Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động nửa đầu năm 2018 của Appota" /> Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động nửa đầu năm 2018 của Appota" /> Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động nửa đầu năm 2018 của Appota" />
Trang:

Người Việt trao đổi thông tin cá nhân chỉ để được nhận quà

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:43
Thứ ba, 16/07/2018 | 00:27

Người Việt trao đổi thông tin cá nhân chỉ để được nhận quà

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o c&aacute;o về thị trường ứng dụng di động nửa đầu năm 2018 của Appota, tận dụng th&oacute;i quen của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt sẵn s&agrave;ng cho đi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n để đổi lấy qu&agrave; miễn ph&iacute;, c&aacute;c nh&atilde;n h&agrave;ng c&oacute; thể tiếp cận người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng với quảng c&aacute;o, qu&agrave; tặng hay vật phẩm qua ứng dụng di động.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o cũng cho thấy, nh&acirc;n khẩu học của Vi&ecirc;t Nam được coi l&agrave; đẹp nhất cho thị trường điện thoại th&ocirc;ng minh với lượng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trẻ v&agrave; thuộc tầng lớp trung lưu lớn, tỷ lệ sở hữu điện thoại th&ocirc;ng minh l&ecirc;n tới 72%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, c&oacute; 76% người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt cho rằng bảo vệ dữ liệu v&agrave; bảo mật th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; tới 82% số người được hỏi lại sẵn s&agrave;ng chia sẻ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n để được nhận qu&agrave; từ thương hiệu, đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cho doanh nghiệp thu thập dữ liệu v&agrave; hiểu s&acirc;u hơn về người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Người Việt sẵn sàng trao đổi thông tin để đổi lại những phần quà miễn phí" src="/Content/editorimages/images/doi-qua222.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Người Việt sẵn s&agrave;ng trao đổi th&ocirc;ng tin để đổi lại những phần qu&agrave; miễn ph&iacute;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điện thoại di động đứng đầu danh s&aacute;ch những điều th&acirc;n thiết tại Việt Nam, bởi phần lớn người Việt kiểm tra điện thoại của m&igrave;nh ngay khi tỉnh dậy v&agrave; tiếp tục sử dụng với thời gian trung b&igrave;nh khoảng 2 tiếng một ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Giờ v&agrave;ng&quot; của điện thoại th&ocirc;ng minh l&agrave; từ 7 đến 9 giờ tối. &ETH;&acirc;y l&agrave; thời gian trong v&agrave; sau bữa ăn của người Việt khi m&agrave; đ&oacute; l&agrave; qu&atilde;ng thời gian họ tr&ograve; chuyện với gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; l&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, 72% tổng số lượt truy cập c&aacute;c trang thương mại điện tử xuất ph&aacute;t từ điện thoại th&ocirc;ng minh. 53% c&aacute;c giao dịch mua h&agrave;ng trực tuyến thực hiện qua điện thoại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; tỉ lệ truy cập từ điện thoại di động của Việt Nam rất thấp nhưng thương mại điện tử tr&ecirc;n điện thoại di động lại c&oacute; tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong một năm. Thanh to&aacute;n điện tử ước t&iacute;nh đạt 6,4 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng 22%/năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với t&iacute;nh chất l&agrave; một x&atilde; hội vẫn quen d&ugrave;ng tiền mặt, 46% người Việt được hỏi trả lời rằng họ kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng, lu&ocirc;n lo lắng về việc lộ th&ocirc;ng tin bảo mật thẻ thanh to&aacute;n. V&igrave; vậy, 88% giao dịch thương mại điện tử vẫn l&agrave; thanh to&aacute;n tiền mặt khi giao h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Appota cho rằng, c&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh tr&ecirc;n thiết bị di động c&ograve;n kh&aacute; non trẻ. Điều đ&oacute; dẫn đến th&aacute;ch thức gi&aacute;o dục người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mở t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng, sử dụng thẻ thanh to&aacute;n v&agrave; lấy được l&ograve;ng tin người ti&ecirc;u d&ugrave;ng với dịch vụ thanh to&aacute;n trực tuyến.</span></span></p>

- Vốn FDI thế hệ mới điều mà Việt Nam cần phải có chiến lược thu hút / Tốc độ tăng lương bình quân của Việt Nam đứng Top đầu trong khu vực

Theo báo cáo về thị trường ứng dụng di động nửa đầu năm 2018 của Appota, tận dụng thói quen của người tiêu dùng Việt sẵn sàng cho đi thông tin cá nhân để đổi lấy quà miễn phí, các nhãn hàng có thể tiếp cận người dùng dễ dàng với quảng cáo, quà tặng hay vật phẩm qua ứng dụng di động.

Báo cáo cũng cho thấy, nhân khẩu học của Viêt Nam được coi là đẹp nhất cho thị trường điện thoại thông minh với lượng người tiêu dùng trẻ và thuộc tầng lớp trung lưu lớn, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh lên tới 72%.

Cụ thể, có 76% người tiêu dùng Việt cho rằng bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, có tới 82% số người được hỏi lại sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân để được nhận quà từ thương hiệu, đây là cơ hội cho doanh nghiệp thu thập dữ liệu và hiểu sâu hơn về người tiêu dùng.

Người Việt sẵn sàng trao đổi thông tin để đổi lại những phần quà miễn phí

Người Việt sẵn sàng trao đổi thông tin để đổi lại những phần quà miễn phí

Điện thoại di động đứng đầu danh sách những điều thân thiết tại Việt Nam, bởi phần lớn người Việt kiểm tra điện thoại của mình ngay khi tỉnh dậy và tiếp tục sử dụng với thời gian trung bình khoảng 2 tiếng một ngày.

"Giờ vàng" của điện thoại thông minh là từ 7 đến 9 giờ tối. Ðây là thời gian trong và sau bữa ăn của người Việt khi mà đó là quãng thời gian họ trò chuyện với gia đình, bạn bè và lên mạng xã hội.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, 72% tổng số lượt truy cập các trang thương mại điện tử xuất phát từ điện thoại thông minh. 53% các giao dịch mua hàng trực tuyến thực hiện qua điện thoại.

Mặc dù tỉ lệ truy cập từ điện thoại di động của Việt Nam rất thấp nhưng thương mại điện tử trên điện thoại di động lại có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong một năm. Thanh toán điện tử ước tính đạt 6,4 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng 22%/năm.

Với tính chất là một xã hội vẫn quen dùng tiền mặt, 46% người Việt được hỏi trả lời rằng họ không có tài khoản ngân hàng, luôn lo lắng về việc lộ thông tin bảo mật thẻ thanh toán. Vì vậy, 88% giao dịch thương mại điện tử vẫn là thanh toán tiền mặt khi giao hàng.

Appota cho rằng, công nghệ tài chính trên thiết bị di động còn khá non trẻ. Điều đó dẫn đến thách thức giáo dục người tiêu dùng mở tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ thanh toán và lấy được lòng tin người tiêu dùng với dịch vụ thanh toán trực tuyến.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin