Khoảng 10-15 năm trước, hai cái tên Yaho" /> Khoảng 10-15 năm trước, hai cái tên Yaho" /> Khoảng 10-15 năm trước, hai cái tên Yaho" />
Trang:

Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:25
Thứ ba, 10/06/2018 | 17:58

Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khoảng 10-15 năm trước, hai c&aacute;i t&ecirc;n&nbsp;Yahoo Messenger v&agrave; Yahoo! 360 Blog c&oacute; sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ Việt thời bấy giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn" src="/Content/editorimages/images/khai-tu-yahoo.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Yahoo Messenger v&agrave; Yahoo! 360 Blog ng&agrave;y ấy&nbsp;c&oacute; sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ Việt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y đ&oacute;,&nbsp;l&ecirc;n mạng chat chit hay viết blog linh tinh vẫn c&ograve;n l&agrave; một kh&aacute;i niệm xa lạ với teen đời 8x, 9x. Nhưng dần dần c&aacute;i gọi l&agrave;&nbsp;&quot;ng&ocirc;i nh&agrave; ảo&quot; ấy đ&atilde; khiến giới trẻ&nbsp;ai ai cũng h&aacute;o hức muốn được trở th&agrave;nh một phần của những thứ mới mẻ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n d&ograve;ng chảy c&ocirc;ng nghệ lu&ocirc;n lu&ocirc;n chuyển&nbsp;động, sau nhiều lần th&ocirc;ng b&aacute;o th&igrave; v&agrave;o ng&agrave;y 8/6 vừa qua, Yahoo đ&atilde; ấn định ng&agrave;y 17/7/2018 sẽ l&agrave; ng&agrave;y m&agrave; Yahoo Messenger ch&iacute;nh thức bị khai tử&nbsp;tr&ecirc;n mọi nền tảng. Hiện nay, ở Việt Nam chẳng c&ograve;n mấy ai sử dụng nền tản nhắn tin n&agrave;y nữa nhưng việc&nbsp;Yahoo Messenger bị khai tử sẽ khiến kh&ocirc;ng &iacute;t người cảm thấy tiếc nuối v&agrave; x&uacute;c động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, rất nhiều người đặc biệt l&agrave; thế hệ 8X, 9X đ&atilde; để lại b&igrave;nh luận nhằm chia sẻ những kỉ niệm cũ của m&igrave;nh với Yahoo Messenger.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn" src="/Content/editorimages/images/yahoo-messenger-bi-khai-tu.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Khung chat quen thuộc của ứng dụng Yahoo Messenger.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&agrave;i khoản Minh Triết chia sẻ: &quot;<em>Mỗi lần m&agrave; họp lớp bằng Messenger l&agrave; loạn hết cả l&ecirc;n v&igrave; đứa n&agrave;o cũng &quot;222222&quot;, rồi &quot;3333333&quot;. Chưa kể những m&agrave;n Buzz ầm ầm hay d&ugrave;ng audible &quot;Tấmmmmm&quot; trong Tấm C&aacute;m nữa.</em>&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn Ho&agrave;i Phương: &quot;<em>C&oacute; những c&aacute;i nick Yahoo m&agrave; b&acirc;y giờ cứ hễ nghe ai nhắc lại l&agrave; thấy cả một bầu trời tuổi thơ &ugrave;a về. &Ocirc;i, kh&ocirc;ng biết c&aacute;c thể loại &quot;p&eacute; điệu&quot;, &quot;boy ngốc&quot; giờ đ&atilde; l&agrave; ai, l&agrave;m g&igrave; nhỉ?</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn" src="/Content/editorimages/images/yahoo.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Những đoạn tin nhắn cũ được người d&ugrave;ng chia sẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.​​​​​​​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;<em>Kh&ocirc;ng hiểu hồi đ&oacute; lấy đ&acirc;u ki&ecirc;n nhẫn m&agrave; ngồi chat trước c&aacute;i webcam mờ tịt như vậy nữa. Rồi cả một thời tuổi trẻ vất vả chụp ảnh để c&oacute; avatar xinh xắn lừa t&igrave;nh tr&ecirc;n Yahoo Messenger nữa chứ.</em>&quot;&nbsp;bạn Chi&ecirc;u An t&acirc;m sự,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vĩnh biệt Yahoo Messenger, vĩnh biệt một huyền thoại, cảm ơn v&igrave; đ&atilde; l&agrave; một phần trong k&yacute; ức của&nbsp;h&agrave;ng triệu 8X, 9X Việt!</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

- Yahoo Messenger ngừng hoạt động vĩnh viễn vào ngày 17/7/2018 / Các nước G7 ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Khoảng 10-15 năm trước, hai cái tên Yahoo Messenger và Yahoo! 360 Blog có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ Việt thời bấy giờ.

Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn

Yahoo Messenger và Yahoo! 360 Blog ngày ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ Việt

Ngày đó, lên mạng chat chit hay viết blog linh tinh vẫn còn là một khái niệm xa lạ với teen đời 8x, 9x. Nhưng dần dần cái gọi là "ngôi nhà ảo" ấy đã khiến giới trẻ ai ai cũng háo hức muốn được trở thành một phần của những thứ mới mẻ này.

Tuy nhiên dòng chảy công nghệ luôn luôn chuyển động, sau nhiều lần thông báo thì vào ngày 8/6 vừa qua, Yahoo đã ấn định ngày 17/7/2018 sẽ là ngày mà Yahoo Messenger chính thức bị khai tử trên mọi nền tảng. Hiện nay, ở Việt Nam chẳng còn mấy ai sử dụng nền tản nhắn tin này nữa nhưng việc Yahoo Messenger bị khai tử sẽ khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối và xúc động.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người đặc biệt là thế hệ 8X, 9X đã để lại bình luận nhằm chia sẻ những kỉ niệm cũ của mình với Yahoo Messenger.

Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn

Khung chat quen thuộc của ứng dụng Yahoo Messenger.

Tài khoản Minh Triết chia sẻ: "Mỗi lần mà họp lớp bằng Messenger là loạn hết cả lên vì đứa nào cũng "222222", rồi "3333333". Chưa kể những màn Buzz ầm ầm hay dùng audible "Tấmmmmm" trong Tấm Cám nữa."

Bạn Hoài Phương: "Có những cái nick Yahoo mà bây giờ cứ hễ nghe ai nhắc lại là thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Ôi, không biết các thể loại "pé điệu", "boy ngốc" giờ đã là ai, làm gì nhỉ?

Yahoo Messenger bị khai tử vĩnh viễn

Những đoạn tin nhắn cũ được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội.​​​​​​​

"Không hiểu hồi đó lấy đâu kiên nhẫn mà ngồi chat trước cái webcam mờ tịt như vậy nữa. Rồi cả một thời tuổi trẻ vất vả chụp ảnh để có avatar xinh xắn lừa tình trên Yahoo Messenger nữa chứ." bạn Chiêu An tâm sự,...

Vĩnh biệt Yahoo Messenger, vĩnh biệt một huyền thoại, cảm ơn vì đã là một phần trong ký ức của hàng triệu 8X, 9X Việt!

DanhBaViecLam.vn

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin