Chi tiêu tiêu dùng Việt Nam bùng nổ khi nền kinh tế tăng tr" /> Chi tiêu tiêu dùng Việt Nam bùng nổ khi nền kinh tế tăng tr" /> Chi tiêu tiêu dùng Việt Nam bùng nổ khi nền kinh tế tăng tr" />
Trang:

Mua sắm trực tuyến đang là hình thức được đa số người Việt lựa chọn

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:22
Thứ ba, 16/07/2018 | 01:09

Mua sắm trực tuyến đang là hình thức được đa số người Việt lựa chọn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chi ti&ecirc;u ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam b&ugrave;ng nổ khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam nổi tiếng l&agrave; nhạy cảm về gi&aacute;, điều n&agrave;y tạo th&ecirc;m th&aacute;ch thức trong việc x&aacute;c định gi&aacute; v&agrave; ph&iacute; vận chuyển. Huỳnh Mai, một c&ocirc; g&aacute;i 25 tuổi v&agrave; đang l&agrave;m việc cho một c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; một trong những người mua sắm trực tuyến mới m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ nhắm tới. Mai đ&atilde; d&ugrave;ng thẻ Visa để thanh to&aacute;n thay v&igrave; trả tiền mặt khi giao h&agrave;ng. C&ocirc; thường mua h&agrave;ng qua k&ecirc;nh trực tuyến Lazada, từ mỹ phẩm, quần &aacute;o, đồ gia dụng cho đến chiếc m&aacute;y giặt Electrolux. C&ocirc; mua s&aacute;ch tr&ecirc;n Tiki, v&agrave; bị cuốn h&uacute;t bởi những tin đồn rằng Amazon c&oacute; thể đến Việt Nam. Mai thỉnh thoảng cũng mua h&agrave;ng từ trang web của Mỹ th&ocirc;ng qua một người bạn sống ở đ&oacute;, v&agrave; trả th&ecirc;m tiền cần thiết để chuyển h&agrave;ng về Việt Nam. Mai n&oacute;i: &quot;Nếu Amazon đến đ&acirc;y, đ&oacute; l&agrave; một điều thực sự tuyệt vời. Nhưng th&aacute;ch thức sẽ l&agrave; gi&aacute; của c&aacute;c sản phẩm: T&ocirc;i nghĩ rằng nếu họ muốn thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng Việt Nam, họ phải đưa ra mức gi&aacute; tốt nhất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trở ngại lớn nhất đối với hình thức mua sắm trực tuyến của người Việt đó là vấn đề giá cả" src="/Content/editorimages/images/tr%e1%bb%9f-ng%e1%ba%a1i22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Trở ngại lớn nhất đối với h&igrave;nh thức mua sắm trực tuyến của người Việt đ&oacute; l&agrave; vấn đề gi&aacute; cả</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng ty thương mại điện tử cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ c&aacute;c cửa h&agrave;ng mua sắm vật l&yacute; (bricks-and-mortar), vốn đang được hưởng đầu tư v&agrave; doanh thu tăng l&ecirc;n trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững, khi GDP tăng hơn 7% mỗi năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, theo c&aacute;c c&ocirc;ng ty thương mại điện tử, Việt Nam đặt ra một th&aacute;ch thức đặc biệt cho thị trường giao h&agrave;ng do đường x&aacute; xuống cấp, tắc nghẽn giao th&ocirc;ng v&agrave; khoảng c&aacute;ch địa l&yacute; lớn - hai th&agrave;nh phố lớn nhất l&agrave; H&agrave; Nội v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;ch nhau hơn 1.600km.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thương mại điện tử chậm cất c&aacute;nh ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; so với ở Trung Quốc do những kh&oacute; khăn về hậu cần. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c doanh nghiệp trực tuyến đang b&ugrave;ng nổ: Bain, một c&ocirc;ng ty tư vấn, gần đ&acirc;y ước t&iacute;nh rằng khu vực n&agrave;y c&oacute; 200 triệu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kỹ thuật số (trong tổng 405 triệu người trưởng th&agrave;nh) - những người đ&atilde; mua h&agrave;ng h&oacute;a hoặc dịch vụ trực tuyến. Việt Nam c&oacute; 35 triệu người trong số đ&oacute;. D&acirc;n số trẻ gi&uacute;p Việt Nam nằm trong số những nước c&oacute; lượng người sử dụng thiết bị di động nhiều nhất trong khu vực, trong khi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ở đ&acirc;y d&agrave;nh nhiều thời gian cho việc truy cập mạng trực tuyến hơn hầu hết c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng. Nielsen, c&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n cứu thị trường, ước t&iacute;nh rằng người Việt Nam d&agrave;nh gần 25 giờ để truy cập mạng trực tuyến mỗi tuần, ngang bằng với hoặc chỉ sau Singapore v&agrave; Philippines.</span></span></p>

- Đa số người Việt dùng smartphone nhưng chỉ sử dụng các ứng dụng cơ bản / Người Việt trao đổi thông tin cá nhân chỉ để được nhận quà

Chi tiêu tiêu dùng Việt Nam bùng nổ khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam nổi tiếng là nhạy cảm về giá, điều này tạo thêm thách thức trong việc xác định giá và phí vận chuyển. Huỳnh Mai, một cô gái 25 tuổi và đang làm việc cho một công ty quảng cáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những người mua sắm trực tuyến mới mà các nhà bán lẻ nhắm tới. Mai đã dùng thẻ Visa để thanh toán thay vì trả tiền mặt khi giao hàng. Cô thường mua hàng qua kênh trực tuyến Lazada, từ mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng cho đến chiếc máy giặt Electrolux. Cô mua sách trên Tiki, và bị cuốn hút bởi những tin đồn rằng Amazon có thể đến Việt Nam. Mai thỉnh thoảng cũng mua hàng từ trang web của Mỹ thông qua một người bạn sống ở đó, và trả thêm tiền cần thiết để chuyển hàng về Việt Nam. Mai nói: "Nếu Amazon đến đây, đó là một điều thực sự tuyệt vời. Nhưng thách thức sẽ là giá của các sản phẩm: Tôi nghĩ rằng nếu họ muốn thu hút khách hàng Việt Nam, họ phải đưa ra mức giá tốt nhất”.

Trở ngại lớn nhất đối với hình thức mua sắm trực tuyến của người Việt đó là vấn đề giá cả

Trở ngại lớn nhất đối với hình thức mua sắm trực tuyến của người Việt đó là vấn đề giá cả

Các công ty thương mại điện tử cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các cửa hàng mua sắm vật lý (bricks-and-mortar), vốn đang được hưởng đầu tư và doanh thu tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững, khi GDP tăng hơn 7% mỗi năm.

Tuy nhiên, theo các công ty thương mại điện tử, Việt Nam đặt ra một thách thức đặc biệt cho thị trường giao hàng do đường xá xuống cấp, tắc nghẽn giao thông và khoảng cách địa lý lớn - hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cách nhau hơn 1.600km.

Thương mại điện tử chậm cất cánh ở Đông Nam Á so với ở Trung Quốc do những khó khăn về hậu cần. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trực tuyến đang bùng nổ: Bain, một công ty tư vấn, gần đây ước tính rằng khu vực này có 200 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số (trong tổng 405 triệu người trưởng thành) - những người đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến. Việt Nam có 35 triệu người trong số đó. Dân số trẻ giúp Việt Nam nằm trong số những nước có lượng người sử dụng thiết bị di động nhiều nhất trong khu vực, trong khi người tiêu dùng ở đây dành nhiều thời gian cho việc truy cập mạng trực tuyến hơn hầu hết các nước láng giềng. Nielsen, công ty nghiên cứu thị trường, ước tính rằng người Việt Nam dành gần 25 giờ để truy cập mạng trực tuyến mỗi tuần, ngang bằng với hoặc chỉ sau Singapore và Philippines.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin