Trang:

Dưa hấu bán giá 1.000 đồng mỗi kg nhưng không ai mua

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:20
Thứ năm, 08/05/2018 | 22:04

Dưa hấu bán giá 1.000 đồng mỗi kg nhưng không ai mua

<p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dua-hau-mat-gia-1.jpg" style="height:350px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Dưa ch&iacute;n nhiều quả nứt nẻ ngo&agrave;i đồng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được m&ugrave;a nhưng lại buồn đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh trạng xảy ra với tất cả&nbsp;n&ocirc;ng d&acirc;n trồng dưa hấu ở Quảng Nam. Năm nay thời tiết thuận lợi, n&ecirc;n ruộng dưa&nbsp;đạt năng suất cao: 2 tấn một s&agrave;o. Tong đ&oacute; gia đ&igrave;nh anh&nbsp;Nguyễn Văn Kh&aacute;nh (x&atilde; Tam Phước, huyện Ph&uacute; Ninh, tỉnh Quảng Nam)&nbsp;cũng c&oacute; 3 s&agrave;o dưa hấu trĩu quả.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưa được m&ugrave;a nhưng gia đ&igrave;nh anh phải m&eacute;o mặt v&igrave; quả ch&iacute;n nứt nẻ bị bỏ lăn l&oacute;c ngo&agrave;i đồng,&nbsp;ứ đọng m&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng c&oacute; người mua mặc d&ugrave; anh Kh&aacute;nh đ&atilde; li&ecirc;n hệ nhiều thương l&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một hộ kh&aacute;c ở x&atilde; Tam An l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Phương cũng trồng 5 s&agrave;o dưa ước t&iacute;nh thu hoạch được 8 tấn. Chi ph&iacute; đầu cho hết khoảng 15 triệu đồng cho ph&acirc;n b&oacute;n, thuốc bảo vệ thực vật, giống,... chưa kể c&ocirc;ng chăm b&oacute;n. Gi&aacute; dưa giao cho thương l&aacute;i&nbsp;1.000 đồng mỗi kg m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; ai bỏ để thu lại phần n&agrave;o khoản chi ph&iacute; đ&atilde; bỏ ra.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dua-hau-mat-gia-2(1).jpg" style="height:313px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>H&agrave;ng ngh&igrave;n tấn dưa hấu đang chờ được giải cứu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một nh&oacute;m c&aacute;c bạn trẻ ở H&agrave; Nội gọi điện cho b&agrave; Phương để đặt&nbsp;mua loại dưa c&oacute; trọng lượng mỗi quả lớn, gi&aacute; 3.000 đồng một kg&nbsp;&nbsp;đưa đi b&aacute;n gi&uacute;p. B&agrave; đ&atilde; huy động cả nh&agrave; thu hoạch để mong vớt v&aacute;t lại được ch&uacute;t tiền đ&atilde; bỏ ra.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n theo anh&nbsp;Phan Văn Hải&nbsp;(n&ocirc;ng d&acirc;n x&atilde; Tam Phước) th&igrave; nếu b&aacute;n gi&aacute; 3.000 đồng một kg th&igrave; cũng chỉ h&ograve;a vốn.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">fKh&ocirc;ng may mắn như nh&agrave; b&agrave; Phương h&agrave;ng chục gia đ&igrave;nh kh&aacute;c ở x&atilde; Tam Phước, thị trấn Ph&uacute; Thịnh phải tự g&aacute;nh dưa đi b&aacute;n lẻ khi thương l&aacute;i kh&ocirc;ng thu mua.&nbsp;C&oacute; người thu&ecirc; xe tải chở dưa l&ecirc;n c&aacute;c huyện miền n&uacute;i Nam Tr&agrave; My, Bắc Tr&agrave; My.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo &Ocirc;ng V&otilde; Thanh Anh - Trưởng ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n huyện Ph&uacute; Ninh cho biết, to&agrave;n huyện canh t&aacute;c gần 500 ha dưa hấu ước t&iacute;nh&nbsp;c&oacute; khoảng 2.000 tấn dưa ch&iacute;n đến thời kỳ thu hoạch chờ được &quot;giải cứu&quot;.&nbsp;Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nơi trồng nhiều dưa dấu nhất tỉnh Quảng Nam. &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu vụ đ&atilde; c&oacute; một số thương l&aacute;i thu mua&nbsp;2/3 diện t&iacute;ch&nbsp;&nbsp;với gi&aacute; 6.000 đồng mỗi kg xuất qua Trung Quốc, sau đ&oacute; thương l&aacute;i ngừng thu mua g&acirc;y n&ecirc;n dưa bị ứ đọng.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng theo lời &ocirc;ng Anh &quot;Hiện nay thương l&aacute;i bắt đầu thu mua trở lại, tốc độ ti&ecirc;u thụ sẽ nhanh hơn&quot;. Hi vọng người d&acirc;n Quảng Nam sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n cảnh lo lắng khi dưa hấu được m&ugrave;a nữa.</span></span></p>

- Cô Giáo Chửi Học Viên Là “Con Lợn” Chỉ Có Mỗi Bằng Cấp Kế Toán / Hãi hùng trước lời khai man rợ của đối tượng giết người vì hiếp dâm không thành ở Cao Bằng

Dưa chín nhiều quả nứt nẻ ngoài đồng

Được mùa nhưng lại buồn đó là tình trạng xảy ra với tất cả nông dân trồng dưa hấu ở Quảng Nam. Năm nay thời tiết thuận lợi, nên ruộng dưa đạt năng suất cao: 2 tấn một sào. Tong đó gia đình anh Nguyễn Văn Khánh (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cũng có 3 sào dưa hấu trĩu quả. 

Dưa được mùa nhưng gia đình anh phải méo mặt vì quả chín nứt nẻ bị bỏ lăn lóc ngoài đồng, ứ đọng mà không có người mua mặc dù anh Khánh đã liên hệ nhiều thương lái.

Một hộ khác ở xã Tam An là bà Nguyễn Thị Phương cũng trồng 5 sào dưa ước tính thu hoạch được 8 tấn. Chi phí đầu cho hết khoảng 15 triệu đồng cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống,... chưa kể công chăm bón. Giá dưa giao cho thương lái 1.000 đồng mỗi kg mà vẫn không có ai bỏ để thu lại phần nào khoản chi phí đã bỏ ra.

Hàng nghìn tấn dưa hấu đang chờ được giải cứu

Một nhóm các bạn trẻ ở Hà Nội gọi điện cho bà Phương để đặt mua loại dưa có trọng lượng mỗi quả lớn, giá 3.000 đồng một kg  đưa đi bán giúp. Bà đã huy động cả nhà thu hoạch để mong vớt vát lại được chút tiền đã bỏ ra. 

Tuy nhiên theo anh Phan Văn Hải (nông dân xã Tam Phước) thì nếu bán giá 3.000 đồng một kg thì cũng chỉ hòa vốn.

fKhông may mắn như nhà bà Phương hàng chục gia đình khác ở xã Tam Phước, thị trấn Phú Thịnh phải tự gánh dưa đi bán lẻ khi thương lái không thu mua. Có người thuê xe tải chở dưa lên các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My.

Theo Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Phú Ninh cho biết, toàn huyện canh tác gần 500 ha dưa hấu ước tính có khoảng 2.000 tấn dưa chín đến thời kỳ thu hoạch chờ được "giải cứu". Đây chính là nơi trồng nhiều dưa dấu nhất tỉnh Quảng Nam.  

Đầu vụ đã có một số thương lái thu mua 2/3 diện tích  với giá 6.000 đồng mỗi kg xuất qua Trung Quốc, sau đó thương lái ngừng thu mua gây nên dưa bị ứ đọng.

Cũng theo lời ông Anh "Hiện nay thương lái bắt đầu thu mua trở lại, tốc độ tiêu thụ sẽ nhanh hơn". Hi vọng người dân Quảng Nam sẽ không còn cảnh lo lắng khi dưa hấu được mùa nữa.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin