Đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterda" /> Đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterda" /> Đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterda" />
Trang:

BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành trường Amsterdam chính thức lên tiếng

Thứ tư, 26/02/2020 | 12:49
Thứ tư, 29/05/2018 | 21:43

BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành trường Amsterdam chính thức lên tiếng

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện trường THPT chuy&ecirc;n H&agrave; Nội - Amsterdam cho biết, em Phạm Th&ugrave;y Dung hiện đang l&agrave; học sinh của trường. Về quan điểm, trong mọi trường hợp, nh&agrave; trường đều giải quyết sự việc theo đ&uacute;ng thẩm quyền, đ&uacute;ng chức năng, đ&uacute;ng luật ph&aacute;p tr&ecirc;n cơ sở đảm bảo quyền, lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&aacute;c b&ecirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/btv%20minh%20tiep%20bi%20to%20bao%20hanh.jpg" style="height:271px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối với trường hợp li&ecirc;n quan tới em Phạm Th&ugrave;y Dung, theo phản &aacute;nh của c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trực tiếp dạy, trong c&aacute;c năm học tại trường, em Dung kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện g&igrave; kh&aacute;c biệt. Dung sống vui vẻ, h&ograve;a đồng với c&aacute;c bạn, kh&ocirc;ng g&acirc;y gổ, kh&ocirc;ng hỗn l&aacute;o với thầy c&ocirc;. Em l&agrave; học sinh b&igrave;nh thường như những học sinh kh&aacute;c. Phạm Th&ugrave;y Dung từng đạt giải th&agrave;nh phố trong kỳ thi học sinh giỏi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; trường phối hợp chặt chẽ với gia đ&igrave;nh để bảo đảm an to&agrave;n cho em Dung về thể x&aacute;c v&agrave; tinh thần, tr&aacute;nh cho em những nguy cơ v&agrave; &aacute;p lực kh&ocirc;ng mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc đ&uacute;ng sai của c&aacute;c th&ocirc;ng tin đ&atilde; n&ecirc;u cần được x&aacute;c minh, kết luận của c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền theo đ&uacute;ng chức năng, đ&uacute;ng quy định của luật ph&aacute;p. C&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;o vi phạm đều được giải quyết theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiện tại, học sinh đang nghỉ h&egrave;, em Dung cũng như mọi học sinh kh&aacute;c đang được c&aacute;c cha, mẹ quản l&yacute; tại gia đ&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; đ&uacute;ng, d&ugrave; sai em Dung l&agrave; trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n. Em Dung cần sự hỗ trợ, chỉ bảo hướng dẫn của gia đ&igrave;nh, của thầy c&ocirc; gi&aacute;o, bạn b&egrave; c&ugrave;ng lớp gi&uacute;p em hiểu thấu đ&aacute;o mọi vấn đề trong cuộc sống, biết đ&uacute;ng, biết sai, biết điều chỉnh, đủ nghị lực, đủ hiểu biết, vững v&agrave;ng trải qua mọi kh&oacute; khăn, &aacute;p lực trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em Dung đ&atilde; từng l&agrave; học sinh giỏi, em cần phấn đấu để giữ vững v&agrave; ph&aacute;t huy hơn th&agrave;nh t&iacute;ch học tập. Em cần được chỉ bảo, hướng dẫn của gia đ&igrave;nh, của người th&acirc;n, của nh&agrave; trường, bạn b&egrave; v&agrave; của x&atilde; hội để em tiếp tục tập trung v&agrave;o việc học, c&oacute; cuộc sống an to&agrave;n v&agrave; l&agrave;nh mạnh. Nh&agrave; trường tin rằng em sẽ hiểu m&igrave;nh, hiểu đ&uacute;ng sai của mọi vấn đề xuất hiện trong cuộc sống để tự điều chỉnh để c&oacute; nhiều niềm vui trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, v&agrave;o 8h s&aacute;ng ng&agrave;y28/5</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">, Phạm Th&ugrave;y Dung c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc trực tiếp với đại diện Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường. Thầy Nguyễn Đ&igrave;nh Vinh - Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường c&ugrave;ng một số thầy c&ocirc; gi&aacute;o đại diện nh&agrave; trường l&agrave;m việc với gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n Phạm Th&ugrave;y Dung trong thời gian kh&aacute; d&agrave;i. Nh&agrave; trường đ&atilde; lắng nghe mọi t&acirc;m tư của tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute; nh&acirc;n Phạm Th&ugrave;y Dung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quan điểm của nh&agrave; trường vẫn l&agrave; chung tay c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh để bảo vệ Phạm Th&ugrave;y Dung khỏi những tổn thương về t&acirc;m l&yacute; v&agrave; thể x&aacute;c. Đồng thời, sẽ gi&uacute;p em b&igrave;nh t&acirc;m để nh&igrave;n nhận thấu đ&aacute;o mọi vấn đề trong cuộc sống, c&oacute; c&aacute;ch điều chỉnh bản th&acirc;n để vượt qua mọi &aacute;p lực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a gia đ&igrave;nh Phạm Th&ugrave;y Dung cho rằng &ldquo;con dại c&aacute;i mang&rdquo;. Bản th&acirc;n những người trong gia đ&igrave;nh cũng cảm thấy rất đau l&ograve;ng khi sự việc xảy ra đ&atilde; l&agrave;m ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ đến cuộc sống của c&aacute; nh&acirc;n Dung cũng như c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c. Trước h&ocirc;m xảy ra căng thẳng, gia đ&igrave;nh vẫn ăn cơm vui vẻ v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện g&igrave; bất đồng. Tuy nhi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng muốn sự việc bị đẩy đi xa th&ecirc;m. Tất cả mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh mong mọi việc sớm lắng xuống để ổn định t&acirc;m l&yacute; v&agrave; gi&uacute;p Dung vượt qua &aacute;p lực.</span></span></p>

- Vừa qua trụ sở Toà án tỉnh An Giang dính nhiều vết đạn súng bi. / Chuyển thuê bao 11 số sang 10 số được chia thành 3 giai đoạn.

Đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, em Phạm Thùy Dung hiện đang là học sinh của trường. Về quan điểm, trong mọi trường hợp, nhà trường đều giải quyết sự việc theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, đúng luật pháp trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Đối với trường hợp liên quan tới em Phạm Thùy Dung, theo phản ánh của các thầy cô giáo trực tiếp dạy, trong các năm học tại trường, em Dung không có biểu hiện gì khác biệt. Dung sống vui vẻ, hòa đồng với các bạn, không gây gổ, không hỗn láo với thầy cô. Em là học sinh bình thường như những học sinh khác. Phạm Thùy Dung từng đạt giải thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình để bảo đảm an toàn cho em Dung về thể xác và tinh thần, tránh cho em những nguy cơ và áp lực không mong muốn.

Việc đúng sai của các thông tin đã nêu cần được xác minh, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng chức năng, đúng quy định của luật pháp. Công dân nào vi phạm đều được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, học sinh đang nghỉ hè, em Dung cũng như mọi học sinh khác đang được các cha, mẹ quản lý tại gia đình. Tuy nhiên, dù đúng, dù sai em Dung là trẻ vị thành niên. Em Dung cần sự hỗ trợ, chỉ bảo hướng dẫn của gia đình, của thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp giúp em hiểu thấu đáo mọi vấn đề trong cuộc sống, biết đúng, biết sai, biết điều chỉnh, đủ nghị lực, đủ hiểu biết, vững vàng trải qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống.

Em Dung đã từng là học sinh giỏi, em cần phấn đấu để giữ vững và phát huy hơn thành tích học tập. Em cần được chỉ bảo, hướng dẫn của gia đình, của người thân, của nhà trường, bạn bè và của xã hội để em tiếp tục tập trung vào việc học, có cuộc sống an toàn và lành mạnh. Nhà trường tin rằng em sẽ hiểu mình, hiểu đúng sai của mọi vấn đề xuất hiện trong cuộc sống để tự điều chỉnh để có nhiều niềm vui trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai.

Được biết, vào 8h sáng ngày28/5, Phạm Thùy Dung cùng gia đình đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Ban Giám hiệu nhà trường. Thầy Nguyễn Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng một số thầy cô giáo đại diện nhà trường làm việc với gia đình và cá nhân Phạm Thùy Dung trong thời gian khá dài. Nhà trường đã lắng nghe mọi tâm tư của tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có cá nhân Phạm Thùy Dung.

Quan điểm của nhà trường vẫn là chung tay cùng gia đình để bảo vệ Phạm Thùy Dung khỏi những tổn thương về tâm lý và thể xác. Đồng thời, sẽ giúp em bình tâm để nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề trong cuộc sống, có cách điều chỉnh bản thân để vượt qua mọi áp lực.

Về phía gia đình Phạm Thùy Dung cho rằng “con dại cái mang”. Bản thân những người trong gia đình cũng cảm thấy rất đau lòng khi sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cá nhân Dung cũng như các thành viên khác. Trước hôm xảy ra căng thẳng, gia đình vẫn ăn cơm vui vẻ và không có chuyện gì bất đồng. Tuy nhiên, gia đình không muốn sự việc bị đẩy đi xa thêm. Tất cả mọi thành viên trong gia đình mong mọi việc sớm lắng xuống để ổn định tâm lý và giúp Dung vượt qua áp lực.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin