Cụ thể, theo JobStreet.com, tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt N" /> Cụ thể, theo JobStreet.com, tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt N" /> Cụ thể, theo JobStreet.com, tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt N" />
Trang:

Tốc độ tăng lương bình quân của Việt Nam đứng Top đầu trong khu vực

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:26
Thứ ba, 15/07/2018 | 16:22

Tốc độ tăng lương bình quân của Việt Nam đứng Top đầu trong khu vực

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, theo JobStreet.com, t&iacute;nh trung b&igrave;nh tỷ lệ tăng lương của Việt Nam từ 20% đến 24%, trong khi ở c&aacute;c nước kh&aacute;c chỉ khoảng 16%. Vị tr&iacute; tăng lương cao nhất đến khoảng 32% l&agrave; gi&aacute;m đốc cấp cao; tiếp theo tăng 26% l&agrave; trưởng ph&ograve;ng cấp trung... C&ugrave;ng nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tăng trưởng khả quan th&igrave; tốc độ tăng lương sẽ c&ograve;n l&ecirc;n cao trong thời gian tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng thời, người t&igrave;m việc Việt Nam c&oacute; chỉ số hạnh ph&uacute;c (Happiness Index) cao thứ hai trong khu vực mặc d&ugrave; đang tr&ecirc;n đ&agrave; giảm nhẹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện, ba ng&agrave;nh c&oacute; nhu cầu tuyển dụng ph&aacute;t triển thần tốc trong năm tới ở Việt Nam l&agrave; sản xuất, b&aacute;n bu&ocirc;n, x&acirc;y dựng - kỹ thuật. Bởi lẽ, Việt Nam l&agrave; nước trong khu vực được dự đo&aacute;n c&oacute; sự b&ugrave;ng nổ về tăng trưởng quy m&ocirc; doanh nghiệp - đ&acirc;y l&agrave; yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo khảo s&aacute;t của đơn vị n&agrave;y, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đang kh&aacute; khả quan với động lực đến từ FDI. Trong 10 th&aacute;ng năm 2017, vốn đầu tư FDI đ&atilde; tăng trưởng 37,4% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước. Điều n&agrave;y tạo ra những cơ hội việc l&agrave;m được mong đợi trong năm 2018. Theo đ&oacute;, sản xuất, b&aacute;n bu&ocirc;n, x&acirc;y dựng - kỹ thuật l&agrave; 3 ng&agrave;nh c&oacute; nguồn vốn FDI đổ v&agrave;o cao nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c, theo một cuộc khảo s&aacute;t h&agrave;ng năm được tiến h&agrave;nh bởi c&ocirc;ng ty nh&acirc;n sự Korn Ferry, mức lương thực tế điều chỉnh theo lạm ph&aacute;t được dự b&aacute;o sẽ tăng 2,8% ở ch&acirc;u &Aacute; trong năm 2018, so với mức tăng trung b&igrave;nh thế giới 1,5%. Cuộc khảo s&aacute;t của Korn Ferry được tiến h&agrave;nh ở 25.000 c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Được biết dẫn đầu tăng trưởng lương ở ch&acirc;u &Aacute; l&agrave; Ấn Độ, Việt Nam v&agrave; Th&aacute;i Lan, trong khi Nhật Bản xếp cuối c&ugrave;ng. Tăng trưởng tiền lương thực tế ở Trung Quốc ước t&iacute;nh đạt 4,2%, tại Ấn Độ, mức lương thực tế c&oacute; thể sẽ tăng 4,7%, mức cao nhất to&agrave;n cầu trong năm 2018. Trong khi đ&oacute;, theo HSBC, người lao động ở Việt Nam sẽ c&oacute; mức tăng lương tương tự, khi ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n nổi l&ecirc;n như một động cơ tăng trưởng c&ugrave;ng với xuất khẩu h&agrave;ng h&oacute;a. Mặc d&ugrave; vậy, vẫn c&ograve;n những lo ngại về nợ c&aacute; nh&acirc;n đang gia tăng v&agrave; dấu hiệu bong b&oacute;ng của thị trường bất động sản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), sức mạnh trong thương lượng tiền lương của người lao động giảm do tự động h&oacute;a v&agrave; nhu cầu lao động b&aacute;n thời gian tăng l&ecirc;n. Đồng thời, c&aacute;c c&ocirc;ng ty dự đo&aacute;n nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm. Đ&oacute; l&agrave; những l&yacute; do khiến tiền lương kh&ocirc;ng tăng nhiều ở c&aacute;c quốc gia n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng lương bình quân Việt Nam cao nhất" src="/Content/editorimages/images/bi%e1%bb%83u-%c4%91%c3%b422.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng lương b&igrave;nh qu&acirc;n Việt Nam cao nhất</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng những chuy&ecirc;n gia ng&agrave;nh cũng khuy&ecirc;n người lao động ch&acirc;u &Aacute; kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; vui mừng. Mức tăng lương n&agrave;y thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,3% trong năm trước, v&igrave; tăng trưởng kinh tế trong khu vực dự kiến sẽ giảm so với tốc độ mạnh mẽ của năm 2017, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, l&atilde;i suất được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn v&agrave; xuất khẩu tăng trưởng chậm hơn. Lạm ph&aacute;t được dự kiến tăng trở lại cũng l&agrave; l&yacute; do ch&iacute;nh l&agrave;m giảm sức mua của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Việt Nam l&agrave; quốc gia duy nhất c&oacute; nhu cầu cao nhất về những ứng vi&ecirc;n cấp quản l&yacute;. V&agrave; những lĩnh vực đang thiếu hụt trầm trọng ứng vi&ecirc;n c&oacute; kỹ năng l&agrave; x&acirc;y dựng, m&aacute;y t&iacute;nh - c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. B&aacute;o c&aacute;o nh&acirc;n lực trực tuyến qu&yacute; II/2018 của Navigos Group ghi nhận nhiều c&aacute;c vị tr&iacute; m&agrave; Navigos Search tuyển cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức lương từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/th&aacute;ng, đến từ c&aacute;c lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng, sản xuất, du lịch kh&aacute;ch sạn, bao gồm cả ứng vi&ecirc;n người Việt v&agrave; ứng vi&ecirc;n người nước ngo&agrave;i. C&aacute;c vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc marketing, t&ugrave;y từng lĩnh vực cũng đang được trả mức lương dao động từ 100 triệu &ndash; 200 triệu đồng/th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i chiến lược giữ ch&acirc;n nh&acirc;n t&agrave;i, c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; kế hoạch tuyển dụng d&agrave;i hạn v&agrave; vững chắc để c&oacute; thể tuyển đủ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; hạn chế t&igrave;nh trạng thiếu hụt nh&acirc;n vi&ecirc;n đột xuất. Đặc biệt, trong t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế ph&aacute;t triển khả quan trong giai đoạn sắp tới vẫn l&agrave; th&aacute;ch thức lớn cho thị trường lao động Việt Nam.</span></span></p>

- Sầu riêng được bán với giá siêu rẻ với điều kiện ăn phải trả hột / Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung làm giá vàng giảm

Cụ thể, theo JobStreet.com, tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt Nam từ 20% đến 24%, trong khi ở các nước khác chỉ khoảng 16%. Vị trí tăng lương cao nhất đến khoảng 32% là giám đốc cấp cao; tiếp theo tăng 26% là trưởng phòng cấp trung... Cùng nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tăng trưởng khả quan thì tốc độ tăng lương sẽ còn lên cao trong thời gian tới.

Đồng thời, người tìm việc Việt Nam có chỉ số hạnh phúc (Happiness Index) cao thứ hai trong khu vực mặc dù đang trên đà giảm nhẹ.

Hiện, ba ngành có nhu cầu tuyển dụng phát triển thần tốc trong năm tới ở Việt Nam là sản xuất, bán buôn, xây dựng - kỹ thuật. Bởi lẽ, Việt Nam là nước trong khu vực được dự đoán có sự bùng nổ về tăng trưởng quy mô doanh nghiệp - đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng lao động.

Cũng theo khảo sát của đơn vị này, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đang khá khả quan với động lực đến từ FDI. Trong 10 tháng năm 2017, vốn đầu tư FDI đã tăng trưởng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này tạo ra những cơ hội việc làm được mong đợi trong năm 2018. Theo đó, sản xuất, bán buôn, xây dựng - kỹ thuật là 3 ngành có nguồn vốn FDI đổ vào cao nhất.

Ở góc nhìn khác, theo một cuộc khảo sát hàng năm được tiến hành bởi công ty nhân sự Korn Ferry, mức lương thực tế điều chỉnh theo lạm phát được dự báo sẽ tăng 2,8% ở châu Á trong năm 2018, so với mức tăng trung bình thế giới 1,5%. Cuộc khảo sát của Korn Ferry được tiến hành ở 25.000 công ty.

Được biết dẫn đầu tăng trưởng lương ở châu Á là Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan, trong khi Nhật Bản xếp cuối cùng. Tăng trưởng tiền lương thực tế ở Trung Quốc ước tính đạt 4,2%, tại Ấn Độ, mức lương thực tế có thể sẽ tăng 4,7%, mức cao nhất toàn cầu trong năm 2018. Trong khi đó, theo HSBC, người lao động ở Việt Nam sẽ có mức tăng lương tương tự, khi tiêu dùng cá nhân nổi lên như một động cơ tăng trưởng cùng với xuất khẩu hàng hóa. Mặc dù vậy, vẫn còn những lo ngại về nợ cá nhân đang gia tăng và dấu hiệu bong bóng của thị trường bất động sản.

Cũng theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), sức mạnh trong thương lượng tiền lương của người lao động giảm do tự động hóa và nhu cầu lao động bán thời gian tăng lên. Đồng thời, các công ty dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm. Đó là những lý do khiến tiền lương không tăng nhiều ở các quốc gia này.

Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng lương bình quân Việt Nam cao nhất

Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng lương bình quân Việt Nam cao nhất

Nhưng những chuyên gia ngành cũng khuyên người lao động châu Á không nên quá vui mừng. Mức tăng lương này thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,3% trong năm trước, vì tăng trưởng kinh tế trong khu vực dự kiến sẽ giảm so với tốc độ mạnh mẽ của năm 2017, bên cạnh đó, lãi suất được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn và xuất khẩu tăng trưởng chậm hơn. Lạm phát được dự kiến tăng trở lại cũng là lý do chính làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia duy nhất có nhu cầu cao nhất về những ứng viên cấp quản lý. Và những lĩnh vực đang thiếu hụt trầm trọng ứng viên có kỹ năng là xây dựng, máy tính - công nghệ thông tin. Báo cáo nhân lực trực tuyến quý II/2018 của Navigos Group ghi nhận nhiều các vị trí mà Navigos Search tuyển cho khách hàng với mức lương từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/tháng, đến từ các lĩnh vực tài chính ngân hàng, sản xuất, du lịch khách sạn, bao gồm cả ứng viên người Việt và ứng viên người nước ngoài. Các vị trí Giám đốc marketing, tùy từng lĩnh vực cũng đang được trả mức lương dao động từ 100 triệu – 200 triệu đồng/tháng.

Ngoài chiến lược giữ chân nhân tài, các doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng dài hạn và vững chắc để có thể tuyển đủ nhân viên và hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân viên đột xuất. Đặc biệt, trong tình hình kinh tế phát triển khả quan trong giai đoạn sắp tới vẫn là thách thức lớn cho thị trường lao động Việt Nam.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin