a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin <" /> a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin <" /> a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin <" />
Trang:

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Thứ bảy, 04/04/2020 | 08:47
Thứ bảy, 08/05/2018 | 17:07

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

<p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">a) Mục đ&iacute;ch v&agrave; phạm vi thu thập th&ocirc;ng tin </span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đồng &yacute; sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn v&agrave; đăng k&yacute; t&agrave;i khoản tại Danhbavieclam.vn, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ phải cung cấp một số th&ocirc;ng tin như: t&ecirc;n đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, email, số điện thoại li&ecirc;n hệ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin chi tiết thu thập được thể hiện qua form đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n:</span></span></p> <p><u><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với ứng vi&ecirc;n:</span></span></u></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk6.jpg" style="height:479px; width:500px" /></span></span></p> <p><u><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với doanh nghiệp:</span></span></u></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk5.jpg" style="height:526px; width:500px" /></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">b. Phạm vi sử dụng th&ocirc;ng tin</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Danhbavieclam.vn sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n cung cấp để:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Gửi email th&ocirc;ng b&aacute;o dịch vụ h&agrave;ng th&aacute;ng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Gửi th&ocirc;ng tin trao đổi giữa ứng vi&ecirc;n với Nh&agrave; tuyển dụng, th&ocirc;ng tin ứng tuyển việc l&agrave;m được Nh&agrave; tuyển dụng đăng tuyển</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Li&ecirc;n lạc với th&agrave;nh vi&ecirc;n trong một số trường hợp đặc biệt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Kh&ocirc;ng sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch li&ecirc;n quan đến những giao dịch tr&ecirc;n S&agrave;n Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp c&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan chức năng, ph&aacute;p luật, S&agrave;n TMĐT Danhbavieclam.vn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung cấp dữ liệu th&ocirc;ng tin của th&agrave;nh vi&ecirc;n, cụ thể 1 số cơ quan Nh&agrave; nước như: T&ograve;a &aacute;n, cơ quan c&ocirc;ng an, viện kiểm so&aacute;t. Ngo&agrave;i ra, kh&ocirc;ng ai c&oacute; quyền x&acirc;m phạm v&agrave;o th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">c. Thời gian lưu trữ th&ocirc;ng tin:</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Dữ liệu th&ocirc;ng tin của th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ được lưu trữ tại Danhbavieclam.vn cho đến khi c&oacute; y&ecirc;u cầu từ ph&iacute;a th&agrave;nh vi&ecirc;n về việc x&oacute;a bỏ. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Ngo&agrave;i ra, mọi th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ được lưu trữ tr&ecirc;n hệ thống kiểm so&aacute;t, m&aacute;y chủ của Danhbavieclam.vn</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">d. Địa chỉ của đơn vị thu thập v&agrave; quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Địa chỉ: Số 60 C&ugrave; Lao,Phường 02, Quận ph&uacute; Nhuận; TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Email: admin@danhbavieclam.vn</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">e. Phương tiện v&agrave; c&ocirc;ng cụ để người d&ugrave;ng tiếp cận v&agrave; chỉnh sửa dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản đ&atilde; đăng k&yacute; để cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra lại dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, trong trường hợp ph&aacute;t hiện h&agrave;nh vi tiết lộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n cho b&ecirc;n thứ 3, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban quản l&yacute; Danhbavieclam.vn để được x&aacute;c nhận, xử l&yacute; v&agrave; hướng dẫn th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;i phục th&ocirc;ng tin v&agrave; bảo mật t&agrave;i khoản.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">f. Cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Danhbavieclam.vn cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n. Việc thu thập v&agrave; sử dụng th&ocirc;ng tin của mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n chỉ được thực hiện khi được sự đồng &yacute; của người d&ugrave;ng. (trừ những trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Kh&ocirc;ng sử dụng, chuyển giao hay tiếc lộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của th&agrave;nh vi&ecirc;n cho b&ecirc;n thứ 3 n&agrave;o kh&aacute;c m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp bất khả kh&aacute;ng như bị hacker tấn c&ocirc;ng, Danhbavieclam.vn sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra v&agrave; xử l&yacute; kịp thới</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n khi đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n y&ecirc;u cầu cần khai b&aacute;o đầy đủ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n như Họ v&agrave; t&ecirc;n, địa chỉ li&ecirc;n lạc, Email, điện thoại&hellip; v&agrave; tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của những th&ocirc;ng tin đ&atilde; cung cấp. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp những th&ocirc;ng tin k&ecirc; khai ban đầu kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, Ban Quản trị Danhbavieclam.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại li&ecirc;n quan đến quyền lợi của th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p>&nbsp;</p>

- Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Danhbavieclam.Vn

a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi các thành viên đồng ý sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn và đăng ký tài khoản tại Danhbavieclam.vn, các thành viên sẽ phải cung cấp một số thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ.

Thông tin chi tiết thu thập được thể hiện qua form đăng ký thành viên:

Đối với ứng viên:

Đối với doanh nghiệp:

b. Phạm vi sử dụng thông tin

     - Danhbavieclam.vn sử dụng thông tin các thành viên cung cấp để:

     - Gửi email thông báo dịch vụ hàng tháng

     - Gửi thông tin trao đổi giữa ứng viên với Nhà tuyển dụng, thông tin ứng tuyển việc làm được Nhà tuyển dụng đăng tuyển

     - Liên lạc với thành viên trong một số trường hợp đặc biệt.

     - Không sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên ngoài mục đích liên quan đến những giao dịch trên Sàn Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn

     - Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, pháp luật, Sàn TMĐT Danhbavieclam.vn có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin của thành viên, cụ thể 1 số cơ quan Nhà nước như: Tòa án, cơ quan công an, viện kiểm soát. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

     - Dữ liệu thông tin của thành viên sẽ được lưu trữ tại Danhbavieclam.vn cho đến khi có yêu cầu từ phía thành viên về việc xóa bỏ.

     - Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của Danhbavieclam.vn

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

     - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC

     - Địa chỉ: Số 60 Cù Lao,Phường 02, Quận phú Nhuận; TP.Hồ Chí Minh

     - Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh        Email: admin@danhbavieclam.vn

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có thể đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký để cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra lại dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện hành vi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3, thành viên có quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban quản lý Danhbavieclam.vn để được xác nhận, xử lý và hướng dẫn thành viên khôi phục thông tin và bảo mật tài khoản.

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

     - Danhbavieclam.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân các thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của người dùng. (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

     - Không sử dụng, chuyển giao hay tiếc lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý.

     - Trong trường hợp bất khả kháng như bị hacker tấn công, Danhbavieclam.vn sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thới

     - Các cá nhân khi đăng ký thành viên yêu cầu cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, Email, điện thoại… và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp.

     - Trong trường hợp những thông tin kê khai ban đầu không chính xác, Ban Quản trị Danhbavieclam.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên.

 

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)