Trang:

Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Danhbavieclam.Vn

Thứ ba, 31/03/2020 | 01:52
Thứ ba, 08/05/2018 | 16:28

Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Danhbavieclam.Vn

<p><strong>I ) Nguy&ecirc;n tắc chung</strong></p> <p>- C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC c&oacute; m&atilde; số doanh nghiệp: 0314354761 do Sở Kế hoạch v&agrave; đầu tư th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 04 năm 2017.</p> <p>- L&agrave; 1 doanh nghiệp chuy&ecirc;n về ứng dụng, sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, tuyển dụng, tư vấn, giới thiệu việc l&agrave;m&hellip;</p> <p>- C&aacute;c dịch vụ &amp; chức năng của S&agrave;n giao dịch thương mại điện tử Danhbavieclam.vn:</p> <ul> <li>Th&ocirc;ng tin tuyển dụng &ndash; s&agrave;n nghề: th&ocirc;ng tin nhu cầu tuyển dụng nghề từ c&aacute;c tổ chức, doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu k&egrave;m m&ocirc; tả, thời điểm, th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ chi tiết;</li> <li>Th&ocirc;ng tin ứng vi&ecirc;n &ndash; th&agrave;nh vi&ecirc;n: mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ c&oacute; t&agrave;i khoản quản trị ri&ecirc;ng m&ocirc; tả qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, th&agrave;nh t&iacute;ch, n&acirc;ng lực, sở th&iacute;ch v&agrave; mong muốn về nghề nghiệp;</li> <li>C&aacute;c t&iacute;nh năng tương t&aacute;c tr&ecirc;n hệ thống &amp; người d&ugrave;ng: đ&aacute;nh gi&aacute; &ndash; cho điểm từ người d&ugrave;ng với c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, li&ecirc;n hệ (hệ thống email &ndash; tin nhắn nội bộ), diễn đ&agrave;n ri&ecirc;ng trao đổi, hệ thống th&ocirc;ng b&aacute;o theo nh&oacute;m, hệ thống kết bạn &amp; t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng minh;</li> </ul> <p><strong><u>Nguy&ecirc;n tắc chung:</u></strong></p> <p>- C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC l&agrave; đơn vị chủ quản của website Danhbavieclam.vn. Đơn vị trực tiếp quản l&yacute; v&agrave; vận h&agrave;nh website. Những th&agrave;nh vi&ecirc;n của Danhbavieclam.vn l&agrave; những thương nh&acirc;n, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; hoạt động kinh doanh hợp ph&aacute;p được Danhbavieclam.vn c&ocirc;ng nhận v&agrave; được ph&eacute;p sử dụng dịch vụ do Danhbavieclam.vn cung cấp</p> <p>- Nội dung đăng tải tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn phải đ&aacute;p ứng đầy đủ những quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh, kh&ocirc;ng vi phạm những trường hợp cấm theo quy định của ph&aacute;p luật. Mọi đối tượng tham gia giao dịch tr&ecirc;n website đều cần phải hiểu biết về tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; cam kết thực hiện đ&uacute;ng những Quy định của Danhbavieclam.vn</p> <p>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tham gia giao dịch tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền thỏa thuận tr&ecirc;n cơ sở t&ocirc;n trọng quyền v&agrave; lợi &iacute;ch của c&aacute;c b&ecirc;n tham gia tuyển dụng, căn cứ tr&ecirc;n Hợp đồng tuyển dụng v&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;i quy định của ph&aacute;p luật</p> <p>- Hoạt động đăng tin tuyển dụng tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn đảm bảo t&iacute;nh minh bạch, c&ocirc;ng khai, đảm bảo quyền lợi của Ứng vi&ecirc;n.</p> <p><strong>II) Quy định chung</strong></p> <p>- Nh&agrave; tuyển dụng: l&agrave; những thương nh&acirc;n, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn bao gồm đăng tin tuyển dụng nh&acirc;n sự, đăng th&ocirc;ng tin giới thiệu, quảng b&aacute; cho C&ocirc;ng ty.</p> <p>- Ứng vi&ecirc;n: l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc hoặc t&igrave;m hiểu những th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m được đăng tải tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn. Ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể tạo t&agrave;i khoản hoặc kh&ocirc;ng cần tạo t&agrave;i khoản.</p> <p>- Th&agrave;nh vi&ecirc;n: l&agrave; to&agrave;n bộ bao gồm Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn</p> <p>- Th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia giao dịch tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn đều cần đăng k&yacute; 1 t&agrave;i khoản để sử dụng, trong đ&oacute; phải k&ecirc; khai th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan, được Danhbavieclam.vn kiểm duyệt, g&oacute;p &yacute; chỉnh sửa th&ocirc;ng tin, ho&agrave;n thiện hồ sơ với Ứng vi&ecirc;n v&agrave; đăng tin tuyển dụng, th&ocirc;ng tin C&ocirc;ng ty theo đ&uacute;ng quy chuẩn của Danhbavieclam.vn với Nh&agrave; tuyển dụng.</p> <p>- H&agrave;ng h&oacute;a được hiểu l&agrave; những th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m được đăng tải tr&ecirc;n website&nbsp; Danhbavieclam.vn</p> <p><strong>III) Quy tr&igrave;nh giao dịch</strong></p> <p><em>Khi c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn, Ứng vi&ecirc;n n&ecirc;n thực hiện một số bước sau:</em></p> <ul> <li>Tạo t&agrave;i khoản v&agrave; đăng nhập</li> <li>Tạo CV (hồ sơ) c&aacute; nh&acirc;n</li> <li>Lưu hồ sơ</li> <li>Kiểm tra th&ocirc;ng tin tuyển dụng khi c&oacute; Nh&agrave; tuyển dụng xem hồ sơ, mời phỏng vấn</li> <li>Ứng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&agrave; tuy&ecirc;n dụng cần tự thỏa thuận để đi đến kết quả tuyển dụng.</li> </ul> <p><strong>1. Quy tr&igrave;nh d&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n t&igrave;m việc</strong></p> <ul> <li>Đăng nhập t&agrave;i khoản tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn (nếu c&oacute;)</li> <li>Lựa chọn, t&igrave;m kiếm c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp. T&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc</li> <li>&nbsp;Click v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;Nộp đơn xin việc&rdquo; (ch&iacute;nh l&agrave; bộ CV ứng vi&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn) để gửi hồ sơ trực tiếp đến email của Nh&agrave; tuyển dụng.</li> <li>Ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể lưu lại th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m để xem sau.</li> <li>Người tuyển dụng c&acirc;n nhắc v&agrave; x&aacute;c nhận lại th&ocirc;ng tin với Ứng vi&ecirc;n (gọi phỏng vấn, từ chối&hellip;)</li> </ul> <p><strong>2. Quy tr&igrave;nh d&agrave;nh cho Nh&agrave; tuyển dụng</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BƯỚC 1: ĐĂNG K&Yacute; T&Agrave;I KHOẢN</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk-01.jpg" style="height:533px; width:500px" /></strong></p> <p>- Sau khi đăng k&yacute;, nh&agrave; tuyển dụng tiến h&agrave;nh k&iacute;ch hoạt t&agrave;i khoản qua email. Bạn sẽ nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o như sau:</p> <p><strong>Th&agrave;nh c&ocirc;ng: v&agrave;o Email x&aacute;c minh.</strong></p> <p>&nbsp;Vui l&ograve;ng v&agrave;o t&agrave;i khoản email bạn vừa đăng k&yacute; t&igrave;m link x&aacute;c nhận để ho&agrave;n tắt việc đăng k&yacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk2.jpg" style="height:391px; width:500px" /></p> <p>- Sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh Đăng nhập t&agrave;i khoản đ&atilde; đăng k&yacute; tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn v&agrave; cập nhật hồ sơ của nh&agrave; tuyển dụng trước khi đăng tin</p> <p><strong>BƯỚC 2: ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG</strong></p> <p>- Nh&agrave; tuyển dụng cần chuẩn bị nội dung tin tuyển dụng dự kiến đăng tải l&ecirc;n Danhbavieclam.vn</p> <p><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk3.jpg" style="width:100%" /></p> <ul> <li>&nbsp;Điền đầy đủ th&ocirc;ng tin về tin tuyển dụng theo form mẫu c&oacute; sẵn tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn, đảm bảo đầy đủ những trường như T&ecirc;n c&ocirc;ng việc, số lượng, tr&igrave;nh độ y&ecirc;u cầu, mức lương, y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc, quyền lợi, chế độ đ&atilde;i ngộ&hellip;.. Sau đ&oacute; chọn n&uacute;t Đăng tin v&agrave; Ho&agrave;n th&agrave;nh tin đăng</li> <li>Nội dung được lưu lại v&agrave; cập nhật trong mục chờ duyệt tin đăng của Danhbavieclam.vn. Sau khi được Ban Quản trị Danhbavieclam.vn kiểm duyệt, tin sẽ được đăng tải l&ecirc;n trang, trong trang ng&agrave;nh nghề, loại h&igrave;nh c&ocirc;ng việc đ&atilde; lựa chọn. Thời gian kiểm duyệt tin tối đa l&agrave; 24 giờ.</li> <li>Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể lựa chọn v&agrave; s&agrave;ng lọc ứng vi&ecirc;n để phỏng vấn v&agrave; k&yacute; kết hợp đồng lao động</li> </ul> <p><strong>3. Quy tr&igrave;nh giải quyết tranh chấp, khiếu nại;</strong></p> <p>Danhbavieclam.vn v&agrave; Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tiếp nhận v&agrave; hỗ trợ xử l&yacute; khiếu nại của Ứng vi&ecirc;n (người t&igrave;m việc) tr&ecirc;n trang, c&oacute; li&ecirc;n quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải tr&ecirc;n trang</p> <p><u><strong>Đầu mối xử l&yacute;:</strong></u></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- <strong>C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Địa chỉ: Số 60 C&ugrave; Lao,Phường 02, Quận ph&uacute; Nhuận; TP.Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn</p> <p>Danhbavieclam.vn t&ocirc;n trọng v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật về bảo vệ quyền lợi của người t&igrave;m việc. Do vậy, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n khi đăng tin l&ecirc;n Danhbavieclam.vn cần đảm bảo t&iacute;nh trung thực, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc được đăng tải l&ecirc;n trang.</p> <p>Trong trường hợp xảy ra sự việc g&acirc;y m&acirc;u thuẫn, tranh chấp, th&agrave;nh vi&ecirc;n bao gồm cả nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; ứng vi&ecirc;n đều cần phải phối hợp với Danhbavieclam.vn để xử l&yacute;, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. Danhbavieclam.vn c&oacute; thể cung cấp những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n nếu được một trong hai b&ecirc;n đề nghị (đ&agrave;m bảo rằng th&ocirc;ng tin được Danhbavieclam.vn cung cấp phải li&ecirc;n quan đến tranh chấp)</p> <p>Hai b&ecirc;n sau khi đ&atilde; giải quyết xong tranh chấp th&igrave; cần b&aacute;o lại cho Ban Quản trị Danhbavieclam.vn. Trường hợp Nh&agrave; tuyển dụng vi phạm, tranh chấp ph&aacute;t sinh từ ph&iacute;a Nh&agrave; tuyển dụng th&igrave; Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền cảnh c&aacute;o, kh&oacute;a hoặc chuyển t&agrave;i khoản cho cơ quan c&oacute; thẩm quyền x&eacute;t duyệt. Danhbavieclam.vn c&oacute; thể gỡ v&agrave; x&oacute;a bỏ to&agrave;n bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn.</p> <p>Trong trường hợp tranh chấp kh&ocirc;ng được giải quyết giữa Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; ứng vi&ecirc;n th&igrave; một trong hai b&ecirc;n c&oacute; quyền nhờ đến cơ quan ph&aacute;p luật c&oacute; thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của mỗi b&ecirc;n.</p> <p>Thời gian giải quyết tranh chấp: T&ugrave;y thuộc theo mức độ tranh chấp để c&oacute; thời gian xử l&yacute; ph&ugrave; hợp. Tuy nhi&ecirc;n, trường hợp tranh chấp c&oacute; thể xử l&yacute; được trong phạm vi quyền hạn của Danhbavieclam.vn, Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n, Danhbavieclam.vn cam kết tiếp nhận th&ocirc;ng tin v&agrave; hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất c&oacute; thể để đảm bảo mọi hoạt động b&igrave;nh thường của Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n trang. .</p> <p><strong>IV) Quy tr&igrave;nh thanh to&aacute;n</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đồng &yacute; sử dụng dịch vụ, nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng sẽ cung cấp t&agrave;i khoản Ng&acirc;n h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty để kh&aacute;ch h&agrave;ng chuyển khoản thanh to&aacute;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Với những trường hợp kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n chuyển khoản, nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng sẽ qua trực tiếp văn ph&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng để thu tiền mặt trực tiếp.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể nạp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản khi n&acirc;ng cấp th&ocirc;ng qua chức năng nạp tiền tr&ecirc;n hệ thống quản trị.</p> <p><strong>V) Đảm bảo an to&agrave;n giao dịch</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Ban Quản l&yacute; website sẽ c&oacute; những biện ph&aacute;p kỹ thuật để bảo vệ th&ocirc;ng tin về nội dung tin tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn nhằm mục đ&iacute;ch hạn chế tối đa rủi ro c&oacute; thể ph&aacute;t sinh. Mọi th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn đều được bảo mật v&agrave; chỉ cung cấp khi c&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan ph&aacute;p luật.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Nh&agrave; tuyển dụng cần cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ để Ứng vi&ecirc;n c&oacute; thể nắm được th&ocirc;ng tin v&agrave; tự m&igrave;nh x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Ứng vi&ecirc;n cần trực tiếp li&ecirc;n lạc, x&aacute;c thực lại th&ocirc;ng tin của Nh&agrave; tuyển dụng đăng tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp Nh&agrave; tuyển dụng y&ecirc;u cầu Ứng vi&ecirc;n phải nộp 1 khoản ph&iacute; tiền ph&iacute; bất kỳ trước khi nộp hồ sơ th&igrave; Ứng vi&ecirc;n cần hết sức cẩn trọng, t&igrave;m hiểu kỹ th&ocirc;ng tin c&oacute; li&ecirc;n quan đến Nh&agrave; tuyển dụng trước khi đưa ra quyết định. Danhbavieclam.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro của th&agrave;nh vi&ecirc;n khi chưa t&igrave;m hiểu c&aacute;c điều kiện li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc được đăng tải tr&ecirc;n trang.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp ph&aacute;t hiện Nh&agrave; tuyển dụng sử dụng chương tr&igrave;nh, c&ocirc;ng cụ hay h&igrave;nh thức kh&aacute;c để can thiệp hệ thống, thay đổi cấu tr&uacute;c dữ liệu website, Danhbavieclam.vn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; quyền xử l&yacute; vi phạm theo Quy chế v&agrave; Quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p><strong>VI) Bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;a. Mục đ&iacute;ch v&agrave; phạm vi thu thập th&ocirc;ng tin</strong></p> <p>- Khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đồng &yacute; sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn v&agrave; đăng k&yacute; t&agrave;i khoản tại Danhbavieclam.vn, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ phải cung cấp một số th&ocirc;ng tin như: t&ecirc;n đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, email, số điện thoại li&ecirc;n hệ.</p> <p>- Mọi th&ocirc;ng tin Danhbavieclam.vn thu thập được nhằm mục đ&iacute;ch đảm bảo mọi quyền lợi của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>- C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về bảo mật v&agrave; lưu giữ th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản đ&atilde; đăng k&yacute; bao gồm t&ecirc;n t&agrave;i khoản, mật khẩu, email.</p> <p>- Trong trường hợp c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&aacute;t hiện h&agrave;nh vi lạm dụng tr&aacute;i ph&eacute;p, vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo mật, th&ocirc;ng tin về t&agrave;i khoản của m&igrave;nh th&igrave; cần b&aacute;o ngay cho Danhbavieclam.vn để đưa ra phương &aacute;n xử l&yacute; kịp thời.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Th&ocirc;ng tin chi tiết thu thập được thể hiện qua form đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n:</em></p> <p><u>Đối với ứng vi&ecirc;n:</u></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk4.jpg" style="height:480px; width:500px" /></p> <p><u>Đối với doanh nghiệp:</u></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dk5.jpg" style="height:526px; width:500px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;b. Phạm vi sử dụng th&ocirc;ng tin</strong></p> <p><em>Danhbavieclam.vn sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n cung cấp để:</em></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Gửi email th&ocirc;ng b&aacute;o dịch vụ h&agrave;ng th&aacute;ng</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Gửi th&ocirc;ng tin trao đổi giữa ứng vi&ecirc;n với Nh&agrave; tuyển dụng, th&ocirc;ng tin ứng tuyển việc l&agrave;m được Nh&agrave; tuyển dụng đăng tuyển</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Li&ecirc;n lạc với th&agrave;nh vi&ecirc;n trong một số trường hợp đặc biệt.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Kh&ocirc;ng sử dụng th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n ngo&agrave;i mục đ&iacute;ch li&ecirc;n quan đến những giao dịch tr&ecirc;n S&agrave;n Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp c&oacute; y&ecirc;u cầu của cơ quan chức năng, ph&aacute;p luật, S&agrave;n TMĐT Danhbavieclam.vn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung cấp dữ liệu th&ocirc;ng tin của th&agrave;nh vi&ecirc;n, cụ thể 1 số cơ quan Nh&agrave; nước như: T&ograve;a &aacute;n, cơ quan c&ocirc;ng an, viện kiểm so&aacute;t. Ngo&agrave;i ra, kh&ocirc;ng ai c&oacute; quyền x&acirc;m phạm v&agrave;o th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;c.Thời gian lưu trữ th&ocirc;ng tin:</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Dữ liệu th&ocirc;ng tin của th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ được lưu trữ tại Danhbavieclam.vn cho đến khi c&oacute; y&ecirc;u cầu từ ph&iacute;a th&agrave;nh vi&ecirc;n về việc x&oacute;a bỏ.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Ngo&agrave;i ra, mọi th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ được lưu trữ tr&ecirc;n hệ thống kiểm so&aacute;t, m&aacute;y chủ của Danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;d.Địa chỉ của đơn vị thu thập v&agrave; quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Địa chỉ: Số 60 C&ugrave; Lao,Phường 02, Quận ph&uacute; Nhuận; TP.Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;e. Phương tiện v&agrave; c&ocirc;ng cụ để người d&ugrave;ng tiếp cận v&agrave; chỉnh sửa dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh</strong></p> <p>Th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản đ&atilde; đăng k&yacute; để cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra lại dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, trong trường hợp ph&aacute;t hiện h&agrave;nh vi tiết lộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n cho b&ecirc;n thứ 3, th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban quản l&yacute; Danhbavieclam.vn để được x&aacute;c nhận, xử l&yacute; v&agrave; hướng dẫn th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;i phục th&ocirc;ng tin v&agrave; bảo mật t&agrave;i khoản.</p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;f. Cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Danhbavieclam.vn cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n. Việc thu thập v&agrave; sử dụng th&ocirc;ng tin của mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n chỉ được thực hiện khi được sự đồng &yacute; của người d&ugrave;ng. (trừ những trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c).</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Kh&ocirc;ng sử dụng, chuyển giao hay tiếc lộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của th&agrave;nh vi&ecirc;n cho b&ecirc;n thứ 3 n&agrave;o kh&aacute;c m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute;.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp bất khả kh&aacute;ng như bị hacker tấn c&ocirc;ng, Danhbavieclam.vn sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra v&agrave; xử l&yacute; kịp thới</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n khi đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n y&ecirc;u cầu cần khai b&aacute;o đầy đủ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n như Họ v&agrave; t&ecirc;n, địa chỉ li&ecirc;n lạc, Email, điện thoại&hellip; v&agrave; tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của những th&ocirc;ng tin đ&atilde; cung cấp.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Trong trường hợp những th&ocirc;ng tin k&ecirc; khai ban đầu kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, Ban Quản trị Danhbavieclam.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại li&ecirc;n quan đến quyền lợi của th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p><strong>VII) Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin xấu</strong></p> <p><em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Quy định sử dụng dịch vụ Danhbavieclam.vn</strong></em></p> <table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid black 1.0pt; margin-left:9.0pt"> <tbody> <tr> <td style="width:469.8pt"> <p>&nbsp;Danhbavieclam.vn&nbsp; l&agrave; chuy&ecirc;n trang cung cấp th&ocirc;ng tin của người lao động đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc tới Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Doanh nghiệp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hoạt động về dịch vụ Giới thiệu việc l&agrave;m hay đăng tin tuyển dụng. Mọi th&ocirc;ng tin do nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; người t&igrave;m việc tự đăng tải tại website. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cố gắng kiểm tra th&ocirc;ng tin Ứng vi&ecirc;n trước khi k&iacute;ch hoạt nội dung Hồ sơ, Nếu ph&aacute;t hiện th&ocirc;ng tin xấu hoặc giả mạo th&ocirc;ng tin của ứng vi&ecirc;n khi đăng k&yacute; v&agrave; tải l&ecirc;n hồ sơ, vui l&ograve;ng b&aacute;o ngay cho người quản trị website ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng qua Hotline hoặc email của Danhbavieclam.vn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i khao kh&aacute;t x&acirc;y dựng Danhbavieclam.vn l&agrave; nơi lưu trữ - cung cấp th&ocirc;ng tin của người lao động Việt Nam tới Doanh nghiệp, gi&uacute;p Doanh Nghiệp Việt tiếp cận nhanh nhất với chi ph&iacute; tiết kiệm nhất tới c&aacute;c Người Lao động đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m.</p> <p>Trước khi sử dụng Website Danhbavieclam.vn&nbsp; xin vui l&ograve;ng đọc trang n&agrave;y một c&aacute;ch chi tiết. Nếu bạn kh&ocirc;ng đồng &yacute; với những thỏa thuận v&agrave; điều kiện đưa ra từ Danhbavieclam.vn, xin vui l&ograve;ng ngưng ngay việc truy cập v&agrave; sử dụng trang Danhbavieclam.vn. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Web Danhbavieclam.vn xem như bạn đ&atilde; chấp nhận những thỏa thuận, điều kiện v&agrave; những điều khoản r&agrave;ng buộc của Danhbavieclam.vn đưa ra.</p> <p>Danhbavieclam.vn c&oacute; thể thay đổi thoả thuận sử dụng theo từng thời kỳ để ph&ugrave; hợp với Quy Định Ph&aacute;p Luật hiện h&agrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước. Bạn n&ecirc;n v&agrave;o trang n&agrave;y định kỳ để xem lại những thỏa thuận v&agrave; điều kiện bởi những điều kiện n&agrave;y sẽ r&agrave;ng bu&ocirc;c bạn v&agrave; Danhbavieclam.vn. Những thuật ngữ Bạn v&agrave; Người sử dụng được d&ugrave;ng ở đ&acirc;y đề cập đến tất cả những c&aacute; nh&acirc;n hoặc những tổ chức truy cập v&agrave;o trang web n&agrave;y với bất cứ l&yacute; do n&agrave;o. Thoả thuận sử dụng dịch vụ gồm những điều khoản sau:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Điều 1: Tất cả nội dung trang Web Danhbavieclam.vn (Như văn bản, biểu tượng, h&igrave;nh ảnh, h&igrave;nh tượng v&agrave; nội dung) thuộc t&agrave;i sản sở hữu tr&iacute; tuệ được Ph&aacute;p Luật Việt Nam bảo vệ. Bạn kh&ocirc;ng được quyền d&ugrave;ng bất cứ biện ph&aacute;p kỹ thuật n&agrave;o để sao ch&eacute;p hoặc sửa chữa bất cứ nội dung n&agrave;o tại Web Danhbavieclam.vn&nbsp; m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute; của Danhbavieclam.vn.</p> <p>Điều 2:&nbsp; Bạn kh&ocirc;ng được gửi hoặc chuyển c&aacute;c th&ocirc;ng tin bất hợp ph&aacute;p, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, lạm dụng, b&ocirc;i nhọ, n&oacute;i xấu, khi&ecirc;u d&acirc;m, phi thẩm mỹ, x&uacute;c phạm hoặc bất kỳ loại th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng đứng đắn n&agrave;o, bao gồm những việc truyền b&aacute; tin tức g&oacute;p phần hay khuyến kh&iacute;ch h&agrave;nh vi phạm tội, g&acirc;y ra tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute; d&acirc;n sự v&agrave; h&igrave;nh sự.</p> <p>Điều 3:&nbsp; Bạn kh&ocirc;ng được tải hồ sơ ứng vi&ecirc;n giả mạo th&ocirc;ng tin của người kh&aacute;c,&nbsp; mang t&iacute;nh chất quảng c&aacute;o, quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh, sản phẩm, dịch vụ...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Điều 4:&nbsp; Website Danhbavieclam.vn ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm khi bạn gửi hay chuyển c&aacute;c th&ocirc;ng tin, phần mềm, hoặc c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&aacute;c bất kỳ vi phạm hoặc x&acirc;m phạm t&aacute;c quyền của những người kh&aacute;c, trong đ&oacute; bao gồm cả t&agrave;i liệu x&acirc;m phạm đến quyền&nbsp; ri&ecirc;ng tư hoặc c&ocirc;ng khai t&agrave;i liệu được bảo vệ bản quyền, t&ecirc;n thương mại hoặc quyền sở hữu kh&aacute;c, c&aacute;c sản phẩm ph&aacute;t sinh m&agrave; kh&ocirc;ng được sự cho ph&eacute;p của người chủ sở hữu hoặc người c&oacute; quyền hợp ph&aacute;p. Hoặc vi phạm một quy tắc, ch&iacute;nh s&aacute;ch hay hướng dẫn sử dụng n&agrave;o của nh&agrave; cung cấp dịch vụ Internet v&agrave; Luật Ph&aacute;p Việt Nam.</p> <p>Điều 5:&nbsp; Bạn kh&ocirc;ng được quyền tuy&ecirc;n bố hay ph&aacute;t ng&ocirc;n cho một doanh nghiệp, hiệp hội hay tổ chức n&agrave;o kh&aacute;c m&agrave; bạn kh&ocirc;ng được uỷ quyền tuy&ecirc;n bố mối li&ecirc;n hệ đ&oacute;.</p> <p>Điều 6:&nbsp; Bạn chịu tr&aacute;ch nhiệm lưu giữ bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm với tất cả những sử dụng hoặc đăng k&yacute; do t&agrave;i khoản của bạn tạo ra. Khi bị thất lạc hoặc mất th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, bạn phải li&ecirc;n hệ ngay với Danhbavieclam.vn để được hỗ trợ.</p> <p>Điều 7:&nbsp; Quyền duy nhất của bạn l&agrave; khi kh&ocirc;ng thỏa m&atilde;n ch&iacute;nh s&aacute;ch, y&ecirc;u cầu, thỏa thuận v&agrave; hoạt động thực tiễn của Danhbavieclam.vn th&igrave; bạn vui l&ograve;ng chấm dứt mọi truy cập v&agrave; giao dịch của bạn với Danhbavieclam.vn ngay lập tức. Danhbavieclam.vn sẽ chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động của bạn m&agrave; kh&ocirc;ng cần bồi thường với bạn dưới h&igrave;nh thức n&agrave;o.</p> <p>Điều 8:&nbsp; Danhbavieclam.vn&nbsp; kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được người sử dụng thừa nhận thực về ch&iacute;nh m&igrave;nh, Danhbavieclam.vn&nbsp; kh&ocirc;ng tham gia giao tiếp hoặc kiểm so&aacute;t h&agrave;nh vi người sử dụng. Cho n&ecirc;n bạn kh&ocirc;ng thể đ&ograve;i hỏi bất cứ thiệt hại n&agrave;o với Danhbavieclam.vn&nbsp; li&ecirc;n quan đến người sử dụng kh&aacute;c.</p> <p>Điều 9:&nbsp; Danhbavieclam.vn kh&ocirc;ng phải l&agrave; Nh&agrave; Tuyển Dụng hoặc đại diện cho bất cứ Nh&agrave; Tuyển Dụng n&agrave;o kh&aacute;c. Danhbavieclam.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm với bất cứ quyết định n&agrave;o trong c&ocirc;ng việc lựa chọn của bạn với mọi l&yacute; do.</p> <p>Điều 10:&nbsp; Danhbavieclam.vn&nbsp; kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với bất cứ đường li&ecirc;n kết đến c&aacute;c website n&agrave;o kh&aacute;c từ Danhbavieclam.vn. Những li&ecirc;n kết n&agrave;y chỉ mang t&iacute;nh chất cung cấp như một tiện &iacute;ch m&agrave; Danhbavieclam.vn&nbsp; mang lại cho bạn. Danhbavieclam.vn&nbsp; kh&ocirc;ng đại diện cho li&ecirc;n kết thứ ba v&agrave; kh&ocirc;ng đảm bảo rằng c&aacute;c nội dung, t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; những thiệt hại của những li&ecirc;n kết thứ ba mang lại cho bạn. Nếu bạn cố gắng li&ecirc;n kết th&igrave; đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn của bạn.</p> <p>Điều 11:&nbsp; Danhbavieclam.vn&nbsp; kh&ocirc;ng chứng nhận v&agrave; đảm bảo rằng Danhbavieclam.vn&nbsp; hay những li&ecirc;n kết sẽ hoạt động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lỗi n&agrave;o v&agrave; m&aacute;y chủ của n&oacute; l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng nhiễm virus hay những phần mềm c&oacute; hại kh&aacute;c. Nếu bạn sử dụng dịch vụ&nbsp; Danhbavieclam.vn dẫn đến nguy hại thay thế kỹ thuật hay dữ liệu ri&ecirc;ng của bạn th&igrave; Danhbavieclam.vn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm với những gi&aacute; trị n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Điều 12: Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền x&oacute;a bỏ th&ocirc;ng tin Nh&agrave; tuyển dụng, Hồ sơ ứng vi&ecirc;n đăng tải l&ecirc;n - kh&oacute;a t&agrave;i khoản bất cứ l&uacute;c n&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng phải b&aacute;o trước hoặc bồi thường đối với c&aacute;c th&ocirc;ng tin do người sử dụng cung cấp nếu th&ocirc;ng tin đ&oacute; vi phạm một trong c&aacute;c điều khoản sử dụng website, kh&ocirc;ng trung thực, Hồ sơ Ứng vi&ecirc;n giả mạo th&ocirc;ng tin của người kh&aacute;c, vi phạm ph&aacute;p luật, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức x&atilde; hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận x&atilde; hội, vi phạm hoặc kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c qui định, thỏa thuận, hướng dẫn tr&ecirc;n website n&agrave;y, hoặc theo y&ecirc;u cầu của cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền.</p> <p>Điều 13:&nbsp;&nbsp; Khi bạn vi phạm một trong c&aacute;c điều n&ecirc;u tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền kh&oacute;a t&agrave;i khoản tạm thời hoặc kh&oacute;a t&agrave;i khoản vĩnh viễn m&agrave; kh&ocirc;ng ho&agrave;n trả ng&agrave;y sử dụng v&agrave; chi ph&iacute; đ&atilde; thanh to&aacute;n.</p> <p>Điều 14:&nbsp; Danhbavieclam.vn&nbsp; khẳng định rằng nội dung qui định truy cập Danhbavieclam.vn c&oacute; thể thay đổi bất cứ l&uacute;c n&agrave;o t&ugrave;y theo sự thay đổi của Ph&aacute;p Luật v&agrave; ho&agrave;n cảnh X&atilde; Hội &amp; Quy chế hoạt động của Website: Danhbavieclam.vn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n website khi c&oacute; sự thay đổi.</p> <p>Điều khoản kiểm duyệt tin l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời của bản thỏa thuận n&agrave;y</p> <p>Bản thỏa thuận n&agrave;y sẽ được quản l&yacute; v&agrave; thực thi theo Quy Định Ph&aacute;p Luật của Nước Cộng H&ograve;a X&atilde; Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thỏa thuận n&agrave;y d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho bạn v&agrave; Danhbavieclam.vn, bạn kh&ocirc;ng thể chuyển quyền v&agrave; nghĩa vụ của bạn cho bất kỳ ai . Khi bạn truy cập v&agrave; sử dụng mọi tiện &iacute;ch v&agrave; dịch vụ từ Danhbavieclam.vn mặc nhi&ecirc;n xem như bạn đ&atilde; đồng &yacute; v&agrave; r&agrave;ng buộc với điều khoản sử dụng n&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><em><span style="background-color:white">Quy định cấm li&ecirc;n quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ</span></em></strong></p> <p>Th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được đăng tải những nội dung cấm c&oacute; n&ecirc;u trong Phụ lục 1, Nghị định Số: 59/2006/NĐ-CP <span style="background-color:white">Quy định chi tiết Luật Thương mại về h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh v&agrave; kinh doanh c&oacute; điều kiện. Chi tiết như</span> sau:</p> <p>H&agrave;ng h&oacute;a: vũ kh&iacute;; ma t&uacute;y; ph&aacute;o; Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi c&oacute; hại tới gi&aacute;o dục nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội (bao gồm c&aacute;c chương tr&igrave;nh tr&ograve; chơi điện tử); sản phẩm văn h&oacute;a đồi trụy, phản động; c&aacute;c loại thuốc cấm; sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a, h&oacute;a chất cấm; thuốc l&aacute;&hellip;.</p> <p>Dịch vụ: Đ&aacute;nh bạc; m&ocirc;i giới mại d&acirc;m, đồi trụy; hoạt động m&ocirc;i giới bao gồm m&ocirc;i giới mại d&acirc;m, bu&ocirc;n b&aacute;n trẻ em&hellip;</p> <p>Nội dung đăng tải tr&aacute;i với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng t&ocirc;n gi&aacute;o, t&iacute;n ngưỡng, thuần phong mỹ tục, nội dung canh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh, vi phạm bản quyền, sở hữu tr&iacute; tuệ&hellip;.</p> <p><strong><em><span style="background-color:white">Quy định về việc cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></em></strong></p> <p>Người đăng tin tuyển dụng phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm khai b&aacute;o r&otilde; r&agrave;ng th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty, li&ecirc;n hệ ( địa chỉ, số điện thoại, email&hellip;). Kh&ocirc;ng được spam tin với h&igrave;nh thức d&ugrave;ng một t&agrave;i khoản để đăng c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty, vị tr&iacute; tuyển dụng kh&aacute;c nhau hoặc lợi dụng mua t&agrave;i khoản của Danhbavieclam.vn để đăng tin tuyển dụng cho c&ocirc;ng ty kh&aacute;c, b&aacute;n lại vị tr&iacute; tin đăng của Danhbavieclam.vn cho c&ocirc;ng ty kh&aacute;c với gi&aacute; rẻ hơn. Để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng một số c&aacute;c trung t&acirc;m m&ocirc;i giới, lừa đảo đăng tin nhằm trục lợi v&agrave; hoạt động bất hợp ph&aacute;p ảnh hưởng thương hiệu Danhbavieclam.vn nếu Danhbavieclam.vn ph&aacute;t hiện bất cứ t&agrave;i khoản n&agrave;o đăng k&yacute; nhằm mục đ&iacute;ch n&agrave;y, Danhbavieclam.vn sẽ kh&oacute;a vĩnh viễn, c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o ứng vi&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng cần b&aacute;o trước.</p> <p>Nội dung th&ocirc;ng tin của tin tuyển dụng đăng tải tr&ecirc;n trang phải đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch tuyển dụng, th&ocirc;ng tin tuyển dụng phải ch&iacute;nh x&aacute;c, r&otilde; r&agrave;ng th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ. &nbsp;</p> <p><strong><em>Cơ chế kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng tin:</em></strong></p> <p>Mọi nội dung trước khi đăng tải l&ecirc;n Danhbavieclam.vn đều được Bộ phận nội dung kiểm so&aacute;t, kiểm duyệt h&agrave;ng giờ trước khi hiển thị. Những tin b&agrave;i vi phạm sẽ được x&oacute;a bỏ ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Những tin tuyển dụng c&oacute; thu ph&iacute; cũng được kiểm tra th&ocirc;ng tin trước khi hiển thị l&ecirc;n trang.</p> <p>Trong trường hợp ph&aacute;t hiện tin vi phạm quy định đăng tin, tin rao vặt, rao b&aacute;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n mục, Danhbavieclam.vn được to&agrave;n quyền loại bỏ. &nbsp;</p> <p>Danhbavieclam.vn được to&agrave;n quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đ&atilde; đăng tr&ecirc;n website m&agrave; kh&ocirc;ng cần b&aacute;o trước.</p> <p><strong>VIII) Tr&aacute;ch nhiệm trong trường hợp ph&aacute;t sinh lỗi kỹ thuật</strong></p> <p>Danhbavieclam.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an to&agrave;n v&agrave; ổn định của to&agrave;n bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp ph&aacute;t sinh lỗi kỹ thuật th&igrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể email về địa chỉ sau: <a href="mailto:nganhangungvienvn@gmail.com">nganhangungvienvn@gmail.com</a>để được khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo mọi giao dịch diễn ra tr&ecirc;n S&agrave;n giao dịch TMĐT</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong trường hợp ph&aacute;t sinh lỗi từ ph&iacute;a kh&aacute;ch quan như lỗi đường truyền, th&ocirc;ng tin lỗi kh&ocirc;ng được truyền tải đến Danhbavieclam.vn hoặc những lỗi kh&ocirc;ng phải do Ban Quản l&yacute; g&acirc;y ra th&igrave; Danhbavieclam.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm giải quyết.</p> <p><strong>IX) Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại dịch vụ</strong></p> <p>Danhbavieclam.vn v&agrave; Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tiếp nhận v&agrave; hỗ trợ xử l&yacute; khiếu nại của Ứng vi&ecirc;n (người t&igrave;m việc) tr&ecirc;n trang, c&oacute; li&ecirc;n quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải tr&ecirc;n trang</p> <p><u><strong>Đầu mối xử l&yacute;:</strong></u></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Địa chỉ: Số 60 C&ugrave; Lao,Phường 02, Quận ph&uacute; Nhuận; TP.Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn</p> <p>Danhbavieclam.vn t&ocirc;n trọng v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật về bảo vệ quyền lợi của người t&igrave;m việc. Do vậy, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n khi đăng tin l&ecirc;n Danhbavieclam.vn cần đảm bảo t&iacute;nh trung thực, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc được đăng tải l&ecirc;n trang.</p> <p>Trong trường hợp xảy ra sự việc g&acirc;y m&acirc;u thuẫn, tranh chấp, th&agrave;nh vi&ecirc;n bao gồm cả nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; ứng vi&ecirc;n đều cần phải phối hợp với Danhbavieclam.vn để xử l&yacute;, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. Danhbavieclam.vn c&oacute; thể cung cấp những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n nếu được một trong hai b&ecirc;n đề nghị (đ&agrave;m bảo rằng th&ocirc;ng tin được Danhbavieclam.vn cung cấp phải li&ecirc;n quan đến tranh chấp)</p> <p>Hai b&ecirc;n sau khi đ&atilde; giải quyết xong tranh chấp th&igrave; cần b&aacute;o lại cho Ban Quản trị Danhbavieclam.vn. Trường hợp Nh&agrave; tuyển dụng vi phạm, tranh chấp ph&aacute;t sinh từ ph&iacute;a Nh&agrave; tuyển dụng th&igrave; Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền cảnh c&aacute;o, kh&oacute;a hoặc chuyển t&agrave;i khoản cho cơ quan c&oacute; thẩm quyền x&eacute;t duyệt. Danhbavieclam.vn c&oacute; thể gỡ v&agrave; x&oacute;a bỏ to&agrave;n bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn.</p> <p>Trong trường hợp tranh chấp kh&ocirc;ng được giải quyết giữa Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; ứng vi&ecirc;n th&igrave; một trong hai b&ecirc;n c&oacute; quyền nhờ đến cơ quan ph&aacute;p luật c&oacute; thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của mỗi b&ecirc;n.</p> <p>Thời gian giải quyết tranh chấp: T&ugrave;y thuộc theo mức độ tranh chấp để c&oacute; thời gian xử l&yacute; ph&ugrave; hợp. Tuy nhi&ecirc;n, trường hợp tranh chấp c&oacute; thể xử l&yacute; được trong phạm vi quyền hạn của Danhbavieclam.vn, Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n, Danhbavieclam.vn cam kết tiếp nhận th&ocirc;ng tin v&agrave; hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất c&oacute; thể để đảm bảo mọi hoạt động b&igrave;nh thường của Nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; Ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n trang.</p> <p><strong>X. Quyền v&agrave; nghĩa vụ của Ban quản l&yacute; website TMĐT Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>1. Quyền của Ban quản l&yacute; S&agrave;n giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Những th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia giao dịch tr&ecirc;n S&agrave;n TMĐT Danhbavieclam.vn cần ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c thủ tục, c&aacute;c điều kiện cam kết bắt buộc do Danhbavieclam.vn n&ecirc;u ra. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh, Danhbavieclam.vn sẽ tiến h&agrave;nh cung cấp c&aacute;c dịch vụ cho th&agrave;nh vi&ecirc;n</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Danhbavieclam.vn c&oacute; to&agrave;n quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho th&agrave;nh vi&ecirc;n khi ph&aacute;t hiện th&agrave;nh vi&ecirc;n cung cấp th&ocirc;ng tin sai lệch, kh&ocirc;ng đầy đủ hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như quy định ph&aacute;p luật Việt Nam.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Những th&agrave;nh vi&ecirc;n vi phạm Quy chế hoạt động của s&agrave;n giao dịch TMĐT hoặc c&oacute; những h&agrave;nh vi g&acirc;y ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Danhbavieclam.vn sẽ được Danhbavieclam.vn th&ocirc;ng b&aacute;o &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng về việc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho th&agrave;nh vi&ecirc;n</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Danhbavieclam.vn được to&agrave;n quyền chấm dứt quyền th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; sử dụng dịch vụ khi ph&aacute;t hiện th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; h&agrave;nh động lừa đảo, h&agrave;nh vi giả mạo g&acirc;y ảnh hưởng đến những th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn, vi phạm ph&aacute;p luật, hoặc ph&aacute; sản</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Tất cả quyền sở hữu tr&iacute; tuệ tồn tại trong website Danhbavieclam.vn đều thuộc về Danhbavieclam.vn hoặc cấp ph&eacute;p hợp ph&aacute;p cho Danhbavieclam.vn sử dụng. Theo đ&oacute;, tất cả c&aacute;c quyền hợp ph&aacute;p đều được đảm bảo. Nghi&ecirc;m cấm mọi h&agrave;nh vi sao ch&eacute;p, sử dụng, truyền b&aacute; bất hợp ph&aacute;p c&aacute;c th&ocirc;ng tin thuộc quyền sở hữu tr&ecirc;n.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Danhbavieclam.vn được to&agrave;n quyền thay đổi bảng gi&aacute; dịch vụ, phương thức thanh to&aacute;n trong thời gian cung cấp dịch vụ cho th&agrave;nh vi&ecirc;n theo nhu cầu, khả năng của S&agrave;n giao dịch TMĐT Danhbavieclam.vn.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>2. Nghĩa vụ v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Ban quản l&yacute; S&agrave;n giao dịch/website Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Y&ecirc;u cầu thương nh&acirc;n, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; người b&aacute;n tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử cung cấp th&ocirc;ng tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng k&yacute; sử dụng dịch vụ. Bao gồm:</p> <ul> <li>T&ecirc;n v&agrave; địa chỉ trụ sở của thương nh&acirc;n, tổ chức hoặc t&ecirc;n v&agrave; địa chỉ thường tr&uacute; của c&aacute; nh&acirc;n.</li> <li>Giấy đăng k&yacute; kinh doanh, số, ng&agrave;y cấp v&agrave; nơi cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; kinh doanh của thương nh&acirc;n, hoặc số, ng&agrave;y cấp v&agrave; đơn vị cấp quyết định th&agrave;nh lập của tổ chức, hoặc m&atilde; số thuế c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute; nh&acirc;n.</li> <li>Số điện thoại hoặc một phương thức li&ecirc;n hệ trực tuyến kh&aacute;c.</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;C&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n TRANG CHỦ website quy chế hoạt động của s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; theo d&otilde;i v&agrave; bảo đảm việc thực hiện quy chế đ&oacute; tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t để đảm bảo việc cung cấp th&ocirc;ng tin của người b&aacute;n tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử được thực hiện ch&iacute;nh x&aacute;c, đầy đủ.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Lưu trữ th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; của c&aacute;c thương nh&acirc;n, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tham gia s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử v&agrave; thường xuy&ecirc;n cập nhật những th&ocirc;ng tin thay đổi, bổ sung c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;&Aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p cần thiết để đảm bảo an to&agrave;n th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến b&iacute; mật kinh doanh của thương nh&acirc;n, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;C&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai cơ chế giải quyết c&aacute;c tranh chấp ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh giao dịch tr&ecirc;n s&agrave;n giao dịch thương mại điện tử. Th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung cấp to&agrave;n bộ những th&ocirc;ng tin cần thiết khi xảy ra tranh chấp giữa nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; người t&igrave;m việc. Khi ph&aacute;t sinh m&acirc;u thuẫn giữa Ứng vi&ecirc;n với Nh&agrave; tuyển dụng hoặc bị tổn hại lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, phải cung cấp cho Ứng vi&ecirc;n th&ocirc;ng tin về Nh&agrave; tuyển dụng, t&iacute;ch cực hỗ trợ Ứng vi&ecirc;n bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của m&igrave;nh. Th&agrave;nh vi&ecirc;n Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bồi thường thiệt hại cho người t&igrave;m việc nếu ph&aacute;t hiện lỗi đ&oacute; thuộc về người tuyển dụng</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nghi&ecirc;m cấm v&agrave; loại bỏ khỏi website những th&ocirc;ng tin b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ thuộc danh mục h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Th&ocirc;ng tư Số 47/2014/TT-BCT.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>XI) Quyền v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia S&agrave;n giao dịch/website Danhbavieclam.vn</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. Quyền của Nh&agrave; tuyển dụng tr&ecirc;n S&agrave;n giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Sau khi đăng k&yacute; t&agrave;i khoản, Nh&agrave; tuyển dụng được đăng tin li&ecirc;n quan đến tuyển dụng tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng được cấp 1 t&agrave;i khoản c&oacute; mật khẩu ti&ecirc;ng để sử dụng, quản l&yacute; hồ sơ tuyển dụng, tin tuyển dụng</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng sẽ được hướng dẫn sử dụng những c&ocirc;ng cụ tiện &iacute;ch cho việc mua h&agrave;ng, đăng tin tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; quyền đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến cho Danhbavieclam.vn về to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh, th&aacute;i độ phục vụ, g&oacute;i dịch vụ&hellip;. C&aacute;c kiến nghị được gửi mail hoặc gửi thư trực tiếp.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; quyền chấm dứt mọi truy cập v&agrave; giao dịch với Danhbavieclam.vn khi kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu.</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Nghĩa vụ của nh&agrave; tuyển dụng tr&ecirc;n S&agrave;n giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng sẽ tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về bảo mật v&agrave; lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, mật khẩu hộp thư v&agrave; t&agrave;i khoản của m&igrave;nh</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o kịp thời cho Danhbavieclam.vn về những h&agrave;nh vi vi phạm, tr&aacute;i ph&eacute;p, lạm dụng t&ecirc;n hay mật khẩu t&agrave;i khoản để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c, xử l&yacute;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về nội dung, h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng tin Doanh nghiệp&hellip; Nh&agrave; tuyển dụng cam kết kh&ocirc;ng đăng tải những th&ocirc;ng tin vi phạm ph&aacute;p luật, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu tr&iacute; tuệ.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cung cấp to&agrave;n bộ những th&ocirc;ng tin cần theiets khi xảy ra tranh chấp giữa nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; người t&igrave;m việc</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bồi thường thiệt hại cho người t&igrave;m việc nếu ph&aacute;t hiện lỗi đ&oacute; thuộc về người tuyển dụng</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng cam kết kh&ocirc;ng sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn v&agrave;o những mục đ&iacute;ch bất hợp ph&aacute;p, ảnh hưởng đến uy t&iacute;n của Danhbavieclam.vn, lừa đảo, đe dọa, thăm r&ograve; th&ocirc;ng tin, ph&aacute; hoại&hellip; Trường hợp vi phạm Nh&agrave; tuyển dụng ho&agrave;n to&agrave;n chịu tr&aacute;ch nhiệm</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng cam kết kh&ocirc;ng sao ch&eacute;p, truyền b&aacute;, ph&acirc;n phối v&agrave; cung cấp nhưng dịch vụ tương tự với Danhbavieclam.vn cho bất kỳ b&ecirc;n thứ 3 n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. Quyền v&agrave; Nghĩa vụ của người t&igrave;m việc tr&ecirc;n S&agrave;n giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc sẽ tự chịu tr&aacute;ch nhiệm về bảo mật v&agrave; lưu giữ v&agrave; mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới t&ecirc;n đăng k&yacute;, mật khẩu v&agrave; hộp thư điện tử của m&igrave;nh.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o kịp thời cho Ban Quản L&yacute; S&agrave;n Giao Dịch về những h&agrave;nh vi sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ t&ecirc;n đăng k&yacute; v&agrave; mật khẩu của m&igrave;nh để hai b&ecirc;n c&ugrave;ng hợp t&aacute;c xử l&yacute;.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc cam kết những th&ocirc;ng tin cung cấp cho S&agrave;n Giao Dịch v&agrave; những th&ocirc;ng tin đang tải l&ecirc;n S&agrave;n Giao Dịch l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc cam kết, đồng &yacute; kh&ocirc;ng sử dụng dịch vụ của S&agrave;n Giao Dịch v&agrave;o những mục đ&iacute;ch bất hợp ph&aacute;p, kh&ocirc;ng hợp l&yacute;, lừa đảo, đe doạ, thăm d&ograve; th&ocirc;ng tin bất hợp ph&aacute;p, ph&aacute; hoại, tạo ra v&agrave; ph&aacute;t t&aacute;n virus g&acirc;y hư hại tới hệ thống, cấu h&igrave;nh, truyền tải th&ocirc;ng tin của S&agrave;n Giao Dịch hay sử dụng dịch vụ của m&igrave;nh v&agrave;o mục đ&iacute;ch xấu, kể cả phục vụ cho việc ph&aacute;n đo&aacute;n nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm th&igrave; Người t&igrave;m việc phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&aacute;c h&agrave;nh vi của m&igrave;nh trước ph&aacute;p luật.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc cam kết kh&ocirc;ng được thay đổi, chỉnh sửa, sao ch&eacute;p, truyền b&aacute;, ph&acirc;n phối, cung cấp v&agrave; tạo những c&ocirc;ng cụ tương tự của dịch vụ do S&agrave;n Giao Dịch cung cấp cho một b&ecirc;n thứ ba nếu kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute; của S&agrave;n Giao Dịch trong Quy định n&agrave;y.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc kh&ocirc;ng được h&agrave;nh động g&acirc;y mất uy t&iacute;n của S&agrave;n Giao Dịch dưới mọi h&igrave;nh thức như g&acirc;y mất đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n bằng c&aacute;ch sử dụng t&ecirc;n đăng k&yacute; thứ hai, th&ocirc;ng qua một b&ecirc;n thứ ba hoặc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến những th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng c&oacute; lợi cho uy t&iacute;n của S&agrave;n Giao Dịch.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Người t&igrave;m việc c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu bồi thường cho những thiệt hại m&agrave; Danhbavieclam.vn g&acirc;y da hoặc phải chịu do Thương Nh&acirc;n vi phạm quy định của Danhbavieclam.vn v&agrave;/hoặc hợp đồng k&yacute; với Danhbavieclam.vn</p> <p><strong>XII) Điều khoản &aacute;p dụng</strong></p> <p>Quy chế n&agrave;y c&oacute; hiệu lực kể từ ng&agrave;y k&yacute; kết.</p> <p>Danhbavieclam.vn c&oacute; quyền thay dổi Quy chế v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o l&ecirc;n website cho to&agrave;n bộ th&agrave;nh vi&ecirc;n được biết.</p> <p>Quy chế sẽ được bổ sung li&ecirc;n tục v&agrave; sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o trước cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; c&oacute; hiệu lực sau 5 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y th&ocirc;ng b&aacute;o.</p> <p><strong>XIII) Điều khoản cam kết</strong></p> <p>Mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; đối t&aacute;c khi tham gia giao dịch tr&ecirc;n Danhbavieclam.vn đồng nghĩa với việc chấp thuận mọi điều khoản của Quy chế n&agrave;y</p> <p><strong>Mọi thắc mắc li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau:</strong></p> <p>S&agrave;n giao dịch/Website Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Địa chỉ: Số 60 C&ugrave; Lao,Phường 02, Quận ph&uacute; Nhuận; TP.Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn</p>

I ) Nguyên tắc chung

- CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC có mã số doanh nghiệp: 0314354761 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 04 năm 2017.

- Là 1 doanh nghiệp chuyên về ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin, tuyển dụng, tư vấn, giới thiệu việc làm…

- Các dịch vụ & chức năng của Sàn giao dịch thương mại điện tử Danhbavieclam.vn:

 • Thông tin tuyển dụng – sàn nghề: thông tin nhu cầu tuyển dụng nghề từ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kèm mô tả, thời điểm, thông tin liên hệ chi tiết;
 • Thông tin ứng viên – thành viên: mỗi thành viên sẽ có tài khoản quản trị riêng mô tả quá trình học tập, thành tích, nâng lực, sở thích và mong muốn về nghề nghiệp;
 • Các tính năng tương tác trên hệ thống & người dùng: đánh giá – cho điểm từ người dùng với cá nhân, tổ chức, liên hệ (hệ thống email – tin nhắn nội bộ), diễn đàn riêng trao đổi, hệ thống thông báo theo nhóm, hệ thống kết bạn & tìm kiếm thông minh;

Nguyên tắc chung:

- CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC là đơn vị chủ quản của website Danhbavieclam.vn. Đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành website. Những thành viên của Danhbavieclam.vn là những thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh hợp pháp được Danhbavieclam.vn công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Danhbavieclam.vn cung cấp

- Nội dung đăng tải trên Danhbavieclam.vn phải đáp ứng đầy đủ những quy định của pháp luật hiện hành, không vi phạm những trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Mọi đối tượng tham gia giao dịch trên website đều cần phải hiểu biết về trách nhiệm pháp lý và cam kết thực hiện đúng những Quy định của Danhbavieclam.vn

- Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Danhbavieclam.vn có quyền thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên tham gia tuyển dụng, căn cứ trên Hợp đồng tuyển dụng và không trái quy định của pháp luật

- Hoạt động đăng tin tuyển dụng trên Danhbavieclam.vn đảm bảo tính minh bạch, công khai, đảm bảo quyền lợi của Ứng viên.

II) Quy định chung

- Nhà tuyển dụng: là những thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn bao gồm đăng tin tuyển dụng nhân sự, đăng thông tin giới thiệu, quảng bá cho Công ty.

- Ứng viên: là những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm việc hoặc tìm hiểu những thông tin việc làm được đăng tải trên Danhbavieclam.vn. Ứng viên có thể tạo tài khoản hoặc không cần tạo tài khoản.

- Thành viên: là toàn bộ bao gồm Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên Danhbavieclam.vn

- Thành viên tham gia giao dịch trên Danhbavieclam.vn đều cần đăng ký 1 tài khoản để sử dụng, trong đó phải kê khai thông tin cá nhân có liên quan, được Danhbavieclam.vn kiểm duyệt, góp ý chỉnh sửa thông tin, hoàn thiện hồ sơ với Ứng viên và đăng tin tuyển dụng, thông tin Công ty theo đúng quy chuẩn của Danhbavieclam.vn với Nhà tuyển dụng.

- Hàng hóa được hiểu là những thông tin việc làm được đăng tải trên website  Danhbavieclam.vn

III) Quy trình giao dịch

Khi có nhu cầu tìm việc trên Danhbavieclam.vn, Ứng viên nên thực hiện một số bước sau:

 • Tạo tài khoản và đăng nhập
 • Tạo CV (hồ sơ) cá nhân
 • Lưu hồ sơ
 • Kiểm tra thông tin tuyển dụng khi có Nhà tuyển dụng xem hồ sơ, mời phỏng vấn
 • Ứng viên và Nhà tuyên dụng cần tự thỏa thuận để đi đến kết quả tuyển dụng.

1. Quy trình dành cho thành viên tìm việc

 • Đăng nhập tài khoản trên Danhbavieclam.vn (nếu có)
 • Lựa chọn, tìm kiếm công việc phù hợp. Tìm hiểu thông tin liên quan đến công việc
 •  Click vào nút “Nộp đơn xin việc” (chính là bộ CV ứng viên đã hoàn thành trên Danhbavieclam.vn) để gửi hồ sơ trực tiếp đến email của Nhà tuyển dụng.
 • Ứng viên có thể lưu lại thông tin việc làm để xem sau.
 • Người tuyển dụng cân nhắc và xác nhận lại thông tin với Ứng viên (gọi phỏng vấn, từ chối…)

2. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng

       BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

- Sau khi đăng ký, nhà tuyển dụng tiến hành kích hoạt tài khoản qua email. Bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Thành công: vào Email xác minh.

 Vui lòng vào tài khoản email bạn vừa đăng ký tìm link xác nhận để hoàn tắt việc đăng ký.

- Sau đó tiến hành Đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên Danhbavieclam.vn và cập nhật hồ sơ của nhà tuyển dụng trước khi đăng tin

BƯỚC 2: ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

- Nhà tuyển dụng cần chuẩn bị nội dung tin tuyển dụng dự kiến đăng tải lên Danhbavieclam.vn

 •  Điền đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng theo form mẫu có sẵn trên Danhbavieclam.vn, đảm bảo đầy đủ những trường như Tên công việc, số lượng, trình độ yêu cầu, mức lương, yêu cầu công việc, quyền lợi, chế độ đãi ngộ….. Sau đó chọn nút Đăng tin và Hoàn thành tin đăng
 • Nội dung được lưu lại và cập nhật trong mục chờ duyệt tin đăng của Danhbavieclam.vn. Sau khi được Ban Quản trị Danhbavieclam.vn kiểm duyệt, tin sẽ được đăng tải lên trang, trong trang ngành nghề, loại hình công việc đã lựa chọn. Thời gian kiểm duyệt tin tối đa là 24 giờ.
 • Nhà tuyển dụng có thể lựa chọn và sàng lọc ứng viên để phỏng vấn và ký kết hợp đồng lao động

3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Danhbavieclam.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên (người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang

Đầu mối xử lý:

     - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC

     - Địa chỉ: Số 60 Cù Lao,Phường 02, Quận phú Nhuận; TP.Hồ Chí Minh

     - Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn

Danhbavieclam.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Do vậy, các thành viên khi đăng tin lên Danhbavieclam.vn cần đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với Danhbavieclam.vn để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. Danhbavieclam.vn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được Danhbavieclam.vn cung cấp phải liên quan đến tranh chấp)

Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị Danhbavieclam.vn. Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì Danhbavieclam.vn có quyền cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Danhbavieclam.vn có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên Danhbavieclam.vn.

Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của Danhbavieclam.vn, Nhà tuyển dụng và Ứng viên, Danhbavieclam.vn cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang. .

IV) Quy trình thanh toán

     - Khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, nhân viên bán hàng sẽ cung cấp tài khoản Ngân hàng của Công ty để khách hàng chuyển khoản thanh toán.

     - Với những trường hợp không thanh toán chuyển khoản, nhân viên bán hàng sẽ qua trực tiếp văn phòng khách hàng để thu tiền mặt trực tiếp.

     - Nhà tuyển dụng có thể nạp tiền vào tài khoản khi nâng cấp thông qua chức năng nạp tiền trên hệ thống quản trị.

V) Đảm bảo an toàn giao dịch

     - Ban Quản lý website sẽ có những biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin trên Danhbavieclam.vn nhằm mục đích hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. Mọi thông tin trên Danhbavieclam.vn đều được bảo mật và chỉ cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.

     - Nhà tuyển dụng cần cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để Ứng viên có thể nắm được thông tin và tự mình xác thực thông tin.

     - Ứng viên cần trực tiếp liên lạc, xác thực lại thông tin của Nhà tuyển dụng đăng trên Danhbavieclam.vn.

     - Trong trường hợp Nhà tuyển dụng yêu cầu Ứng viên phải nộp 1 khoản phí tiền phí bất kỳ trước khi nộp hồ sơ thì Ứng viên cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin có liên quan đến Nhà tuyển dụng trước khi đưa ra quyết định. Danhbavieclam.vn sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro của thành viên khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc được đăng tải trên trang.

     - Trong trường hợp phát hiện Nhà tuyển dụng sử dụng chương trình, công cụ hay hình thức khác để can thiệp hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liệu website, Danhbavieclam.vn hoàn toàn có quyền xử lý vi phạm theo Quy chế và Quy định của pháp luật.

VI) Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

     a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Khi các thành viên đồng ý sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn và đăng ký tài khoản tại Danhbavieclam.vn, các thành viên sẽ phải cung cấp một số thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ.

- Mọi thông tin Danhbavieclam.vn thu thập được nhằm mục đích đảm bảo mọi quyền lợi của các thành viên.

- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin tài khoản đã đăng ký bao gồm tên tài khoản, mật khẩu, email.

- Trong trường hợp các thành viên phát hiện hành vi lạm dụng trái phép, vi phạm chính sách bảo mật, thông tin về tài khoản của mình thì cần báo ngay cho Danhbavieclam.vn để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

 

Thông tin chi tiết thu thập được thể hiện qua form đăng ký thành viên:

Đối với ứng viên:

Đối với doanh nghiệp:

     b. Phạm vi sử dụng thông tin

Danhbavieclam.vn sử dụng thông tin các thành viên cung cấp để:

     - Gửi email thông báo dịch vụ hàng tháng

     - Gửi thông tin trao đổi giữa ứng viên với Nhà tuyển dụng, thông tin ứng tuyển việc làm được Nhà tuyển dụng đăng tuyển

     - Liên lạc với thành viên trong một số trường hợp đặc biệt.

     - Không sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên ngoài mục đích liên quan đến những giao dịch trên Sàn Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn

     - Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, pháp luật, Sàn TMĐT Danhbavieclam.vn có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin của thành viên, cụ thể 1 số cơ quan Nhà nước như: Tòa án, cơ quan công an, viện kiểm soát. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

     c.Thời gian lưu trữ thông tin:

     - Dữ liệu thông tin của thành viên sẽ được lưu trữ tại Danhbavieclam.vn cho đến khi có yêu cầu từ phía thành viên về việc xóa bỏ.

     - Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trữ trên hệ thống kiểm soát, máy chủ của Danhbavieclam.vn

     d.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

     - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC

     - Địa chỉ: Số 60 Cù Lao,Phường 02, Quận phú Nhuận; TP.Hồ Chí Minh

     - Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn

     e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có thể đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký để cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra lại dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện hành vi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3, thành viên có quyền gửi đơn khiếu nại đến Ban quản lý Danhbavieclam.vn để được xác nhận, xử lý và hướng dẫn thành viên khôi phục thông tin và bảo mật tài khoản.

     f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

     - Danhbavieclam.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân các thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của người dùng. (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

     - Không sử dụng, chuyển giao hay tiếc lộ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý.

     - Trong trường hợp bất khả kháng như bị hacker tấn công, Danhbavieclam.vn sẽ thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thới

     - Các cá nhân khi đăng ký thành viên yêu cầu cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, Email, điện thoại… và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp.

     - Trong trường hợp những thông tin kê khai ban đầu không chính xác, Ban Quản trị Danhbavieclam.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên.

VII) Quản lý thông tin xấu

      Quy định sử dụng dịch vụ Danhbavieclam.vn

 Danhbavieclam.vn  là chuyên trang cung cấp thông tin của người lao động đang có nhu cầu tìm việc tới Nhà tuyển dụng và Doanh nghiệp. Chúng tôi không hoạt động về dịch vụ Giới thiệu việc làm hay đăng tin tuyển dụng. Mọi thông tin do nhà tuyển dụng và người tìm việc tự đăng tải tại website. Chúng tôi đã cố gắng kiểm tra thông tin Ứng viên trước khi kích hoạt nội dung Hồ sơ, Nếu phát hiện thông tin xấu hoặc giả mạo thông tin của ứng viên khi đăng ký và tải lên hồ sơ, vui lòng báo ngay cho người quản trị website chúng tôi thông qua Hotline hoặc email của Danhbavieclam.vn. Chúng tôi khao khát xây dựng Danhbavieclam.vn là nơi lưu trữ - cung cấp thông tin của người lao động Việt Nam tới Doanh nghiệp, giúp Doanh Nghiệp Việt tiếp cận nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất tới các Người Lao động đang có nhu cầu tìm việc làm.

Trước khi sử dụng Website Danhbavieclam.vn  xin vui lòng đọc trang này một cách chi tiết. Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra từ Danhbavieclam.vn, xin vui lòng ngưng ngay việc truy cập và sử dụng trang Danhbavieclam.vn. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Web Danhbavieclam.vn xem như bạn đã chấp nhận những thỏa thuận, điều kiện và những điều khoản ràng buộc của Danhbavieclam.vn đưa ra.

Danhbavieclam.vn có thể thay đổi thoả thuận sử dụng theo từng thời kỳ để phù hợp với Quy Định Pháp Luật hiện hành mà không cần thông báo trước. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi những điều kiện này sẽ ràng buôc bạn và Danhbavieclam.vn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào. Thoả thuận sử dụng dịch vụ gồm những điều khoản sau:

 

Điều 1: Tất cả nội dung trang Web Danhbavieclam.vn (Như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, hình tượng và nội dung) thuộc tài sản sở hữu trí tuệ được Pháp Luật Việt Nam bảo vệ. Bạn không được quyền dùng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào để sao chép hoặc sửa chữa bất cứ nội dung nào tại Web Danhbavieclam.vn  mà không được sự đồng ý của Danhbavieclam.vn.

Điều 2:  Bạn không được gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm những việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự.

Điều 3:  Bạn không được tải hồ sơ ứng viên giả mạo thông tin của người khác,  mang tính chất quảng cáo, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ...

 

Điều 4:  Website Danhbavieclam.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm tác quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền  riêng tư hoặc công khai tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Hoặc vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet và Luật Pháp Việt Nam.

Điều 5:  Bạn không được quyền tuyên bố hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

Điều 6:  Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng hoặc đăng ký do tài khoản của bạn tạo ra. Khi bị thất lạc hoặc mất thông tin cá nhân, bạn phải liên hệ ngay với Danhbavieclam.vn để được hỗ trợ.

Điều 7:  Quyền duy nhất của bạn là khi không thỏa mãn chính sách, yêu cầu, thỏa thuận và hoạt động thực tiễn của Danhbavieclam.vn thì bạn vui lòng chấm dứt mọi truy cập và giao dịch của bạn với Danhbavieclam.vn ngay lập tức. Danhbavieclam.vn sẽ chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động của bạn mà không cần bồi thường với bạn dưới hình thức nào.

Điều 8:  Danhbavieclam.vn  không thể xác định được người sử dụng thừa nhận thực về chính mình, Danhbavieclam.vn  không tham gia giao tiếp hoặc kiểm soát hành vi người sử dụng. Cho nên bạn không thể đòi hỏi bất cứ thiệt hại nào với Danhbavieclam.vn  liên quan đến người sử dụng khác.

Điều 9:  Danhbavieclam.vn không phải là Nhà Tuyển Dụng hoặc đại diện cho bất cứ Nhà Tuyển Dụng nào khác. Danhbavieclam.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc lựa chọn của bạn với mọi lý do.

Điều 10:  Danhbavieclam.vn  không chịu trách nhiệm đối với bất cứ đường liên kết đến các website nào khác từ Danhbavieclam.vn. Những liên kết này chỉ mang tính chất cung cấp như một tiện ích mà Danhbavieclam.vn  mang lại cho bạn. Danhbavieclam.vn  không đại diện cho liên kết thứ ba và không đảm bảo rằng các nội dung, tính chính xác và những thiệt hại của những liên kết thứ ba mang lại cho bạn. Nếu bạn cố gắng liên kết thì đó là sự lựa chọn của bạn.

Điều 11:  Danhbavieclam.vn  không chứng nhận và đảm bảo rằng Danhbavieclam.vn  hay những liên kết sẽ hoạt động mà không có lỗi nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng dịch vụ  Danhbavieclam.vn dẫn đến nguy hại thay thế kỹ thuật hay dữ liệu riêng của bạn thì Danhbavieclam.vn sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những giá trị này.

 

Điều 12: Danhbavieclam.vn có quyền xóa bỏ thông tin Nhà tuyển dụng, Hồ sơ ứng viên đăng tải lên - khóa tài khoản bất cứ lúc nào mà không phải báo trước hoặc bồi thường đối với các thông tin do người sử dụng cung cấp nếu thông tin đó vi phạm một trong các điều khoản sử dụng website, không trung thực, Hồ sơ Ứng viên giả mạo thông tin của người khác, vi phạm pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, vi phạm hoặc không tuân thủ các qui định, thỏa thuận, hướng dẫn trên website này, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13:   Khi bạn vi phạm một trong các điều nêu trên Danhbavieclam.vn có quyền khóa tài khoản tạm thời hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả ngày sử dụng và chi phí đã thanh toán.

Điều 14:  Danhbavieclam.vn  khẳng định rằng nội dung qui định truy cập Danhbavieclam.vn có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo sự thay đổi của Pháp Luật và hoàn cảnh Xã Hội & Quy chế hoạt động của Website: Danhbavieclam.vn. Chúng tôi sẽ thông báo trên website khi có sự thay đổi.

Điều khoản kiểm duyệt tin là một phần không thể tách rời của bản thỏa thuận này

Bản thỏa thuận này sẽ được quản lý và thực thi theo Quy Định Pháp Luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thỏa thuận này dành riêng cho bạn và Danhbavieclam.vn, bạn không thể chuyển quyền và nghĩa vụ của bạn cho bất kỳ ai . Khi bạn truy cập và sử dụng mọi tiện ích và dịch vụ từ Danhbavieclam.vn mặc nhiên xem như bạn đã đồng ý và ràng buộc với điều khoản sử dụng này.

Quy định cấm liên quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ

Thành viên không được đăng tải những nội dung cấm có nêu trong Phụ lục 1, Nghị định Số: 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Chi tiết như sau:

Hàng hóa: vũ khí; ma túy; pháo; Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử); sản phẩm văn hóa đồi trụy, phản động; các loại thuốc cấm; sản phẩm hàng hóa, hóa chất cấm; thuốc lá….

Dịch vụ: Đánh bạc; môi giới mại dâm, đồi trụy; hoạt động môi giới bao gồm môi giới mại dâm, buôn bán trẻ em…

Nội dung đăng tải trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, nội dung canh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ….

Quy định về việc cung cấp thông tin chính xác.

Người đăng tin tuyển dụng phải có trách nhiệm khai báo rõ ràng thông tin công ty, liên hệ ( địa chỉ, số điện thoại, email…). Không được spam tin với hình thức dùng một tài khoản để đăng các thông tin công ty, vị trí tuyển dụng khác nhau hoặc lợi dụng mua tài khoản của Danhbavieclam.vn để đăng tin tuyển dụng cho công ty khác, bán lại vị trí tin đăng của Danhbavieclam.vn cho công ty khác với giá rẻ hơn. Để tránh tình trạng một số các trung tâm môi giới, lừa đảo đăng tin nhằm trục lợi và hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng thương hiệu Danhbavieclam.vn nếu Danhbavieclam.vn phát hiện bất cứ tài khoản nào đăng ký nhằm mục đích này, Danhbavieclam.vn sẽ khóa vĩnh viễn, công khai thông tin và thông báo ứng viên mà không cần báo trước.

Nội dung thông tin của tin tuyển dụng đăng tải trên trang phải đúng mục đích tuyển dụng, thông tin tuyển dụng phải chính xác, rõ ràng thông tin liên hệ.  

Cơ chế kiểm soát thông tin:

Mọi nội dung trước khi đăng tải lên Danhbavieclam.vn đều được Bộ phận nội dung kiểm soát, kiểm duyệt hàng giờ trước khi hiển thị. Những tin bài vi phạm sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Những tin tuyển dụng có thu phí cũng được kiểm tra thông tin trước khi hiển thị lên trang.

Trong trường hợp phát hiện tin vi phạm quy định đăng tin, tin rao vặt, rao bán không phù hợp với chuyên mục, Danhbavieclam.vn được toàn quyền loại bỏ.  

Danhbavieclam.vn được toàn quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên website mà không cần báo trước.

VIII) Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Danhbavieclam.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật thì thành viên có thể email về địa chỉ sau: nganhangungvienvn@gmail.comđể được khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo mọi giao dịch diễn ra trên Sàn giao dịch TMĐT

Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh lỗi từ phía khách quan như lỗi đường truyền, thông tin lỗi không được truyền tải đến Danhbavieclam.vn hoặc những lỗi không phải do Ban Quản lý gây ra thì Danhbavieclam.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

IX) Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại dịch vụ

Danhbavieclam.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên (người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang

Đầu mối xử lý:

     - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC

     - Địa chỉ: Số 60 Cù Lao,Phường 02, Quận phú Nhuận; TP.Hồ Chí Minh

     - Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn

Danhbavieclam.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Do vậy, các thành viên khi đăng tin lên Danhbavieclam.vn cần đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với Danhbavieclam.vn để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết để chứng thực. Danhbavieclam.vn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được Danhbavieclam.vn cung cấp phải liên quan đến tranh chấp)

Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị Danhbavieclam.vn. Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì Danhbavieclam.vn có quyền cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Danhbavieclam.vn có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên Danhbavieclam.vn.

Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của Danhbavieclam.vn, Nhà tuyển dụng và Ứng viên, Danhbavieclam.vn cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang.

X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Danhbavieclam.vn

      1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn

     - Những thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Danhbavieclam.vn cần hoàn thành các thủ tục, các điều kiện cam kết bắt buộc do Danhbavieclam.vn nêu ra. Sau khi hoàn thành, Danhbavieclam.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho thành viên

     - Danhbavieclam.vn có toàn quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho thành viên khi phát hiện thành viên cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như quy định pháp luật Việt Nam.

     - Những thành viên vi phạm Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT hoặc có những hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Danhbavieclam.vn sẽ được Danhbavieclam.vn thông báo ít nhất 1 tháng về việc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên

     - Danhbavieclam.vn được toàn quyền chấm dứt quyền thành viên và sử dụng dịch vụ khi phát hiện thành viên có hành động lừa đảo, hành vi giả mạo gây ảnh hưởng đến những thành viên khác trên Danhbavieclam.vn, vi phạm pháp luật, hoặc phá sản

     - Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Danhbavieclam.vn đều thuộc về Danhbavieclam.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho Danhbavieclam.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng, truyền bá bất hợp pháp các thông tin thuộc quyền sở hữu trên.

     - Danhbavieclam.vn được toàn quyền thay đổi bảng giá dịch vụ, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Danhbavieclam.vn.

     2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website Danhbavieclam.vn

     - Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Bao gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
 • Giấy đăng ký kinh doanh, số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

     - Công bố công khai trên TRANG CHỦ website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

     - Kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

     - Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

     - Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

     - Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thành viên có trách nhiệm cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết khi xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa Ứng viên với Nhà tuyển dụng hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Ứng viên thông tin về Nhà tuyển dụng, tích cực hỗ trợ Ứng viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thành viên Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu phát hiện lỗi đó thuộc về người tuyển dụng

     - Nghiêm cấm và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư Số 47/2014/TT-BCT.

 

XI) Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch/website Danhbavieclam.vn

      1. Quyền của Nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn

     - Sau khi đăng ký tài khoản, Nhà tuyển dụng được đăng tin liên quan đến tuyển dụng trên Danhbavieclam.vn

     - Nhà tuyển dụng được cấp 1 tài khoản có mật khẩu tiêng để sử dụng, quản lý hồ sơ tuyển dụng, tin tuyển dụng

     - Nhà tuyển dụng sẽ được hướng dẫn sử dụng những công cụ tiện ích cho việc mua hàng, đăng tin trên Danhbavieclam.vn

     - Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến cho Danhbavieclam.vn về toàn bộ quy trình, thái độ phục vụ, gói dịch vụ…. Các kiến nghị được gửi mail hoặc gửi thư trực tiếp.

     - Nhà tuyển dụng có quyền chấm dứt mọi truy cập và giao dịch với Danhbavieclam.vn khi không có nhu cầu.

      2. Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng trên Sàn giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn

     - Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, mật khẩu hộp thư và tài khoản của mình

     - Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Danhbavieclam.vn về những hành vi vi phạm, trái phép, lạm dụng tên hay mật khẩu tài khoản để cùng hợp tác, xử lý

     - Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin Doanh nghiệp… Nhà tuyển dụng cam kết không đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu trí tuệ.

     - Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp toàn bộ những thông tin cần theiets khi xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc

     - Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu phát hiện lỗi đó thuộc về người tuyển dụng

     - Nhà tuyển dụng cam kết không sử dụng dịch vụ của Danhbavieclam.vn vào những mục đích bất hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Danhbavieclam.vn, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoại… Trường hợp vi phạm Nhà tuyển dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm

     - Nhà tuyển dụng cam kết không sao chép, truyền bá, phân phối và cung cấp nhưng dịch vụ tương tự với Danhbavieclam.vn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

      3. Quyền và Nghĩa vụ của người tìm việc trên Sàn giao dịch/website TMĐT Danhbavieclam.vn

     - Người tìm việc sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

     - Người tìm việc có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban Quản Lý Sàn Giao Dịch về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

     - Người tìm việc cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch và những thông tin đang tải lên Sàn Giao Dịch là chính xác.

     - Người tìm việc cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích xấu, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người tìm việc phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

     - Người tìm việc cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao Dịch cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao Dịch trong Quy định này.

     - Người tìm việc không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch.

     - Người tìm việc có quyền yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại mà Danhbavieclam.vn gây da hoặc phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của Danhbavieclam.vn và/hoặc hợp đồng ký với Danhbavieclam.vn

XII) Điều khoản áp dụng

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Danhbavieclam.vn có quyền thay dổi Quy chế và thông báo lên website cho toàn bộ thành viên được biết.

Quy chế sẽ được bổ sung liên tục và sẽ thông báo trước cho các thành viên tham gia và có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày thông báo.

XIII) Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác khi tham gia giao dịch trên Danhbavieclam.vn đồng nghĩa với việc chấp thuận mọi điều khoản của Quy chế này

Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ sau:

Sàn giao dịch/Website Thương mại điện tử Danhbavieclam.vn

     - CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NNC

     - Địa chỉ: Số 60 Cù Lao,Phường 02, Quận phú Nhuận; TP.Hồ Chí Minh

     - Điện thoại: 0903 309 683 - Mr.Chỉnh Email: admin@danhbavieclam.vn

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)