Các điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 tháng vừa qua. Sản lượng" /> Các điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 tháng vừa qua. Sản lượng" /> Các điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 tháng vừa qua. Sản lượng" />
Trang:

Số lượng việc làm của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục

Thứ ba, 25/02/2020 | 06:40
Thứ ba, 04/07/2018 | 15:46

Số lượng việc làm của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 th&aacute;ng vừa qua. Sản lượng của ng&agrave;nh tiếp tục tăng nhanh đ&aacute;ng kể, duy tr&igrave; trong 3 th&aacute;ng li&ecirc;n tiếp. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; lượng đơn đặt h&agrave;ng mới cũng như nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng tăng mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo b&aacute;o c&aacute;o của Nikkei đưa ra ng&agrave;y 2/7, chỉ số nh&agrave; quản trị mua h&agrave;ng &ndash; PMI của Việt Nam tiếp tục tăng từ mức 53,9 điểm trong th&aacute;ng 5 l&ecirc;n 55,7 điểm trong th&aacute;ng 6.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kết quả n&agrave;y chứng minh sức khoẻ của lĩnh vực sản xuất đ&atilde; cải thiện đ&aacute;ng kể. Thống k&ecirc; của Nikkei cho thấy mức cải thiện n&agrave;y chỉ k&eacute;m hơn mức mức kỷ lục đ&atilde; được ghi nhận tại th&aacute;ng 3/2011.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng giống như bức tranh của sản lượng, Nikkei nhận x&eacute;t tốc độ tăng số lượng đơn đặt h&agrave;ng mới l&agrave; một trong những tốc độ tăng mạnh nhất trong lịch sử của khảo s&aacute;t t&iacute;nh đến nay. Số lượng đơn đặt h&agrave;ng mới đ&atilde; tăng li&ecirc;n tục kể từ th&aacute;ng 12/2015.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="số lượng việc làm của Viet Nam" src="/Content/editorimages/images/viec-lam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Số lượng việc l&agrave;m của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khối lượng c&ocirc;ng việc tăng l&ecirc;n khiến c&aacute;c c&ocirc;ng ty ở Việt Nam phải tuyển th&ecirc;m nh&acirc;n c&ocirc;ng trong th&aacute;ng 6. Tốc độ tạo việc l&agrave;m đ&atilde; nhanh trong th&aacute;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh một mức kỷ lục mới của cuộc khảo s&aacute;t.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc l&agrave;m tăng cao kỷ lục đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng ty giảm bớt lượng c&ocirc;ng việc tồn đọng mặc d&ugrave; số lượng đơn đặt h&agrave;ng mới tăng mạnh. C&aacute;c nh&agrave; sản xuất cũng tăng mạnh hoạt động mua h&agrave;ng h&oacute;a đầu v&agrave;o trong th&aacute;ng 6, với tốc độ tăng l&agrave; nhanh thứ 3 trong lịch sử chỉ số t&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng ty tăng lượng tồn kho h&agrave;ng mua. Mặt kh&aacute;c, tồn kho h&agrave;ng th&agrave;nh phẩm đ&atilde; giảm khi h&agrave;ng h&oacute;a trong kho đ&atilde; được d&ugrave;ng để đ&aacute;p ứng c&aacute;c đơn h&agrave;ng mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về gi&aacute; cả, theo Nikkei, gi&aacute; đầu v&agrave;o đ&atilde; tăng mạnh với tốc độ độ tăng nhanh hơn trong 3 th&aacute;ng li&ecirc;n tiếp v&agrave; trở th&agrave;nh mức tăng mạnh nhất kể từ th&aacute;ng 2. Gi&aacute; dầu tăng cao v&agrave; t&igrave;nh trạng thiếu hụt nguy&ecirc;n vật liệu đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m tăng g&aacute;nh nặng chi ph&iacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; sản xuất đ&atilde; khắc phục chi ph&iacute; đầu v&agrave;o tăng bằng c&aacute;ch tăng gi&aacute; cả đầu ra, từ đ&oacute; k&eacute;o d&agrave;i thời kỳ tăng gi&aacute; hiện nay th&agrave;nh 10 th&aacute;ng. Gi&aacute; b&aacute;n h&agrave;ng cũng đ&atilde; tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ th&aacute;ng 2. D&ugrave; vậy, mức độ lạc quan của c&aacute;c nh&agrave; sản xuất vẫn cao, theo Nikkei. Những người trả lời khảo s&aacute;t cho biết số lượng đơn đặt h&agrave;ng mới tăng sẽ hỗ trợ tăng sản lượng trong năm tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&igrave;nh luận về dữ liệu khảo s&aacute;t PMI Việt Nam, &ocirc;ng Andrew Harker, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc của IHS Markit, c&ocirc;ng ty thu thập kết quả khảo s&aacute;t, n&oacute;i: &quot;Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam c&oacute; vẻ đang tiến nhanh ở thời điểm giữa năm 2018 khi sản lượng v&agrave; số lượng đơn đặt h&agrave;ng mới c&oacute; mức tăng nằm trong số những mức tăng nhanh nhất kể từ khi cuộc khảo s&aacute;t bắt đầu v&agrave;o năm 2011. Giai đoạn tăng trưởng hiện nay l&agrave; cực kỳ t&iacute;ch cực cho người lao động Việt Nam, khi c&aacute;c c&ocirc;ng ty đang tuyển th&ecirc;m nh&acirc;n c&ocirc;ng với tốc độ kỷ lục trong th&aacute;ng 6.&quot;</span></span></p>

- Ông Dominic Scriven: Thị trường vốn Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ / Hàng trăm khách hàng căng băng rôn đòi nhà tại dự án Usilk City

Các điều kiện kinh doanh tốt hơn trong suốt 31 tháng vừa qua. Sản lượng của ngành tiếp tục tăng nhanh đáng kể, duy trì trong 3 tháng liên tiếp. Nguyên nhân là lượng đơn đặt hàng mới cũng như nhu cầu của khách hàng tăng mạnh.

Theo báo cáo của Nikkei đưa ra ngày 2/7, chỉ số nhà quản trị mua hàng – PMI của Việt Nam tiếp tục tăng từ mức 53,9 điểm trong tháng 5 lên 55,7 điểm trong tháng 6.

Kết quả này chứng minh sức khoẻ của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện đáng kể. Thống kê của Nikkei cho thấy mức cải thiện này chỉ kém hơn mức mức kỷ lục đã được ghi nhận tại tháng 3/2011.

Cũng giống như bức tranh của sản lượng, Nikkei nhận xét tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới là một trong những tốc độ tăng mạnh nhất trong lịch sử của khảo sát tính đến nay. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015.

số lượng việc làm của Viet Nam

Số lượng việc làm của Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục.

Khối lượng công việc tăng lên khiến các công ty ở Việt Nam phải tuyển thêm nhân công trong tháng 6. Tốc độ tạo việc làm đã nhanh trong tháng đã trở thành một mức kỷ lục mới của cuộc khảo sát.

Việc làm tăng cao kỷ lục đã giúp các công ty giảm bớt lượng công việc tồn đọng mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Các nhà sản xuất cũng tăng mạnh hoạt động mua hàng hóa đầu vào trong tháng 6, với tốc độ tăng là nhanh thứ 3 trong lịch sử chỉ số tính đến thời điểm này.

Điều này đã giúp các công ty tăng lượng tồn kho hàng mua. Mặt khác, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm khi hàng hóa trong kho đã được dùng để đáp ứng các đơn hàng mới.

Về giá cả, theo Nikkei, giá đầu vào đã tăng mạnh với tốc độ độ tăng nhanh hơn trong 3 tháng liên tiếp và trở thành mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã góp phần làm tăng gánh nặng chi phí.

Các nhà sản xuất đã khắc phục chi phí đầu vào tăng bằng cách tăng giá cả đầu ra, từ đó kéo dài thời kỳ tăng giá hiện nay thành 10 tháng. Giá bán hàng cũng đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2. Dù vậy, mức độ lạc quan của các nhà sản xuất vẫn cao, theo Nikkei. Những người trả lời khảo sát cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng sẽ hỗ trợ tăng sản lượng trong năm tới.

Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI Việt Nam, ông Andrew Harker, Phó Giám đốc của IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, nói: "Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam có vẻ đang tiến nhanh ở thời điểm giữa năm 2018 khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới có mức tăng nằm trong số những mức tăng nhanh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2011. Giai đoạn tăng trưởng hiện nay là cực kỳ tích cực cho người lao động Việt Nam, khi các công ty đang tuyển thêm nhân công với tốc độ kỷ lục trong tháng 6."


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin