong thời gian tới, các biện pháp triển khai phải bám sát vào các chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là các phương án, lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đặc biệt là kế hoạch hành động cụ thể của Ban Chỉ đạo với các bộ ngành” .

Ông Hưng khẳng định: “Với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như vậy thì đến hết năm 2018, hy vọng những khó khăn của các dự án này cơ bản được giải quyết và đến năm 2020 có thể xử lý triệt để”.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng chỉ ra 3 vấn đề nan giải nhất hiện nay mà các dự án thua lỗ này vẫn chưa thể thoát ra được.

“Thứ nhất là nhóm vấn đề liên quan tới việc xử lý các tranh chấp tại các hợp đồng EPC ở nhiều dự án. Đây là khâu rất phức tạp bởi đến thời điểm này, vẫn còn 8 dự án vẫn có vướng mắc”.

Với nhóm vấn đề này, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu rõ quan điểm là nếu các bên tranh chấp không đi đến được thống nhất để giải quyết thì sẽ đưa ra Trọng tài quốc tế. Đến thời điểm này, những tranh chấp tại dự án PVtex Đình Vũ đã có quyết định đưa ra trọng tài quốc tế tại Singapore vào tháng 11/2018.

“Thứ hai là việc quyết toán hoàn thành dự án, nếu như các tranh chấp ở các hợp đồng EPC mà không được giải quyết thì khâu này cũng sẽ khó xử lý. Vì vậy, việc dồn sức để xử lý 2 nhóm vấn đề này là rất quan trọng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Thứ ba, với quy mô dự án rất lớn lại kéo dài trong nhiều năm nên hệ lụy để lại như tài chính, tỷ giá… rất phức tạp.

“Ở nhiều dự án thì phần vốn góp của phía Việt Nam không chiếm tỷ lệ chi phối cho nên chúng ta cũng không thể quyết được tất cả các vấn đề của dự án. Ví dụ như dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước, phần vón góp của PVN chỉ 29%, ở dự án nhiên liệu Phú Thọ khoảng 39,7% nên các vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp theo của dự án còn phụ thuộc nhiều vào cổ đông khác”.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin