Trang:

Kỷ năng phỏng vấn

Chủ nhật, 29/03/2020 | 12:02

Kỷ năng phỏng vấn

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.2)

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.2)

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. &ldquo;Th&aacute;nh&rdquo; đổ lỗi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng rất dễ d&agrave;ng để ph&aacute;t hiện ra kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y ngay lập tức. Đ&acirc;y l&agrave; kiểu người thường xuy&ecirc;n đổ lỗi về những thất bại của họ trong qu&aacute; khứ. Họ c&oacute; một nh&oacute;m l&agrave;m việc qu&aacute; tệ, họ l&agrave; người duy nhất c&oacute; khả năng cạnh tranh c&ocirc;ng việc. &Iacute;t nhất, trong quan điểm của kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y, họ lu&ocirc;n l&agrave; người &ldquo;g&aacute;nh team&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; nh&agrave; tuyển dụng bạn phải thật kh&ocirc;n kh&eacute;o trong việc đặt c&acirc;u hỏi cho những kiểu ứng như thế n&agrave;y. Chẳng hạn như:&nbsp;&ldquo;Bạn đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng của người gi&aacute;m s&aacute;t bạn ở c&ocirc;ng ty cũ như thế n&agrave;o?&rdquo; hoặc &ldquo;B&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; nhất bạn học được từ c&aacute;c đồng nghiệp trước đ&acirc;y l&agrave; g&igrave;?&rdquo;. Nếu sau c&ugrave;ng, họ vẫn tiếp tục chơi tr&ograve; &ldquo;lỗi tại ai?&rdquo; th&igrave; c&oacute; lẽ bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc về việc tuyển chọn ứng vi&ecirc;n n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/9-kieu-ung-vien-phong-van.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Nhiều kiểu ứng vi&ecirc;n th&iacute;ch đổ lỗi thất bại v&agrave; kh&ocirc;ng hề nhận thức được bản&nbsp;th&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. Người th&iacute;ch tranh c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ứng vi&ecirc;n kiểu n&agrave;y rất phổ biến, họ thường ngộ nhận th&agrave;nh c&ocirc;ng của họ trước đ&acirc;y.&nbsp;Họ bỏ qua mọi sự may mắn, c&ocirc;ng sức, nỗ lực v&agrave; th&agrave;nh quả đ&oacute;ng g&oacute;p của cả nh&oacute;m. Họ nghĩ rằng họ l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất từ trước đến nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;y c&oacute; thể chỉ muốn g&acirc;y ấn tượng mạnh với nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;về những th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; họ l&agrave;m được trong qu&aacute; khứ. H&atilde;y đặt c&acirc;u hỏi rằng: &ldquo;Th&aacute;ch thức bạn cần phải vượt qua trong qu&aacute; khứ l&agrave; g&igrave;?&rdquo; hoặc &ldquo;Cho t&ocirc;i biết c&aacute;ch bạn xử l&iacute; thất bại ở nơi l&agrave;m việc&rdquo; hay &ldquo;B&agrave;i học bạn r&uacute;t ra được từ một dự &aacute;n diễn ra kh&ocirc;ng su&ocirc;n sẻ như bạn mong muốn l&agrave; g&igrave;?&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Ứng vi&ecirc;n &ldquo;cũng được&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng thường gặp rất nhiều kiểu ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;y.&nbsp;Họ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn qu&aacute; ấn tượng&nbsp;v&igrave; t&agrave;i năng của m&igrave;nh, nhưng họ cũng kh&ocirc;ng&nbsp;đến nỗi qu&aacute; tệ để đ&aacute;nh rớt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y t&igrave;m hiểu xem bạn thật sự muốn khai th&aacute;c điểm g&igrave; ở ứng vi&ecirc;n. C&aacute;c cuộc phỏng vấn kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả, h&atilde;y c&acirc;n nhắc th&ecirc;m c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c. Đừng để một cuộc phỏng vấn th&ocirc;ng thường l&agrave;m lu mờ đi kĩ năng thực tế của họ, kinh nghiệm v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch của họ về sự th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/dat-cau-hoi-cho-9-kieu-ung-vien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc đặt những c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp cho mỗi kiểu ứng vi&ecirc;n l&agrave; điều kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. Ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; kiểu ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được mọi c&acirc;u hỏi m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng đưa ra, khả năng ứng xử, đối ph&oacute; t&igrave;nh huống cũng rất tốt.&nbsp;Nếu lỡ c&oacute; một lỗ hổng n&agrave;o đ&oacute; tr&ecirc;n sơ yếu l&yacute; lịch? Họ c&oacute; l&iacute; do ho&agrave;n hảo để giải th&iacute;ch tại sao. Bị sa thải khỏi hai c&ocirc;ng việc gần nhất? Ứng vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo vẫn c&oacute; một c&acirc;u chuyện hợp l&iacute; để tr&igrave;nh b&agrave;y nguy&ecirc;n cớ. Tất cả đều rất chỉnh chu v&agrave; mượt m&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ứng vi&ecirc;n như thế l&agrave; một người chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước hay đ&atilde; c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong phỏng vấn. C&ocirc;ng việc của bạn l&agrave; h&atilde;y&nbsp;cố gắng t&igrave;m hiểu xem liệu c&oacute; phải họ c&oacute; l&agrave;m thật sự kh&ocirc;ng hay chỉ l&agrave; lời n&oacute;i su&ocirc;n. Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể đưa ra một b&agrave;i kiểm tra nho nhỏ để đ&aacute;nh gi&aacute; kĩ năng của họ. Tất cả sẽ khiến ứng vi&ecirc;n phải bước ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; b&iacute; k&iacute;p đặt c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp cho 9 kiểu ứng vi&ecirc;n phỏng vấn. Hy vọng nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể chọn lọc v&agrave; chấm được ứng vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp cho c&ocirc;ng ty của m&igrave;nh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)