Trong tuyên bố chính thức ngày 29/6 của ông Trump xuất" /> Trong tuyên bố chính thức ngày 29/6 của ông Trump xuất" /> Trong tuyên bố chính thức ngày 29/6 của ông Trump xuất" />
Trang:

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không rút khỏi WTO vào thời điểm này

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:32
Thứ sáu, 02/07/2018 | 23:39

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không rút khỏi WTO vào thời điểm này

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong tuy&ecirc;n bố ch&iacute;nh thức ng&agrave;y 29/6&nbsp;của &ocirc;ng Trump xuất hiện sau khi h&atilde;ng tin Axios cho hay &ocirc;ng Trump nhiều lần n&oacute;i chuyện với c&aacute;c quan chức h&agrave;ng đầu của Nh&agrave; Trắng về việc muốn rời khỏi WTO. D&ugrave; chưa được x&aacute;c thực nhưng th&ocirc;ng tin của Axios đ&atilde; g&acirc;y ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng tới Stoxx Europe 600 Index v&agrave; c&aacute;c chỉ số tương lai của Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Trump n&oacute;i về WTO tr&ecirc;n chiếc Air Force One trong h&agrave;nh tr&igrave;nh tới Bedminster, New Jersey. N&oacute; nối d&agrave;i những căng thẳng với thị trường, vốn chịu nhiều tổn hại v&igrave; những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c. Tổng thống Trump li&ecirc;n tục nhấn mạnh thuế quan l&agrave; phương ph&aacute;p bảo vệ c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Mỹ, vốn chịu nhiều tổn hại bởi hệ thống thương mại to&agrave;n cầu kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trump cũng nhiều lần chỉ tr&iacute;ch WTO cho ph&eacute;p những nước như Trung Quốc đ&aacute;nh thuế cao với h&agrave;ng h&oacute;a của Mỹ ngay cả khi nền kinh tế của họ đ&atilde; ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi trở th&agrave;nh Tổng thống Mỹ, &ocirc;ng Trump đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i tới việc r&uacute;t khỏi Tổ chức thương mại thế giới như &ocirc;ng đ&atilde;&nbsp; n&oacute;i trong qu&aacute; tr&igrave;nh tranh cử.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Mỹ không rút khỏi WTO" src="/Content/editorimages/images/tong-thong-Trump(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Họ cần phải đối xử c&ocirc;ng bằng với ch&uacute;ng ta&quot;, &ocirc;ng Trump nhấn mạnh về WTO.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rufus Yerxa, nguy&ecirc;n ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc WTO, nhận định Mỹ c&oacute; thể g&aacute;nh nhiều thiệt hại nếu r&uacute;t khỏi WTO. &quot;Động th&aacute;i như vậy sẽ t&aacute;ch Mỹ khỏi nền kinh tế thế giới. Nếu muốn thay đổi n&oacute;, bạn cần đưa ra c&aacute;c đề xuất nghi&ecirc;m t&uacute;c thay v&igrave; việc đứng dậy v&agrave; bỏ đi&quot;, &ocirc;ng Yerxa nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong trường hợp Mỹ muốn r&uacute;t khỏi WTO, chưa thể x&aacute;c định Tổng thống Trump sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng cần sự chấp thuận của Quốc hội, nơi nhiều nh&agrave; lập ph&aacute;p, bao gồm cả những người Cộng h&ograve;a ủng hộ tự do thương mại, sẽ tranh c&atilde;i kịch liệt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, r&uacute;t khỏi WTO cũng khiến c&aacute;c nh&agrave; xuất khẩu của Mỹ gặp rủi ro v&igrave; c&aacute;c nước kh&aacute;c dễ d&agrave;ng tăng thuế nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n cơ hội ph&aacute; bỏ những ph&aacute;n quyết về bất c&acirc;n bằng thương mại trong việc giải quyết tranh chấp của WTO.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Quốc hội Mỹ sẽ kh&oacute; chấp nhận điều đ&oacute;. Họ rất &yacute; thức về những lợi &iacute;ch WTO mang lại cho Mỹ. Khi đệ đơn khiếu nại l&ecirc;n WTO, ch&uacute;ng t&ocirc;i thường gi&agrave;nh chiến thắng&quot;, Bill Reinsch, cố vấn cấp cao của Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu Chiến lược v&agrave; Quốc tế, nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>D&ugrave; đ&atilde; khẳng định sẽ kh&ocirc;ng r&uacute;t khỏi WTO nhưng những động th&aacute;i li&ecirc;n tiếp của &ocirc;ng Trump nhằm gi&uacute;p Mỹ c&oacute; được những &quot;thỏa thuận thương mại c&ocirc;ng bằng hơn&quot; vẫn khiến cho thị trường lo lắng. Kh&ocirc;ng chỉ ở Mỹ, chứng kho&aacute;n to&agrave;n cầu cũng vừa trải qua những th&aacute;ng kh&oacute; khăn với sự sụt giảm mạnh mẽ. Nhiều thị trường chứng kho&aacute;n ch&acirc;u &Aacute; đ&atilde; rơi v&agrave;o Thị trường gấu trong bối cảnh th&ocirc;ng tin bất lợi bủa v&acirc;y.</strong></span></span></p>

- Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp ra mắt sàn giao dịch tiền ảo Bitbox / 13 Thủ thuật "bá đao" giúp bạn "đi guốc" trong bụng đối phương

Trong tuyên bố chính thức ngày 29/6 của ông Trump xuất hiện sau khi hãng tin Axios cho hay ông Trump nhiều lần nói chuyện với các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng về việc muốn rời khỏi WTO. Dù chưa được xác thực nhưng thông tin của Axios đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Stoxx Europe 600 Index và các chỉ số tương lai của Mỹ.

Tổng thống Trump nói về WTO trên chiếc Air Force One trong hành trình tới Bedminster, New Jersey. Nó nối dài những căng thẳng với thị trường, vốn chịu nhiều tổn hại vì những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và các quốc gia khác. Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh thuế quan là phương pháp bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ, vốn chịu nhiều tổn hại bởi hệ thống thương mại toàn cầu không công bằng.

Ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích WTO cho phép những nước như Trung Quốc đánh thuế cao với hàng hóa của Mỹ ngay cả khi nền kinh tế của họ đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump đã không còn nói tới việc rút khỏi Tổ chức thương mại thế giới như ông đã  nói trong quá trình tranh cử.

Mỹ không rút khỏi WTO

"Họ cần phải đối xử công bằng với chúng ta", ông Trump nhấn mạnh về WTO.

Rufus Yerxa, nguyên phó tổng giám đốc WTO, nhận định Mỹ có thể gánh nhiều thiệt hại nếu rút khỏi WTO. "Động thái như vậy sẽ tách Mỹ khỏi nền kinh tế thế giới. Nếu muốn thay đổi nó, bạn cần đưa ra các đề xuất nghiêm túc thay vì việc đứng dậy và bỏ đi", ông Yerxa nhấn mạnh.

Trong trường hợp Mỹ muốn rút khỏi WTO, chưa thể xác định Tổng thống Trump sẽ làm điều đó mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, nơi nhiều nhà lập pháp, bao gồm cả những người Cộng hòa ủng hộ tự do thương mại, sẽ tranh cãi kịch liệt.

Ngoài ra, rút khỏi WTO cũng khiến các nhà xuất khẩu của Mỹ gặp rủi ro vì các nước khác dễ dàng tăng thuế nhập khẩu từ Mỹ. Mỹ cũng không còn cơ hội phá bỏ những phán quyết về bất cân bằng thương mại trong việc giải quyết tranh chấp của WTO.

"Quốc hội Mỹ sẽ khó chấp nhận điều đó. Họ rất ý thức về những lợi ích WTO mang lại cho Mỹ. Khi đệ đơn khiếu nại lên WTO, chúng tôi thường giành chiến thắng", Bill Reinsch, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.

Dù đã khẳng định sẽ không rút khỏi WTO nhưng những động thái liên tiếp của ông Trump nhằm giúp Mỹ có được những "thỏa thuận thương mại công bằng hơn" vẫn khiến cho thị trường lo lắng. Không chỉ ở Mỹ, chứng khoán toàn cầu cũng vừa trải qua những tháng khó khăn với sự sụt giảm mạnh mẽ. Nhiều thị trường chứng khoán châu Á đã rơi vào Thị trường gấu trong bối cảnh thông tin bất lợi bủa vây.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin