Theo chính sách mới mà Chính p" /> Theo chính sách mới mà Chính p" /> Theo chính sách mới mà Chính p" />
Trang:

Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài tới làm việc

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:33
Thứ ba, 18/06/2018 | 17:52

Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài tới làm việc

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo ch&iacute;nh s&aacute;ch mới m&agrave; Ch&iacute;nh phủ Nhật Bản vừa c&ocirc;ng bố, những lao động nước&nbsp;ngo&agrave;i đi theo h&igrave;nh thức tu nghiệp sinh v&agrave; thực tập sinh, nếu&nbsp;đ&aacute;p ứng được ti&ecirc;u chuẩn lao động cũng như tr&igrave;nh độ tiếng Nhật, sẽ được quyền ở lại Nhật Bản l&agrave;m việc với thời hạn tối đa l&agrave; 5&nbsp;năm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài" src="/Content/editorimages/images/tang-lao-dong-nuoc-ngoai.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh phủ Nhật&nbsp;lo ngại việc thiếu hụt nguồn lao động sẽ l&agrave;m kinh tế bị&nbsp;k&igrave;m h&atilde;m</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Như vậy, Nhật Bản sẽ mở cửa tiếp nhận c&aacute;c nguồn lao động phổ th&ocirc;ng thay v&igrave; trước đ&acirc;y chỉ giới hạn trong c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&oacute; tay nghề cao như b&aacute;c sĩ v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n. Vấn đề&nbsp;mở cửa tiếp nhận lao động phổ th&ocirc;ng từ nước ngo&agrave;i&nbsp;lu&ocirc;n l&agrave; một chủ đề g&acirc;y tranh c&atilde;i tại Nhật trong những năm qua, do người d&acirc;n nước n&agrave;y lo ngại lao động nước ngo&agrave;i sẽ cướp mất c&ocirc;ng việc&nbsp;của người Nhật Bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện&nbsp;nay, theo c&aacute;c số liệu thống k&ecirc; c&oacute; khoảng 2 triệu 170 ngh&igrave;n lao động nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc ở Nhật Bản. Với ch&iacute;nh s&aacute;ch mới m&agrave; Ch&iacute;nh phủ Nhật th&ocirc;ng qua, con số n&agrave;y c&oacute; thể tăng th&ecirc;m 500 ngh&igrave;n người từ nay đến năm 2020, bổ sung đ&aacute;ng kể cho thị trường lao động đang thiếu hụt nghi&ecirc;m trọng của Nhật Bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong những năm qua việc thiếu hụt nguồn lao động&nbsp;đang ảnh hướng tới nền kinh tế của Nhật Bản. Ch&iacute;nh phủ Nhật lo ngại rằng vấn đề nguồn lao động đang k&igrave;m h&atilde;m đ&agrave; tăng trưởng kinh tế, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể g&acirc;y ra những vấn đề nghi&ecirc;m trọng cho x&atilde; hội nước n&agrave;y, do vậy cần nhanh ch&oacute;ng bổ sung nh&acirc;n lực từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài" src="/Content/editorimages/images/chinh-phu-nhat-ban-tang-lao-dong-nuoc-ngoai.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Cơ hội cho lao động&nbsp;Việt Nam khi Nhật mở cửa tăng số lao động nước ngo&agrave;i</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với nguồn lao động Việt Nam đ&acirc;y được xem l&agrave; t&iacute;n hiệu rất tốt, bởi hiện nay nguồn lao động nước ta rất dồi d&agrave;o v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; tay nghề, chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt. Với mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, th&igrave; nguồn lao động Việt sẽ rất tiềm năng với c&aacute;c doanh nghiệp Nhật, khi&nbsp;Ch&iacute;nh phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngo&agrave;i tới l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Ông chủ 7 hệ thống Thế Giới Di Động đã từng đi bán hàng rong / Tổ chức Công đoàn nên bảo vệ quyền lợi của người lao động

Theo chính sách mới mà Chính phủ Nhật Bản vừa công bố, những lao động nước ngoài đi theo hình thức tu nghiệp sinh và thực tập sinh, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn lao động cũng như trình độ tiếng Nhật, sẽ được quyền ở lại Nhật Bản làm việc với thời hạn tối đa là 5 năm.

Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài

Chính phủ Nhật lo ngại việc thiếu hụt nguồn lao động sẽ làm kinh tế bị kìm hãm

Như vậy, Nhật Bản sẽ mở cửa tiếp nhận các nguồn lao động phổ thông thay vì trước đây chỉ giới hạn trong các chuyên gia có tay nghề cao như bác sĩ và giáo viên. Vấn đề mở cửa tiếp nhận lao động phổ thông từ nước ngoài luôn là một chủ đề gây tranh cãi tại Nhật trong những năm qua, do người dân nước này lo ngại lao động nước ngoài sẽ cướp mất công việc của người Nhật Bản.

Hiện nay, theo các số liệu thống kê có khoảng 2 triệu 170 nghìn lao động nước ngoài đang làm việc ở Nhật Bản. Với chính sách mới mà Chính phủ Nhật thông qua, con số này có thể tăng thêm 500 nghìn người từ nay đến năm 2020, bổ sung đáng kể cho thị trường lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng của Nhật Bản.

Trong những năm qua việc thiếu hụt nguồn lao động đang ảnh hướng tới nền kinh tế của Nhật Bản. Chính phủ Nhật lo ngại rằng vấn đề nguồn lao động đang kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế, mà còn có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho xã hội nước này, do vậy cần nhanh chóng bổ sung nhân lực từ bên ngoài.

Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài

Cơ hội cho lao động Việt Nam khi Nhật mở cửa tăng số lao động nước ngoài

Đối với nguồn lao động Việt Nam đây được xem là tín hiệu rất tốt, bởi hiện nay nguồn lao động nước ta rất dồi dào và ngày càng có tay nghề, chuyên môn tốt. Với mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản, thì nguồn lao động Việt sẽ rất tiềm năng với các doanh nghiệp Nhật, khi Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài tới làm việc.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin