Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, nhu cầu v" /> Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, nhu cầu v" /> Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, nhu cầu v" />
Trang:

64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018

Thứ sáu, 10/04/2020 | 05:48
Thứ sáu, 06/08/2018 | 17:37

64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chủ tịch nh&oacute;m Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, nhu cầu về vốn từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.&nbsp;Trong đ&oacute;, nhu cầu vốn cho ph&aacute;t triển con người, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu v&agrave; hỗ trợ từ nguồn IDA đ&atilde; tăng kỷ lục trong t&agrave;i kh&oacute;a 2018. Con số 64 tỷ n&oacute;i tr&ecirc;n USD n&oacute;i tr&ecirc;n được t&iacute;nh từ ng&agrave;y 1/7/2017 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 30/6/2018.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, vốn cho vay trong lĩnh vực ph&aacute;t triển con người gồm cho vay gi&aacute;o dục, y tế, dinh dưỡng, d&acirc;n số, an sinh x&atilde; hội v&agrave; tạo việc l&agrave;m đ&atilde; đạt mức tăng kỷ lục 74%. Đồng thời, tỷ trọng của n&oacute; trong tổng cam kết của Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới trong năm qua đ&atilde; tăng vọt từ 16% năm 2017 l&ecirc;n 25,2% năm 2018.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, vốn cho vay ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh 2018 của Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới (vốn IBRD v&agrave; IDA) cũng tăng kỷ lục 46%. Việc n&agrave;y g&oacute;p phần giảm nhẹ t&aacute;c động biến đổi kh&iacute; hậu th&ocirc;ng qua tận dụng tiềm năng của ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018" src="/Content/editorimages/images/ngan-hang-the-gioi.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng mức cho vay của ban thực phẩm v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp to&agrave;n cầu (cam kết vốn IBRD hoặc IDA mới) tăng mạnh từ 2,5 tỷ USD trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh 2017 l&ecirc;n 4,65 tỷ USD trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh 2018.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiệp hội Ph&aacute;t triển Quốc tế (IDA), cơ quan cho vay với l&atilde;i suất bằng 0 hoặc l&atilde;i suất thấp v&agrave; cấp c&aacute;c khoản viện trợ kh&ocirc;ng ho&agrave;n lại cho 75 nước ngh&egrave;o nhất thế giới, cũng cam kết mức kỷ lục l&agrave; 24 tỷ USD trong năm đầu ti&ecirc;n của IDA18.Ng&acirc;n h&agrave;ng T&aacute;i thiết v&agrave; Ph&aacute;t triển Quốc tế (IBRD), với nhiệm vụ cung cấp vốn, c&aacute;c giải ph&aacute;p quản l&yacute; rủi ro v&agrave; c&aacute;c dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh kh&aacute;c, đ&atilde; tăng mức hỗ trợ từ 22,6 tỷ USD năm 2017 l&ecirc;n 23 tỷ USD năm 2018. IBRD đ&atilde; huy động nguồn vốn ph&aacute;t triển n&agrave;y nhờ c&aacute;c c&ocirc;ng cụ thị trường vốn đầy s&aacute;ng tạo; trong năm 2018 IBRD đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh 36 tỷ USD tr&aacute;i phiếu tại 27 nước nhằm t&agrave;i trợ cho c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t triển bền vững tại c&aacute;c nước thu nhập trung b&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh 2018, Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh Quốc tế (IFC) đ&atilde; cho vay 11,6 tỷ USD từ nguồn vốn của m&igrave;nh v&agrave; 11,6 tỷ USD từ vốn huy động. Với số vốn đ&oacute; IFC đ&atilde; hỗ trợ 366 dự &aacute;n cấp vốn tại c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển. Đ&acirc;y thường l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n cấp vốn d&agrave;i hạn v&agrave; phức tạp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cơ quan bảo l&atilde;nh đầu tư đa phương (MIGA), với nhiệm vụ th&uacute;c đẩy đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i tại c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển, th&ocirc;ng qua cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p bảo hiểm rủi ro ch&iacute;nh trị v&agrave; tăng cường m&oacute;n vay, đ&atilde; cấp c&aacute;c khoản bảo l&atilde;nh mới với tổng trị gi&aacute; 5,3 tỷ USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo WB, sự thay đổi cơ cấu cấp vốn n&agrave;y thể hiện mức tăng vọt nhu cầu đầu tư v&agrave;o nguồn vốn con người của c&aacute;c nước.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nguồn vốn của World Bank được đ&oacute;ng g&oacute;p từ c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng. &Ocirc;ng Jim Yong Kim cho hay, trong năm t&agrave;i ch&iacute;nh vừa qua, c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m 13 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.&nbsp;</span></span></p>

- Chủ quán trà sữa lên tiếng vụ khách bị phát tán clip "mây mưa" / Nợ tiền nhiều người. Phó chủ tịch xã "mất tích" nhiều ngày

Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết, nhu cầu về vốn từ Ngân hàng Thế giới ngày càng tăng. Trong đó, nhu cầu vốn cho phát triển con người, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ từ nguồn IDA đã tăng kỷ lục trong tài khóa 2018. Con số 64 tỷ nói trên USD nói trên được tính từ ngày 1/7/2017 và kết thúc vào ngày 30/6/2018.

Cụ thể, vốn cho vay trong lĩnh vực phát triển con người gồm cho vay giáo dục, y tế, dinh dưỡng, dân số, an sinh xã hội và tạo việc làm đã đạt mức tăng kỷ lục 74%. Đồng thời, tỷ trọng của nó trong tổng cam kết của Ngân hàng Thế giới trong năm qua đã tăng vọt từ 16% năm 2017 lên 25,2% năm 2018.

Bên cạnh đó, vốn cho vay phát triển nông nghiệp trong năm tài chính 2018 của Ngân hàng Thế giới (vốn IBRD và IDA) cũng tăng kỷ lục 46%. Việc này góp phần giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu thông qua tận dụng tiềm năng của ngành nông nghiệp.

64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018

Tổng mức cho vay của ban thực phẩm và nông nghiệp toàn cầu (cam kết vốn IBRD hoặc IDA mới) tăng mạnh từ 2,5 tỷ USD trong năm tài chính 2017 lên 4,65 tỷ USD trong năm tài chính 2018.

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cho vay với lãi suất bằng 0 hoặc lãi suất thấp và cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho 75 nước nghèo nhất thế giới, cũng cam kết mức kỷ lục là 24 tỷ USD trong năm đầu tiên của IDA18.Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), với nhiệm vụ cung cấp vốn, các giải pháp quản lý rủi ro và các dịch vụ tài chính khác, đã tăng mức hỗ trợ từ 22,6 tỷ USD năm 2017 lên 23 tỷ USD năm 2018. IBRD đã huy động nguồn vốn phát triển này nhờ các công cụ thị trường vốn đầy sáng tạo; trong năm 2018 IBRD đã phát hành 36 tỷ USD trái phiếu tại 27 nước nhằm tài trợ cho các hoạt động phát triển bền vững tại các nước thu nhập trung bình.

Trong năm tài chính 2018, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã cho vay 11,6 tỷ USD từ nguồn vốn của mình và 11,6 tỷ USD từ vốn huy động. Với số vốn đó IFC đã hỗ trợ 366 dự án cấp vốn tại các nước đang phát triển. Đây thường là các dự án cấp vốn dài hạn và phức tạp.

Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA), với nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước đang phát triển, thông qua cung cấp các giải pháp bảo hiểm rủi ro chính trị và tăng cường món vay, đã cấp các khoản bảo lãnh mới với tổng trị giá 5,3 tỷ USD.

Theo WB, sự thay đổi cơ cấu cấp vốn này thể hiện mức tăng vọt nhu cầu đầu tư vào nguồn vốn con người của các nước. 

Nguồn vốn của World Bank được đóng góp từ các cổ đông. Ông Jim Yong Kim cho hay, trong năm tài chính vừa qua, các cổ đông đã bổ sung thêm 13 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin