JPMorgan Chase & Co cho biết, căng thẳng thương mại leo thang có thể sẽ kh" /> JPMorgan Chase & Co cho biết, căng thẳng thương mại leo thang có thể sẽ kh" /> JPMorgan Chase & Co cho biết, căng thẳng thương mại leo thang có thể sẽ kh" />
Trang:

Chiến tranh thương mại có thể khiến các doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:39
Thứ ba, 04/07/2018 | 11:46

Chiến tranh thương mại có thể khiến các doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">JPMorgan Chase &amp; Co cho biết, căng thẳng thương mại leo thang c&oacute; thể sẽ khiến hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh Trung Quốc - vốn đang chịu &aacute;p lực rất lớn từ chiến dịch giảm đ&ograve;n bẩy (deleveraging) - ng&agrave;y c&agrave;ng l&uacute;n s&acirc;u v&agrave;o t&igrave;nh trạng vỡ nợ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&agrave; Jing Ulrich, ph&oacute; chủ tịch của JP Morgan phụ tr&aacute;ch khu vực Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, l</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">ực cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; cả nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ bị suy yếu, v&agrave; &quot;c&oacute; thể sẽ chuyển biến th&agrave;nh t&igrave;nh trạng chất lượng t&iacute;n dụng đi xuống. &quot;&nbsp;Nếu v&agrave;o cuối tuần n&agrave;y, &ocirc;ng Trump c&ocirc;ng bố th&ecirc;m quyết định &aacute;p thuế đối với c&aacute;c sản phẩm nhập khẩu từ&nbsp;Trung Quốc&nbsp;th&igrave; hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh nước n&agrave;y sẽ bị ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ&quot;. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 6/7 tới thuế quan mới &aacute;p dụng với 34 tỷ USD h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực. Trong khi đ&oacute;, Bắc Kinh cũng cam kết sẽ đ&aacute;p trả động th&aacute;i n&agrave;y của Mỹ. Theo Ulrich, những ng&acirc;n h&agrave;ng nhỏ lại l&agrave; những th&agrave;nh phần &quot;yếu thế&quot; nhất khi cuộc chiến thương mại xảy ra. Việc n&agrave;y sẽ khiến c&aacute;c doanh nghiệp Trung Quốc kh&oacute; trả nợ hơn ở thời điểm m&agrave; quốc gia n&agrave;y cũng đang phải đối mặt với t&igrave;nh trạng ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều vụ&nbsp;vỡ nợ tr&aacute;i phiếu. Cổ phiếu ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; giảm mạnh v&agrave;o h&ocirc;m thứ hai. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chiến tranh thương mại khiến doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ" src="/Content/editorimages/images/kinh-te-trung-quoc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c doanh nghiệp Trung Quốc đang phải&nbsp;đối mặt với những&nbsp;kh&oacute; khăn từ Chiến Tranh thương mại Mỹ - Trung.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c biện ph&aacute;p nhằm cắt giảm nợ của Trung Quốc đ&atilde; c&oacute; những ảnh hưởng kh&ocirc;ng hề nhỏ đến thanh khoản trong hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng. V&agrave;o th&aacute;ng 5, tăng trưởng t&iacute;n dụng của nước n&agrave;y đ&atilde; sụt giảm xuống mức thấp nhất trong v&ograve;ng hai năm trở lại đ&acirc;y. Theo dữ liệu từ Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương, nguồn tiền đến từ việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu doanh nghiệp đ&atilde; chuyển sang mức &acirc;m lần đầu ti&ecirc;n kể từ th&aacute;ng 6 năm ngo&aacute;i, tức l&agrave; số khoản nợ đ&aacute;o hạn nhiều hơn lượng được ph&aacute;t h&agrave;nh mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">JPMorgan cũng đưa ra dự đo&aacute;n, Trung Quốc sẽ giảm chi ph&iacute; đi vay cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tiền mặt, chẳng hạn như c&aacute;c c&ocirc;ng ty nhỏ v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong khu vực bất động sản, nhằm ngăn chặn sự gia tăng c&aacute;c khoản nợ. Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương đang c&oacute; kế hoạch cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc th&ecirc;m 2 lần nữa từ nay đến cuối năm để với mục đ&iacute;ch th&uacute;c đẩy tỉ lệ vay v&agrave; giảm bớt &aacute;p lực l&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng ty Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave; Ulrich cho hay, mặc d&ugrave; vậy, Trung Quốc vẫn được đ&aacute;nh gi&aacute; cao hơn nhiều so với hầu hết c&aacute;c thị trường mới nổi kh&aacute;c khi đối mặt với bất k&igrave; cuộc chiến thương mại n&agrave;o. Việc kiểm so&aacute;t tiền tệ v&agrave; nguồn vốn hiệu quả gi&uacute;p ngăn cản d&ograve;ng vốn bị r&uacute;t ra ồ ạt, gi&aacute; trị vốn h&oacute;a đ&atilde; ở mức &quot;hợp l&yacute; hơn nhiều&quot; so với giai đoạn khủng hoảng năm 2015. V&agrave; hiện tại, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng lớn của Trung Quốc đều được hưởng lợi từ qu&aacute; tr&igrave;nh tăng tỷ lệ an to&agrave;n vốn.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&agrave; Ulrich cho biết: &quot;Rủi ro c&oacute; thể giảm thiểu bằng c&aacute;ch tăng thanh khoản cho thị trường. Trong tay giới l&atilde;nh đạo của Trung Quốc đang nắm giữ nhiều &quot;c&ocirc;ng cụ&quot; hơn.&quot;</span></span></strong></p>

- Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất Châu Á, mất 150 nghìn tỷ đồng / Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp vào biến động tỷ giá

JPMorgan Chase & Co cho biết, căng thẳng thương mại leo thang có thể sẽ khiến hệ thống tài chính Trung Quốc - vốn đang chịu áp lực rất lớn từ chiến dịch giảm đòn bẩy (deleveraging) - ngày càng lún sâu vào tình trạng vỡ nợ.

Theo bà Jing Ulrich, phó chủ tịch của JP Morgan phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, lực cầu tiêu dùng và cả nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ bị suy yếu, và "có thể sẽ chuyển biến thành tình trạng chất lượng tín dụng đi xuống. " Nếu vào cuối tuần này, ông Trump công bố thêm quyết định áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc thì hệ thống tài chính nước này sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ".

Ngày 6/7 tới thuế quan mới áp dụng với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng cam kết sẽ đáp trả động thái này của Mỹ. Theo Ulrich, những ngân hàng nhỏ lại là những thành phần "yếu thế" nhất khi cuộc chiến thương mại xảy ra. Việc này sẽ khiến các doanh nghiệp Trung Quốc khó trả nợ hơn ở thời điểm mà quốc gia này cũng đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng có nhiều vụ vỡ nợ trái phiếu. Cổ phiếu ngân hàng đã giảm mạnh vào hôm thứ hai.

Chiến tranh thương mại khiến doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn từ Chiến Tranh thương mại Mỹ - Trung.

Các biện pháp nhằm cắt giảm nợ của Trung Quốc đã có những ảnh hưởng không hề nhỏ đến thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Vào tháng 5, tăng trưởng tín dụng của nước này đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương, nguồn tiền đến từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã chuyển sang mức âm lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái, tức là số khoản nợ đáo hạn nhiều hơn lượng được phát hành mới.

JPMorgan cũng đưa ra dự đoán, Trung Quốc sẽ giảm chi phí đi vay cho các công ty không có đủ tiền mặt, chẳng hạn như các công ty nhỏ và các công ty trong khu vực bất động sản, nhằm ngăn chặn sự gia tăng các khoản nợ. Ngân hàng Trung ương đang có kế hoạch cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 2 lần nữa từ nay đến cuối năm để với mục đích thúc đẩy tỉ lệ vay và giảm bớt áp lực lên các công ty Trung Quốc.

Bà Ulrich cho hay, mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với hầu hết các thị trường mới nổi khác khi đối mặt với bất kì cuộc chiến thương mại nào. Việc kiểm soát tiền tệ và nguồn vốn hiệu quả giúp ngăn cản dòng vốn bị rút ra ồ ạt, giá trị vốn hóa đã ở mức "hợp lý hơn nhiều" so với giai đoạn khủng hoảng năm 2015. Và hiện tại, các ngân hàng lớn của Trung Quốc đều được hưởng lợi từ quá trình tăng tỷ lệ an toàn vốn.

Theo bà Ulrich cho biết: "Rủi ro có thể giảm thiểu bằng cách tăng thanh khoản cho thị trường. Trong tay giới lãnh đạo của Trung Quốc đang nắm giữ nhiều "công cụ" hơn."


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin