Trang:

Định hướng nghề nghiệp

Chủ nhật, 29/03/2020 | 13:00

Định hướng nghề nghiệp

 Sinh viên phần lớn thời gian để làm thêm kiếm tiền thay vì học tập

Sinh viên phần lớn thời gian để làm thêm kiếm tiền thay vì học tập

<p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Theo b&aacute;o c&aacute;o mới nhất của Tập đo&agrave;n HSBC nhan đề &quot;Gi&aacute; trị của gi&aacute;o dục&nbsp;&ndash; C&aacute;i gi&aacute; của th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot; cho thấy, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới ước t&iacute;nh chi trung b&igrave;nh 34.658 USD cho học ph&iacute;, ăn ở, chi trả c&aacute;c h&oacute;a đơn v&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n trong suốt thời gian học đại học hoặc sau đại học.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">V&igrave; vậy, mặc d&ugrave; được cha mẹ hỗ trợ mức trung b&igrave;nh l&agrave; 16.338 USD, họ vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt t&agrave;i ch&iacute;nh đ&aacute;ng kể v&agrave; phải t&igrave;m c&aacute;ch b&ugrave; đắp từ c&aacute;c nguồn kh&aacute;c.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">L&agrave;m thế n&agrave;o để b&ugrave; đắp v&agrave;o phải thiếu hụt n&agrave;y?</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">- Nhờ t&agrave;i ch&iacute;nh của &ocirc;ng b&agrave;: 7%</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">- Dựa v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh học bổng, cho vay học tập v&agrave; thu nhập của ch&iacute;nh sinh vi&ecirc;n. Điều n&agrave;y dẫn đến hệ quả đ&aacute;ng lo l&agrave;, trong suốt thời gian đi học, sinh vi&ecirc;n d&agrave;nh trung b&igrave;nh 1.101 USD để trả nợ (thẻ t&iacute;n dụng, vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng, vay học tập). Số tiền n&agrave;y nhiều hơn mức chi cho s&aacute;ch vở (780 USD).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><strong>83% sinh vi&ecirc;n vừa học vừa l&agrave;m</strong></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Tỷ lệ sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới đi l&agrave;m rất cao, cứ 5 sinh vi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; 4 người (83%) vừa học vừa l&agrave;m, hầu hết l&agrave; do họ cần kiếm th&ecirc;m tiền (53%).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Cũng theo HSBC, sinh vi&ecirc;n d&agrave;nh phần lớn thời gian để kiếm th&ecirc;m thu nhập &ndash; trung b&igrave;nh l&agrave; 3,4 giờ mỗi ng&agrave;y, nhiều hơn thời gian họ l&ecirc;n giảng đường v&agrave; học nh&oacute;m (2,7 giờ), học ở nh&agrave; (2,5 giờ) hoặc ở thư viện (1,6 giờ).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Một nghi&ecirc;n cứu ri&ecirc;ng về chủ đề n&agrave;y cho thấy l&agrave;m th&ecirc;m</span></span><span style="background-color:#ffffff">&nbsp;</span><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">vượt qu&aacute; 20 giờ mỗi tuần sẽ g&acirc;y ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến điểm số của sinh vi&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y cũng cho thấy sinh vi&ecirc;n c&oacute; số giờ l&agrave;m th&ecirc;m từ 10-19 giờ mỗi tuần c&oacute; kết quả học tập tốt hơn những sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Mỹ l&agrave; nơi sinh vi&ecirc;n phải đương đầu với thử th&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh lớn nhất. Ch&ecirc;nh lệch giữa tổng số tiền họ cần để trang trải cho to&agrave;n bộ thời gian học v&agrave; mức hỗ trợ từ cha mẹ l&agrave; 82.103 USD. Khoản ch&ecirc;nh lệch cũng đ&aacute;ng kể tại Canada (46.923 USD), Vương quốc Anh (42.275 USD) v&agrave; &Uacute;c (25.450 USD).</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải tất cả sinh vi&ecirc;n đều đi l&agrave;m với mục đ&iacute;ch kiềm tiến trang trải việc học. Nhiều người xem c&ocirc;ng việc b&aacute;n thời gian l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p họ n&acirc;ng cao kỹ năng l&agrave;m việc trong một thị trường lao động ng&agrave;y c&agrave;ng cạnh tranh. C&oacute; 43% trong số c&aacute;c sinh vi&ecirc;n n&oacute;i rằng họ vừa học vừa l&agrave;m để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm nhằm c&oacute; được c&ocirc;ng việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Trung Quốc dẫn đầu về xu thế n&agrave;y, với 75% sinh vi&ecirc;n đi l&agrave;m để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm, so với chỉ 24% tại Vương quốc Anh.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Jonathan Nabrotzky, Gi&aacute;m đốc to&agrave;n cầu phụ tr&aacute;ch Mạng lưới chi nh&aacute;nh, Tập đo&agrave;n HSBC, đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;Hơn 1/4 cha mẹ kh&ocirc;ng biết r&otilde; về chi ph&iacute; thực tế khi l&ecirc;n kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh cho việc học của con c&aacute;i, v&agrave; gần 1/3 n&oacute;i rằng gi&aacute; m&agrave; họ t&iacute;nh to&aacute;n ng&acirc;n s&aacute;ch học đại học cho con từ sớm. Những con số n&agrave;y cho thấy tầm quan trọng của việc l&ecirc;n kế hoạch v&agrave; những cuộc thảo luận thẳng thắn trong gia đ&igrave;nh về ng&acirc;n s&aacute;ch học tập để gi&uacute;p giảm bớt c&aacute;c &aacute;p lực t&agrave;i ch&iacute;nh cho cả sinh vi&ecirc;n v&agrave; cha mẹ.&quot;</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Cuộc nghi&ecirc;n cứu của HSBC c&oacute; sự tham gia của hơn 10.000 bậc cha mẹ v&agrave; 1.500 sinh vi&ecirc;n ở 15 quốc gia/ l&atilde;nh thổ.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><strong>1. Bắt đầu lập kế hoạch từ sớm</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Lập kế hoạch v&agrave; tiết kiệm từ sớm cho mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục c&oacute; thể gi&uacute;p con bạn ph&aacute;t huy tiềm năng v&agrave; giảm &aacute;p lực l&ecirc;n t&agrave;i ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh. C&aacute;c bậc cha mẹ cũng n&ecirc;n c&acirc;n nhắc t&igrave;m kiếm lời khuy&ecirc;n từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia để c&oacute; một kế hoạch hiệu quả v&agrave; những lựa chọn đ&uacute;ng đắn.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><img alt="Nên lập kế hoạch cân đối việc học và làm thêm" src="/Content/editorimages/images/ke-hoch22.gif" /></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">N&ecirc;n lập kế hoạch c&acirc;n đối việc học v&agrave; l&agrave;m th&ecirc;m</span></span></em></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><strong>2. Thực tế về c&aacute;c khoản chi ph&iacute;</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">Học đại học c&oacute; thể rất tốn k&eacute;m. H&atilde;y c&acirc;n nhắc tất cả c&aacute;c khoản ph&iacute; c&oacute; li&ecirc;n quan để c&oacute; một kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh hỗ trợ hiệu quả cho con bạn trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh học.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><strong>3. R&egrave;n luyện c&aacute;c th&oacute;i quen t&agrave;i ch&iacute;nh tốt</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">H&atilde;y dạy cho con bạn l&ecirc;n kế hoạch v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c chi ph&iacute; của đời sống sinh vi&ecirc;n bằng c&aacute;ch tận dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ lập ng&acirc;n s&aacute;ch trực tuyến.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff"><strong>4. Trau dồi nhiều kỹ năng</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#303030"><span style="background-color:#ffffff">H&atilde;y gi&uacute;p con bạn lựa chọn một h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập c&oacute; thể trang bị cho ch&uacute;ng những kỹ năng mềm cần thiết cho m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tương lai như giải quyết vấn đề v&agrave; giao tiếp x&atilde; hội cũng như l&agrave; c&aacute;c kỹ năng cụ thể c&oacute; &iacute;ch cho ng&agrave;nh nghề m&agrave; ch&uacute;ng lựa chọn.</span></span></span></span></p>

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)