Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về việc rà so&a" /> Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về việc rà so&a" /> Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về việc rà so&a" />
Trang:

Bộ Tài chính muốn bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:02
Thứ ba, 31/07/2018 | 13:13

Bộ Tài chính muốn bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh vừa b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng về việc r&agrave; so&aacute;t, t&iacute;ch hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội. Theo đ&oacute;, bộ n&agrave;y đề xuất b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm giảm &aacute;p lực cho ng&acirc;n s&aacute;ch</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&iacute;nh to&aacute;n của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho thấy giai đoạn 2011-2014, nh&agrave; nước đ&atilde; hỗ trợ tiền điện cho khoảng 2,3 triệu hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội với kinh ph&iacute; từ ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước khoảng 8.083 tỉ đồng. Năm 2018, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước đ&atilde; bố tr&iacute; khoảng 1.081 tỉ đồng để thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho khoảng 1,8 triệu hộ ngh&egrave;o v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy khẳng định ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần giải quyết kh&oacute; khăn về đời sống cho người ngh&egrave;o c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện thấp, gi&uacute;p tạo động lực cho nhiều hộ tho&aacute;t ngh&egrave;o, song Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho rằng đ&acirc;y chỉ l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch chỉ th&iacute;ch hợp trong thời gian ngắn, hiệu quả l&acirc;u d&agrave;i c&ograve;n hạn chế v&agrave; thiếu t&iacute;nh bền vững.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Qua thời gian, ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y tỏ ra kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với thực tế. Nh&agrave; nước cũng đ&atilde; ban h&agrave;nh kh&aacute; đầy đủ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch an sinh x&atilde; hội với mục ti&ecirc;u hỗ trợ tốt hơn cho c&aacute;c đối tượng diện hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch. Trong điều kiện nguồn lực nh&agrave; nước c&ograve;n hạn chế, đề nghị giảm ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho kh&ocirc;ng, tăng ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ c&oacute; điều kiện gắn với đối tượng, địa b&agrave;n v&agrave; thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; khuyến kh&iacute;ch sự t&iacute;ch cực, chủ động tham gia của người ngh&egrave;o v&agrave; c&acirc;n đối nguồn lực trung hạn cho c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm ngh&egrave;o, ưu ti&ecirc;n nguồn lực đầu tư cho c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch tạo sinh kế&hellip;&quot; - Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh n&ecirc;u quan điểm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do đ&oacute;, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đề xuất b&atilde;i bỏ ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện cho hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội, hoặc c&oacute; phương &aacute;n t&iacute;ch hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ tiền điện trong thời gian tới. Cụ thể l&agrave; t&iacute;ch hợp v&agrave;o ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm ngh&egrave;o bền vững 2016-2020, bao gồm hỗ trợ về gi&aacute;o dục, y tế, nh&agrave; ở, x&acirc;y dựng hạ tầng&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo chuy&ecirc;n gia kinh tế Ng&ocirc; Tr&iacute; Long, đề xuất n&ecirc;u tr&ecirc;n của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; điểm hợp l&yacute;. Bởi lẽ, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước đang rất eo hẹp, kh&ocirc;ng thể &quot;bao đồng&quot; qu&aacute; nhiều việc m&agrave; phải t&iacute;nh to&aacute;n chi hợp l&yacute;, hiệu quả, c&oacute; t&aacute;c động l&acirc;u d&agrave;i. Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng Long, an sinh x&atilde; hội l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch lớn của Đảng v&agrave; nh&agrave; nước. Trong đ&oacute;, quan điểm được n&ecirc;u ra l&agrave; hỗ trợ hộ ngh&egrave;o cần trao cho họ &quot;c&aacute;i cần c&acirc;u&quot; chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n hỗ trợ bằng &quot;con c&aacute;&quot;. &quot;Hỗ trợ kh&ocirc;ng c&oacute; động lực th&igrave; người ta kh&ocirc;ng vươn l&ecirc;n được. Trong khi đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ người d&acirc;n th&ocirc;ng qua quy định bậc thang sử dụng điện thấp được hưởng gi&aacute; rẻ, th&ocirc;ng qua b&ugrave; gi&aacute; điện c&ugrave;ng nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&aacute;c rồi&quot; - &ocirc;ng Long n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&ograve;n rất nhiều hộ cần hỗ trợ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy vậy, phần lớn &yacute; kiến tỏ ra kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh khi Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh muốn cắt hỗ trợ phần tiền điện &iacute;t ỏi cho hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch chỉ v&igrave; l&yacute; do &quot;gi&uacute;p nh&agrave; nước tiết kiệm được nguồn kinh ph&iacute; sự nghiệp hằng năm&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bộ Tài chính muốn bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo" src="/Content/editorimages/images/tien-dien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo chuy&ecirc;n gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, đ&uacute;ng l&agrave; nếu bỏ &quot;cho kh&ocirc;ng&quot; tiền điện cho hộ ngh&egrave;o th&igrave; mỗi năm nh&agrave; nước tiết kiệm được khoảng 1.000 tỉ đồng. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Song, con số 1.000 tỉ đồng kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&aacute; lớn nếu so s&aacute;nh với rất nhiều khoản chi kh&aacute;c của ng&acirc;n s&aacute;ch, như chi tiền lương, đầu tư l&atilde;ng ph&iacute;&hellip; Thực tế, 1.000 tỉ đồng c&ograve;n nhỏ hơn số tiền đầu tư một dự &aacute;n &quot;đắp chiếu&quot; hiện nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nếu ngừng hỗ trợ, ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước c&oacute; th&ecirc;m nguồn lực để bố tr&iacute; vốn, kinh ph&iacute; thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm ngh&egrave;o v&agrave; an sinh x&atilde; hội kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; quan điểm kh&ocirc;ng sai. Nhưng tr&ecirc;n thực tế, số hộ ngh&egrave;o, hộ ch&iacute;nh s&aacute;ch, đồng b&agrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa&hellip; c&ograve;n rất lớn. Nhờ ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i n&agrave;y, họ mới c&oacute; điện để thắp s&aacute;ng, để học h&agrave;nh. Nếu cắt đi, nhiều người trong số họ c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&oacute; điện để d&ugrave;ng, thậm ch&iacute; c&ograve;n ảnh hưởng đến mục ti&ecirc;u phổ cập gi&aacute;o dục&quot; - chuy&ecirc;n gia Nguyễn Minh Phong n&ecirc;u quan điểm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phong cũng cho rằng nếu trong trường hợp ph&aacute;t hiện c&aacute;ch thức hỗ trợ bằng tiền mặt kh&ocirc;ng hiệu quả, kh&ocirc;ng bền vững, c&aacute;c cơ quan chịu tr&aacute;ch nhiệm thực hiện phải t&igrave;m c&aacute;ch l&agrave;m tốt hơn, tr&aacute;nh thất tho&aacute;t. Trong đ&oacute;, đặc biệt lưu &yacute;, nếu t&iacute;ch hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ n&agrave;y v&agrave;o c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&aacute;c th&igrave; phải bảo đảm đến được tay người d&acirc;n, tr&aacute;nh hỗ trợ &quot;ảo&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">PGS-TS Đặng Đ&igrave;nh Đ&agrave;o, nguy&ecirc;n Viện trưởng Viện Nghi&ecirc;n cứu kinh tế v&agrave; ph&aacute;t triển - Trường ĐH Kinh tế Quốc d&acirc;n (H&agrave; Nội), nhận định với thực tế khi chuẩn ngh&egrave;o thay đổi, đối tượng thụ hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i n&agrave;y rộng hơn, g&aacute;nh nặng ng&acirc;n s&aacute;ch qu&aacute; lớn th&igrave; việc xem x&eacute;t, r&agrave; so&aacute;t lại hỗ trợ tiền điện l&agrave; cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n, con số tiết kiệm được lại qu&aacute; nhỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều &yacute; nghĩa nếu so s&aacute;nh với &yacute; nghĩa hỗ trợ, tạo điều kiện cho người ngh&egrave;o được tiếp cận điện năng, c&oacute; đời sống bảo đảm hơn. &quot;Cắt hỗ trợ để ng&acirc;n s&aacute;ch c&oacute; th&ecirc;m v&agrave;i ng&agrave;n tỉ đồng th&igrave; kh&ocirc;ng thể ủng hộ. C&oacute; những dự &aacute;n lớn l&atilde;ng ph&iacute; h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng chưa giải quyết được. Mỗi năm, c&oacute; h&agrave;ng chục dự &aacute;n đầu tư mới kh&ocirc;ng triển khai hiệu quả, &acirc;m vốn. Nếu cần thiết, n&ecirc;n giải quyết vấn đề ng&acirc;n s&aacute;ch từ những điểm c&ograve;n tồn đọng đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng phải cắt hỗ trợ với đối tượng cần được hỗ trợ&quot; - &ocirc;ng Đ&agrave;o n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">G&oacute;p &yacute; th&ecirc;m, &ocirc;ng Đ&agrave;o cho rằng ch&iacute;nh s&aacute;ch an sinh x&atilde; hội kh&aacute;c như gi&aacute;o dục, y tế... kh&aacute;c với ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i gi&aacute; điện, kh&ocirc;ng thể gộp v&agrave;o l&agrave;m một bởi v&igrave;, sử dụng điện l&agrave; nhu cầu thiết thực v&agrave; trực tiếp. &quot;Cần xem x&eacute;t lại c&aacute;ch thức hỗ trợ để người ngh&egrave;o thật sự được hỗ trợ, cắt bỏ ho&agrave;n to&agrave;n l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n. T&ocirc;i chỉ lưu &yacute; r&agrave; so&aacute;t l&agrave; đ&uacute;ng đối tượng thụ hưởng, tr&aacute;nh hỗ trợ sai đối tượng, g&acirc;y bất b&igrave;nh đẳng&quot; - &ocirc;ng Đ&agrave;o lưu &yacute;.</span></span></p>

- Tiền lớn chảy ra, tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh / Thương nhân Việt chi chục tỷ đồng để được bán nông sản trên Alibaba

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng về việc rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Theo đó, bộ này đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Nhằm giảm áp lực cho ngân sách

Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy giai đoạn 2011-2014, nhà nước đã hỗ trợ tiền điện cho khoảng 2,3 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí từ ngân sách nhà nước khoảng 8.083 tỉ đồng. Năm 2018, ngân sách nhà nước đã bố trí khoảng 1.081 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho khoảng 1,8 triệu hộ nghèo và chính sách xã hội.

Tuy khẳng định chính sách này đã góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho người nghèo có mức tiêu thụ điện thấp, giúp tạo động lực cho nhiều hộ thoát nghèo, song Bộ Tài chính cho rằng đây chỉ là chính sách chỉ thích hợp trong thời gian ngắn, hiệu quả lâu dài còn hạn chế và thiếu tính bền vững.

"Qua thời gian, chính sách này tỏ ra không còn phù hợp với thực tế. Nhà nước cũng đã ban hành khá đầy đủ các chính sách an sinh xã hội với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cho các đối tượng diện hộ nghèo, hộ chính sách. Trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn hạn chế, đề nghị giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo và cân đối nguồn lực trung hạn cho các chính sách giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các chính sách tạo sinh kế…" - Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hoặc có phương án tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện trong thời gian tới. Cụ thể là tích hợp vào chính sách giảm nghèo bền vững 2016-2020, bao gồm hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, xây dựng hạ tầng…

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, đề xuất nêu trên của Bộ Tài chính có điểm hợp lý. Bởi lẽ, ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp, không thể "bao đồng" quá nhiều việc mà phải tính toán chi hợp lý, hiệu quả, có tác động lâu dài. Ngoài ra, theo ông Long, an sinh xã hội là chính sách lớn của Đảng và nhà nước. Trong đó, quan điểm được nêu ra là hỗ trợ hộ nghèo cần trao cho họ "cái cần câu" chứ không nên hỗ trợ bằng "con cá". "Hỗ trợ không có động lực thì người ta không vươn lên được. Trong khi đó, đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân thông qua quy định bậc thang sử dụng điện thấp được hưởng giá rẻ, thông qua bù giá điện cùng nhiều chính sách khác rồi" - ông Long nói.

Còn rất nhiều hộ cần hỗ trợ

Tuy vậy, phần lớn ý kiến tỏ ra không đồng tình khi Bộ Tài chính muốn cắt hỗ trợ phần tiền điện ít ỏi cho hộ nghèo, hộ chính sách chỉ vì lý do "giúp nhà nước tiết kiệm được nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm".

Bộ Tài chính muốn bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, đúng là nếu bỏ "cho không" tiền điện cho hộ nghèo thì mỗi năm nhà nước tiết kiệm được khoảng 1.000 tỉ đồng.

Song, con số 1.000 tỉ đồng không phải là quá lớn nếu so sánh với rất nhiều khoản chi khác của ngân sách, như chi tiền lương, đầu tư lãng phí… Thực tế, 1.000 tỉ đồng còn nhỏ hơn số tiền đầu tư một dự án "đắp chiếu" hiện nay.

"Nếu ngừng hỗ trợ, ngân sách nhà nước có thêm nguồn lực để bố trí vốn, kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội khác. Đây là quan điểm không sai. Nhưng trên thực tế, số hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa… còn rất lớn. Nhờ chính sách ưu đãi này, họ mới có điện để thắp sáng, để học hành. Nếu cắt đi, nhiều người trong số họ có thể không có điện để dùng, thậm chí còn ảnh hưởng đến mục tiêu phổ cập giáo dục" - chuyên gia Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm.

Ông Phong cũng cho rằng nếu trong trường hợp phát hiện cách thức hỗ trợ bằng tiền mặt không hiệu quả, không bền vững, các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện phải tìm cách làm tốt hơn, tránh thất thoát. Trong đó, đặc biệt lưu ý, nếu tích hợp chính sách hỗ trợ này vào các chính sách khác thì phải bảo đảm đến được tay người dân, tránh hỗ trợ "ảo".

PGS-TS Đặng Đình Đào, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và phát triển - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), nhận định với thực tế khi chuẩn nghèo thay đổi, đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi này rộng hơn, gánh nặng ngân sách quá lớn thì việc xem xét, rà soát lại hỗ trợ tiền điện là cần thiết. Tuy nhiên, con số tiết kiệm được lại quá nhỏ, không có nhiều ý nghĩa nếu so sánh với ý nghĩa hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận điện năng, có đời sống bảo đảm hơn. "Cắt hỗ trợ để ngân sách có thêm vài ngàn tỉ đồng thì không thể ủng hộ. Có những dự án lớn lãng phí hàng ngàn tỉ đồng chưa giải quyết được. Mỗi năm, có hàng chục dự án đầu tư mới không triển khai hiệu quả, âm vốn. Nếu cần thiết, nên giải quyết vấn đề ngân sách từ những điểm còn tồn đọng đó chứ không phải cắt hỗ trợ với đối tượng cần được hỗ trợ" - ông Đào nói.

Góp ý thêm, ông Đào cho rằng chính sách an sinh xã hội khác như giáo dục, y tế... khác với chính sách ưu đãi giá điện, không thể gộp vào làm một bởi vì, sử dụng điện là nhu cầu thiết thực và trực tiếp. "Cần xem xét lại cách thức hỗ trợ để người nghèo thật sự được hỗ trợ, cắt bỏ hoàn toàn là không nên. Tôi chỉ lưu ý rà soát là đúng đối tượng thụ hưởng, tránh hỗ trợ sai đối tượng, gây bất bình đẳng" - ông Đào lưu ý.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin