Mức xử phạt hành chính cao nhất về vi phạm pháp luật cạnh tranh " /> Mức xử phạt hành chính cao nhất về vi phạm pháp luật cạnh tranh " /> Mức xử phạt hành chính cao nhất về vi phạm pháp luật cạnh tranh " />
Trang:

Mức xử phạt hành chính Mumuso có thể lên tới 100 triệu đồng

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:38
Thứ ba, 18/07/2018 | 12:43

Mức xử phạt hành chính Mumuso có thể lên tới 100 triệu đồng

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh cao nhất về vi phạm ph&aacute;p luật cạnh tranh m&agrave; Mumuso c&oacute; thể đối mặt l&agrave; hơn 100 triệu đồng.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo kết luận kiểm tra tại Mumuso được Bộ C&ocirc;ng Thương c&ocirc;ng bố c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i ng&agrave;y, doanh nghiệp n&agrave;y bị ph&aacute;t hiện nhiều h&agrave;nh vi vi phạm nghi&ecirc;m trọng trong kinh doanh tại Việt Nam. Quảng c&aacute;o đ&iacute;nh k&egrave;m chữ &quot;Korea (H&agrave;n Quốc)&quot; song&nbsp;99,3% h&agrave;ng của Mumuso nhập từ Trung Quốc; 0,7% c&ograve;n lại mua từ c&aacute;c đơn vị sản xuất trong nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại diện Cục Cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng (Bộ C&ocirc;ng Thương) cho biết, với c&aacute;c sai phạm của C&ocirc;ng ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso vừa được kết luận, c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 185/2013 về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong hoạt động thương mại, sản xuất bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả, h&agrave;ng cấm v&agrave; bảo vệ quyền lợi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.&nbsp;Cục Quản l&yacute; thị trường chịu tr&aacute;ch nhiệm xem x&eacute;t, c&ocirc;ng bố c&aacute;c mức xử phạt vi phạm của Mumuso.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="mumuso bị xử phạt hành chính có thể lên tới 100 triệu đồng" src="/Content/editorimages/images/mumuso.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng những vi phạm về quản l&yacute; cạnh tranh, theo đại diện Cục Cạnh tranh, Mumuso Việt Nam sẽ bị xử l&yacute; theo quy định với h&agrave;nh vi quảng c&aacute;o g&acirc;y nhầm lẫn về nơi sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a nhằm cạnh tranh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng c&oacute; thể bị &aacute;p dụng một hoặc một số h&igrave;nh thức xử phạt bổ sung v&agrave; biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả như buộc cải ch&iacute;nh c&ocirc;ng khai, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện h&agrave;nh vi vi phạm, gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc quảng c&aacute;o gian dối n&agrave;y.Cụ thể, theo Nghị định 71/2014, Mumuso c&oacute; thể bị xử phạt 80-140 triệu đồng với h&agrave;nh vi quảng c&aacute;o th&ocirc;ng tin gian dối, g&acirc;y nhầm lẫn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a, nơi sản xuất&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Hiện c&aacute;c Cục chức năng của Bộ C&ocirc;ng Thương xem x&eacute;t xử phạt doanh nghiệp n&agrave;y dựa tr&ecirc;n c&aacute;c dấu hiệu vi phạm đ&atilde; được n&ecirc;u tại kết luận kiểm tra, v&agrave; sẽ sớm c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai&rdquo;, đại diện Cục Cạnh tranh n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo kết luận của Bộ C&ocirc;ng Thương, Mumuso&nbsp;d&ugrave;ng nội dung quảng c&aacute;o c&ocirc;ng khai tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng như&nbsp;&ldquo;gi&aacute; chỉ từ 22.000&quot;, chữ KOREA (H&agrave;n Quốc) tr&ecirc;n c&aacute;c t&uacute;i đựng sản phẩm l&agrave; kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, c&oacute; thể khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng hiểu rằng cửa h&agrave;ng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm li&ecirc;n quan đến H&agrave;n Quốc. Thực tế, tại H&agrave;n Quốc kh&ocirc;ng c&oacute; chuỗi cửa h&agrave;ng thương hiệu Mumuso.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nghiệp n&agrave;y cũng vi phạm quy định về ghi nh&atilde;n h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật về c&ocirc;ng bố sản phẩm, thương mại điện tử. Qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm tra cho thấy c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng cung cấp ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến tr&aacute;ch nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o website đến Bộ C&ocirc;ng Thương.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&ugrave;ng - Ph&oacute; chủ tịch ki&ecirc;m Tổng Thư k&yacute; Hội Ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam (Vinastas) cho rằng, kh&oacute; chấp nhận một thương hiệu quảng c&aacute;o một đằng, b&aacute;n h&agrave;ng một nẻo. Theo &ocirc;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n được quyền trả lại h&agrave;ng hoặc đ&ograve;i bồi thường v&agrave; khiếu nại l&ecirc;n cơ quan cạnh tranh để đ&ograve;i lại quyền lợi khi Mumuso l&agrave; h&agrave;ng Trung Quốc nhưng đội lốt H&agrave;n Quốc để lừa người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại diện Vinastas đề nghị Bộ C&ocirc;ng Thương chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chức năng, xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo thẩm quyền với h&agrave;nh vi gian dối, c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật như của Mumuso.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chuỗi b&aacute;n lẻ Mumuso v&agrave;o thị trường Việt Nam từ năm 2016, cung cấp c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng gi&aacute; rẻ từ 22.000 đồng v&agrave; quảng c&aacute;o gắn với m&aacute;c thương hiệu H&agrave;n Quốc. L&agrave; thương hiệu kh&aacute; mới nhưng Mumuso đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t triển tại H&agrave; Nội v&agrave; TP HCM với 27 cửa h&agrave;ng tọa lạc tại c&aacute;c vị tr&iacute; trung t&acirc;m với mặt tiền lớn.</span></span></p>

- Tài sản của Jeff Bezos ông chủ Amazon vượt hơn 150 tỷ USD / Danh sách top 10 nơi làm việc tốt nhất năm 2018 ở Mỹ

Mức xử phạt hành chính cao nhất về vi phạm pháp luật cạnh tranh mà Mumuso có thể đối mặt là hơn 100 triệu đồng. 

Theo kết luận kiểm tra tại Mumuso được Bộ Công Thương công bố cách đây vài ngày, doanh nghiệp này bị phát hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh tại Việt Nam. Quảng cáo đính kèm chữ "Korea (Hàn Quốc)" song 99,3% hàng của Mumuso nhập từ Trung Quốc; 0,7% còn lại mua từ các đơn vị sản xuất trong nước.

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, với các sai phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso vừa được kết luận, công ty này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 185/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Quản lý thị trường chịu trách nhiệm xem xét, công bố các mức xử phạt vi phạm của Mumuso.

mumuso bị xử phạt hành chính có thể lên tới 100 triệu đồng

Riêng những vi phạm về quản lý cạnh tranh, theo đại diện Cục Cạnh tranh, Mumuso Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định với hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nơi sản xuất hàng hóa nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, công ty này cũng có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc cải chính công khai, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc quảng cáo gian dối này.Cụ thể, theo Nghị định 71/2014, Mumuso có thể bị xử phạt 80-140 triệu đồng với hành vi quảng cáo thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho khách hàng về xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất…

“Hiện các Cục chức năng của Bộ Công Thương xem xét xử phạt doanh nghiệp này dựa trên các dấu hiệu vi phạm đã được nêu tại kết luận kiểm tra, và sẽ sớm công bố công khai”, đại diện Cục Cạnh tranh nói.

Theo kết luận của Bộ Công Thương, Mumuso dùng nội dung quảng cáo công khai tại các cửa hàng như “giá chỉ từ 22.000", chữ KOREA (Hàn Quốc) trên các túi đựng sản phẩm là không chính xác, có thể khiến khách hàng hiểu rằng cửa hàng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm liên quan đến Hàn Quốc. Thực tế, tại Hàn Quốc không có chuỗi cửa hàng thương hiệu Mumuso.

Doanh nghiệp này cũng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công bố sản phẩm, thương mại điện tử. Quá trình kiểm tra cho thấy công ty không cung cấp chính xác thông tin liên quan đến trách nhiệm thông báo website đến Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cho rằng, khó chấp nhận một thương hiệu quảng cáo một đằng, bán hàng một nẻo. Theo ông, khách hàng hoàn toàn được quyền trả lại hàng hoặc đòi bồi thường và khiếu nại lên cơ quan cạnh tranh để đòi lại quyền lợi khi Mumuso là hàng Trung Quốc nhưng đội lốt Hàn Quốc để lừa người tiêu dùng.

Đại diện Vinastas đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, xử lý nghiêm theo thẩm quyền với hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như của Mumuso.

Chuỗi bán lẻ Mumuso vào thị trường Việt Nam từ năm 2016, cung cấp các sản phẩm tiêu dùng giá rẻ từ 22.000 đồng và quảng cáo gắn với mác thương hiệu Hàn Quốc. Là thương hiệu khá mới nhưng Mumuso đã nhanh chóng phát triển tại Hà Nội và TP HCM với 27 cửa hàng tọa lạc tại các vị trí trung tâm với mặt tiền lớn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin