khó khăn trong sự nghiệp

<" /> khó khăn trong sự nghiệp

<" /> khó khăn trong sự nghiệp

<" />

Trang:

Hãy đọc qua 5 lý do khiến bạn mắc cạn trên con đượng sự nghiệp

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:32
Thứ ba, 16/07/2018 | 10:28

Hãy đọc qua 5 lý do khiến bạn mắc cạn trên con đượng sự nghiệp

<p style="text-align:center"><img alt="khó khăn trong sự nghiệp" src="/Content/editorimages/images/dung-mong-cuoc-song-khong-co-kho-khan-1443608698707.jpg" /></p> <p><strong>Thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n bị ảnh hưởng</strong></p> <p>D&ugrave; b&acirc;t cứ l&yacute; do g&igrave; th&igrave;&nbsp;một sai lầm tại nơi l&agrave;m việc c&oacute; thể ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; ph&aacute; hỏng cơ hội thăng tiến tiềm năng của bạn. Để lấy lại uy t&iacute;n v&agrave; thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n, đừng ngại n&oacute;i lời xin lỗi hoặc bất kỳ h&agrave;nh động cần thiết n&agrave;o để thể hiện sự đ&aacute;ng tiếc n&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y t&igrave;m c&aacute;ch gia tăng gi&aacute; trị bản th&acirc;n ngo&agrave;i những c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y như tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, thể thao hoặc từ thiện vận động bởi c&ocirc;ng ty. H&atilde;y cho mọi người thấy rằng bạn mong muốn trở th&agrave;nh nh&acirc;n vi&ecirc;n gương mẫu trong c&ocirc;ng ty.</p> <p><strong>Bạn qu&aacute; nh&agrave;m ch&aacute;n với c&ocirc;ng việc hiện tại</strong></p> <p>H&atilde;y tự hỏi bản th&acirc;n lần gần nhất bạn tham dự một buổi hội thảo để ph&aacute;t triển kỹ năng l&agrave; khi n&agrave;o? Đừng ngại ngần xung phong tham gia một dự &aacute;n của nh&oacute;m hay ph&ograve;ng ban kh&aacute;c để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n với những nhiệm vụ mới. Mục ti&ecirc;u l&agrave; để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n đồng thời ph&aacute;t huy những kỹ năng c&oacute; được ở những c&ocirc;ng việc mới. Những hoạt động n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn t&igrave;m lại được động lực t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng việc. Khi c&ocirc;ng việc trở n&ecirc;n qu&aacute; quen thuộc, bạn sẽ kh&oacute; t&igrave;m được cảm gi&aacute;c h&agrave;o hứng l&agrave;m việc như l&uacute;c mới bắt đầu. V&agrave; như một hệ quả tất yếu, khi thiếu động lực để thực hiện một điều g&igrave; đ&oacute;, bạn cũng ko c&ograve;n cảm thấy hứng th&uacute; để cạnh trạnh v&agrave; nỗ lực trong bất kỳ nhiệm vụ. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; l&uacute;c bạn cần phải thay đổi.</p> <p><strong>Bạn qu&aacute; im lặng trong m&ocirc;i trường tập thể</strong></p> <p>Chủ động gặp sếp hoặc cấp tr&ecirc;n trong một cuộc họp ri&ecirc;ng để thảo luận về những mục ti&ecirc;u v&agrave; mối quan t&acirc;m của bạn. H&atilde;y nhớ rằng kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể đọc được suy nghĩ của người kh&aacute;c. Nếu sự nghiệp của bạn đang bị cản trở bởi một hoặc nhiều vấn đề n&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y l&ecirc;n tiếng. H&atilde;y chia sẻ định hướng thăng tiến cũng như mạnh dạn hỏi sếp hoặc cấp tr&ecirc;n l&agrave;m thế n&agrave;o để bạn đạt những mục ti&ecirc;u đặt ra, v&iacute; dụ như những kỹ năng n&agrave;o bạn c&ograve;n thiếu, kỳ vọng của c&ocirc;ng ty đối với vị tr&iacute; của bạn l&agrave; như thế n&agrave;o,&hellip;Tuy nhi&ecirc;n, đừng qu&ecirc;n thể hiện mong muốn l&agrave;m việc v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc trước khi đề cập đến những vấn đề khiến bạn lo ngại.</p> <p><strong>Bạn kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với văn h&oacute;a c&ocirc;ng ty</strong></p> <p>C&oacute; thể bạn c&oacute; những kỹ năng tốt nhất nhưng nếu kh&ocirc;ng thể h&ograve;a hợp với c&aacute;c đồng nghiệp, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng ty. V&igrave; vậy kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng đều d&agrave;nh phần lớn thời gian trong buổi phỏng vấn để x&aacute;c định xem bạn c&oacute; ph&ugrave; hợp với văn h&oacute;a c&ocirc;ng ty hay kh&ocirc;ng. H&atilde;y xem x&eacute;t c&aacute;c gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của bản th&acirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường l&agrave;m việc l&yacute; tưởng m&agrave; bạn mong muốn,bao gồm c&aacute;ch giao tiếp, kiểu l&atilde;nh đạo,&hellip; Nếu bạn v&agrave; c&ocirc;ng ty hiện tại kh&ocirc;ng c&oacute; c&ugrave;ng quan điểm về mọi vấn đề, đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; l&uacute;c bạn n&ecirc;n t&igrave;m kiếm một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n hơn.</p> <p><strong>Bạn c&oacute; qu&aacute; &iacute;t mối quan hệ&nbsp;</strong></p> <p>H&atilde;y xem x&eacute;t t&igrave;m kiếm trong số những đồng nghiệp cấp cao trong c&ocirc;ng ty, những người đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh vực bạn đang l&agrave;m. Người cố vấn n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p bạn định hướng con đường thăng tiến v&agrave; ph&aacute;t triển những kỹ năng cơ bản cần thiết đầu ti&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y tham gia c&aacute;c sự kiện hoặc hội thảo về ng&agrave;nh nghề c&ocirc;ng việc của bạn để gặp gỡ v&agrave; học hỏi từ những người b&ecirc;n ngo&agrave;i c&ocirc;ng ty cũng như mở rộng c&aacute;c mối quan hệ để ph&aacute;t triển sự nghiệp. C&aacute;c mối quan hệ l&agrave; một k&ecirc;nh quan trọng để ph&aacute;t triển sự nghiệp, cho d&ugrave; bạn đang đặt mục ti&ecirc;u l&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng ty hoặc thay đổi c&ocirc;ng việc. Nếu bạn muốn sự nghiệp ph&aacute;t triển, bạn cần phải gặp đ&uacute;ng người bằng c&aacute;ch chọn cho m&igrave;nh một người cố vấn.</p> <p><strong>Nếu kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với con đường sự nghiệp hiện tại, h&atilde;y t&igrave;m hiểu đ&acirc;u l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh của vấn đề để từ đ&oacute; x&aacute;c định l&agrave;m thế n&agrave;o thay đổi t&igrave;nh h&igrave;nh. Nhưng quan trọng hơn, bản th&acirc;n phải chủ động v&agrave; mạnh dạn h&agrave;nh động để tho&aacute;t khỏi những cản trở v&agrave; thăng tiến kh&ocirc;ng ngừng trong sự nghiệp.</strong></p>

- Mua sắm trực tuyến đang là hình thức được đa số người Việt lựa chọn / Đa số người Việt dùng smartphone nhưng chỉ sử dụng các ứng dụng cơ bản

khó khăn trong sự nghiệp

Thương hiệu cá nhân bị ảnh hưởng

Dù bât cứ lý do gì thì một sai lầm tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu cá nhân và phá hỏng cơ hội thăng tiến tiềm năng của bạn. Để lấy lại uy tín và thương hiệu cá nhân, đừng ngại nói lời xin lỗi hoặc bất kỳ hành động cần thiết nào để thể hiện sự đáng tiếc này. Ngoài ra, hãy tìm cách gia tăng giá trị bản thân ngoài những công việc hằng ngày như tham gia các hoạt động tình nguyện, thể thao hoặc từ thiện vận động bởi công ty. Hãy cho mọi người thấy rằng bạn mong muốn trở thành nhân viên gương mẫu trong công ty.

Bạn quá nhàm chán với công việc hiện tại

Hãy tự hỏi bản thân lần gần nhất bạn tham dự một buổi hội thảo để phát triển kỹ năng là khi nào? Đừng ngại ngần xung phong tham gia một dự án của nhóm hay phòng ban khác để thử thách bản thân với những nhiệm vụ mới. Mục tiêu là để thử thách bản thân đồng thời phát huy những kỹ năng có được ở những công việc mới. Những hoạt động này sẽ giúp bạn tìm lại được động lực tích cực trong công việc. Khi công việc trở nên quá quen thuộc, bạn sẽ khó tìm được cảm giác hào hứng làm việc như lúc mới bắt đầu. Và như một hệ quả tất yếu, khi thiếu động lực để thực hiện một điều gì đó, bạn cũng ko còn cảm thấy hứng thú để cạnh trạnh và nỗ lực trong bất kỳ nhiệm vụ. Đây chính là lúc bạn cần phải thay đổi.

Bạn quá im lặng trong môi trường tập thể

Chủ động gặp sếp hoặc cấp trên trong một cuộc họp riêng để thảo luận về những mục tiêu và mối quan tâm của bạn. Hãy nhớ rằng không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu sự nghiệp của bạn đang bị cản trở bởi một hoặc nhiều vấn đề nào đó, hãy lên tiếng. Hãy chia sẻ định hướng thăng tiến cũng như mạnh dạn hỏi sếp hoặc cấp trên làm thế nào để bạn đạt những mục tiêu đặt ra, ví dụ như những kỹ năng nào bạn còn thiếu, kỳ vọng của công ty đối với vị trí của bạn là như thế nào,…Tuy nhiên, đừng quên thể hiện mong muốn làm việc và thành công trong công việc trước khi đề cập đến những vấn đề khiến bạn lo ngại.

Bạn không phù hợp với văn hóa công ty

Có thể bạn có những kỹ năng tốt nhất nhưng nếu không thể hòa hợp với các đồng nghiệp, bạn sẽ không thể thành công trong công ty. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà các nhà tuyển dụng đều dành phần lớn thời gian trong buổi phỏng vấn để xác định xem bạn có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Hãy xem xét các giá trị cốt lõi của bản thân và môi trường làm việc lý tưởng mà bạn mong muốn,bao gồm cách giao tiếp, kiểu lãnh đạo,… Nếu bạn và công ty hiện tại không có cùng quan điểm về mọi vấn đề, đây có thể là lúc bạn nên tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp với bản thân hơn.

Bạn có quá ít mối quan hệ 

Hãy xem xét tìm kiếm trong số những đồng nghiệp cấp cao trong công ty, những người đã thành công trong lĩnh vực bạn đang làm. Người cố vấn này có thể giúp bạn định hướng con đường thăng tiến và phát triển những kỹ năng cơ bản cần thiết đầu tiên. Ngoài ra, hãy tham gia các sự kiện hoặc hội thảo về ngành nghề công việc của bạn để gặp gỡ và học hỏi từ những người bên ngoài công ty cũng như mở rộng các mối quan hệ để phát triển sự nghiệp. Các mối quan hệ là một kênh quan trọng để phát triển sự nghiệp, cho dù bạn đang đặt mục tiêu là thăng tiến trong công ty hoặc thay đổi công việc. Nếu bạn muốn sự nghiệp phát triển, bạn cần phải gặp đúng người bằng cách chọn cho mình một người cố vấn.

Nếu không hài lòng với con đường sự nghiệp hiện tại, hãy tìm hiểu đâu là nguyên nhân chính của vấn đề để từ đó xác định làm thế nào thay đổi tình hình. Nhưng quan trọng hơn, bản thân phải chủ động và mạnh dạn hành động để thoát khỏi những cản trở và thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)