JPMorgan Chase đang tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân ngành thần kinh học và tâm lý học tại khu " /> JPMorgan Chase đang tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân ngành thần kinh học và tâm lý học tại khu " /> JPMorgan Chase đang tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân ngành thần kinh học và tâm lý học tại khu " />
Trang:

Ngân hàng Mỹ tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân tâm lý học.

Thứ năm, 09/04/2020 | 23:49
Thứ năm, 02/06/2018 | 13:42

Ngân hàng Mỹ tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân tâm lý học.

<p><span style="font-size:14px">JPMorgan Chase đang tuyển dụng h&agrave;ng loạt kỹ sư, cử nh&acirc;n ng&agrave;nh thần kinh học v&agrave; t&acirc;m l&yacute; học tại khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Chiến lược đa dạng h&oacute;a thay v&igrave; chỉ tuyển dụng sinh vi&ecirc;n t&agrave;i ch&iacute;nh nhằm điều chỉnh đội ngũ lao động, ph&ugrave; hợp với sự thay đổi nhanh ch&oacute;ng của c&aacute;c nền kinh tế trong khu vực.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Gần 40% nh&acirc;n sự trong đợt tuyển dụng mới của JPMorgan Chase thuộc chuy&ecirc;n ng&agrave;nh phi t&agrave;i ch&iacute;nh như kỹ sư, thần kinh học, t&acirc;m l&yacute; học.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong số khoảng 1.000 sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp được tuyển v&agrave;o th&aacute;ng 6/2018, c&oacute; 39% kh&ocirc;ng thuộc c&aacute;c ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh hoặc kinh doanh. Đ&acirc;y l&agrave; tỷ lệ cao nhất trong v&ograve;ng 3 năm gần đ&acirc;y. Nh&oacute;m n&agrave;y bao gồm c&aacute;c cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh khoa học, to&aacute;n học, quan hệ quốc tế v&agrave; t&acirc;m l&yacute; học. Dữ liệu kh&ocirc;ng bao gồm Ấn Độ, nơi nguồn nh&acirc;n lực về&nbsp;c&ocirc;ng nghệ thường chiếm ưu thế.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo&nbsp;John Hall - Đồng quản l&yacute; mảng ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương của JPMorgan Chase, khi t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hội tụ, ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh đến c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, th&igrave; nhu cầu nh&acirc;n sự c&aacute;c ng&agrave;nh kh&aacute;c nhau, từ khoa học t&iacute;nh to&aacute;n đến khoa học ch&iacute;nh trị cũng tăng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Thu&ecirc; những nh&acirc;n sự chuy&ecirc;n về t&agrave;i ch&iacute;nh th&igrave; qu&aacute; dễ v&igrave; họ ho&agrave;n to&agrave;n th&iacute;ch ứng ngay, họ đ&atilde; được đ&agrave;o tạo qua. Nhưng đ&oacute; lại l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n thiển cận. Nếu bạn chỉ thu&ecirc; những ứng vi&ecirc;n t&agrave;i ch&iacute;nh th&igrave; v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute;, bạn sẽ thấy cần&nbsp; sự đa dạng để gi&uacute;p giải quyết vấn đề một c&aacute;ch tốt hơn&quot;, Hall n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Khoảng 40% đợt nh&acirc;n sự tuyển vừa rồi sẽ l&agrave;m việc với kh&aacute;ch h&agrave;ng tại 12 thị trường của ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Phần c&ograve;n lại sẽ hỗ trợ c&aacute;c chức năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n của tập đo&agrave;n, phần nhiều li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng nghệ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Ngân hàng Mỹ tuyển nhân viên" src="/Content/editorimages/images/Jpmorgan-Chase.gif" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>JPMorgan Chase đang tuyển dụng h&agrave;ng loạt kỹ sư, cử nh&acirc;n ng&agrave;nh thần kinh học v&agrave; t&acirc;m l&yacute; học tại khu vực ch&acirc;u &Aacute;.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo số liệu từ c&ocirc;ng ty tư vấn Accenture, d&ograve;ng vốn chảy v&agrave;o Fintech ở Ch&acirc;u &Aacute; đ&atilde; vượt hẳn Bắc Mỹ lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2016, từ mức&nbsp;5,2 tỷ USD trong năm 2015 l&ecirc;n 11,2 tỷ USD chỉ sau một năm.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Ở ch&acirc;u &Aacute;, vận tốc thay đổi cao hơn nhiều so với phần c&ograve;n lại của thế giới, đặc biệt l&agrave; ở Trung Quốc. V&igrave; vậy, việc c&oacute; một nh&oacute;m lớn c&aacute;c cử nh&acirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c l&agrave;m tăng khả năng th&iacute;ch ứng, lắng nghe v&agrave; nắm bắt kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;, vị l&atilde;nh đạo giải th&iacute;ch th&ecirc;m.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhu cầu thu&ecirc; nh&acirc;n sự phi t&agrave;i ch&iacute;nh trong ng&agrave;nh ng&acirc;n h&agrave;ng đang l&agrave; một xu hướng chung.&nbsp;Cử nh&acirc;n ng&agrave;nh khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ chiếm khoảng 20%,&nbsp;khoa học nh&acirc;n văn chiếm 5% trong&nbsp;số t&acirc;n binh tại Morgan Stanley. Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại Siam (Th&aacute;i Lan) đang cố mời gọi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ từ c&aacute;c c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i về l&agrave;m việc.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng&nbsp;John Hall khẳng định, diễn biến n&agrave;y kh&ocirc;ng đồng nghĩa nh&acirc;n sự t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n cần thiết. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&agrave;i l&ograve;ng với những nh&acirc;n vi&ecirc;n t&agrave;i ch&iacute;nh của m&igrave;nh. Nhưng thực tế cũng cho thấy, cố gắng tuyển dụng c&agrave;ng nhiều người th&ocirc;ng minh c&oacute; khả năng th&igrave; bạn c&agrave;ng c&oacute; thể mở rộng được phạm vi hoạt động&rdquo;, &ocirc;ng kết luận.</strong></span></p>

- Lương thấp nhiều phi công Vietnam Airlines xin thôi việc / Tượng Đức mẹ Maria nhỏ lệ ở Mỹ thu hút hàng nghìn du khách đổ xô tới xem

JPMorgan Chase đang tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân ngành thần kinh học và tâm lý học tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược đa dạng hóa thay vì chỉ tuyển dụng sinh viên tài chính nhằm điều chỉnh đội ngũ lao động, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của các nền kinh tế trong khu vực.

Gần 40% nhân sự trong đợt tuyển dụng mới của JPMorgan Chase thuộc chuyên ngành phi tài chính như kỹ sư, thần kinh học, tâm lý học.

Trong số khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp được tuyển vào tháng 6/2018, có 39% không thuộc các ngành tài chính hoặc kinh doanh. Đây là tỷ lệ cao nhất trong vòng 3 năm gần đây. Nhóm này bao gồm các cử nhân chuyên ngành khoa học, toán học, quan hệ quốc tế và tâm lý học. Dữ liệu không bao gồm Ấn Độ, nơi nguồn nhân lực về công nghệ thường chiếm ưu thế.

Theo John Hall - Đồng quản lý mảng ngân hàng đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan Chase, khi tài chính và công nghệ hội tụ, chính trị và các chính sách tác động ngày càng mạnh đến các ngân hàng, thì nhu cầu nhân sự các ngành khác nhau, từ khoa học tính toán đến khoa học chính trị cũng tăng.

“Thuê những nhân sự chuyên về tài chính thì quá dễ vì họ hoàn toàn thích ứng ngay, họ đã được đào tạo qua. Nhưng đó lại là một cái nhìn thiển cận. Nếu bạn chỉ thuê những ứng viên tài chính thì vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ thấy cần  sự đa dạng để giúp giải quyết vấn đề một cách tốt hơn", Hall nói.

Khoảng 40% đợt nhân sự tuyển vừa rồi sẽ làm việc với khách hàng tại 12 thị trường của châu Á Thái Bình Dương. Phần còn lại sẽ hỗ trợ các chức năng chuyên môn của tập đoàn, phần nhiều liên quan đến công nghệ. 

Ngân hàng Mỹ tuyển nhân viên

JPMorgan Chase đang tuyển dụng hàng loạt kỹ sư, cử nhân ngành thần kinh học và tâm lý học tại khu vực châu Á.

Theo số liệu từ công ty tư vấn Accenture, dòng vốn chảy vào Fintech ở Châu Á đã vượt hẳn Bắc Mỹ lần đầu tiên vào năm 2016, từ mức 5,2 tỷ USD trong năm 2015 lên 11,2 tỷ USD chỉ sau một năm.

“Ở châu Á, vận tốc thay đổi cao hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vì vậy, việc có một nhóm lớn các cử nhân chuyên ngành khác làm tăng khả năng thích ứng, lắng nghe và nắm bắt khách hàng", vị lãnh đạo giải thích thêm.

Nhu cầu thuê nhân sự phi tài chính trong ngành ngân hàng đang là một xu hướng chung. Cử nhân ngành khoa học và công nghệ chiếm khoảng 20%, khoa học nhân văn chiếm 5% trong số tân binh tại Morgan Stanley. Ngân hàng thương mại Siam (Thái Lan) đang cố mời gọi các chuyên gia công nghệ từ các công ty nước ngoài về làm việc.

Tuy nhiên, ông John Hall khẳng định, diễn biến này không đồng nghĩa nhân sự tài chính là không còn cần thiết. "Chúng tôi rất hài lòng với những nhân viên tài chính của mình. Nhưng thực tế cũng cho thấy, cố gắng tuyển dụng càng nhiều người thông minh có khả năng thì bạn càng có thể mở rộng được phạm vi hoạt động”, ông kết luận.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)