Stockton (California) - cách Thung lũng Silicon gần 130km về phía Đ&oci" /> Stockton (California) - cách Thung lũng Silicon gần 130km về phía Đ&oci" /> Stockton (California) - cách Thung lũng Silicon gần 130km về phía Đ&oci" />
Trang:

Thành phố Stockton của Mỹ mỗi tháng chia 500 USD người dân

Thứ ba, 25/02/2020 | 22:48
Thứ ba, 14/07/2018 | 18:03

Thành phố Stockton của Mỹ mỗi tháng chia 500 USD người dân

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Stockton (California) - c&aacute;ch Thung lũng Silicon gần 130km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng sẽ l&agrave; th&agrave;nh phố đầu ti&ecirc;n tại Mỹ tham gia thử nghiệm Thu nhập Cơ bản Phổ th&ocirc;ng (UBI). Họ sẽ trả cho 100 người d&acirc;n 500 USD mỗi th&aacute;ng trong 18 th&aacute;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện r&agrave;ng buộc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">UBI được rất nhiều l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng nghệ ủng hộ, như Elon Musk, Richard Branson v&agrave; Mark Zuckerberg. N&oacute; được coi l&agrave; c&aacute;ch khả thi để giảm ngh&egrave;o v&agrave; bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng từ mất việc v&agrave; tự động h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Stock chia 500 USD mỗi tháng cho người dân" src="/Content/editorimages/images/ty-le-that-nghiep.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với d&acirc;n số hơn 300.000 người, tỷ lệ ngh&egrave;o 25%, Stockton được coi l&agrave; địa điểm rất th&iacute;ch hợp để thử nghiệm UBI.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Stockton l&agrave; th&agrave;nh phố kh&aacute; giống phần c&ograve;n lại của nước Mỹ&rdquo;, Natalie Foster - đồng s&aacute;ng lập ki&ecirc;m đồng chủ tịch Economic Security Project giải th&iacute;ch.Dự &aacute;n Stockton cũng li&ecirc;n quan đến Thung lũng Silicon. Một trong những tổ chức hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh cho dự &aacute;n l&agrave; Economic Security Project của đồng s&aacute;ng lập Facebook - Chris Hughes. Quỹ n&agrave;y đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 1 triệu USD cho Stockton.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thu nhập trung b&igrave;nh của c&aacute;c hộ d&acirc;n tại đ&acirc;y l&agrave; gần 50.000 USD một năm, tương đương mức 57.000 USD của cả nước Mỹ. D&acirc;n số tại đ&acirc;y cũng đa dạng, với hơn 70% l&agrave; người thiểu số.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thị trưởng Stockton - Michael Tubbs ủng hộ UBI v&igrave; &ldquo;lo ngại rủi ro từ tự động h&oacute;a&rdquo;. &Ocirc;ng cho rằng c&aacute;c c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y &ldquo;phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đảm bảo người d&acirc;n kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng ti&ecirc;u cực, v&agrave; phải g&acirc;y dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người d&acirc;n Stockton th&igrave; rất h&agrave;o hứng với chương tr&igrave;nh thử nghiệm. &ldquo;H&ograve;m thư của t&ocirc;i ng&agrave;y n&agrave;o cũng c&oacute; email hỏi về quy tr&igrave;nh đăng k&yacute;, thời gian bắt đầu hay những việc cần l&agrave;m&rdquo;, Lori Ospina - Gi&aacute;m đốc Stockton Economic Empowerment Demonstration - cơ quan thực hiện dự &aacute;n cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh n&agrave;y dự kiến khởi động năm 2019 v&agrave; sẽ sử dụng c&aacute;c dữ liệu để trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi về UBI. Như việc bảo đảm thu nhập c&oacute; ảnh hưởng đến tỷ lệ đến trường hay kh&ocirc;ng, hoặc c&oacute; khiến người ta bỏ việc, kinh doanh ri&ecirc;ng kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n thế giới, Stockton kh&ocirc;ng phải địa điểm đầu ti&ecirc;n thử nghiệm UBI. C&aacute;c chương tr&igrave;nh tương tự cũng đ&atilde; được thực hiện bởi nhiều tổ chức hoặc ch&iacute;nh phủ kh&aacute;c nhau, ở Phần Lan, Italy, Uganda, Campuchia v&agrave; Ấn Độ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Phần Lan, 2.000 người thất nghiệp trong độ tuổi 25 - 58 nhận được 560 euro mỗi th&aacute;ng. Phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; trẻ em tại Campuchia được 5 USD mỗi th&aacute;ng. Ở Kenya, tổ chức phi lợi nhuận GiveDirectly.org đang thử nghiệm một chương tr&igrave;nh k&eacute;o d&agrave;i 12 năm. C&ograve;n ch&iacute;nh phủ Canada cũng đang thực hiện s&aacute;ng kiến n&agrave;y ở Ontario.</span></span></p>

- Việt Nam bình thường nhưng lạ lẫm trong mắt du khách nước ngoài / Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nên cân nhắc việc áp thuế lên nước ngọt

Stockton (California) - cách Thung lũng Silicon gần 130km về phía Đông sẽ là thành phố đầu tiên tại Mỹ tham gia thử nghiệm Thu nhập Cơ bản Phổ thông (UBI). Họ sẽ trả cho 100 người dân 500 USD mỗi tháng trong 18 tháng, không có điều kiện ràng buộc.

UBI được rất nhiều lãnh đạo công nghệ ủng hộ, như Elon Musk, Richard Branson và Mark Zuckerberg. Nó được coi là cách khả thi để giảm nghèo và bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng từ mất việc và tự động hóa.

Stock chia 500 USD mỗi tháng cho người dân

Với dân số hơn 300.000 người, tỷ lệ nghèo 25%, Stockton được coi là địa điểm rất thích hợp để thử nghiệm UBI.

“Stockton là thành phố khá giống phần còn lại của nước Mỹ”, Natalie Foster - đồng sáng lập kiêm đồng chủ tịch Economic Security Project giải thích.Dự án Stockton cũng liên quan đến Thung lũng Silicon. Một trong những tổ chức hỗ trợ tài chính cho dự án là Economic Security Project của đồng sáng lập Facebook - Chris Hughes. Quỹ này đã đóng góp 1 triệu USD cho Stockton.

Thu nhập trung bình của các hộ dân tại đây là gần 50.000 USD một năm, tương đương mức 57.000 USD của cả nước Mỹ. Dân số tại đây cũng đa dạng, với hơn 70% là người thiểu số.

Thị trưởng Stockton - Michael Tubbs ủng hộ UBI vì “lo ngại rủi ro từ tự động hóa”. Ông cho rằng các công ty phát triển công nghệ này “phải có trách nhiệm đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng tiêu cực, và phải gây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn”.

Người dân Stockton thì rất hào hứng với chương trình thử nghiệm. “Hòm thư của tôi ngày nào cũng có email hỏi về quy trình đăng ký, thời gian bắt đầu hay những việc cần làm”, Lori Ospina - Giám đốc Stockton Economic Empowerment Demonstration - cơ quan thực hiện dự án cho biết.

Chương trình này dự kiến khởi động năm 2019 và sẽ sử dụng các dữ liệu để trả lời các câu hỏi về UBI. Như việc bảo đảm thu nhập có ảnh hưởng đến tỷ lệ đến trường hay không, hoặc có khiến người ta bỏ việc, kinh doanh riêng không?

Trên thế giới, Stockton không phải địa điểm đầu tiên thử nghiệm UBI. Các chương trình tương tự cũng đã được thực hiện bởi nhiều tổ chức hoặc chính phủ khác nhau, ở Phần Lan, Italy, Uganda, Campuchia và Ấn Độ.

Tại Phần Lan, 2.000 người thất nghiệp trong độ tuổi 25 - 58 nhận được 560 euro mỗi tháng. Phụ nữ có thai và trẻ em tại Campuchia được 5 USD mỗi tháng. Ở Kenya, tổ chức phi lợi nhuận GiveDirectly.org đang thử nghiệm một chương trình kéo dài 12 năm. Còn chính phủ Canada cũng đang thực hiện sáng kiến này ở Ontario.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin