Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào ngày hôm qua " /> Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào ngày hôm qua " /> Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào ngày hôm qua " />
Trang:

Hàn Quốc sẽ rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Thứ năm, 27/02/2020 | 13:53
Thứ năm, 28/07/2018 | 09:56

Hàn Quốc sẽ rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn Yonhap đưa tin v&agrave;o ng&agrave;y h&ocirc;m qua (27.7), qu&acirc;n đội H&agrave;n Quốc đ&atilde; đệ tr&igrave;nh kế hoạch Cải c&aacute;ch Quốc ph&ograve;ng 2.0 l&ecirc;n Tổng thống Moon Jae-in. Theo cải c&aacute;ch mới, bắt đầu từ năm 2022, thời gian bắt buộc tham gia nghĩa vụ lục qu&acirc;n hoặc thủy qu&acirc;n lục chiến sẽ được giảm xuống từ 21 th&aacute;ng xuống c&ograve;n 18 th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c qu&acirc;n chủng kh&aacute;c, thời gian giảm từ 23 th&aacute;ng xuống c&ograve;n 20 th&aacute;ng với hải qu&acirc;n v&agrave; từ 24 th&aacute;ng xuống c&ograve;n 22 th&aacute;ng với kh&ocirc;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, qu&acirc;n đội H&agrave;n Quốc c&ograve;n dự định giảm số qu&acirc;n trực chiến từ 618.000 xuống c&ograve;n 500.000, cắt bớt số tướng l&agrave; 436 xuống c&ograve;n 360 cũng v&agrave;o năm 2022.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Channel New Asia, kế hoạch cải c&aacute;ch được tr&igrave;nh l&ecirc;n trong bối cảnh H&agrave;n Quốc đang cố gắng kết nối lĩnh vực quốc ph&ograve;ng của m&igrave;nh với c&aacute;c tiến bộ c&ocirc;ng nghệ khoa học. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tỷ lệ sinh sản thấp cũng l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu khiến Seoul quyết định r&uacute;t ngắn thời gian nghĩa vụ qu&acirc;n sự bắt buộc cũng như giảm bớt l&iacute;nh trực chiến.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hàn Quốc rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự" src="/Content/editorimages/images/nghia-vu-Han-Quoc.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave; một nghệ sĩ nổi tiếng, Joo Won, hay c&ograve;n được biết đến với nghệ danh G-Dragon của nh&oacute;m Big Bang, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Qu&acirc;n đội H&agrave;n Quốc đ&atilde; vạch ra Cải c&aacute;ch Quốc ph&ograve;ng 2.0 dựa tr&ecirc;n sự c&ocirc;ng nhận rằng cải c&aacute;ch l&agrave; một mệnh lệnh của người d&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng thể bị tr&igrave; ho&atilde;n trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh truyền thống đ&atilde; thay đổi theo hướng ho&agrave;n to&agrave;n mới, x&atilde; hội đ&atilde; thay đổi v&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra&rdquo;, Yonhap dẫn lại th&ocirc;ng c&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; của Bộ Quốc ph&ograve;ng H&agrave;n Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Cải c&aacute;ch Quốc ph&ograve;ng 2.0 l&agrave; một loạt c&aacute;c biện ph&aacute;p đặc biệt để đảm bảo một qu&acirc;n đội mạnh mẽ, một nền quốc ph&ograve;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cho việc bảo vệ một H&agrave;n Quốc h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; h&ugrave;ng cường trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh đang trong giai đoạn chuyển biến&rdquo;, th&ocirc;ng b&aacute;o ghi r&otilde;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết, tại H&agrave;n Quốc, nghĩa vụ qu&acirc;n sự l&agrave; bắt buộc phải to&agrave;n bộ nam giới độ tuổi từ 18 trở l&ecirc;n. Việc thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự tại quốc gia ch&acirc;u &Aacute; n&agrave;y được thực thi một c&aacute;ch triệt để, khiến cho nhiều thanh ni&ecirc;n H&agrave;n Quốc phải bỏ dở việc học h&agrave;nh hay sự nghiệp của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Việc giảm thời gian nghĩa vụ qu&acirc;n sự sẽ l&agrave;m nhẹ bớt g&aacute;nh nặng nghĩa vụ với những người trẻ đang cảm thấy kh&oacute; khăn trong việc học h&agrave;nh hay t&igrave;m việc l&agrave;m&rdquo;, Bộ Quốc ph&ograve;ng H&agrave;n Quốc khẳng định.</span></span></p>

- Thị trường mua bán sáp nhập: Bùng nổ góp vốn, mua cổ phần / Dư nợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh chiếm 48,6%

Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào ngày hôm qua (27.7), quân đội Hàn Quốc đã đệ trình kế hoạch Cải cách Quốc phòng 2.0 lên Tổng thống Moon Jae-in. Theo cải cách mới, bắt đầu từ năm 2022, thời gian bắt buộc tham gia nghĩa vụ lục quân hoặc thủy quân lục chiến sẽ được giảm xuống từ 21 tháng xuống còn 18 tháng.

Tại các quân chủng khác, thời gian giảm từ 23 tháng xuống còn 20 tháng với hải quân và từ 24 tháng xuống còn 22 tháng với không quân.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc còn dự định giảm số quân trực chiến từ 618.000 xuống còn 500.000, cắt bớt số tướng là 436 xuống còn 360 cũng vào năm 2022.

Theo Channel New Asia, kế hoạch cải cách được trình lên trong bối cảnh Hàn Quốc đang cố gắng kết nối lĩnh vực quốc phòng của mình với các tiến bộ công nghệ khoa học. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh sản thấp cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Seoul quyết định rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng như giảm bớt lính trực chiến.

Hàn Quốc rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự

Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, Joo Won, hay còn được biết đến với nghệ danh G-Dragon của nhóm Big Bang, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Quân đội Hàn Quốc đã vạch ra Cải cách Quốc phòng 2.0 dựa trên sự công nhận rằng cải cách là một mệnh lệnh của người dân và không thể bị trì hoãn trong bối cảnh tình hình an ninh truyền thống đã thay đổi theo hướng hoàn toàn mới, xã hội đã thay đổi và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra”, Yonhap dẫn lại thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

“Cải cách Quốc phòng 2.0 là một loạt các biện pháp đặc biệt để đảm bảo một quân đội mạnh mẽ, một nền quốc phòng có trách nhiệm cho việc bảo vệ một Hàn Quốc hòa bình và hùng cường trong bối cảnh tình hình an ninh đang trong giai đoạn chuyển biến”, thông báo ghi rõ.

Được biết, tại Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc phải toàn bộ nam giới độ tuổi từ 18 trở lên. Việc thi hành nghĩa vụ quân sự tại quốc gia châu Á này được thực thi một cách triệt để, khiến cho nhiều thanh niên Hàn Quốc phải bỏ dở việc học hành hay sự nghiệp của mình.

“Việc giảm thời gian nghĩa vụ quân sự sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng nghĩa vụ với những người trẻ đang cảm thấy khó khăn trong việc học hành hay tìm việc làm”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin