Kênh truyền thông VentureBear vừa đưa tin, theo một báo cáo" /> Kênh truyền thông VentureBear vừa đưa tin, theo một báo cáo" /> Kênh truyền thông VentureBear vừa đưa tin, theo một báo cáo" />
Trang:

Nhân viên thung lũng Silicon lương 7 tỷ vẫn không mua nổi nhà

Thứ tư, 26/02/2020 | 01:50
Thứ tư, 06/08/2018 | 20:30

Nhân viên thung lũng Silicon lương 7 tỷ vẫn không mua nổi nhà

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">K&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng VentureBear vừa đưa tin, theo một b&aacute;o c&aacute;o điều tra của c&ocirc;ng ty Team Blind, gi&aacute; bất động sản ở thung lũng Sillicon đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i mất kiểm so&aacute;t. Thậm ch&iacute;, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ở đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng thể mua nổi nh&agrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo bản điều tra n&agrave;y, 59% nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ (bao gồm nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n của 13 h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ quy m&ocirc; lớn) cho biết, họ vẫn kh&ocirc;ng mua nổi nh&agrave; ở khu vịnh San Francisco. Cụ thể hơn, 72,07%&nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng Cisco kh&ocirc;ng mua nổi nh&agrave;. Con số n&agrave;y ở h&atilde;ng eBay l&agrave; 70,63%. Ngo&agrave;i ra, nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n của Facebook v&agrave; Google cũng đang đau đầu v&igrave; vấn đề nh&agrave; cửa.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhân viên thung lũng Silicon lương 7 tỷ vẫn không mua nổi nhà" src="/Content/editorimages/images/silicon-valley.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ở đ&acirc;y cũng kh&ocirc;ng thể mua nổi nh&agrave;.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy mức lương hằng năm của nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ở thung lũng Sillicon đạt hơn 300.000 USD (7 tỷ VND), cao hơn nhiều so với mức lương b&igrave;nh qu&acirc;n nhưng với họ, việc mua nh&agrave; ở vịnh San Francisco vẫn rất kh&oacute; khăn. Theo b&aacute;o c&aacute;o điều tra của ủy ban khu vịnh, 46% d&acirc;n cư ở đ&acirc;y dự định chuyển khỏi nơi n&agrave;y trong tương lai gần.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết, bản điều tra của Team Blind k&eacute;o d&agrave;i từ 24/7 &ndash; 28/7, số người được phỏng vấn l&agrave; hơn 2.326 người. Ngo&agrave;i ra, Team Blind cũng cho biết 61% nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ mong muốn được tăng lương v&igrave; cho rằng th&ugrave; lao của họ qu&aacute; thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o c&aacute;o của hiệp hội quản l&yacute; bất động sản California, hiện tại, một căn nh&agrave; ở vịnh San Francisco c&oacute; gi&aacute; trung b&igrave;nh từ 1,5 triệu USD (35 tỷ VND) trở l&ecirc;n. Cuối năm 2017, chỉ c&oacute; 12% trong số c&aacute;c gia đ&igrave;nh ở đ&acirc;y đủ sức mua nh&agrave; ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở quận San Mateo gần đ&oacute;, chỉ c&oacute; 14% gia đ&igrave;nh c&oacute; thể mua nh&agrave; với gi&aacute; tương tự ở địa phương. Tại Hạt Santa Clara, thung lũng Sillicon, chỉ 15% gia đ&igrave;nh c&oacute; thể mua nh&agrave; ở địa phương. Hiệp hội quản l&yacute; bất động sản cho biết, v&agrave;o qu&yacute; 4 năm 2017, chỉ 29% hộ gia đ&igrave;nh ở California mua được nh&agrave; ri&ecirc;ng. Nếu t&iacute;nh tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n nước Mỹ, con số n&agrave;y l&agrave; 56%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo Team Blind, việc người d&acirc;n chuyển tới những th&agrave;nh phố rẻ hơn l&agrave; điều kh&ocirc;ng hề bất ngờ. Từ đầu năm nay, một số lượng lớn người d&acirc;n đ&atilde; rời khỏi khu vực, lượng người nhiều đến mức kỷ lục. Theo đ&oacute;, chi ph&iacute; cho xe tải chuyển nh&agrave; cũng tăng mạnh l&ecirc;n mức 2.000 USD (46,6 triệu VND).</span></span></p>

- Đến 2020 xây dựng đô thị thông minh hiện đại, giàu bản sắc / Các nhà phát triển Trung Quốc ra mắt siêu máy tính thế hệ mới

Kênh truyền thông VentureBear vừa đưa tin, theo một báo cáo điều tra của công ty Team Blind, giá bất động sản ở thung lũng Sillicon đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thậm chí, các nhân viên công nghệ ở đây cũng không thể mua nổi nhà.

Theo bản điều tra này, 59% nhân viên công nghệ (bao gồm nhiều nhân viên của 13 hãng công nghệ quy mô lớn) cho biết, họ vẫn không mua nổi nhà ở khu vịnh San Francisco. Cụ thể hơn, 72,07% nhân viên của hãng Cisco không mua nổi nhà. Con số này ở hãng eBay là 70,63%. Ngoài ra, nhiều nhân viên của Facebook và Google cũng đang đau đầu vì vấn đề nhà cửa.

Nhân viên thung lũng Silicon lương 7 tỷ vẫn không mua nổi nhà

Các nhân viên công nghệ ở đây cũng không thể mua nổi nhà.

Tuy mức lương hằng năm của nhân viên công nghệ ở thung lũng Sillicon đạt hơn 300.000 USD (7 tỷ VND), cao hơn nhiều so với mức lương bình quân nhưng với họ, việc mua nhà ở vịnh San Francisco vẫn rất khó khăn. Theo báo cáo điều tra của ủy ban khu vịnh, 46% dân cư ở đây dự định chuyển khỏi nơi này trong tương lai gần.

Được biết, bản điều tra của Team Blind kéo dài từ 24/7 – 28/7, số người được phỏng vấn là hơn 2.326 người. Ngoài ra, Team Blind cũng cho biết 61% nhân viên công nghệ mong muốn được tăng lương vì cho rằng thù lao của họ quá thấp.

Theo báo cáo của hiệp hội quản lý bất động sản California, hiện tại, một căn nhà ở vịnh San Francisco có giá trung bình từ 1,5 triệu USD (35 tỷ VND) trở lên. Cuối năm 2017, chỉ có 12% trong số các gia đình ở đây đủ sức mua nhà riêng.

Ở quận San Mateo gần đó, chỉ có 14% gia đình có thể mua nhà với giá tương tự ở địa phương. Tại Hạt Santa Clara, thung lũng Sillicon, chỉ 15% gia đình có thể mua nhà ở địa phương. Hiệp hội quản lý bất động sản cho biết, vào quý 4 năm 2017, chỉ 29% hộ gia đình ở California mua được nhà riêng. Nếu tính trên phạm vi toàn nước Mỹ, con số này là 56%.

Cũng theo Team Blind, việc người dân chuyển tới những thành phố rẻ hơn là điều không hề bất ngờ. Từ đầu năm nay, một số lượng lớn người dân đã rời khỏi khu vực, lượng người nhiều đến mức kỷ lục. Theo đó, chi phí cho xe tải chuyển nhà cũng tăng mạnh lên mức 2.000 USD (46,6 triệu VND).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin