Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Ph&uacu" /> Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Ph&uacu" /> Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Ph&uacu" />
Trang:

Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

Thứ tư, 26/02/2020 | 16:21
Thứ tư, 11/06/2018 | 10:17

Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c dẫn đầu đo&agrave;n cấp cao Ch&iacute;nh phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tổ chức ng&agrave;y 9/6 tại bang Quebec, Canada.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c khẳng định, ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế biển đi đ&ocirc;i với bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; hệ sinh th&aacute;i biển l&agrave; định hướng chiến lược ph&aacute;t triển của Việt Nam, với quan điểm l&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh đổi m&ocirc;i trường lấy tăng trưởng kinh tế.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nội dung của Hội nghị G7 mở rộng đặt trọng t&acirc;m v&agrave;o vấn đề biển v&agrave; đại dương. Tại hội nghị, hầu hết c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo khẳng định cam kết thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi kh&iacute; hậu (COP 21), chia sẻ c&aacute;c &yacute; tưởng, tầm nh&igrave;n v&agrave; biện ph&aacute;p tăng cường năng lực th&iacute;ch ứng v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, th&uacute;c đẩy c&aacute;c cơ chế giải quyết c&aacute;c vấn đề biển tr&ecirc;n cơ sở luật ph&aacute;p quốc tế, chống x&oacute;i m&ograve;n bờ biển v&agrave; nước biển d&acirc;ng, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c cơ chế hợp t&aacute;c v&agrave; chuẩn mực quốc tế chung về chống r&aacute;c thải nhựa, chống đ&aacute;nh bắt hải sản bất hợp ph&aacute;p, tăng cường quản l&yacute; v&agrave; bảo tồn sinh th&aacute;i biển, ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng biển, bảo đảm ph&aacute;t triển bền vững c&aacute;c ng&agrave;nh kinh tế biển&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c n&ecirc;u th&ocirc;ng điệp về tầm quan trọng của tăng cường hợp t&aacute;c quốc tế trong ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu; đưa ra s&aacute;ng kiến th&agrave;nh lập Diễn đ&agrave;n hợp t&aacute;c mở rộng giữa c&aacute;c nước G7 v&agrave; c&aacute;c quốc gia ven biển về ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, nước biển d&acirc;ng v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i biển<em>&nbsp;</em>để tăng cường hợp t&aacute;c, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn lực cho th&iacute;ch ứng v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c nhấn mạnh, Việt Nam l&agrave; một trong những quốc gia chịu t&aacute;c động nặng nề nhất của biến đổi kh&iacute; hậu, nước biển d&acirc;ng, đồng thời cũng chịu t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của việc khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng kh&ocirc;ng bền vững nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n nước s&ocirc;ng Mekong. Thủ tướng khẳng định cam kết của Việt Nam về thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c cắt giảm ph&aacute;t kh&iacute; thải theo Thỏa thuận COP 21; đề nghị c&aacute;c nước G7 v&agrave; quốc tế tiếp tục hỗ trợ v&agrave; tăng cường hợp t&aacute;c với Việt Nam nhằm n&acirc;ng cao năng lực gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu, chống nước biển d&acirc;ng v&agrave; x&acirc;m nhập mặn cũng như quản l&yacute; v&agrave; sử dụng bền vững nguồn nước hạ lưu s&ocirc;ng Mekong.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c khẳng định ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế biển đi đ&ocirc;i với bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; hệ sinh th&aacute;i biển l&agrave; định hướng chiến lược ph&aacute;t triển của Việt Nam, với quan điểm l&agrave; kh&ocirc;ng đ&aacute;nh đổi m&ocirc;i trường lấy tăng trưởng kinh tế, khuyến kh&iacute;ch năng lượng sạch, năng lượng t&aacute;i tạo, tăng trưởng xanh v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững, ki&ecirc;n quyết chống xả thải g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường biển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng hoan ngh&ecirc;nh s&aacute;ng kiến của Canada về ngăn ngừa xả r&aacute;c thải nhựa ra đại dương<em>&nbsp;</em>v&agrave; khẳng định Việt Nam sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c với Canada v&agrave; quốc tế triển khai &nbsp;s&aacute;ng kiến n&agrave;y. &ldquo;Tại Phi&ecirc;n họp Đại hội đồng Quỹ M&ocirc;i trường to&agrave;n cầu (GEF) tổ chức tại Việt Nam, cuối th&aacute;ng 6/2018, ch&uacute;ng t&ocirc;i đề xuất s&aacute;ng kiến v&agrave; được GEF hoan ngh&ecirc;nh hợp t&aacute;c triển khai Dự &aacute;n v&ugrave;ng v&igrave; một đại dương kh&ocirc;ng c&oacute; r&aacute;c thải nhựa&rdquo;, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c n&oacute;i tại hội nghị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế phải bảo vệ môi trường" src="/Content/editorimages/images/G7-2018.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng hoan ngh&ecirc;nh c&aacute;c nước G7 ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đ&ocirc;ng</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng đề nghị c&aacute;c nước G7 th&uacute;c đẩy h&igrave;nh th&agrave;nh Cơ chế hợp t&aacute;c to&agrave;n cầu về giảm chất thải nhựa<em>&nbsp;</em>để hướng tới mục ti&ecirc;u c&aacute;c đại dương xanh v&agrave; sạch, kh&ocirc;ng c&ograve;n r&aacute;c thải nhựa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c nhấn mạnh mục ti&ecirc;u đại dương xanh chỉ c&oacute; thể đạt được khi m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định v&agrave; hợp t&aacute;c được g&igrave;n giữ v&agrave; lan tỏa tr&ecirc;n c&aacute;c đại dương. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thủ tướng hoan ngh&ecirc;nh c&aacute;c nước G7 ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đ&ocirc;ng, theo đ&oacute; cần tăng cường hợp t&aacute;c bảo đảm an ninh, an to&agrave;n, tự do h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng, giải quyết h&ograve;a b&igrave;nh c&aacute;c tranh chấp tr&ecirc;n cơ sở t&ocirc;n trọng luật ph&aacute;p quốc tế, C&ocirc;ng ước Li&ecirc;n Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, t&ocirc;n trọng c&aacute;c tiến tr&igrave;nh ngoại giao v&agrave; ph&aacute;p l&yacute; nhằm củng cố h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định v&agrave; hợp t&aacute;c trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p>

- Cảnh báo về kinh tế Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2018 / Thị trường vật liệu xây dựng không nung đang có tiềm năng phát triển

Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tổ chức ngày 9/6 tại bang Quebec, Canada.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phát triển mạnh mẽ kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển là định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam, với quan điểm là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Nội dung của Hội nghị G7 mở rộng đặt trọng tâm vào vấn đề biển và đại dương. Tại hội nghị, hầu hết các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (COP 21), chia sẻ các ý tưởng, tầm nhìn và biện pháp tăng cường năng lực thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy các cơ chế giải quyết các vấn đề biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, chống xói mòn bờ biển và nước biển dâng, hình thành các cơ chế hợp tác và chuẩn mực quốc tế chung về chống rác thải nhựa, chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, tăng cường quản lý và bảo tồn sinh thái biển, phát triển cơ sở hạ tầng biển, bảo đảm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển…

Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu; đưa ra sáng kiến thành lập Diễn đàn hợp tác mở rộng giữa các nước G7 và các quốc gia ven biển về ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường sinh thái biển để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và huy động các nguồn lực cho thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời cũng chịu tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong. Thủ tướng khẳng định cam kết của Việt Nam về thực hiện nghiêm túc cắt giảm phát khí thải theo Thỏa thuận COP 21; đề nghị các nước G7 và quốc tế tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực giám sát và thích ứng với biến đổi khí hậu, chống nước biển dâng và xâm nhập mặn cũng như quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước hạ lưu sông Mekong.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phát triển mạnh mẽ kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển là định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam, với quan điểm là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, khuyến khích năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kiên quyết chống xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến của Canada về ngăn ngừa xả rác thải nhựa ra đại dương và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada và quốc tế triển khai  sáng kiến này. “Tại Phiên họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tổ chức tại Việt Nam, cuối tháng 6/2018, chúng tôi đề xuất sáng kiến và được GEF hoan nghênh hợp tác triển khai Dự án vùng vì một đại dương không có rác thải nhựa”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại hội nghị.

Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế phải bảo vệ môi trường

Thủ tướng hoan nghênh các nước G7 ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông

Thủ tướng đề nghị các nước G7 thúc đẩy hình thành Cơ chế hợp tác toàn cầu về giảm chất thải nhựa để hướng tới mục tiêu các đại dương xanh và sạch, không còn rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu đại dương xanh chỉ có thể đạt được khi môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác được gìn giữ và lan tỏa trên các đại dương.

Thủ tướng hoan nghênh các nước G7 ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, theo đó cần tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý nhằm củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin