Trang:

Bộ Thông tin & Truyền thông đề xuất bỏ yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung

Thứ năm, 09/04/2020 | 22:46
Thứ năm, 02/10/2018 | 09:30

Bộ Thông tin & Truyền thông đề xuất bỏ yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung

<p>Giữa năm 2017, Nghị định số 49/2017 được ban h&agrave;nh trong đ&oacute; sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011 với nội dung y&ecirc;u cầu thu&ecirc; bao bổ sung cả ảnh chụp ch&acirc;n dung ch&iacute;nh chủ b&ecirc;n cạnh th&ocirc;ng tin về giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n.&nbsp;Ngay sau khi c&aacute;c quy định về việc chụp ảnh, bổ sung ảnh được triển khai đ&atilde; c&oacute; phản ứng cho rằng như vậy l&agrave; x&acirc;m phạm quyền ri&ecirc;ng tư, c&oacute; thể g&acirc;y lột lộ th&ocirc;ng tin&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết...&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đề xuất bỏ yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung" src="/Content/editorimages/images/De-xuat-bo-chup-anh-chan-dung-cho-thue-bao-di-dong.jpg" style="height:338px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đề xuất bỏ y&ecirc;u cầu chủ thu&ecirc; bao phải nộp ảnh ch&acirc;n dung</em></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, qua thực tiến cơ quan soạn thảo nhận định,&nbsp;việc chụp, bổ sung ảnh thật sự kh&ocirc;ng mang lại &yacute; nghĩa trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;. Nếu tiếp tục y&ecirc;u cầu c&aacute;c thu&ecirc; bao, đặc biệt l&agrave; những người đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng tin đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c như thu&ecirc; bao trả sau sẽ tiếp tục g&acirc;y phản ứng. V&igrave; thế, cơ quan n&agrave;y đề xuất cần xem x&eacute;t, b&atilde;i bỏ quy định n&agrave;y.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, hiện Việt Nam chưa c&oacute; hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n điện tử để kết nối, đối so&aacute;t. Do đ&oacute;, theo Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng, nh&agrave; mạng kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để đối so&aacute;t, chứng minh th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c hay kh&ocirc;ng, sớm nhất l&agrave; đến năm 2028 mới c&oacute; được cơ sở dữ liệu căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n tập trung tr&ecirc;n cả nước.</p> <p>Do vậy, Bộ cũng đề xuất xem x&eacute;t, bổ sung th&ecirc;m điều khoản quy định tr&aacute;ch nhiệm của Bộ C&ocirc;ng an về việc x&acirc;y dựng cơ chế x&aacute;c thực v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c doanh nghiệp viễn th&ocirc;ng di động x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao.</p> <p style="text-align:right"><strong><em>Danhbavieclam.vn tổng hợp</em></strong></p>

- 5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2018. / Facebook Việt nam gửi cảnh báo cho người dùng, thừa nhận bị tấn công.

Giữa năm 2017, Nghị định số 49/2017 được ban hành trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011 với nội dung yêu cầu thuê bao bổ sung cả ảnh chụp chân dung chính chủ bên cạnh thông tin về giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi các quy định về việc chụp ảnh, bổ sung ảnh được triển khai đã có phản ứng cho rằng như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, có thể gây lột lộ thông tin và không cần thiết... 

Đề xuất bỏ yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung

Đề xuất bỏ yêu cầu chủ thuê bao phải nộp ảnh chân dung

Tuy nhiên, qua thực tiến cơ quan soạn thảo nhận định, việc chụp, bổ sung ảnh thật sự không mang lại ý nghĩa trong công tác quản lý. Nếu tiếp tục yêu cầu các thuê bao, đặc biệt là những người đã có thông tin đầy đủ, chính xác như thuê bao trả sau sẽ tiếp tục gây phản ứng. Vì thế, cơ quan này đề xuất cần xem xét, bãi bỏ quy định này.

Mặt khác, hiện Việt Nam chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân điện tử để kết nối, đối soát. Do đó, theo Bộ Thông tin & Truyền thông, nhà mạng không có cơ sở để đối soát, chứng minh thông tin thuê bao là chính xác hay không, sớm nhất là đến năm 2028 mới có được cơ sở dữ liệu căn cước công dân tập trung trên cả nước.

Do vậy, Bộ cũng đề xuất xem xét, bổ sung thêm điều khoản quy định trách nhiệm của Bộ Công an về việc xây dựng cơ chế xác thực và hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động xác thực thông tin thuê bao.

Danhbavieclam.vn tổng hợp


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)