Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải một bài xã luận và" /> Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải một bài xã luận và" /> Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải một bài xã luận và" />
Trang:

Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế như cam kết

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:36
Thứ ba, 07/08/2018 | 09:01

Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế như cam kết

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tờ Rodong Sinmun của Triều Ti&ecirc;n đăng tải một b&agrave;i x&atilde; luận v&agrave;o h&ocirc;m 6-8, trong đ&oacute; c&aacute;o buộc Mỹ đang h&agrave;nh động tr&aacute;i ngược lại c&aacute;c cam kết trong cải thiện quan hệ, bất chấp những cử chỉ t&iacute;ch cực từ ph&iacute;a Triều Ti&ecirc;n như ph&aacute; hủy b&atilde;i thử nghiệm t&ecirc;n lửa v&agrave; hạt nh&acirc;n, cũng như trao trả h&agrave;i cốt binh l&iacute;nh Mỹ trong chiến tranh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&atilde; c&oacute; những tuy&ecirc;n bố lố bịch đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ khi khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt chỉ được thực hiện khi qu&aacute; tr&igrave;nh phi hạt nh&acirc;n h&oacute;a được ho&agrave;n thiện v&agrave; siết chặt cấm vận ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch để tăng sức &eacute;p trong đ&agrave;m ph&aacute;n. L&agrave;m sao trừng phạt kinh tế lại c&oacute; thể th&uacute;c đẩy 2 nước hợp t&aacute;c được c&ugrave;ng nhau?&rdquo;, tờ Rodong Sinmun cho hay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế" src="/Content/editorimages/images/My-Trieu-TIen(2).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Triều Ti&ecirc;n th&uacute;c giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave;i viết n&agrave;y được đăng tải ngay tr&ecirc;n trang nhất của Rodong Sinmun, b&ecirc;n cạnh h&igrave;nh ảnh của nh&agrave; l&atilde;nh đạo Kim Jong-un, được cho l&agrave; dấu hiệu cho thấy B&igrave;nh Nhưỡng đang cảm thấy bực bội với sự tiến triển chậm chạp của qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n với Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, tờ Uriminzokkiri của Triều Ti&ecirc;n cũng chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt l&agrave; lỗi thời v&agrave; ngăn cản cải thiện quan hệ song phương, đồng thời k&ecirc;u gọi Mỹ k&iacute; thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Triều Ti&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những tuy&ecirc;n bố mới đến chỉ &iacute;t ng&agrave;y sau một b&aacute;o c&aacute;o điều tra của Li&ecirc;n Hợp Quốc chỉ ra Triều Ti&ecirc;n vẫn đang tiếp tục chương tr&igrave;nh hạt nh&acirc;n v&agrave; t&ecirc;n lửa, đồng thời nhập khẩu nhi&ecirc;n liệu bất hợp ph&aacute;p.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;n Quốc hiện cũng đang điều tra 9 vụ việc than được ngụy trang th&agrave;nh sản phẩm nhập khẩu từ Nga để đưa v&agrave;o Triều Ti&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n giới chức nước n&agrave;y kh&ocirc;ng tiết lộ chi tiết số lượng t&agrave;u v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vụ bu&ocirc;n lậu n&agrave;y.</span></span></p>

- Nhân viên thung lũng Silicon lương 7 tỷ vẫn không mua nổi nhà / Đến 2020 xây dựng đô thị thông minh hiện đại, giàu bản sắc

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải một bài xã luận vào hôm 6-8, trong đó cáo buộc Mỹ đang hành động trái ngược lại các cam kết trong cải thiện quan hệ, bất chấp những cử chỉ tích cực từ phía Triều Tiên như phá hủy bãi thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như trao trả hài cốt binh lính Mỹ trong chiến tranh.

“Đã có những tuyên bố lố bịch đến từ Bộ Ngoại giao Mỹ khi khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt chỉ được thực hiện khi quá trình phi hạt nhân hóa được hoàn thiện và siết chặt cấm vận chính là cách để tăng sức ép trong đàm phán. Làm sao trừng phạt kinh tế lại có thể thúc đẩy 2 nước hợp tác được cùng nhau?”, tờ Rodong Sinmun cho hay.

Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế

Triều Tiên thúc giục Mỹ gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt kinh tế.

Bài viết này được đăng tải ngay trên trang nhất của Rodong Sinmun, bên cạnh hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, được cho là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang cảm thấy bực bội với sự tiến triển chậm chạp của quá trình đàm phán với Mỹ.

Cùng lúc đó, tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt là lỗi thời và ngăn cản cải thiện quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi Mỹ kí thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên.

Những tuyên bố mới đến chỉ ít ngày sau một báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc chỉ ra Triều Tiên vẫn đang tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời nhập khẩu nhiên liệu bất hợp pháp.

Hàn Quốc hiện cũng đang điều tra 9 vụ việc than được ngụy trang thành sản phẩm nhập khẩu từ Nga để đưa vào Triều Tiên, tuy nhiên giới chức nước này không tiết lộ chi tiết số lượng tàu và các công ty liên quan đến các vụ buôn lậu này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin