Cong ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Nam

NB7/10C đường liên ấp 2-6, vinh lộc a binh chanh

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website:

695 Lượt xem

Cong ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Nam Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Tuyển nam LDPT Cong ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Nam 5 - 7 Triệu Lưu