Trong 10 năm trở lại đây, đã có 1,7 triệu người đã di cư k" /> Trong 10 năm trở lại đây, đã có 1,7 triệu người đã di cư k" /> Trong 10 năm trở lại đây, đã có 1,7 triệu người đã di cư k" />
Trang:

1,7 triệu người di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long do biến đổi khí hậu

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:40
Thứ ba, 20/06/2018 | 23:58

1,7 triệu người di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long do biến đổi khí hậu

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 10 năm trở lại đ&acirc;y, đ&atilde; c&oacute; 1,7 triệu người đ&atilde; di cư khỏi đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long do biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; trong thời gian qua cho thấy t&aacute;c động của biến đổi kh&iacute; hậu đối với khu vực đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long rất to lớn. Đ&acirc;y l&agrave; 1 trong 3 đồng bằng tr&ecirc;n thế giới dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa thi&ecirc;n tai, đặc biệt l&agrave; theo những kịch bản mới nhất về nước biển d&acirc;ng được c&ocirc;ng bố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Bộ TN&amp;MT, những năm qua, ĐBSCL đang bị đe dọa bởi biến đổi kh&iacute; hậu. Kịch bản biến đổi kh&iacute; hậu đang diễn ra tại C&agrave; Mau n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; khu vực ĐBSCL n&oacute;i chung đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh trạng x&acirc;m thực đ&ecirc; biển v&agrave; mặn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u v&agrave;o nội đồng...&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, nếu nước biển d&acirc;ng từ 73cm - 100cm v&agrave;o năm 2100 (năm cuối thế kỷ 21) sẽ c&oacute; 39% diện t&iacute;ch đất đai ngập lụt, 35% d&acirc;n số chịu ảnh hưởng xấu do thời tiết phức tạp, ng&agrave;y một cực đoan hơn, kh&ocirc;ng theo quy luật th&ocirc;ng thường.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 10 năm trở lại đ&acirc;y, thời điểm bắt đầu những dấu hằn r&otilde; rệt của biến đổi kh&iacute; hậu l&ecirc;n mảnh đất vốn m&agrave;u mỡ, 1,7 triệu người đ&atilde; di cư khỏi đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long. Tỉ lệ di cư n&agrave;y hơn gấp đ&ocirc;i trung b&igrave;nh cả nước v&agrave; cao hơn so với ở c&aacute;c khu vực chịu t&aacute;c động mạnh của kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 19 v&agrave;&nbsp;20/6, Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường chủ tr&igrave; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư v&agrave; c&aacute;c tỉnh đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long tổ chức triển l&atilde;m &quot;Biến đổi kh&iacute; hậu, th&aacute;ch thức v&agrave; cơ hội hợp t&aacute;c &Aacute; - &Acirc;u&quot;&nbsp;giới thiệu về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện c&aacute;c hoạt động th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói về biến đổi khi hậu" src="/Content/editorimages/images/ph%C3%B3%20th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng%20Ph%E1%BA%A1m%20B%C3%ACnh%20Minh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center">Ph&oacute; Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm B&igrave;nh Minh ph&aacute;t biểu khai mạc triển l&atilde;m&nbsp;&quot;Biến đổi kh&iacute; hậu, th&aacute;ch thức v&agrave; cơ hội hợp t&aacute;c &Aacute; - &Acirc;u&quot;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng thời, đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi t&igrave;m hiểu, li&ecirc;n kết hợp t&aacute;c đầu tư v&agrave; giới thiệu vai tr&ograve; quan trọng của ng&agrave;nh t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường đặc biệt l&agrave; lĩnh vực biến đổi kh&iacute; hậu trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước n&oacute;i chung, ph&aacute;t triển đồng kinh tế - x&atilde; hội khu vực Đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, triển l&atilde;m cũng nhằm giới thiệu c&aacute;c hoạt động, hợp t&aacute;c ti&ecirc;u biểu &Aacute;- &Acirc;u trong việc h&agrave;nh động ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu tại Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m c&oacute; 13 gian h&agrave;ng gồm 1 gian h&agrave;ng của c&aacute;c cơ quan Trung ương (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư), 1 gian h&agrave;ng của TP.HCM v&agrave; 11 gian h&agrave;ng của c&aacute;c địa phương khu vực đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long.</span></span></p>

- Số phận của các startup sau khi đóng máy Shark Tank Việt Nam / Chiến tranh thương mại và nỗi lo của giới doanh nghiệp Mỹ, Trung Quốc

Trong 10 năm trở lại đây, đã có 1,7 triệu người đã di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long do biến đổi khí hậu.

Các báo cáo nghiên cứu và đánh giá trong thời gian qua cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đối với khu vực đồng bằng Sông Cửu Long rất to lớn. Đây là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa thiên tai, đặc biệt là theo những kịch bản mới nhất về nước biển dâng được công bố.

Theo Bộ TN&MT, những năm qua, ĐBSCL đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Kịch bản biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Cà Mau nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung đó là tình trạng xâm thực đê biển và mặn hóa ngày càng sâu vào nội đồng... 

Cụ thể, nếu nước biển dâng từ 73cm - 100cm vào năm 2100 (năm cuối thế kỷ 21) sẽ có 39% diện tích đất đai ngập lụt, 35% dân số chịu ảnh hưởng xấu do thời tiết phức tạp, ngày một cực đoan hơn, không theo quy luật thông thường.

Trong 10 năm trở lại đây, thời điểm bắt đầu những dấu hằn rõ rệt của biến đổi khí hậu lên mảnh đất vốn màu mỡ, 1,7 triệu người đã di cư khỏi đồng bằng Sông Cửu Long. Tỉ lệ di cư này hơn gấp đôi trung bình cả nước và cao hơn so với ở các khu vực chịu tác động mạnh của khí hậu.

Trong hai ngày 19 và 20/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức triển lãm "Biến đổi khí hậu, thách thức và cơ hội hợp tác Á - Âu" giới thiệu về những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói về biến đổi khi hậu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc triển lãm "Biến đổi khí hậu, thách thức và cơ hội hợp tác Á - Âu"

Đồng thời, đây cũng là nơi tìm hiểu, liên kết hợp tác đầu tư và giới thiệu vai trò quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường đặc biệt là lĩnh vực biến đổi khí hậu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, phát triển đồng kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

Ngoài ra, triển lãm cũng nhằm giới thiệu các hoạt động, hợp tác tiêu biểu Á- Âu trong việc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Triển lãm có 13 gian hàng gồm 1 gian hàng của các cơ quan Trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 1 gian hàng của TP.HCM và 11 gian hàng của các địa phương khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin